...

Document 2300178

by user

on
Category: Documents
50

views

Report

Comments

Transcript

Document 2300178
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Παρουσίαση του νόμου
Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων προς επιχορήγηση
Διαδικασία υπαγωγής
Παραδείγματα εταιρειών και επιχειρηματικές δραστηριότητες που
εντάσσονται στον επενδυτικό νόμο
6. Επίλογος
Παράρτημα
«Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματοςπλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου Περίληψη
Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.
σελ.
2
5
60
81
89
117
119
119
190
192
Πίνακες
σελ.
Συνοπτική παρουσίαση των αναπτυξιακών νόμων περιόδου 1982- 2010
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων - Ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό
Χρηματοδοτικά στοιχεία του Άξονα 4
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020
3
49
62
114
1
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
1. Εισαγωγή
Στις αρχές του 21ου αιώνα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν κοινές
προκλήσεις. Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και της παραγωγής, η επίδραση των
νέων τεχνολογιών πάνω στην εργασία, την κοινωνία και τα άτομα, η επιμονή ενός
υψηλού επιπέδου ανεργίας και η γήρανση του πληθυσμού, είναι μόνο μερικοί από
τους τομείς που ασκούν ισχυρές πιέσεις επί του κοινωνικο-οικονομικού ιστού των
κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ένας από αυτούς τους τομείς, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την
καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, είναι οι επενδύσεις. Η γηραιά ήπειρος έχει μεγάλες
ανάγκες σε επενδύσεις.
Για παράδειγμα αγοράζουμε πετρέλαιο από τις χώρες του ΟΠΕΚ (Οργανισμός
Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών) και τη Ρωσία, και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, τη
Νορβηγία και την Αλγερία. Άρα υπάρχει απώλεια πλούτου για την Ευρώπη ύψους
άνω των 350 δισ. ευρώ κάθε χρόνο. Η μόνη λύση είναι να στραφεί ολόκληρη η
Ευρωπαϊκή Ένωση στις δικές της ενεργειακές πηγές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να
προστεθεί και η τεχνολογική ανάπτυξη. Η ηλεκτρική ενέργεια στο μέλλον θα έχει ένα
ρόλο μείζονος σημασίας για τη μείωση της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας,
κυρίως στον τομέα των μεταφορών1. Η αποθήκευση της ανανεώσιμης ενέργειας και
γενικότερα οι πράσινες πηγές ενέργειας θα αποτελέσουν το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και άλλων χωρών, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα,
η Ιαπωνία και η Κορέα που επενδύουν τεράστια ποσά στην τεχνολογική καινοτομία
στον τομέα της ενέργειας που αποτελεί βασική συνιστώσα για τις επενδύσεις.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει εγκρίνει μέτρα που σαν στόχο έχουν την
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας
της Ε.Ε.2 τόσο για τους πολίτες, όσο και για τα ίδια τα εργοστάσια που είτε παράγουν
ενέργεια είτε την εισάγουν, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα σαν αυτό της
Φουκουσίμα στην Ιαπωνία ή η πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού το 2010.
1
2
energy_el httpeuropa.eupolenerflipbookelfilesenergy_el.pdf 28/ 10/ 2013.
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=446 28/ 10/ 2013.
2
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Ο τομέας της παραγωγής στην Ελλάδα, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο δε
γνώρισε
μεγάλη ανάπτυξη πιθανόν λόγω της χαμηλής τεχνολογίας. Το ισχύον
καθεστώς που σχετίζεται με τον τομέα των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας
χαρακτηρίζεται από το εξής: ενώ μεν στα χαρτιά υπάρχουν πολλά νομοθετημένα
εργαλεία πολιτικής, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο οι χρηματικές επιχορηγήσεις, κάτι
που δε συμβαίνει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Επιπλέον, στην Ελλάδα η
υπερτιμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αποτελεί κανόνα.
Μέσα σε τριάντα χρόνια από την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου και των
αναθεωρήσεών του ο νομός Αττικής παρήγαγε το 50% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ μαζί
με τους νομούς της Βοιωτίας και της Κορινθίας, καθώς και η Θεσσαλονίκη παρήγαγαν
πάνω από το 60% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ άλλες περιοχές της χώρας όπως η Ήπειρος
και η Πελοπόννησος έχουν μικρό ποσοστό συμβολής τους στην παραγωγή του ΑΕΠ
γεγονός που συμβάλει στη μείωση του ρυθμού ανάπτυξής τους.
Από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων εγκρίθηκαν
με βάση τα στοιχεία πάνω από 21.000 επενδυτικά σχέδια και δημιουργήθηκαν πάνω
από 150.000 θέσεις εργασίας (πίν. 1)3. Εντούτοις, δεδομένης της οικονομικής κρίσης,
τις συνέπειες της οποίας αντιμετωπίζει και η Ελλάδα, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί
πως ο ρυθμός και τα επίπεδα ανάπτυξης και επιχειρηματικών επενδύσεων στη χώρα
βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα.
3
Ό. π.
3
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Οι ιδιωτικές λοιπόν, επενδύσεις της αναπτυξιακής πολιτικής μέχρι σήμερα,
έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τους μη εμφανείς όρους, την απουσία ελέγχου των
δαπανών, υποτίμηση της αξίας του δημόσιου χρήματος, ανεπάρκεια ως προς το θέμα
της διαχείρισης των ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και τους μη πραγματικούς στόχους
που δε βρίσκουν εφαρμογή στην πράξη, μικρό ή ακόμα και μηδενικό όφελος για τους
πολίτες, τις επιχειρήσεις και το εργατικό δυναμικό.
4
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
2. Παρουσίαση του νόμου
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3908
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική
Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Αρθρο 1. Σκοπός – Πλαίσιο Εφαρμογής
1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη
διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η
επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η
περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία
των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.
2. Οι ενισχύσεις του παρόντος νόµου παρέχονται σε συµφωνία µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (EE L 214 της 9.8.2008, σελ.
3), όπως εκάστοτε ισχύει, για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
(Γενικός Κανονισµός Απαλλαγής κατά κατηγορία) και ειδικότερα ως ενισχύσεις
Περιφερειακού Χαρακτήρα κατ' εφαρµογή του άρθρου 13 του ως άνω Κανονισµού.
3. Στον παρόντα νόµο δύνανται επίσης να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για
ενισχύσεις άλλων κατηγοριών του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής και για ενισχύσεις
µε βάση άλλες νοµοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν εξειδίκευσης
των όρων και προϋποθέσεων µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή και των συναρµόδιων Υπουργών. Οι ενισχύσεις
αυτές κοινοποιούνται προς έγκριση ή γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
όπως κατά περίπτωση απαιτείται από τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κοινοποιεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση, επανεξέταση ή τροποποίηση το Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού εξειδικεύονται ως
εθνικό καθεστώς ο παραπάνω εγκεκριµένος Χάρτης, καθώς και οι κατευθυντήριες
Γραµµές και οι Κανονισµοί σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις Περιφερειακού
Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αρθρο 2. Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια
1. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόµου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε
όλους τους τοµείς της Οικονοµίας, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων. Ως
επενδυτικά σχέδια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, λογίζονται και όσα
αποσκοπούν στην επαναλειτουργία µονάδων, µε ή χωρίς αύξηση της δυναµικότητας,
των οποίων η παραγωγική λειτουργία έχει αποδεδειγµένα παύσει πριν την υποβολή
αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου αυτού, εξαιρουµένων των επενδυτικών
5
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
σχεδίων που στο παρελθόν είχαν υπαχθεί σε επενδυτικούς νόµους και για τα οποία στη
συνέχεια εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκλησης της υπαγωγής τους.
2. ∆εν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόµου, όσον αφορά τις
περιφερειακές ενισχύσεις, οι παρακάτω τοµείς που εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρµογής του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά κατηγορία, ήτοι:
α. Ο τοµέας του χάλυβα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 29 του Γενικού
Κανονισµού
Απαλλαγής
κατά
κατηγορία.
β. Ο τοµέας των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 30 του
Γενικού
Κανονισµού
Απαλλαγής
κατά
κατηγορία.
γ. Ο τοµέας του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.
1407/2002 της 23ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε κρατικές ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία
άνθρακα.
δ. Ο τοµέας της ναυπηγίας, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη
ναυπηγική βιοµηχανία (2003/C137/06), εξαιρουµένων των ναυπηγηµάτων που
προορίζονται για σταθερές, µακροχρόνιες πλωτές βιοµηχανικές ή και ενεργειακές
εγκαταστάσεις.
3. Επίσης, δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόµου:
α. Επενδυτικά σχέδια δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών, καθώς και των
θυγατρικών εταιρειών τους, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν οι
δηµόσιοι αυτοί φορείς µε ποσοστό µεγαλύτερο του 49%. Επίσης, επενδυτικά σχέδια
εταιρειών, στις οποίες συµµετέχει το ∆ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.∆.∆.) ή οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού µε ποσοστό
µεγαλύτερο του 49% του µετοχικού τους κεφαλαίου, ή λαµβάνουν τακτική ή έκτακτη
επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων
τους.
β. Επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του αστικού
δικαίου ή της κοινοπραξίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13
παράγραφος
1
περίπτωση
δ΄
του
παρόντος
νόµου.
γ. Προβληµατικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές
Κατευθυντήριες Γραµµές για τις µεγάλες επιχειρήσεις (2004/C 244 της 1ης Οκτωβρίου
2004, σ. 2) και από το Γενικό Κανονισµό Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθµ.
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (L 214 της 9.8.2008, σ. 3) για τις
Μικρές
και
Μεσαίες
επιχειρήσεις.
δ. Επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία και για λογαριασµό του
∆ηµοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύµβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή
παροχής υπηρεσιών, εκτός των κλειστών σταθµών δηµόσιας χρήσης στάθµευσης.
ε. Επενδυτικά σχέδια φορέων, για τους οποίους εκκρεµεί εντολή ανάκτησης
ενισχύσεων κατόπιν προηγούµενης απόφασης της Επιτροπής, µε την οποία οι
ενισχύσεις κηρύσσονται παράνοµες και ασυµβίβαστες µε την Κοινή Αγορά.
στ. Οι ακόλουθοι τοµείς και κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας, όπως αυτοί
προσδιορίζονται βάσει της «Εθνικής Ονοµατολογίας Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων –
Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας 2008», όπως τροποποιήθηκε µε την ΠΟΛ
1086/2009,
ήτοι:
− 35.11.10.09 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα.
−
41
–
Κατασκευές
κτηρίων.
− 42 – Έργα πολιτικού µηχανικού. Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λιµενικών
έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές.
Επίσης εξαιρούνται έργα πολιτικού µηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή
6
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδοµών, καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έργων
σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ή το Σύστηµα, προκειµένου για επενδύσεις παραγωγής ή
συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι
οποίες δύνανται να περιλαµβάνονται και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ως δικαίωµα
χρήσης.
−
43
–
Εξειδικευµένες
κατασκευαστικές
δραστηριότητες.
− 45 – Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και
µοτοσικλετών.
− 46 – Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και
µοτοσικλετών.
− 47 – Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και
µοτοσικλετών.
−
56
–
∆ραστηριότητες
υπηρεσιών
εστίασης.
− 60 – ∆ραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών.
−
64
–
∆ραστηριότητες
χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών.
− 65 – Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία, εκτός από την
υποχρεωτική
κοινωνική
ασφάλιση.
− 66 – ∆ραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τις
ασφαλιστικές
δραστηριότητες.
