...

Recirculating Chiller F-125 “ศูนย์กลาง” สำาหรับ Rotavapor R-220 SE (เครื่องระเหยแบบหมุน) ®

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Recirculating Chiller F-125 “ศูนย์กลาง” สำาหรับ Rotavapor R-220 SE (เครื่องระเหยแบบหมุน) ®
Recirculating Chiller F-125
“ศูนย์กลาง” สำ�หรับ Rotavapor® R-220 SE (เครื่องระเหยแบบหมุน)
ทำ�ให้เครื่อง R-220 SE ของคุณเป็นอิสระจากสายไฟ เครื่องทำ�ความเย็น F-125 สามารถใช้เป็นรถ
เข็นสำ�หรับวางเครื่อง Rotavapor® R-220 SE (เครื่องระเหยแบบหมุน) และปั๊มสุญญากาศที่มีขนาด
กะทัดรัด เหมาะสำ�หรับการใช้งานแบบเครื่องเดียวหรือหลายเครื่อง
รวมเป็นหนึ่งเดียว
รวมเครื่องทำ�ความเย็น,
Rotavapor® (เครื่องระเหยแบบ
หมุน) และปั๊มไว้ด้วยกันบนรถ
เข็น
มีประสิทธิภาพสูง
อุปกรณ์ระบายความร้อน
ประสิทธิภาพสูง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประหยัดน้ำ� ลดการปล่อยมลพิษ
และอนุรักษ์พลังงาน
F-125: ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
รวมเป็นหนึ่งเดียว
∙∙ประหยัดพื้นที่ด้วยอุปกรณ์ระบายความร้อนสำ�หรับ Rotavapor® R-220 SE (เครื่องระเหยแบบ
หมุน) ที่ติดตั้งบนรถเข็น
∙∙การทำ�งานจากส่วนกลางช่วยให้สะดวกสบายในการจัดการ
∙∙ทำ�งานง่ายและมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องควบคุมสุญญากาศ
มีประสิทธิภาพสูง
∙∙การระบายความร้อนมีประสิทธิภาพสูงมาก รองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม หรือห้อง
ปฏิบัติการที่มีเครื่องระเหยมากถึง 3 เครื่อง
∙∙ให้ความเย็นในช่วงกว้าง
∙∙เหมาะสำ�หรับงานที่ต้องการอุณหภูมิที่มีความเย็นระดับต่ำ�มาก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Rotavapor ®
R-220 SE
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำาหรับ
การเพิ่มขนาดตัวอย่างใน
แล็บของคุณ
Vacuum Pump
V-710
ปั๊มสุญญากาศที่ทำางาน
เต็มประสิทธิภาพ
Lab size
systems
โซลูชันการกลั่นที่
สมบูรณ์
www.buchi.com/laboratory-evaporation
Recirculating Chiller
F-114
ทำ�คว�มเย็นด้วยวิธีอันมี
ประสิทธิภ�พ
Quality in your hands
11593247 th 1404 A / ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ /
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 เอกสารนี้มีเนื้อหาต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้สำ�หรับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ทั้งหมด
∙∙การทำ�งานที่ไม่ต้องใช้น้ำ� และคอนเดนเซอร์ที่ 2 ของปั๊มจะได้รับการระบายความร้อนจาก
เครื่องทำ�ความเย็น
∙∙ลดการปล่อยตัวทำ�ละลายของการกลั่น
∙∙ไม่มีเสียงรบกวนและการปล่อยความร้อนในโหมดสแตนด์บาย
∙∙ลดการใช้พลังงานเนื่องจากการระบายความร้อนมีประสิทธิภาพสูง
Fly UP