...

KEV TSHAJ TAWM NTAWV XOV XWM XEEV MICHIGAN LUB CHAW TSO

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

KEV TSHAJ TAWM NTAWV XOV XWM XEEV MICHIGAN LUB CHAW TSO
XEEV MICHIGAN
LUB CHAW TSO
NTAUB NTAWV UA KE
KEV TSHAJ TAWM
RAU KEV TSHAJ TAWM KIAG TAM SIM NTAWD
Peb Hlis 18, 2016
NTAWV XOV XWM
Tshaj Tawm #: 51
Cov Neeg Nyob Hauv Flint Yuav Tau Kuaj Xyuas Lub Taub
Tshuab Lim Dej
Hu Xovtooj Rau United Way 2-1-1 Thov Kev Pab Teeb Lub Tshuab Lim Dej
FLINT, Mich. – Cov neeg nyob hauv Flint yuav tau kuaj xyuas lawv lub tshuab lim dej kom lub
taub lim dej ua haujlwm zoo thiab teeb kom raug raws li txoj cai ntawm Lub Xeev Michigan Lub
Tsev Haujlwm Tub Ceev Xwm, Feem Tswj Xyuas Xwm Txheej Kub Ntxhov Ceev thiab Feem
Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tebchaws (MSP/EMHSD).
Tus Thawj Coj Chris A. Kelenske ntawm lub chaw MSP/EMHSD tau hais tias "Peb xav kom
txhua tus neeg kuaj xyuas lawv lub tshuab lim dej kom ua haujlwm tau zoo.” "Yog koj xav tau ib
lub taub lim dej tshiab, tsis txhob me siab tuaj nqa ib lub tshiab rau ntawm Lub Chaw Saib
Xyuas Dej. Cov neeg nyob hauv Homebound tuaj yeem hu rau 2-1-1 kom npaj xa tuaj."
Cov neeg yuav tsum tau mob siab saib xyuas lub teeb cig uas nyob ntawm lub tshuab lim dej,
lawv thiaj paub tias yuav tau hloov lub taub lim dej thaum lub sijhawm twg. Lub teeb cig liab
txhais tau tias yuav tsum hloov lub tshuab lim dej kiag tam sim. Lub teeb cig liab txhais tau tias
lub tshuab lim de tseem zoo.
Lub teeb cig liab txhais tau tias lub tshuab lim dej tseem zoo, tab sis yuav tsum hloov sai sai.
Thaum lub teeb daj cig, cov neeg yuav tsum tau mus nqa ib lub tshuab lim dej tshiab rau ntawm
Lub Chaw Saib Xyuas Dej.
Ib tug neeg uas xav tau kev pab teeb lub tshuab lim dej lossis xav kuaj xyuas lawv lub tshuab
lim dej tuaj yeem hu rau United Way 2-1-1 lossis 1-844-875-9211. Muaj kev qhia kev teeb lub
tshuab lim dej ua ntawv Askiv thiab sau ua lwm hom ntawv rau hauv online lossis nyob ntawm
tsib Lub Chaw Saib Xyuas Dej.
Yuav tau siv cov dej los ntawm lub tshuab lim dej ntau tshaj plaws:




Siv cov dej lim tawm ua dej haus, ua zaub mov noj, txhuam hniav thiab ua dej haus rau
cov tsiaj yug hauv tsev. Tej zaum kuj siv cov dej uas tsis tau lim tu vaj tse ub no thiab
da dej. Cov pojniam cev xeeb tub thiab cov menyuam yaus hnub nyoog qis dua rau
xyoo tsuas siv cov dej hauv fwj ua dej haus xwb.
Yuav tsum tso dej tawm ntev li ob txog tsib feeb txhua hnub uas yog tig mus rau qhov
"tua". Kiag thaum tso dej tawm tag ntev li ob txog tsib feeb, yuav tsum rov qab qhib lub
tshuab lim dej siv ua zaub mov noj thiab ua dej haus.
Tsuas siv cov dej txias rau lub tshuab lim dej xwb. Kev sib dej kub lim ntawm lub tshuab
lim dej yuav ua rau tsis kav ntev.
Ntxuav lub tshuab cua txhua asthiv.
NTAU NTXIV
JIC Kev Tshaj Tawm Ntawv Xov Xwm #51
Nplooj 2
Tuaj yeem nqa cov tshuab lim dej uas twb siv lawv coj mus tso rau ntawm Cov Chaw Saib
Xyuas Dej rau ntawm kem rov qab coj mus tsim sim dua tshiab.
Muaj cov taub lim dej pub dawb, cov tshuab lim dej pub dawb thiab cov khoom ntsuas dej pub
dawb nyob rau ntawm cov chaw nram no txij thaum 9 teev sawv ntxov txog 9 teev yav tsaus
ntuj:
Lub Chaw Tua Hluav Taw Kub Hnyiab #1 (kuj yog ib lub chaw rov qab tsim los siv tshiab dua)
310 East 5th St.
Lub Chaw Tua Hluav Taws Kub Hnyiab #3
1525 Martin Luther King Ave.
Lub Chaw Tua Hluav Taw Kub Hnyiab #5 (kuj yog ib lub chaw rov qab tsim los siv tshiab dua)
3402 Western Rd.
Lub Chaw Tua Hluav Taws Kub Hnyiab #6
716 West Pierson Rd.
Lub Chaw Tua Hluav Taw Kub Hnyiab #8 (kuj yog ib lub chaw rov qab tsim los siv tshiab dua)
202 East Atherton Rd.
Txhua cov tshuab lim dej uas raug faib los ntawm Lub Xeev Michigan yog cov raug lees paub
los ntawm Lub Chaw NSF thiaj txo cov tshuaj txhuas tau. Cov neeg uas xav kom paub tseeb
tias ib lub tshuab lim dej puas yog hom tshuab lim dej uas raug lees paub ntawm NSFtuaj yeem
mus saib hauv NSF website.
Lub xeev Michigan tseem yuav lis haujlwm thiab koom tes zoo nrog cov chaw lis haujlwm
ntawm tsoomfwv, lub nroog Flint, Lub Nroog Genesee thiab cov chaw haujlwm hauv ib cheeb
tsam.
Muaj lwm yam ntaub ntawv ntxiv rau ntawm www.michigan.gov/flintwater, hu xovtooj rau United
Way 211 lossis mus saib hauv www.helpforflint.com.
###
NCO TSEG: KEV XAV NUG TXHUA YAM NTAWV XOV XWM YOG RAUG SAIB XYUAS
LOS NTAWM LUB CHAW LOJ SAIB XYUAS COV NTAUB NTAWV RAU
NTAWM TUS XOVTOOJ 888-EMD-TODAY (888-363-8632). XAV PAUB COV
NTAUB NTAWV HAIS TXOG KEV PAB DEJ RAU KIS XWM TXHEEJ KUB
NTXHOV CEEV NYOB HAUV LUB NROOG FLINT, MUS SAIB NTAWM
www.helpforflint.com.
Fly UP