−
68
–
∆ιαχείριση
ακίνητης
περιουσίας.
−
69
–
Νοµικές
και
λογιστικές
δραστηριότητες.
− 70 – ∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συµβουλών
διαχείρισης.
− 71 – Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών – τεχνικές
δοκιµές
και
αναλύσεις.
−
73
–
∆ιαφήµιση
και
έρευνα
αγοράς.
−
75
–
Κτηνιατρικές
δραστηριότητες.
∆ραστηριότητες
ενοικίασης
και
εκµίσθωσης.
−
77
–
−
78
–
∆ραστηριότητες
απασχόλησης.
− 79 – ∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδίων
και
υπηρεσιών
κρατήσεων
και
συναφείς
δραστηριότητες.
−
80
–
∆ραστηριότητες
παροχής
προστασίας
και
έρευνας.
− 81 – ∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
− 84 – ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
−
85
–
Εκπαίδευση.
− 86 – ∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουµένων των κέντρων
αποκατάστασης, καθώς και ολοκληρωµένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισµού
υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Υγείας και κατά περίπτωση συναρµόδιων
Υπουργών, προσδιορίζεται η έννοια των ολοκληρωµένων σύνθετων επενδυτικών
σχεδίων τουρισµού υγείας, καθώς και οι επιµέρους όροι και κριτήρια επιλεξιµότητάς
τους.
− 88 – ∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος.
−
90
–
∆ηµιουργικές
δραστηριότητες,
τέχνες
και
διασκέδαση.
−
92
–
Τυχερά
παιχνίδια
και
στοιχήµατα.
− 93 – Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
−
94
–
∆ραστηριότητες
οργανώσεων.
−
96
–
Άλλες
δραστηριότητες
παροχής
προσωπικών
υπηρεσιών.
∆ραστηριότητες
νοικοκυριών
ως
εργοδοτών
οικιακού
προσωπικού.
− 97 –
− 98 – ∆ραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή µη
7
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
διακριτών
αγαθών
–
και
υπηρεσιών
–
για
ίδια
χρήση.
−
99
–
∆ραστηριότητες
εξωχώριων
οργανισµών
και
φορέων.
ζ.
Οι
επενδύσεις
που
αφορούν:
ζα. Την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων.
Εξαιρούνται:
αα. Οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό
ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε
κατηγορία
τουλάχιστον
τριών
(3)
αστέρων.
ββ. Οι επενδύσεις που αφορούν την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών
µονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, υπό την προϋπόθεση ότι στο
διάστηµα διακοπής να µην έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι µέσω της
επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού τους αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον
τριών αστέρων ή ότι κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού τους σχεδίου το Ειδικό
Σήµα Λειτουργίας θα αφορά σε ξενοδοχειακή µονάδα τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
γγ. Οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής
(Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Θεµατικών Πάρκων,
Τουριστικών Λιµένων Σκαφών Αναψυχής, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων
Τουρισµού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαµατικών Πηγών, Χιονοδροµικών
Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισµού, Αυτοκινητοδροµίων). Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και Τουρισµού
είναι δυνατόν να εισάγονται τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και για άλλες
πέραν αυτών του προηγούµενου εδαφίου κατηγορίες εγκαταστάσεων Ειδικής
Τουριστικής Υποδοµής, οι οποίες µε αυτόν τον τρόπο καθίστανται υποκείµενο
εφαρµογής
των
διατάξεων
του
νόµου
αυτού.
δδ. Οι επενδύσεις που αφορούν οργανωµένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων
και σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1Γ' του άρθρου 2
του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011,
εκτός του µέρους αυτών που αφορά σε προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση
κτίρια
και
εγκαταστάσεις.
εε. Οι επενδύσεις µετατροπής χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων
κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον δύο (2) αστέρων, καθώς και οι
επενδύσεις εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων που λειτουργούν σε
χαρακτηρισµένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε
κατηγορία
τουλάχιστον
δύο
(2)
αστέρων.
στστ. Οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού Τουριστικών Οργανωµένων Κατασκηνώσεων
(camping) κατηγορίας Γ τάξης και άνω, καθώς και οι επενδύσεις µετατροπής,
επέκτασης και εκσυγχρονισµού αυτών σε ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακή
µονάδα
κατηγορίας
τουλάχιστον
τριών
(3)
αστέρων.
ζζ. Οι επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισµό και επεκτάσεις ενοικιαζόµενων
δωµατίων και διαµερισµάτων, όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια µε τη µορφή
δικτύων
συνεργασίας
επιχειρήσεων
αυτής
της
κατηγορίας
ζβ. Τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων πριν
παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας. Στην
πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας της παρούσας περίπτωσης
περιλαµβάνεται και το διάστηµα κατά το οποίο η µονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση
εκµετάλλευσης ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων, προκειµένου για
ξενοδοχειακές µονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική µετατροπή µονάδας
ενοικιαζόµενων
δωµατίων
ή
διαµερισµάτων.
8
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
ζγ. Την ανέγερση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό αυτοεξυπηρετούµενων
καταλυµάτων, ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων
διαµερισµάτων, ανεξάρτητα από την τάξη.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
µπορούν να υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων ή να εξαιρούνται από αυτό ή να
τίθενται περιορισµοί και σε άλλους τοµείς και κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας,
λαµβανοµένης υπόψη της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζεται στις
Κατευθυντήριες Γραµµές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων (2008/C84/06 της 3ης
Απριλίου 2008) και στον τοµέα της γεωργίας, όπως ορίζεται στις Κοινοτικές
Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και
δασοκοµίας (2006/C19/01 της 27ης ∆εκεµβρίου 2006), µπορούν να υπαχθούν είδη
επενδυτικών σχεδίων µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νοµική
µορφή των ενισχυόµενων επιχειρήσεων, οι περιορισµοί και προϋποθέσεις, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των
τοµέων αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορούν να θεσπίζονται ειδικές ρυθµίσεις για
την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τοµέων ή κλάδων της Οικονοµίας, για τους οποίους
έχουν τεθεί ή θα τεθούν µε νοµοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), ειδικοί
κανόνες
κρατικών
ενισχύσεων.
Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται προδιαγραφές, πρόσθετοι όροι, περιορισµοί,
προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των ενισχύσεων σε επενδυτικά
σχέδια της περίπτωσης αυτής, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς αυτούς.
Αρθρο 3. Ενισχυόμενες δαπάνες
1. Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος σε εφαρµογή του
Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά κατηγορία, ενισχύονται για τις ακόλουθες
δαπάνες:
α.
Για
υλικά
περιουσιακά
στοιχεία,
όπως:
αα. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι ειδικές δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι
δαπάνες αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν το (60%) του συνόλου των επιλέξιµων
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των Μικρών και Μεσαίων
επιχειρήσεων
το
ανωτέρω
ποσοστό
προσαυξάνεται
κατά
το
10%.
αβ. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µία παραγωγική
µονάδα,
εφόσον
συντρέχουν
σωρευτικά
οι
εξής
προϋποθέσεις:
−
η
µονάδα
αυτή
έχει
παύσει
τη
λειτουργία
της,
−
αποκτάται
από
ανεξάρτητο
επενδυτή,
− η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
− αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.
αγ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού
9
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
εξοπλισµού.
αδ. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η
χρηµατοδοτική µίσθωση περιλαµβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της
µίσθωσης.
β. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστηµάτων διασφάλισης και
ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού και
συστήµατος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη µεταφορά τεχνολογίας µέσω
της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης,
ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.
Τα άυλα πάγια στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού
που θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στην ενισχυόµενη επένδυση και θα
αποκτώνται από τρίτους µε τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Επίσης θα πρέπει να
εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραµένουν στις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαµβάνει την περιφερειακή ενίσχυση για περίοδο
τουλάχιστον
πέντε
(5)
ετών.
Το κόστος των ενισχυόµενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν µπορεί να
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του
επενδυτικού
σχεδίου.
γ. Για έργα και προγράµµατα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας που σχετίζονται µε
τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την
επιχείρηση είτε µόνη της είτε σε συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύµατα και φορείς και µε
Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας και της Ε.Ε.
δ. Για τα επενδυτικά σχέδια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του παρόντος νόµου, ενισχυόµενες δαπάνες αποτελούν και οι δαπάνες εκσυγχρονισµού
των
κτηριακών
και
των
µηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
ε. Σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν µεταλλευτικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις,
ενισχύονται και οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκµετάλλευσης,
που αφορούν στοές, φρεάτια, αντλιοστάσια, κύρια έργα αερισµού και κεκλιµένα
προσπέλασης,
περιχάραξης.
στ. Για επενδυτικά σχέδια που αφορούν ανάπτυξη γενοσήµων και βιοϊσοδυνάµων
προϊόντων φαρµάκων, µορφών και συσκευών χορήγησης φαρµάκων, ενισχυόµενες
δαπάνες αποτελούν οι δαπάνες για έρευνα επί συµβάσει σχετικά µε την προπαραγωγή,
συµβατότητα εκδόχων, αξιολόγηση µεθόδων ανάλυσης, σχετικά µε την ανάδειξη της
οµοιότητας µε το προϊόν αναφοράς, σταθερότητας και βιοϊσοδυναµίας και σχετικά µε
πιστοποίηση, δαπάνες συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου ποιότητας,
δαπάνες πιστοποίησης και κατοχύρωσης δικαιωµάτων χρήσης, καθώς και δαπάνες για
τη µεταφορά τεχνογνωσίας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και
αδειών εκµετάλλευσης.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2, δεν ενισχύονται οι δαπάνες που
αφορούν:
α.
Τα
λειτουργικά
έξοδα
της
επιχείρησης.
β.
Την
αγορά
επιβατικών
αυτοκινήτων
µέχρι
έξι
(6)
θέσεων.
γ. Τα µέσα µεταφορών και ο εξοπλισµός µεταφορών για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα
των
µεταφορών.
δ.
Την
αγορά
επίπλων
και
σκευών
γραφείου.
ε. Τις εξαγόµενες ποσότητες και τη συγκρότηση ή τη λειτουργία δικτύου διανοµής
σύµφωνα µε την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής
κατά
κατηγορία.
10
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
στ.
Την
αγορά
οικοπέδων,
γηπέδων
και
αγροτεµαχίων.
Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών εγκαταστάσεων δεν µπορεί να ενισχυθεί το τµήµα
της δαπάνης που αφορά την αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.
ζ. Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανηµάτων και λοιπών παγίων
στοιχείων.
η. Την ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει
κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το
∆ηµόσιο ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή έχει µισθωθεί για το σκοπό αυτόν,
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Η δεκαπενταετής διάρκεια της
µίσθωσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της
επένδυσης.
Οι µισθώσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή καταρτίζονται και µε ιδιωτικό
έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δηµόσια
οικονοµική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του, το έγγραφο
µε το οποίο καταρτίζεται η µίσθωση µεταγράφεται στο γραφείο µεταγραφών της
περιφέρειας του ακινήτου. Από τη µεταγραφή η µίσθωση έχει την ισχύ που ορίζεται
στο
άρθρο
618
του
Αστικού
Κώδικα.
θ. Μελέτες και αµοιβές συµβούλων. Κατ’ εξαίρεση, οι δαπάνες αυτές ενισχύονται για
επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων µέχρι ποσοστού 5% του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00)
ευρώ.
