...

Rotavapor R-300 การระเหยสารแบบหมุนท ี ่สะดวกและม ีประส ิทธ ิภาพ

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

Rotavapor R-300 การระเหยสารแบบหมุนท ี ่สะดวกและม ีประส ิทธ ิภาพ
Rotavapor ® R-300
การระเหยสารแบบหมน
ุ ท ี ่สะดวกและม ป
ี ระส ท
ิ ธภ
ิ าพ
R-300 ตอบสนองความคาดหว ังส ูงส ุดในด ้ านความสะดวกสบายและความอเนกประสงค ์ ในการใช ้ งาน
ด ้ วยการออกแบบในล ักษณะแยกส ว
่ น ค ุณจ งึ สามารถปร ับขยาย Rotavapor® R-300 ให ้ เป ็นระบบครบ
วงจรโดยม อ
ี น
ิ เทอร ์ เฟซส ว
่ นกลางส �ำ หร ับควบคม
ุ สว
่ นประกอบแต ล
่ ะส ว
่ น
สะดวกสบาย
มอ
ื จ ับท ี เ่ หมาะก ับสร รี ะ คล ป
ิ ล ็อคขวดระเหย
ท ี ่ใช ้ ง า
่ ย และการโต ้ ตอบก ับผ ู ้ ใช ้ ท ี ง
่ า
่ ย
ตอ
่ การใช ้ งาน
ปร บ
ั ขยายได ้ และอเนกประสงค ์
อ ัพเกรด Rotavapor® R-300 ให ้ เป ็น
ระบบครบวงจรได ้ ท ุกเม ื อ
่
สามารถทำ�ซ ้ �ำ ได ้
การควบคม
ุ พาราม เิ ตอร ์ กระบวนการ
ทำ�งานท ั ้ งหมดอย า
่ งแม น
่ ยำ�
Rotavapor ® R-300
ค ุณล ักษณะท ี ส
่ �ำ ค ัญและข ้ อด ี
กำ�หนดระบบ Rotavapor® ในแบบของค ุณเอง:
www.buchi.com/Rotavapor
มอ
ื จบ
ั ท ี เ่ หมาะก บ
ั สร รี ะ
มอ
ื จ ับท ี เ่ หมาะก ับสร รี ะทำ�ให ้ เปล ี ย
่ น
ตำ�แหน ง
่ การยกได ้ อย า
่ งง า
่ ยดาย ม ี
ท ั ้ งร ุ น
่ อ เิ ล ็กทรอน ก
ิ ส ์ และแมนนวล
การควบค ม
ุ ความเร ็วในการหม ุน
โดยตรง
การปร ับความเร ็วในการหม ุนโดยตรง
ด ้ วยปุ ม
่ ควบคม
ุ ท ีม
่ ต
ี �ำ แหน ง
่ เหมาะก ับ
การใช ้ งานในกรณ ท
ี ี เ่ ก ด
ิ เหต ุการณ ์ ไม ่
คาดฝ ัน
คล ป
ิ ลอ
็ คขวดระเหย (Combi-Clip)
Combi-Clip ท ี ไ่ ด ้ ร ับการจดส ท
ิ ธบ
ิ ัตร
แล ้ วม ก
ี ลไกการล ็อคแบบหน บ
ี ทำ�ให ้
สามารถต อ
่ ขวดระเหยได ้ ด ้ วยม อ
ื เด ย
ี ว
หน ้ าจอแบบในต วั
อน
ิ เทอร ์ เฟซเสร ม
ิ
ชด
ุ เคร ื ่องแก ้ ว
ความเร ็วในการหม ุน อ ุณหภ ม
ู อ
ิ า
่ งให ้
ความร ้ อน และตำ�แหน ง
่ ยก จะแสดงผล
บนหน ้ าจอของอ า
่ งให ้ ความร ้ อน
ควบคม
ุ ดแ
ู ลพาราม เิ ตอร ์ กระบวนการ
ทำ�งานท ั ้ งหมดได ้ อย า
่ งสะดวกด ้ วย
Interface I-300 หร อ
ื I-300 Pro
(อป
ุ กรณ ์ เสร ม
ิ )
ชุดเคร ื อ
่ งแก ้ ว 7 แบบส �ำ หร ับ
ความต ้ องการด ้ านการใช ้ งาน
สารละลาย และต ัวอย า
่ งท ี ห
่ ลาก
หลาย
ต ัวเล อ
ื กส �ำ หร บ
ั อา
่ งให ้ ความร ้ อน
B-301
B-305
95
อุณหภูมิ (°C)
อา
่ งให ้ ความร ้ อนม ใี ห ้ เล อ
ื กใช ้ งาน
2 แบบ B-301 ส �ำ หร ับขวดระเหย 1
ลต
ิ รและอ ุณหภ ม
ู ส
ิ ูงส ุด 95 °C ทำ�ให ้
สามารถทำ�ความร ้ อนได ้ รวดเร ็วมาก
ส �ำ หร ับขวดระเหยไม เ่ ก น
ิ 5 ล ต
ิ รและ
อ ุณหภ ม
ู ส
ิ ูงส ุด 220 °C B-305 จะ
ครอบคลม
ุ การใช ้ งานท ี ห
่ ลากหลาย
มากข ึ ้ น
50
