...

Syncore Analyst (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่าง) เพิ่มความเข้มข้นของสารให้มีคุณภาพสูง ®

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

Syncore Analyst (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่าง) เพิ่มความเข้มข้นของสารให้มีคุณภาพสูง ®
Syncore® Analyst (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่าง)
เพิ่มความเข้มข้นของสารให้มีคุณภาพสูง
Syncore® Analyst (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่าง) สามารถเพิ่มความเข้มข้นของสารหลาย
ตัวอย่างพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกแบบอย่างเหมาะ
สม จึงสามารถป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างตัวอย่างและมีอัตราการนำ�ตัวทำ�ละลายกลับมา
ใช้ได้ใหม่สูง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย ช่วยให้สามารถปรับแต่งการทำ�งานร่วมกับ
ตัวอย่างได้ตามต้องการ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มผลผลิตด้วยการระเหยสาร
ให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นได้ถึง
12 ตัวอย่างพร้อมกัน
ผลลัพธ์มีคุณภาพสูง
มีอัตราการนำ�ตัวทำ�ละลายกลับ
มาใช้ได้ใหม่สูงและป้องกันการปน
เปื้อนข้าม
ประหยัดเวลา
ทำ�การระเหยสารให้มีความเข้มข้นเพิ่ม
ขึ้นและมีีปริมาณตามต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว
Syncore® Analyst: ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
มีประสิทธิภาพ
∙∙ระเหยสารให้เข้มข้นตั้งแต่ 1 ถึง 12 ตัวอย่างพร้อมกัน เพื่อให้ได้ปริมาตรที่ต้องการ
∙∙ประหยัดต้นทุนการดำ�เนินงานด้วยไม่ต้องใช้ไนโตรเจน
∙∙มีขนาดเล็กทำ�ให้ประหยัดพื้นที่ในห้องปฏิบัติการ
∙∙เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการด้วยการรวมการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (Solid Phase
Extraction) และการระเหยสารให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นไว้ด้วยกัน
ผลลัพธ์มีคุณภาพสูง
∙∙ป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างตัวอย่างด้วยการออกแบบที่เหมาะสม
∙∙การใช้งานร่วมกับการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (SPE) ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน
ข้าม
∙∙มีอัตราการกลับคืนของสารละลายสูงเนื่องจากการทำ�งานที่ต่อเนื่องทุกขั้นตอน (อัตราการ
กลับคืนของสารละลายสูงถึง 100%)
ประหยัดเวลา
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
SpeedExtractor
E-916 / E-914
การสกัดด้วยตัวทำา
ละลายความดันสูง
Syncore ®
SPE
การสร้างความเข้มข้น
แบบขนานและ Solid
Phase Extraction
www.buchi.com/parallel-evaporation
Vacuum Pump
V-300
ปั๊มสุญญากาศที่เงียบ
และประหยัด
Recirculating Chiller
F-305 / F-308 / F-314
คำ�ตอบเพื่อคว�ม
ประหยัดสำ�หรับอุปกรณ์
ควบคุมคว�มดัน
Quality in your hands
11593283 th 1509 B / ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ /
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 เอกสารนี้มีเนื้อหาต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้สำ�หรับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ทั้งหมด
∙∙ประหยัดเวลาโดยใช้เทคโนโลยีการระเหยแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันและรวดเร็ว
∙∙เพิ่มผลผลิตด้วยการระเหยสารให้เข้มข้นขึ้นอย่างรวดเร็วได้ถึง 12 ตัวอย่างพร้อมกัน
∙∙ทำ�การระเหยสารให้เข้มข้นขึ้นให้มีปริมาณตามต้องการโดยไม่ต้องควบคุมดูแลหน้าเครื่อง
Fly UP