3. Νέες, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, θεωρούνται οι
επιχειρήσεις όταν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ίδρυσής τους, καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί εντός
των προηγούµενων είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από το χρόνο υποβολής της αίτησης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ορίζονται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης των δαπανών των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαµβανοµένης υπόψη της νοµοθεσίας της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Με όµοια απόφαση µπορούν επίσης να εξειδικεύονται ενισχυόµενες δαπάνες ανά είδος
επένδυσης και να ορίζονται προϋποθέσεις ή περιορισµοί ενισχυόµενων δαπανών,
καθώς και όρια συνολικού κόστους επένδυση ανά είδος επενδυτικού σχεδίου.
Αρθρο 4. Είδη ενισχύσεων
1. Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου παρέχονται
τα
ακόλουθα
είδη
ενισχύσεων:
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου
εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν
µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της
αξίας των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του
καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική
µίσθωση
και
συνιστά
ισόποσο
αφορολόγητο
αποθεµατικό.
β. Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού
ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
και
προσδιορίζεται
ως
ποσοστό
αυτών.
γ. Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο
11
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται για
την απόκτηση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού και προσδιορίζεται
ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες
δόσεις. Η επιδότηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά
(7) έτη.
2. Οι ενισχύσεις των περιπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου συνυπολογίζονται
για τον καθορισµό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό
σχέδιο.
3. Όλες οι ανωτέρω µορφές ενισχύσεων µπορούν να παρέχονται µεµονωµένα ή
συνδυαστικά, µέχρι του ανώτατου ποσοστού του Πίνακα του άρθρου 5 παράγραφος 5
του παρόντος.
4. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου για το ποσό
που προβλέπεται να καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό, δύνανται να χρηµατοδοτούνται
µε δάνεια χαµηλού κόστους, από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζονται µε
το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.).
Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρηµατοδότηση συνυπολογίζεται
στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια του
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Αρθρο 5. Ποσοστά ενισχύσεων
1. Για τον καθορισµό του ποσοστού των περιφερειακών ενισχύσεων:
α. Η Επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων (Α΄, Β΄, Γ΄) µε κριτήριο το επίπεδο
ανάπτυξης,
σε
σύγκριση
µε
το
µέσο
όρο
της
χώρας,
ήτοι:
Στην Α΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι Νοµοί της Αττικής και της Βοιωτίας.
Στη Β΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νοµοί µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ
µεγαλύτερο
από
το
75%
του
µέσου
όρου
της
χώρας.
Στη Γ΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νοµοί µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ
µικρότερο από το 75% του µέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και
Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νοµούς της ηπειρωτικής Ελλάδας,
καθώς
και
οι
παραµεθόριοι
νοµοί
της
χώρας.
β. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές,
σύµφωνα µε τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτηµα Ι (ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 38)].
2. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το µέγεθος του
φορέα της επένδυσης και από το νοµό στον οποίο υλοποιείται και σε κάθε περίπτωση
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Ο καθορισµός των ποσοστών ενίσχυσης γίνεται, για την πρώτη εφαρµογή του
παρόντος, µε βάση το κατά το έτος 2007 κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕΠ) κάθε νοµού, σε σχέση µε τον κατά το ίδιο έτος µέσο όρο του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ της χώρας.
3. Ειδικότερα τα ποσοστά ενίσχυσης, κατά ζώνη κινήτρων, ανέρχονται:
α. Στην Α΄ ζώνη, σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για Μεσαίες επιχειρήσεις και
25% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.
12
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
β. Στη Β΄ ζώνη, σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και
40% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.
γ. Στη Γ΄ ζώνη, σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και
50% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.
4. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα όρια του εγκεκριµένου από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007−2013 (2006/C 286/04, 23.11.2006).
Τα ανωτέρω ποσοστά εντός των Ζωνών Α΄, Β΄ και Γ΄ υπόκεινται στους περιορισµούς
του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και εάν κάποιος νοµός δικαιούται µε βάση τις
τρεις Ζώνες ενισχύσεων σε κάποια κατηγορία (Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές
επιχειρήσεις) ποσοστό υψηλότερο από αυτό που επιτρέπει ο Χάρτης Περιφερειακών
Ενισχύσεων, όπως ισχύει, τότε η ενίσχυση περιορίζεται στα όρια του Χάρτη.
5. Με βάση τα προαναφερόµενα κριτήρια τα ποσοστά ενισχύσεων ανά νοµό και
µέγεθος επιχείρησης είναι τα εξής:
Περιφέρειε
ς
Νοµοί
ΑΕΠ
Ζώνε
Όρια
Ποσοστά
2007
ς
Εγκεκριµένο
ενίσχυσης
(Μέσο
υ ΧΠΕ Μεγάλε Μεσαίε Μικρέ
ς Όρος
ς επιχει- ς επιχει- ς και
Χώρας
ρήσεις ρήσεις Πολύ
= 100)
Μικρέ
ς
επιχειρήσεις
Νότιο Αιγαίο
Κυκλάδων
114,66
Γ
15%
15%
25%
35%
∆ωδεκανήσου 102,69
Γ
15%
15%
25%
35%
Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος
84,05
Β
15%
15%
25%
35%
Φωκίδος
75,54
Β
20%
20%
30%
40%
Ευβοίας
81,79
Β
15%
15%
25%
35%
Βοιωτίας
148,17
Α
15%
15%
20%
25%
Ευρυτανίας 53,45
Γ
20%
20%
30%
40%
Κεντρική
Θεσσαλονίκη 85,56
Β
30%
30%
35%
40%
Μακεδονία
ς
Χαλκιδικής 78,66
Β
30%
30%
35%
40%
Κιλκίς
79,31
Γ
30%
30%
40%
50%
Πέλλας
64,66
Γ
30%
30%
40%
50%
Ηµαθίας
71,55
Γ
30%
30%
40%
50%
Πιερίας
64,44
Γ
30%
30%
40%
50%
Σερρών
56,47
Γ
30%
30%
40%
50%
∆υτική
Γρεβενών
64,44
Γ
30%
30%
40%
50%
Μακεδονία
Κοζάνης
92,78
Β
30%
30%
35%
40%
Φλώρινας
73,60
Γ
30%
30%
40%
50%
Καστοριάς
68,00
Γ
30%
30%
40%
50%
Αττική
Αττικής
134,48
Α
20%
15%
20%
25%
Θεσσαλία
Λάρισας
76,51
Β
30%
30%
35%
40%
Μαγνησίας 87,72
Β
30%
30%
35%
40%
Καρδίτσας
54,42
Γ
30%
30%
40%
50%
Τρικάλων
61,75
Γ
30%
30%
40%
50%
13
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Ιόνια
Κέρκυρας
Λευκάδας
Κεφαλληνίας
Ζακύνθου
Κρήτη
Ηρακλείου
Χανίων
Λασιθίου
Ρεθύµνης
Πελοπόννησος Λακωνίας
Μεσσηνίας
Κορινθίας
Αρκαδίας
Αργολίδας
Β. Αιγαίο
Λέσβου
Χίου
Σάµου
Ανατολική
Μακεδονία Καβάλας
Θράκη
Ξάνθης
Ροδόπης
∆ράµας
Έβρου
Ήπειρος
Ιωαννίνων
Άρτας
Πρέβεζας
Θεσπρωτίας
∆υτική Ελλάδα Αχαΐας
Αιτ/νίας
Ηλείας
74,78
74,68
91,16
101,62
92,67
91,70
94,61
82,22
65,63
67,67
106,36
98,06
78,99
71,88
85,45
72,95
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
40%
40%
40%
40%
35%
35%
35%
35%
40%
40%
35%
35%
35%
40%
40%
40%
50%
50%
50%
50%
40%
40%
40%
40%
50%
50%
40%
40%
40%
50%
50%
50%
76,19
Γ
40%
40%
45%
50%
64,98
57,54
63,15
69,18
78,66
61,64
71,23
75,22
77,48
60,24
52,26
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
µπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενισχύσεων, µε βάση τις διαφοροποιήσεις στο
ΑΕΠ κάθε νοµού και σύµφωνα µε τα κριτήρια και τους περιορισµούς που ορίζονται
στις προηγούµενες παραγράφους. Με όµοια απόφαση µπορούν να τροποποιούνται τα
όρια των ποσοστών ενισχύσεων µε βάση τον εγκεκριµένο κάθε φορά από την Ε.Ε.
Χάρτη
Περιφερειακών
Ενισχύσεων.
7. Οι ενισχύσεις του παρόντος νόµου δεν επιτρέπεται να σωρεύονται, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, µε οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση κατά την
έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ε.Ε. ή µε ενίσχυση de minimis
που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αρίθµ.
1998/2006 (ΕΕ L 379 της 28.12.2006), ούτε µε άλλη κοινοτική ή εθνική
χρηµατοδότηση, σε σχέση µε τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που αλληλεπικαλύπτονται
πλήρως ή εν µέρει. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να επιτρέπεται η σώρευση των ενισχύσεων
του παρόντος νόµου µε συγκεκριµένα άλλα καθεστώτα, υπό την προϋπόθεση ότι η
σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, βάσει του Γενικού
14
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Απαλλακτικού Κανονισµού. Με την παραπάνω υπουργική απόφαση ορίζονται οι όροι,
περιορισµοί, προϋ ποθέσεις και ο τρόπος ελέγχου της σώρευσης.
8. Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του παρόντος νόµου, περιλαµβανοµένων
και των ενισχύσεων σε συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες
αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτηµα του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, δεν µπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη
διάρκεια µιας τετραετίας το όριο των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ για
µεµονωµένη επιχείρηση και των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ για το
σύνολο των συνεργαζόµενων ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια
που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία των
επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηµατικότητας τα προαναφερόµενα ποσά
ορίζονται στο διπλάσιο.
9. Στα επενδυτικά σχέδια του τοµέα µεταφορών και σε εκείνα που υπερβαίνουν τα
είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών
ενίσχυσης που χορηγούνται στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.
10. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις δεν συνδέονται µε την κατά προτίµηση χρήση εγχώριων
προϊόντων έναντι εισαγόµενων.
11. Στα µεγάλα επενδυτικά σχέδια παρέχονται ενισχύσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13.
12. Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγµατοποιούνται σε Βιοµηχανικές
Επιχειρηµατικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.), σε Επιχειρηµατικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουµένων
των Επιχειρηµατικών Πάρκων Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.) και σε
Ζώνες Καινοτοµίας παρέχεται, κατ' εξαίρεση του ανώτατου ποσοστού της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, ποσοστό ενίσχυσης µέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων.
13. Στα επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές
ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας
παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά µέγεθος
επιχείρησης.
Αρθρο 6.
Τα
Γενικά
Επενδυτικά
Σχέδια
διακρίνονται
στις
εξής
κατηγορίες:
α. Γενικής Επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών
σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εντάσσονται
σε άλλη κατηγορία της παρούσας παραγράφου ή σε μια από τις κατηγορίες των Ειδικών
Επενδυτικών
Σχεδίων
του
άρθρου
13
του
παρόντος
νόμου.
β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού
εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών
καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία
εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση
15
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
εξειδικευμένου
επιστημονικού
και
ερευνητικού
δυναμικού.
γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές
δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν
τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα και με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές
εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων
και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη
περιοχών
οικονομικής
δραστηριότητας.
Ως προς το ύψος των ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται
η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τα Μεγάλα Επενδυτικά
Σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου και για
τα οποία εφαρμόζεται το Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων της ίδιας
παραγράφου.