4
8
22
เวลา (นาที)
B-301
B-305
4 นาท ถ
ี งึ 50 °C
8 นาท ถ
ี งึ 50 °C
Pmax 1’100 ว ัตต ์
Pmax 1’300 ว ัตต ์
ขวดระเหย 1 ล ต
ิ ร
ขวดระเหย 5 ล ต
ิ ร
Tmax 95 °C
Tmax 220 °C
R-300: ประโยชน ์ ท ี ค
่ ุณจะได ้ ร บ
ั
สะดวกสบาย
∙∙Combi-Clip ช ว
่ ยให ้ การถอดขวดแก ้ วทดลองและท อ
่ นำ�ไอเป ็นเร ื อ
่ งง า
่ ย
∙∙ใช ้ งานง า
่ ยด ้ วยระบบยกแบบแมนนวลและอ เิ ล ็กทรอน ก
ิ ส ์ท ีอ
่ อกแบบให ้ เหมาะก ับสร รี ะ
∙∙ปร ับความเร ็วในการหม ุนและอ ุณหภ ม
ู ก
ิ ารทำ�ความร ้ อนได ้ โดยตรงด ้ วยปุ ม
่ ควบคม
ุ ท ีม
่ ต
ี �ำ แหน ง
่
เหมาะก ับการใช ้ งาน
ปร บ
ั ขยายได ้ และอเนกประสงค ์
∙∙ปร ับขยายให ้ เป ็นระบบครบวงจรได ้ อย า
่ งรวดเร ็วและง า
่ ยดายตามความต ้ องการของค ุณ รวมถ งึ
อน
ิ เทอร ์ เฟซส ว
่ นกลาง ป ั ๊ มส ุญญากาศ และเคร ื อ
่ งทำ�ความเย ็นแบบหม ุนเว ย
ี น
∙∙เล อ
ื กใช ้ งานได ้ ระหว า
่ งอ า
่ งให ้ ความร ้ อนอ ุณหภ ม
ู ส
ิ ูงขนาด 5 ล ต
ิ ร หร อ
ื อา
่ งให ้ ความร ้ อน
แบบเร ็วขนาด 1 ล ต
ิ ร
∙∙อ ป
ุ กรณ ์ เสร ม
ิ ม ใี ห ้ เล อ
ื กอย า
่ งหลากหลาย: ชุดเคร ื อ
่ งแก ้ ว 7 แบบ อป
ุ กรณ ์ ป ้ องก ัน ฝาป ด
ิ อา
่ ง
ทำ�ความร ้ อน การกล ั น
่ อ ัตโนม ัต ิ และการตรวจจ ับฟองอากาศอ ัตโนม ัต ิ
สามารถทำ�ซ ้ �ำ ได ้
ผล ต
ิ ภ ัณฑ ์ ท ี เ่ ก ี ย
่ วข ้ อง
Vacuum Pump
V-300
ปั๊มสุญญากาศที่เงียบ
และประหยัด
Recirculating Chiller
F-305 / F-308 / F-314
คำ�ตอบเพื่อคว�ม
ประหยัดสำ�หรับอุปกรณ์
ควบคุมคว�มดัน
www.buchi.com/laboratory-evaporation
Interface I-300 /
I-300 Pro
การควบคุม
พารามิเตอร์
กระบวนการทางาน
ทั้งหมดจากส่วนกลาง
MultivaporTM
P-6 / P-12
การระเหยที่มี
ประสิทธิภาพสำาหรับ
ตัวอย่างหลายชุด
Quality in your hands
11595119B th 1604/ข ้ อม ล
ู ทางเทคน ค
ิ อาจม ก
ี ารเปล ี ย
่ นแปลงได ้ โดยไม ่ต ้ องแจ ้ งให ้
ทราบ/มาตรฐานคณ
ุ ภาพ ISO 9001 เอกสารน ี ้ ม เี น ื ้ อหาต ้ นฉบ บ
ั เป น
็ ภาษาอ งั กฤษ ซ ึ ่ง
เป น
็ ภาษาหล ก
ั ท ี ่ ใช ้ ส �
ำ หร บ
ั การแปลเป น
็ ภาษาอ ื ่นๆ ท ั ้ งหมด
∙∙ควบคม
ุ การทำ�งานได ้ อย า
่ งแม น
่ ยำ�ด ้ วยหน ้ าจอด จ
ิ ต
ิ อลในต ัวท ี แ
่ สดงอ ุณหภ ม
ู ก
ิ ารทำ�ความ
ร ้ อน ความเร ็วในการหม ุน และตำ�แหน ง
่ การยก
∙∙สามารถตรวจสอบพาราม เิ ตอร ์ กระบวนการย ้ อนกล ับได ้ รวมถ งึ การบ ันท ก
ึ ข ้ อม ูลและการสร ้ าง
แผนภ ม
ู ด
ิ ้ วย Interface I-300 Pro (อป
ุ กรณ ์ เสร ม
ิ )
∙∙แจ ้ งเต อ
ื นท ันท ด
ี ้ วยระบบแจ ้ งเต อ
ื นแบบเร ย
ี ลไทม ์ บนอป
ุ กรณ ์ ส ื อ
่ สารเคล ื อ
่ นท ี ่ในกรณ ท
ี ี เ่ ก ด
ิ
เหต ุการณ ์ ไม ค
่ าดค ด
ิ (ด ้ วย Interface I-300 / I-300 Pro เท า
่ น ั ้ น)
Fly UP