Αρθρο 7. Ετήσιος προγραμματισμός ενισχύσεων
1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
καθορίζεται το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης για κάθε κατηγορία επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 6 του παρόντος που
παρέχονται για τις δύο εξαµηνιαίες περιόδους κάθε έτους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται τα
είδη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε κάθε κατηγορία
επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και η κατανοµή των
ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι πόροι που
διατίθενται για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της κατηγορίας Περιφερειακής
Συνοχής κατανέµονται ετησίως στις Περιφέρειες µε τρόπο που να ενισχύουν
περισσότερο τις περιοχές µε τα µεγαλύτερα διαρθρωτικά και αναπτυξιακά προβλήµατα.
3. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που αφορά τις φορολογικές απαλλαγές των δύο
εξαµηνιαίων περιόδων του εποµένου έτους για τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 6 του
παρόντος ορίζεται έως και το τριπλάσιο των συνολικών κονδυλίων των κατ’ έτος
οριζόµενων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Αρθρο 8. Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ' όλη
τη διάρκεια του έτους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι από το
Μάϊο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και από το µήνα
Νοέµβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους. Οι
ανωτέρω προθεσµίες µπορεί να παρατείνονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
2. Έναρξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων – Χαρακτήρας κινήτρου
α. Η έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου γίνεται µετά τη δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του
παρόντος.
Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής µπορεί να γίνει, µε αποκλειστική ευθύνη
του επενδυτή, µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις αρµόδιες υπηρεσίες, ώστε
να τεκµηριώνεται ότι η αιτούµενη ενίσχυση αποτελεί κίνητρο για την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή
16
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
της ως άνω αίτησης επιφέρει απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.
β. Οι Μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν επιπρόσθετα, µε την υποβολή της αίτησής τους,
να προσκοµίζουν έγγραφα από τα οποία να τεκµηριώνεται ο χαρακτήρας κινήτρου της
αιτούµενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων τους, βάσει ενός ή περισσότερων από
τα
ακόλουθα
κριτήρια:
βα. ουσιώδης αύξηση του µεγέθους του επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητάς
τους
ως
αποτέλεσµα
της
ενίσχυσης,
ββ. ουσιώδης αύξηση του πεδίου εφαρµογής του επενδυτικού σχεδίου ή της
δραστηριότητάς
τους
ως
αποτέλεσµα
της
ενίσχυσης,
βγ. ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το
επενδυτικό σχέδιο ή τη δραστηριότητα, ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης,
βδ. ουσιώδης αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη επενδυτικού σχεδίου ή
της
δραστηριότητας
ως
αποτέλεσµα
της
ενίσχυσης,
βε. το επενδυτικό σχέδιο καθ’ εαυτό δεν θα είχε υλοποιηθεί στη συγκεκριµένη
ενισχυόµενη περιφέρεια εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.
3.
Περιεχόµενο
επενδυτικών
σχεδίων
Τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία παρέχονται περιφερειακές ενισχύσεις, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, πρέπει να αφορούν είτε τη δηµιουργία νέας µονάδας
είτε την επέκταση υπάρχουσας µονάδας είτε τη διαφοροποίηση της παραγωγής µίας
µονάδας προς νέα πρόσθετα προϊόντα είτε τη θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική
παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας µονάδας. Επιπλέον, σε κάθε επενδυτικό σχέδιο θα
πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άτοµα µε αναπηρίες, εφόσον
αυτό είναι εφικτό από το είδος του επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
που ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα για τα υπαγόµενα στις
διατάξεις του παρόντος νόµου επενδυτικά σχέδια των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) παρέχεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν επέκταση
υπάρχουσας ή υπό κατασκευήν µονάδας, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσµα
της αύξησης της παραγωγικής ισχύος της εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής
άδειας παραγωγής. Η διάταξη του προηγουµένου εδαφίου εφαρµόζεται και σε
επενδυτικά σχέδια Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, εξαιρουµένων των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα.
4.
Ελάχιστο
ύψος
επένδυσης
α. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις
ενισχύσεις του παρόντος νόµου ορίζεται, µε βάση το µέγεθος του φορέα, σύµφωνα µε
τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της
6ης
Αυγούστου
2008,
Παράρτηµα
Ι)],
ως
εξής:
− Για Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000,00) ευρώ.
− Για Μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.
− Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.
− Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00)
ευρώ.
Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηµατικότητας το
ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήµισυ των προαναφερόµενων κατά περίπτωση
ποσών.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
µπορούν να αναπροσαρµόζονται τα ελάχιστα όρια της παρούσας παραγράφου, καθώς
17
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος επενδύσεων για ορισµένους κλάδους
δραστηριοτήτων ή για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα ανάπτυξης και
απασχόλησης.
5.
Νοµική
µορφή
των
υπαγόµενων
επιχειρήσεων
α. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόµου υπάγονται επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστηµένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν µία εκ των κατωτέρω µορφών:
αα.
Ατοµικής
επιχείρησης
αβ. Εµπορικής εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4072/2012.
αγ.
Συνεταιρισµού
αδ. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α'
216), καθώς και οι Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις
(ΑΕΣ)
και
οι
Συνεταιριστικές
Εταιρείες
(ΣΕ)
του
ν.
4015/2011.
β. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόµου δύναται να υπαχθούν και υπό ίδρυση
εταιρείες, µε την υποχρέωση να έχουν συσταθεί εντός της προθεσµίας που τάσσεται
στην απόφαση υπαγωγής τους και πάντως πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.
γ. Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου οφείλουν, από το χρόνο έναρξης της επένδυσης, να τηρούν Βιβλία Β΄
ή
Γ΄
κατηγορίας
του
Κώδικα
Βιβλίων
και
Στοιχείων.
δ. Οι επιχειρήσεις, των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000,00) ευρώ υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόµου,
υποχρεούνται να λειτουργούν µε µορφή εµπορικής εταιρίας ή συνεταιρισµού, ή να
λάβουν τη νοµική αυτή µορφή εντός της προθεσµίας που τάσσεται στην απόφαση
υπαγωγής τους και πάντως πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.
6.
Ίδια
συµµετοχή
του
επενδυτή
α. Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που λαµβάνουν
ενίσχυση µε τη µορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν µπορεί να είναι κατώτερο του
είκοσι
πέντε
τοις
εκατό
(25%)
των
ενισχυόµενων
δαπανών.
β. Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στην επένδυση, το οποίο έχει εγκριθεί µε την
απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να µειωθεί µετά την έκδοση της απόφασης
αυτής.
γ. Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ο
δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του
επενδυτικού κόστους, είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µέσω εξωτερικής
χρηµατοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι το τµήµα αυτό δεν περιέχει καµία κρατική
ενίσχυση.
δ. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και
ο τρόπος σύστασης και υπολογισµού της ίδιας συµµετοχής του επενδυτή, αναλόγως της
νοµικής µορφής του φορέα της επένδυσης και του είδους της ενίσχυσης, καθώς και οι
υποχρεώσεις
αυτού
ως
προς
την
ίδια
συµµετοχή.
ε. Η παράβαση της υποχρέωσης διατήρησης των αποθεµατικών που συνιστούν ίδια
συµµετοχή κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου
επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 14 του παρόντος νόµου.
18
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
7.
Προϋποθέσεις,
περιορισµοί
και
όροι
για
επενδυτικό
δάνειο
Αν στο προτεινόµενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η
χρησιµοποίηση
δανείου,
το
δάνειο
αυτό
πρέπει:
α.
να
είναι
τετραετούς
τουλάχιστον
διάρκειας,
β. να έχει τη µορφή τραπεζικού δανείου ή δανείου από άλλους χρηµατοδοτικούς
οργανισµούς ή οµολογιακού δανείου εκδιδόµενου µε δηµόσια ή µη εγγραφή,
αποκλειόµενης
της
µορφής
του
αλληλόχρεου
λογαριασµού,
γ. να λαµβάνεται για την πραγµατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε ρητή
πρόβλεψη
της
σχετικής
δανειακής
σύµβασης
και
δ. Λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονοµική κατάσταση, η υποχρέωση για την
υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης κατά τη φάση υποβολής της
πρότασης επενδυτικού σχεδίου αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από τη
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διάστηµα που µπορεί να
παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
Στην περίπτωση που στο χρηµατοδοτικό σχήµα του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται
µεσοµακροπρόθεσµο δάνειο και ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει τη σχετική
έγκριση κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται,
κατά τα προβλεπόµενα στην υ.α. 17299/ 20.4.2011 (Β΄ 652/20.4.2011), µε επιτόκιο
αναφοράς το ισχύον µέσο επιτόκιο της αγοράς κατά τον προηγούµενο µήνα από τον
µήνα υποβολής της πρότασης. Το ως άνω αναφερόµενο επιτόκιο ισούται µε το µέσο
επιτόκιο για επιχειρηµατικά δάνεια χωρίς καθορισµένη διάρκεια, όπως αυτό
δηµοσιοποιείται στον Πίνακα 1 (Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και
δανείων σε ευρώ) στο επίσηµο µηνιαίο δελτίο τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος (∆ελτίο
Τύπου:
Τραπεζικά
Επιτόκια
καταθέσεων
και
δανείων).
Στις περιπτώσεις αυτές το δάνειο πρέπει να έχει εγκριθεί από τη χρηµατοδοτούσα
τράπεζα ή το χρηµατοδοτικό οργανισµό πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, η
οποία δεν µπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστηµα πέραν των έξι µηνών από την
έκδοση του οριστικού πίνακα αποτελεσµάτων. Το επενδυτικό σχέδιο δεν αξιολογείται
εκ
νέου.
Στις περιπτώσεις εκείνες που ο φορέας της επένδυσης αποφασίζει να µην λάβει τελικά
δάνειο για τη χρηµατοδότηση της υλοποίησής του, οφείλει να το γνωρίσει γραπτώς
στην αρµόδια Υπηρεσία πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και να
επικαιροποιήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την κάλυψη της
αυξηµένης ίδιας συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση δεν µεταβάλλεται και
ελέγχεται από την υπηρεσία η δυνατότητα του φορέα για κάλυψη της ίδιας συµµετοχής.
Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα. Τα ανωτέρω
οριζόµενα εφαρµόζονται τόσο στα Γενικά, όσο και στα Ειδικά καθεστώτα του
3908/2011, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις υπουργικές αποφάσεις προκήρυξής
τους
8.
Πρόσθετοι
όροι
και
προϋποθέσεις
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορούν να καθορίζονται πρόσθετοι όροι και
τοµείς δραστηριοτήτων ή για ορισµένες γεωγραφικές περιοχές.προϋποθέσεις για την
ένταξη ή τη µη ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε ορισµένους
Αρθρο 9. Προϋποθέσεις αξιολόγησης
19
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
1. Αναγκαίες προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, η µη πλήρωση των
οποίων
επιφέρει
τον
αποκλεισµό
του,
είναι:
α. Συµφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτικού σχεδίου µε τους όρους του
παρόντος νόµου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρµογή του.
β. Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας απαιτείται:
βα.
φορολογική
και
ασφαλιστική
ενηµερότητα,
ββ. η µη ύπαρξη αποφάσεων ακούσιας ανάκλησης της υπαγωγής σε προηγούµενους
Αναπτυξιακούς Νόµους ή Κοινοτικά Προγράµµατα κατά την τελευταία δεκαετία,
βγ. πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη υποβολής αίτησης για πτώχευση και
βδ. πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και µη υποβολής αίτησης για
θέση
σε
αναγκαστική
διαχείριση.
γ. ∆υνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη
της ιδίας συµµετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκµηριώνεται από την αξία των
καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιµες
λογιστικές του καταστάσεις ή από άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία, σύµφωνα µε τη
µέση αξία των τελευταίων τριών µηνών.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε
έντυπη µορφή, εντός της προθεσµίας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και συνοδεύεται από
αποδεικτικό ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας περί καταβολής χρηµατικού ποσού, το
ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανάλογα µε το κόστος του επενδυτικού σχεδίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
καθορίζονται τα δικαιολογητικά και τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία που συνοδεύουν
την αίτηση υπαγωγής, καθώς και το ειδικότερο περιεχόµενο αυτών.
4. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία
εντός της τασσόµενης για το σκοπό αυτό προθεσµίας δεν εξετάζονται και
απορρίπτονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου Οργάνου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 11 παράγραφος 5 του παρόντος
νόµου, µη επιστρεφόµενου του καταβληθέντος για αυτές χρηµατικού ποσού που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.
5.α. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή από τον ίδιο φορέα αίτησης υπαγωγής σε περισσότερες
της µιας υπηρεσίες, για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική µονάδα ή για
επενδύσεις που έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά τους, έστω και αν εµφανίζουν
διαφοροποιήσεις, είτε στο κόστος είτε στα επί µέρους προτεινόµενα επενδυτικά έργα.
β. Εταιρία, της οποίας πολυετές επιχειρηµατικό σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
παρόντος νόµου ή του ν. 3299/2004 ή του ν. 2601/1998, δεν µπορεί κατά τη χρονική
διάρκεια υλοποίησής του να υποβάλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία αίτηση υπαγωγής
επένδυσης, η οποία να αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του υλοποιούµενου
επιχειρηµατικού
σχεδίου.
γ. Εάν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις υπαγωγής ή υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή
επένδυσης η οποία, είτε στο σύνολό της είτε εν µέρει έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις
του παρόντος νόµου ή του ν. 3299/2004 ή του ν. 2601/1998, οι αιτήσεις αυτές δεν
αξιολογούνται και τίθενται στο αρχείο της αρµόδιας υπηρεσίας µε αιτιολογηµένη
απόφαση του προϊσταµένου της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος
του άρθρου 11 παράγραφος 5 του παρόντος νόµου, µη επιστρεφόµενου του
20
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
καταβληθέντος για αυτές χρηµατικό ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
παρόντος.
Αρθρο 10. Κριτήρια αξιολόγησης
1. Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος
νόµου αξιολογείται και βαθµολογείται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
α.
Κριτήρια
Αξιολόγησης
του
Επενδυτικού
Φορέα
αα. Χαρακτηριστικά του φορέα (Νοµική µορφή – αριθµός απασχολούµενων).
αβ. Εµπειρία των µετόχων και της διοίκησης (Συµµετοχή των µετόχων και των
στελεχών
σε
φορέα
επιχειρηµατικής
δραστηριότητας).
αγ. Εµπειρία της εταιρίας (Χρόνος ενεργού λειτουργίας στην αγορά).
αδ. Επαγγελµατική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού µετά την υλοποίηση της
επένδυσης (Τίτλοι επαγγελµατικών προσόντων του ανθρώπινου δυναµικού).
αε. Ιδία συµµετοχή στο συνολικό ή στο ενισχυόµενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
(Ποσοστό
ίδιας
συµµετοχής).
β. Κριτήρια Βιωσιµότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου και του
επενδυτικού
φορέα.
βα. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση της επένδυσης (εισροές − εκροές της επένδυσης,
εσωτερικός
συντελεστής
απόδοσης).
ββ. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του φορέα (δείκτης ικανότητας αποπληρωµής
δανείων,
δείκτης
κερδοφορίας
και
δείκτης
αποτελεσµατικότητας).
βγ.
Προοπτικές
κλάδου
(ανερχόµενος,
στάσιµος,
φθίνων).
γ. Κριτήρια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Νέων Προϊόντων και
Υπηρεσιών.
γα. Εφαρµογή προηγµένης τεχνολογίας και καινοτοµία (δαπάνες για αγορά
τεχνογνωσίας, για έρευνα και ανάπτυξη, για σχεδίαση προϊόντων και µάρκετινγκ, για
συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου, για πιστοποίηση και για κατοχή
διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας
για
πιστοποίηση).
γβ.
Ανάπτυξη
νέων
προϊόντων
και
νέων
δραστηριοτήτων.
γγ.
Εφαρµογή
καθαρών
τεχνολογιών
και
διαχείριση
αποβλήτων.
γδ.
Ύψος
της
προστιθέµενης
αξίας.
δ. Κριτήρια συµβολής της επένδυσης στην οικονοµία και στην περιφερειακή ανάπτυξη
δα. Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων
εξαρτηµένης
εργασίας
µετά
την
υλοποίηση
της
επένδυσης.
δβ.
Περιοχή
εγκατάστασης
της
επένδυσης.
δγ. Συµβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόµηση
ενέργειας
και
φυσικών
πόρων.
δδ. Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και
ειδικότερα
η
εξαγωγική
επίδοση
της
επιχείρησης.
δε. Ύψος του επενδυτικού σχεδίου και προέλευση ιδίων κεφαλαίων.
δστ. ∆ηµιουργία συνεργασιών − δικτύωσης (clusters).
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
καθορίζονται τα επί µέρους στοιχεία αξιολόγησης, οι δείκτες βαθµολόγησης και η
στάθµισή τους, καθώς και το ελάχιστο όριο βαθµολογίας που πρέπει να συγκεντρώνει
το επενδυτικό σχέδιο προ− κειµένου να συµπεριληφθεί στους Πίνακες κατάταξης της
επόµενης παραγράφου.
21
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
3. Με βάση τη βαθµολογία των κριτηρίων του παρόντος άρθρου καταρτίζονται Πίνακες
κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα
βαθµολογική σειρά τα αξιολογούµενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων
Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια
της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια.
Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς
ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια µέχρι την εξάντληση του ποσού των
ενισχύσεων.
Αρθρο 11. Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων
1. Αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος νόµου
υποβάλλονται
ως
εξής:
α. Στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των
επενδυτικών
σχεδίων:
αα. Γενικής Επιχειρηµατικότητας του άρθρου 6 περ. α΄ του παρόντος που
πραγµατοποιούνται σε όλη την Επικράτεια, πλην των Περιφερειών Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας.
αβ. Τεχνολογικής Ανάπτυξης του άρθρου 6 περ. β΄. που πραγµατοποιούνται σε όλη την
Επικράτεια, πλην των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας
και
∆υτικής
Μακεδονίας.
αγ. Περιφερειακής Συνοχής του άρθρου 6 περ. γ΄ του παρόντος, ύψους άνω των τριών
εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ που πραγµατοποιούνται σ΄ όλη την Επικράτεια, πλην
των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και
∆υτικής Μακεδονίας.
β. Στη ∆ιεύθυνση Οικονοµίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Μακεδονίας και Θράκης υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων
Γενικής Επιχειρηµατικότητας και Περιφερειακής Συνοχής , ύψους άνω των τριών
εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, του άρθρου 6 περιπτώσεις α' και γ', που
πραγµατοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας. Επίσης, υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης του άρθρου 6 περίπτωση β΄ που
πραγµατοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας .
Όπου στο νόµο αυτόν και στις πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση ή
σχετίζονται µε την εφαρµογή του αναφέρεται ως αρµόδια η Επιχειρησιακή Μονάδα
Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
αρµόδια στο εξής είναι η ∆ιεύθυνση Οικονοµίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
γ. Στις ∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Περιφερειών υποβάλλονται οι
αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής, ύψους µέχρι
τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, που πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια κάθε
Περιφέρειας. Ειδικά οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους µέχρι τριών
εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, που πραγµατοποιούνται στο Νοµό ∆ωδεκανήσου,
υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας
Νοτίου
Αιγαίου.
Αιτήσεις που αφορούν επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια
περισσότερων της µιας εκ των ως άνω Περιφερειών, ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης,
22
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
υποβάλλονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την επιφύλαξη της διάταξης της
περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου.
2. Τα όρια των παραπάνω υποπεριπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της προηγούµενης παραγράφου
µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. Στις ίδιες ως άνω υπηρεσίες υποβάλλονται αντίστοιχα και οι αιτήσεις τροποποίησης
απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωσης κα πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης, παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης και µεταβίβασης
επιχείρησης.
4. Τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου µε βάση τη
βαθµολογία τους και µέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισµού κάθε
κατηγορίας επενδυτικού καθεστώτος για κάθε εξαµηνιαία περίοδο. Οι αποφάσεις
υπαγωγής
εκδίδονται,
ως
εξής:
α. Από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τα
επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.
β. Από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης για τα επενδυτικά σχέδια που
υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Μακεδονίας και Θράκης. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων και ενστάσεων για
επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στην καταργηθείσα Επιχειρησιακή Μονάδα
Ανάπτυξης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
εκδίδονται
από
τον
Υπουργό
Μακεδονίας
και
Θράκης.
γ. Από τους Περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις
αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Περιφερειών.
5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας,
ρυθµίζονται
θέµατα
σχετικά
µε:
α. τη διαδικασία υποβολής, εξέτασης και έγκρισης των υποβαλλόµενων αιτήσεων και
των λοιπών σταδίων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, µε τρόπο που να
διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα και η διαφάνεια των διοικητικών ενεργειών, καθώς
και το περιεχόµενο των εγκριτικών ή τροποποιητικών ή απορριπτικών ατοµικών
διοικητικών πράξεων, περίληψη των οποίων δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως,
β. την ιδιότητα, τα προσόντα και τον τρόπο επιλογής των στελεχών αξιολόγησης,
γ. τον τρόπο, το χρόνο, τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τα όργανα εξέτασης
αυτών,
δ. την προθεσµία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, τις προϋποθέσεις και το
ανώτατο επιτρεπόµενο όριο παράτασης αυτής, το χρόνο και τους όρους για την
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης,
ε. τον τρόπο και τους φορείς παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών
σχεδίων,
στ. τη σύσταση Οργάνων Ελέγχου, την ιδιότητα και τα προσόντα των µελών τους,
καθώς
και
τα
κριτήρια
επιλογής
τους,
ζ. τον τρόπο ανάπτυξης του Πληροφορικού Συστήµατος που υποστηρίζει τις
23
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και
παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων, καθώς και της τήρησης των
υποχρεώσεων
των
ενισχυόµενων
επιχειρήσεων,
η. τη σύσταση Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών στις υπηρεσίες υποβολής των
αιτήσεων και τις αρµοδιότητες αυτών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πραγµατοποίηση των ελέγχων
καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
7. Τα µέλη των οργάνων αξιολόγησης και εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων, ελέγχου
επενδύσεων και εκταµίευσης των παρεχόµενων ενισχύσεων υποχρεούνται στην
υποβολή δήλωσης για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασής τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις
του
ν.
3213/2003,
όπως
ισχύει.
8. Επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο µιας εκ των εξαµηνιαίων
προσκλήσεων, συγκεντρώνουν και εκπληρώνουν τους τυπικούς και ουσιαστικούς
όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του ν.
3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1.2.2011) και στο π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14.4.2011), αλλά
ωστόσο δεν υπάγονται λόγω εξάντλησης των σχετικών διαθεσίµων πόρων της
περιόδου, τότε δίδεται δικαίωµα υποβολής στον αµέσως επόµενο κύκλο υποβολών,
χωρίς την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3908/2011, περί της
καταβολής χρηµατικού ποσού (παραβόλου). Η ανωτέρω πρόβλεψη ισχύει υπό την
προϋπόθεση ότι το κόστος του επενδυτικού σχεδίου δεν µεταβάλλεται. Παράλληλα µε
την κατάρτιση και δηµοσιοποίηση του οριστικού πίνακα κατάταξης κάθε κύκλου,
καταρτίζεται από την υπηρεσία και πίνακας των επιλαχουσών προτάσεων, που
κατέχουν το ανωτέρω δικαίωµα επαναυποβολής
9. Οι προθεσµίες για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του π.δ. 33/2011 «∆ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών
σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (ΦΕΚ 83/Α/14.4.2011) ορίζονται ως
αποκλειστικές
10. Για λόγους διαφάνειας και δηµοσιότητας, µε ευθύνη της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, δηµοσιοποιούνται αµελητί στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1
του π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/ Α/14-4-2011) στοιχεία για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί
στους νόµους 3299/2004 και 3908/2011 και σχετίζονται µε τη ροή υλοποίησης των
επενδύσεων. Συγκεκριµένα δηµοσιοποιούνται στοιχεία που αφορούν τις ηµεροµηνίες
υπαγωγής, αιτήσεων και πραγµατοποίησης ελέγχων, διενέργειας εκταµιεύσεων και
ολοκλήρωσης των επενδύσεων, καθώς και ηµεροµηνίες διενέργειας ελέγχων στις
περιπτώσεις τήρησης των όρων των µακροχρόνιων υποχρεώσεων.
Αρθρο 12. Καταβολή ενισχύσεων
1. Επιχορήγηση κεφαλαίου και επιδότηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης
α. Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης και της επιδότησης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς και η δυνατότητα προκαταβολικής χορήγησης
µέρους ή και του συνόλου της επιδότησης αµέσως µετά την υπαγωγή επενδυτικών
24
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
σχεδίων, καθώς και εκχώρησης µέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης, καθορίζονται
µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών,
Μεταφορών
και
∆ικτύων.
β. Τα ποσά επιχορήγησης και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν αφαιρούνται
από την αξία των επενδυτικών δαπανών και δαπανών χρηµατοδοτικής µίσθωσης
αντίστοιχα, προκειµένου να γίνει προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών.
2.
Φορολογική
απαλλαγή
α. Τo ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής διαµορφώνεται κατ' έτος µε
τους
ακόλουθους
περιορισµούς:
Η επιχείρηση έχει το δικαίωµα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη
διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δηµοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Κατά τη διαχειριστική αυτή
περίοδο, η µέγιστη φορολογική απαλλαγή µπορεί να ανέρχεται µέχρι το ένα δεύτερο
(1/2) του εγκεκριµένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Κατά την αµέσως
επόµενη διαχειριστική περίοδο η µέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζοµένης
και της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, µπορεί να ανέρχεται µέχρι και
το σύνολο του εγκεκριµένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο
ποσό της εγκεκριµένης ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται εντός δεκαπέντε
(15) διαχειριστικών περιόδων, µετά τη διαχειριστική περίοδο, εντός της οποίας
δηµοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης.
β. Το ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εµφανίζεται ως αφορολόγητο
αποθεµατικό, σε ειδικό λογαριασµό στα βιβλία της επιχείρησης και σχηµατίζεται από
το φόρο εισοδήµατος επί των καθαρών κερδών που δηλώνονται µε την αρχική
εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, ο οποίος δεν καταβάλλεται λόγω της
παρεχόµενης
φορολογικής
απαλλαγής.
γ. Όταν ο εξοπλισµός αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η φορολογική απαλλαγή
που δικαιούται η επιχείρηση στην εκάστοτε διαχειριστική περίοδο υπολογίζεται επί του
τµήµατος της αξίας κτήσης του εξοπλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στα µισθώµατα που
καταβλήθηκαν
µέχρι
τη
λήξη
της
διαχειριστικής
αυτής
περιόδου.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος εφαρµογής της παρούσας
παραγράφου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Οι επιχορηγήσεις κεφαλαίου και οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που
καταβάλλονται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος καλύπτονται από τον
Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετική
προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε οικονοµικό έτος και προέρχονται από εθνικούς πόρους
ή και από κοινοτικά κονδύλια, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της
εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.
4. Οι παραπάνω ενισχύσεις που καταβάλλονται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, καθώς και από κάθε
άλλη
επιβάρυνση
σε
όφελος
του
∆ηµοσίου
ή
τρίτου.
5. Τµήµα που δύναται να ανέρχεται µέχρι ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8%ο) των
προβλεπόµενων πιστώσεων για την καταβολή των επιδοτήσεων του παρόντος που
εγγράφονται στον Προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην
25
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, αφορά την κάλυψη δαπανών των διαδικασιών
αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων,
περιλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων των Οργάνων που συµµετέχουν στις
διαδικασίες αυτές. ∆εν υπόκειται στην ανωτέρω κράτηση το ποσό των πιστώσεων που
προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων ειδικό έργο µε πίστωση που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό των
πιστώσεων που προβλέπονται κατ' έτος από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων
Επενδύσεων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων εν γένει του
παρόντος νόµου. Το κόστος µετακίνησης των µελών των Μητρώων Αξιολογητών και
Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 αντίστοιχα του Π.∆. 33/2011 (Α' 83), που συνίσταται
σε οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαµονής και ηµερήσια αποζηµίωση, καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων και Οικονοµικών και βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Αρθρο 13. Ειδικά επενδυτικά σχέδια – Καθεστώς ενισχύσεων
1. Τα ειδικά επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α.
Επιχειρηµατικότητας
των
Νέων
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση
και τη λειτουργία µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των
οποίων συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί
το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της
Εταιρίας.
β.
Μεγάλων
Επενδυτικών
Σχεδίων
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα
εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ. Ο υπολογισµός του ποσού αυτού γίνεται µε τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά το χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης.
γ.
Ολοκληρωµένων
Πολυετών
Επιχειρηµατικών
Σχεδίων
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένων
πολυετών (2−5 ετών) επιχειρηµατικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει
παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους
δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ, που περιλαµβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό,
οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες
ενέργειες κατάρτισης των εργαζοµένων, µε έναν η περισσότερους από τους επόµενους
στόχους:
−
Ενίσχυση
της
ανταγωνιστικής
τους
θέσης.
− Παραγωγή και προώθηση επώνυµων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
− Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων προϊόντων,
υπηρεσιών
ή
συµπληρωµατικών
προϊόντων
και
υπηρεσιών.
− Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σηµαντικά βελτιωµένων ή τελείως
διαφοροποιηµένων, σε σχέση µε τα υφιστάµενα βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες της
επιχείρησης.
δ.
Συνέργειας
και
∆ικτύωσης
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήµατα
συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραµµάτων, τα οποία
είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων είτε αξιοποιούν
υποδοµές που δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση είτε συντελούν
στην προσαρµογή στο σύγχρονο οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον
συγκεκριµένων και γεωγραφικά προσδιορισµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών. Τα σχήµατα αυτά απαρτίζονται από πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις στην
26
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Περιφέρεια Αττικής και στο Νοµό Θεσσαλονίκης και από τρεις τουλάχιστον
επιχειρήσεις στους λοιπούς νοµούς της Επικράτειας και λειτουργούν υπό µορφή
Κοινοπραξίας, στην οποία δύναται να συµµετέχουν και επιχειρήσεις των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατηγορία αυτή µπορούν να
συµµετέχουν µε ποσοστό έως 20% Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί
Φορείς και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου. Τα ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια
περιλαµβάνουν κοινές δράσεις, όπως κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό παραγωγής,
ελέγχου ποιότητας, αποθήκευσης, δικτύων διανοµής, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης
εµπορευµάτων ή παροχής υπηρεσιών, κοινό εµπορικό σήµα και σύστηµα διαδικτυακού
εµπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήµα ποιότητας, κοινή εκπαίδευση ανθρώπινου
δυναµικού κ.ά..
2.
Καθεστώς
Ενισχύσεων
Επιχειρηµατικότητας
των
Νέων
α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέχεται ενίσχυση, σε εφαρµογή του
Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά Κατηγορία (άρθρο 14), το ύψος της οποίας, για
το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται µε
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
β. Η παραπάνω ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα πέντε, µετά την ίδρυσή της, έτη
λειτουργίας της επιχείρησης και µέχρι του ποσού του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000)
ευρώ συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
εγκαταστάσεων
και
εξοπλισµού.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρέχεται επιχορήγηση, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ συνολικά. Το κατ’ έτος
χορηγούµενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούµενης
ενίσχυσης.
γ. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται για δαπάνες που αφορούν αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες
και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που έχουν άµεση
σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης, καθώς και δαπάνες που πραγµατοποιούνται
κατά τα πρώτα πέντε έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και αφορούν:
γα. τόκους εξωτερικής χρηµατοδότησης µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο
αναφοράς,
γβ. δαπάνες για µίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής και δαπάνες
χρησιµοποίησης τεχνολογικών υποδοµών που δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική
χρηµατοδότηση,
γγ. δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις
και
φόρους
(εκτός
του
Φ.Π.Α.
και
των
εταιρικών
φόρων),
γδ. δαπάνες για χρηµατοδοτική µίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής,
γε. δαπάνες για µισθοδοσία, όπου περιλαµβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, µε την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.
δ.
Τα
ποσοστά
ενίσχυσης
δεν
µπορούν
να
υπερβαίνουν:
δα. Στις περιφέρειες του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α΄ της Συνθήκης της Ε.Ε.
το 35% των ενισχυόµενων δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη
µετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 25% κατά τα δύο επόµενα έτη. Τα ποσοστά
αυτά µπορούν να προσαυξάνονται κατά 5% στις περιφέρειες όπου το κατά κεφαλήν
Α.Ε.Π. είναι µικρότερο του 60% του µέσου όρου των 25 κρατών – µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα µικρά νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των πέντε
χιλιάδων
(5.000)
κατοίκων.
δβ. Στις περιφέρειες του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της Συνθήκης της Ε.Ε.
το 25% των ενισχυόµενων δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη
27
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
µετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά τα δύο επόµενα έτη.
ε. Οι µικρές επιχειρήσεις που ελέγχονται από µετόχους επιχειρήσεων που έκλεισαν
κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση, εφόσον
δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όµορες αγορές.
3.
Καθεστώς
Ενισχύσεων
Μεγάλων
Επενδυτικών
Σχεδίων
α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής ύψους έως και πενήντα εκατοµµυρίων
(50.000.000) ευρώ µπορούν να παρέχονται µεµονωµένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των
ενισχύσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, το ύψος των οποίων, για το σύνολο των
επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται µε απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής, ύψους άνω των πενήντα
εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ µπορεί να παρέχεται µόνο φορολογική απαλλαγή, για
το ποσό της επένδυσης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ,
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 της περίπτωσης α' του άρθρου 4 του παρόντος
νόµου.
β. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των
ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.
γ. Τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αξιολογούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια του
άρθρου 10 του παρόντος νόµου και, εφόσον ο συνολικός βαθµός αξιολόγησης
υπερβαίνει το ελάχιστο όριο βαθµολογίας που τίθεται µε την κανονιστική απόφαση της
παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων
της παρούσας παραγράφου µέχρι εξαντλήσεως των οριζόµενων κατ’ έτος ενισχύσεων.
Για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις της
παραγράφου
8
του
άρθρου
5
του
παρόντος
νόµου.
Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων της παραγράφου αυτής τελούν υπό
την
προϋπόθεση
της
κύρωσής
τους
µε
νόµο.
δ. Οι επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για µεγάλα επενδυτικά σχέδια
κοινοποιούνται µεµονωµένα προς έγκριση στην Επιτροπή εάν το συνολικό ποσό της
ενίσχυσης από όλες τις πηγές υπερβαίνει το 75% του µέγιστου ορίου ενίσχυσης που θα
µπορούσε να λάβει µία επένδυση µε επιλέξιµες δαπάνες ύψους εκατό εκατοµµυρίων
(100.000.000) ευρώ, εφαρµόζοντας το ισχύον πάγιο όριο ενίσχυσης για µεγάλες
επιχειρήσεις στον εγκεκριµένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, την ηµεροµηνία
χορήγησης της ενίσχυσης από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Οι επενδυτικές
ενισχύσεις που δεν κοινοποιούνται βάσει του προηγούµενου εδαφίου γνωστοποιούνται
στην Επιτροπή εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
υπαγωγής τους µε υποβολή των περιληπτικών πληροφοριών που απαιτούνται στο
τυποποιηµένο έντυπο του Παραρτήµατος II του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά
κατηγορία, µέσω της εγκατεστηµένης ηλεκτρονικής εφαρµογής της Επιτροπής.
ε. Με την απόφαση υπαγωγής, που εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για κάθε επενδυτικό σχέδιο
της παρούσας παραγράφου ορίζεται το είδος και τα ποσοστά των παρεχόµενων
ενισχύσεων και δύνανται να τίθενται ειδικοί όροι ανάλογα µε το είδος της επένδυσης
που αφορούν το χρόνο υλοποίησης και διατήρησής της.
4. Καθεστώς Ενισχύσεων Ολοκληρωµένων Πολυετών Επιχειρηµατικών Σχεδίων
Στην κατηγορία αυτή παρέχονται φορολογικές απαλλαγές κατά το ποσοστό του πίνακα
28
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
του άρθρου 5 παράγραφος 5 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος
2 του παρόντος.
5.
Καθεστώς
Ενισχύσεων
Συνέργειας
και
∆ικτύωσης
α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
µπορούν να προκηρύσσονται ειδικά προγράµµατα που αφορούν συγκεκριµένες
δραστηριότητες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
β. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέχονται οι προβλεπόµενες από το
Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό ενισχύσεις, το ύψος των οποίων, για το σύνολο των
επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται µε απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
προκηρύσσονται Προγράµµατα που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων της
Επιχειρηµατικότητας των Νέων, των Ολοκληρωµένων Πολυετών Επιχειρηµατικών
Σχεδίων και της Συνέργειας και ∆ικτύωσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι
παρεχόµενες ενισχύσεις για τα καθεστώτα αυτά, το είδος και τα ποσοστά των
χορηγούµενων ενισχύσεων, το είδος και τα ποσοστά των ενισχυόµενων δαπανών, και
µπορούν να ορίζονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόµου
σε σχέση µε τη νοµική µορφή των επιχειρήσεων, το περιεχόµενο και το ελάχιστο
κόστος ενισχυόµενου επενδυτικού σχεδίου, τη διαδικασία παροχής των ενισχύσεων, το
χρόνο και τις υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις και τα όργανα
εξέτασης και έγκρισης αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Αρθρο 14. Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων – Κυρώσεις
1. Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
παρόντος νόµου, µετά την υπαγωγή τους και µέχρι την παρέλευση πενταετίας ή τη λήξη
της προβλεπόµενης περιόδου επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, αν αυτή
υπερβαίνει την πενταετία, από τη δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης
της
παραγωγικής
λειτουργίας
της
επένδυσης,
οφείλουν:
α.
Να
τηρούν
τους
όρους
της
υπαγωγής.
β. Να αποκτούν την κυριότητα του µισθωµένου εξοπλισµού µε τη λήξη της σύµβασης
χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
γ. Να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα.
δ. Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας
βίας
που
οφείλονται
σε
φυσικά
φαινόµενα.
ε. Να µη µεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία
έτυχαν ενισχύσεως, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαµήνου από άλλα
κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της
παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, µε υποχρέωση γνωστοποίησης της
αντικατάστασης εντός τριών (3) µηνών στην αρµόδια υπηρεσία. Αιτήµατα
αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόµενη επένδυση δεν µπορούν να εγκριθούν
πάνω από δύο (2) φορές. Εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή τα πάγια περιουσιακά
στοιχεία επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που ενισχύονται µε τον παρόντα νόµο και
αντιστοιχούν στις δαπάνες έργου επέκτασης για τη σύνδεσή τους µε το ∆ίκτυο. Τα
πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται να µεταβιβάζονται στον κύριο του
Συστήµατος ή του ∆ικτύου, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση κατά τις ισχύουσες
29
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
διατάξεις.
στ. Να διατηρήσουν την επένδυση στην περιοχή, όπου χορηγήθηκε η ενίσχυση.
ζ. Να µην εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης χωρίς έγκριση
του αρµόδιου, για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, οργάνου. Η έγκριση δίδεται
πάντοτε µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό
αντικείµενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει στον
εκµισθωτή.
η. Να µην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρία ή
αποσχίσουν κλάδο στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς έγκριση του
αρµόδιου, για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, οργάνου. Η έγκριση δίδεται
πάντοτε µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό
αντικείµενο.
θ. Να αποστέλλουν στις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες στοιχεία, από τα οποία
να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου, καθώς και της εγκριτικής απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα
αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από τη συµπλήρωση εκάστου έτους
λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και µέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήµατος.
Σε περίπτωση µη αποστολής των στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστολής
ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιµο που ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιµο αυτό εισπράττεται σύµφωνα µε τον
Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των ρυθµίσεων της προηγούµενης παραγράφου.
3. Εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την
ολοκλήρωση
και
έναρξη
της
παραγωγικής
λειτουργίας:
α) Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και
επιστρέφεται
η
ενίσχυση.
β) Στις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 1 δύναται να ανακληθεί η απόφαση
υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί µέρος αυτής.
γ) Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής
επιβάλλεται η κύρωση της ολικής ή µερικής απώλειας του φορολογικού οφέλους.
4. Εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής µετά τη
δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης και εντός του οριζόµενου στην παράγραφο 1 χρονικού περιορισµού,
επιστρέφεται το σύνολο ή µέρος της εισπραχθείσας ενίσχυσης ή καταβάλλεται το
σύνολο ή µέρος τυχόν µη αποδοθέντος φόρου ή παρακρατείται τµήµα από τα
υπολειπόµενα ποσά που δικαιούται η επιχείρηση βάσει της εγκριτικής απόφασης.
Εφόσον η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής επιβάλλεται η
κύρωση της ολικής ή µερικής απώλειας του φορολογικού οφέλους.
5. Εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, επιστρέφεται η αναλογούσα στο συγκεκριµένο
εξοπλισµό εισπραχθείσα ενίσχυση ή και ο µη καταβληθείς φόρος στο σύνολό τους. Το
ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λύσης µε οποιονδήποτε τρόπο της σύµβασης και
30
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
επιστροφής
του
εξοπλισµού
στην
εταιρία
χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
6. Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης οφείλει να
γνωστοποιείται
στην
αρµόδια
υπηρεσία.
Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής
σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι Μεσαία ή Μικρή
επιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση
υπαγωγής
λόγω
αυτής
της
ιδιότητας.
7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή
παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων
θα οδηγούσε στον αποκλεισµό της υπαγωγής της επένδυσης ή του προγράµµατος ή του
επιχειρηµατικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί µε
όρους διαφορετικούς ή σε µη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής:
α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και έχει δοθεί τµήµα της ενίσχυσης, η
απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και επιστρέφεται η καταβληθείσα ενίσχυση ή
καταπίπτει η εγγυητική επιστολή στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής,
β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας
ενίσχυσης.
Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται, εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά το νόµο αρµόδια για τον
έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
καθορίζεται η διαδικασία για τη διαπίστωση µη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων
και την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια. Για την επιβολή ολικής ή µερικής επιστροφής, η οποία µπορεί να
κυµαίνεται µεταξύ 0,5% έως 30% της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, εκτιµώνται οι
ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και λαµβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση,
κριτήρια, όπως ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ύψος του ποσοστού συµµετοχής
στην εταιρική σύνθεση της εταιρίας, το µέγεθος της ενισχυθείσας επένδυσης που
εκµισθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν
ενισχυθεί και µεταβιβάστηκαν, καθώς και ο βαθµός αναίρεσης της υλοποίησης και
λειτουργίας της επένδυσης κατά τους όρους της υπαγωγής.
9. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται µε βάση τον παρόντα νόµο γίνεται µε τη
διαδικασία είσπραξης δηµόσιων εσόδων, τα δε επιστρεφόµενα ποσά προσαυξάνονται
κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους. Οι σχετικές
αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το ∆ηµόσιο αποτελούν τίτλο για τη
βεβαίωση του χρέους από την αρµόδια ∆.Ο.Υ..
10. Τα ποσά των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς
και απαλλαγής από καταβολή φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο δεν µπορεί να
διανεµηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί και επιστρέφεται σε περίπτωση διάλυσης της
επιχείρησης εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση διανοµής τους ή κεφαλαιοποίησης
31
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
επιβάλλονται
οι
κυρώσεις
που
προβλέπονται
στο
παρόν
άρθρο.
11. Για την εφαρµογή των ανωτέρω, το οφειλόµενο ποσό αποδίδεται µε ιδιαίτερη
δήλωση εντός του επόµενου µήνα από αυτόν εντός του οποίου γεννήθηκε, σύµφωνα µε
τα πιο πάνω, η υποχρέωση επιστροφής. Για τη βεβαίωση, καταβολή και έλεγχο έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και του ν. 2717/1997 (ΦΕΚ 97
Α΄). Ενδεχόµενη άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την καταβολή του οφειλόµενου
ποσού.
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο
της δήλωσης απόδοσης του οφειλόµενου ποσού φόρου, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την ανάκληση του φορολογικού οφέλους και καταβολή των
οφειλόµενων φόρων, σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων των
ενισχυόµενων επιχειρήσεων.
14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και οι πρόσθετες
υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινοτική Νοµοθεσία για τις υπηρεσίες
χορήγησης των ενισχύσεων και για τις επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια
υπήχθησαν στις διατάξεις του παρόντος και εντάχθηκαν σε καθεστώς
συγχρηµατοδότησης.
Αρθρο 14β.
1. Αιτήµατα τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µπορεί να
υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. Στις
περιπτώσεις εξέτασης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ δεν
απαιτείται υποβολή αιτήµατος τροποποίησης για αλλαγή προµηθευτή ή τύπου
µηχανολογικού εξοπλισµού, όταν η συνολική ονοµαστική ισχύς δεν µεταβάλλεται σε
ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. Ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτηµα
τροποποίησης όταν γίνονται µεταβολές του εγκεκριµένου φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου µεταξύ κατηγοριών ενεργειών, µε την προϋπόθεση ότι οι µεταβολές αυτές
στο σύνολό τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Αν η
τροποποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου επιφέρει µεταβολή που υπερβαίνει
το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικό
αίτηµα τροποποίησης.
2. Τα αιτήµατα αυτά εξετάζονται από την Υπηρεσία και µπορεί να γίνουν αποδεκτά υπό
τις
ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) να µην επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν
αντικείµενο της αξιολόγησης και της βαθµολόγησης του επενδυτικού σχεδίου (π.χ.
δαπάνες
καινοτοµίας,
δηµιουργούµενες
θέσεις
απασχόλησης),
β) να µην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η οποία έχει προβλεφθεί στην
απόφαση υπαγωγής (η προσθήκη νέας κατηγορίας δύναται να γίνει αποδεκτή),
32
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
γ) να µην επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιµέρους κατηγοριών δαπανών, όπως
αυτά προσδιορίζονται από το ν. 3908/2011 και τις κάθε φορά τροποποιήσεις του.
Για να γίνει δεκτό ένα αίτηµα τροποποίησης θα πρέπει επιπλέον να διασφαλίζεται ότι:
α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο
ολοκληρωµένος
χαρακτήρας
της,
β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης,
γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, ούτε αύξηση του
ύψους του ποσού της ενίσχυσης. Το αίτηµα τροποποίησης υποβάλλεται από τον
δικαιούχο της ενίσχυσης προς την Υπηρεσία, µέσω του ΠΣΚΕΕπ συνοδευόµενο από
αιτιολόγηση της σκοπιµότητάς του, καθώς και σχετικές προσφορές, προτιµολόγια,
ενηµερωτικά δελτία (prospectus), τα οποία αιτιολογούν τις µεταβολές στο κόστος.
3. Η Υπηρεσία εξετάζει το αίτηµα στην ουσία του και αποφασίζει για τη µερική ή ολική
αποδοχή ή απόρριψή του εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή και
παραλαβή του. Αν η Υπηρεσία αποδεχτεί το αίτηµα τροποποίησης ολικά ή µερικά,
εκδίδει τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπαγωγής. Στην αντίθετη περίπτωση,
ενηµερώνει εγγράφως τον επενδυτή για τη µη αποδοχή του αιτήµατός του και
αιτιολογεί την απόφασή της.
4. Σε περίπτωση µεταβολής της επωνυµίας ή της έδρας της επιχείρησης είτε κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είτε µετά από την ολοκλήρωση της
επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται σε προηγούµενη έγγραφη
ενηµέρωση της Υπηρεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για χρονικό διάστηµα έως πέντε
(5) ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 εφαρµόζονται και για επενδυτικά σχέδια που
έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις των νόµων 2601/1998 και 3299/2004, όπως ισχύουν.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Οικονοµικών, εκδίδεται απόφαση µε την οποία ορίζεται
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου για την υποβολή αιτηµάτων τροποποίησης
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Αρθρο 15. Ετήσια υποβολή Έκθεσης στη Βουλή των Ελλήνων
Τον Ιανουάριο εκάστου έτους ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων Έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι πόροι που
διατέθηκαν, οι επενδύσεις που ενισχύθηκαν και οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν
κατά κλάδο και περιφέρεια, καθώς και οι εκτιμώμενες επιπτώσεις των ενισχύσεων του
παρόντος νόμου στην ανάπτυξη, την κλαδική αναδιάρθρωση, την πράσινη
επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση της καινοτομίας, την αύξηση των θέσεων απασχόλησης,
την περιφερειακή σύγκλιση και συνολικά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας
κατά το προηγούμενο έτος.
Αρθρο 16. Μεταβατικές διατάξεις
1. Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των
νόµων 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990 εξακολουθούν να διέπονται από το καθεστώς
αυτό.
33
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
2. α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3299/2004 εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004, υπό την
προϋπόθεση ότι το ύψος ενίσχυσής τους δεν υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη
Περιφερειακών
Ενισχύσεων
2007−2013,
όπως
ισχύει.
Σε διαφορετική περίπτωση παρέχονται τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια του Χάρτη
Περιφερειακών
Ενισχύσεων,
όπως
ισχύει.
β. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόµο
εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ισχύουσες κανονιστικές πράξεις ως προς τα Όργανα
και διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν
υπό
το
καθεστώς
των
νόµων
3299/2004,
2601/1998,
1892/1990.
γ. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξακολουθούν και
εφαρµόζονται οι κανονιστικές αποφάσεις για την υλοποίησή τους και τις διαδικασίες
ελέγχου,
ολοκλήρωσης
και
καταβολής
ενισχύσεων.
δ. Οι γνωµοδοτικές επιτροπές της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει,
εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των
επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
ε. Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του
παρόντος νόµου ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του για τη
διενέργεια των ελέγχων, την έκδοση των τροποποιητικών αποφάσεων, των αποφάσεων
ολοκληρώσεων και πιστοποιήσεων έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των
αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, για τις επενδύσεις που υπήχθησαν
στους προγενέστερους επενδυτικούς νόµους.
στ. επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και δεν έχουν
υλοποιηθεί και δεν έχουν απενταχθεί µπορεί να χρηµατοδοτούνται για το µη
υλοποιηθέν µέρος της επένδυσης εν όλω ή εν µέρει µέσω τραπεζικού δανεισµού µε
δάνεια χαµηλού κόστους, από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζονται µε το
Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Στην περίπτωση
αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρηµατοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό
ποσοστό ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα όρια που καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της
παρούσας παραγράφου. Απαγορεύεται αυστηρά και µε ευθύνη της τράπεζας που
χορηγεί το δάνειο η αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων δανείων µε τις ανωτέρω
δανειοδοτήσεις.
3. Επιχειρήσεις που έχουν πραγµατοποιήσει έναρξη δαπανών µέχρι την 29η Ιανουαρίου
2010, όπως ορίστηκε στο άρθρο 10 του ν. 3816/2010, για να ενισχυθούν για την
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τους µε το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004, διέπονται από τις διατάξεις του νόµου
αυτού.
4. α. Οι διατάξεις του ν. 2601/1998 για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στις χώρες
της αλλοδαπής, στις οποίες παραπέµπει το άρθρο 6 του ν. 2996/2002, «Ελληνικό
Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων Ε.Σ.Ο.Α.Β.», όπως ισχύει,
εφαρµόζονται
µέχρι
τη
λήξη
του
προγράµµατος
αυτού.
β. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του ν.
2601/1998 σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 2996/2002, όπως ισχύει, διέπονται από τις
διατάξεις του ν. 2601/1998. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που
προβλέπονται στον παρόντα νόµο εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ισχύουσες
κανονιστικές πράξεις ως προς τα Όργανα και διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των
34
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
επενδυτικών
σχεδίων
της
παραγράφου
αυτής.
γ) i. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
δύναται να ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν το χρόνο υποβολής αιτήσεων, τις
διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης, τις προϋποθέσεις υπαγωγής, την υλοποίηση,
τον έλεγχο, την παρακολούθηση και κάθε ειδικότερο θέµα για τις επενδύσεις της παρ. 2
του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 στο Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης
των
Βαλκανίων
(ν.
2996/2002).
Επίσης µε την ίδια απόφαση ορίζεται το υπόλοιπο, εκ του προβλεπόµενου στο ν.
2996/2002, διατιθέµενο ύψος κονδυλίων για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στο
Ε.Σ.Ο.Α.Β..
ii. Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
2 του άρθρου 4 του ν. 2601/1998 παρατείνεται µέχρι την έκδοση νέας απόφασης, κατά
τα οριζόµενα στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης αυτής.
5. Εφαρµόζεται και για τον παρόντα νόµο η παρ. 35 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998, η
οποία διατηρήθηκε σε ισχύ µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3299/2004.
6. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του
παρόντος νόµου κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων διατηρείται η ισχύς
της υπ’ αριθµ. 31054/12.7.2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργικής απόφασης
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του ν. 3299/2004.
7.
∆ιατηρούνται
σε
ισχύ
και
εφαρµόζονται:
α. Η υπ’ αριθµ. 43965/30.11.1994 κανονιστική απόφαση για τον καθορισµό του είδους
και της έκτασης των έργων ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακής
µονάδας που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης λβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 1892/1990 και έχει διατηρηθεί σε ισχύ σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις της
περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998, όπως ίσχυε, και της
περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3299/2004 και
β. Η υπ’ αριθµ. 58692/5.8.1998 κανονιστική απόφαση για τον καθορισµό του είδους
και της έκτασης των έργων ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού τουριστικών
οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings) που είχε εκδοθεί σύµφωνα µε το εδάφιο
β΄της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998, και έχει διατηρηθεί σε ισχύ σύµφωνα µε
τη µεταβατική διάταξη της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3299/2004, όπως
τροποποιήθηκε.
γ. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισµό των προδιαγραφών των
συνεδριακών κέντρων, των κέντρων θαλασσοθεραπείας, των εγκαταστάσεων
αξιοποίησης ιαµατικών πηγών, των θεµατικών πάρκων, των γηπέδων γκολφ, των
κέντρων προπονητικού και αθλητικού τουρισµού, καθώς και η οικεία απόφαση του
πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης για τις προδιαγραφές των χιονοδροµικών κέντρων.
Επίσης διατηρείται σε ισχύ το προεδρικό διάταγµα για την ίδρυση, επέκταση και
εκσυγχρονισµό
των
αυτοκινητοδροµίων.
δ. Η κοινή υπουργική απόφαση για τους όρους τµηµατικής καταβολής της
επιχορήγησης στα επιχειρηµατικά σχέδια, αρµοδιότητας πρώην Υπουργείου
Ανάπτυξης, καθώς και η υπουργική απόφαση για τα αναγκαία δικαιολογητικά.
35
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
8. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 12
του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται:
α. H κανονιστική απόφαση του ν. 1892/1990 για τον τρόπο καταβολής της
επιχορήγησης (που εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αυτού
και διατηρήθηκε σε ισχύ σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις της περ. η΄ της παρ. 3
του άρθρου 14 του ν. 2601/1998 όπως ίσχυε και της περ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12
του ν. 3299/ 2004).
β. H υπ’ αριθµ. 40929/2.11.2005 κανονιστική απόφαση για τον τρόπο καταβολής της
προκαταβολής της επιχορήγησης.
γ. H υπ’ αριθµ. 48116/19.12.2005 απόφαση, όπως ισχύει, για τον καθορισµό των
δικαιολογητικών για τον έλεγχο των επενδύσεων.
9. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η επιβολή κυρώσεων και η καταβολή των ενισχύσεων
των επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού που
έχουν υπαχθεί στους νόµους 1262/1982, 1892/1990 και 2601/1998 από τον ΕΟΜΜΕΧ
εξακολουθεί να γίνεται από τις υπηρεσίες και τα όργανα του φορέα αυτού.
10. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων για τις επενδύσεις που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1892/1990 ή του ν. 1262/1982 από την Α.Τ.Ε.
εξακολουθεί να γίνεται από τις υπηρεσίες και τα όργανα του φορέα αυτού.
11. Η παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, η οποία προβλέφθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 3752/2009 και µε την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3840/2010, ισχύει
ανεξάρτητα αν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των νόµων αυτών είχε συµπληρωθεί
η αρχική ή κατά παράταση προθεσµία ολοκλήρωσης.
12. Μέχρι τη στελέχωση και οργάνωση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ώστε να µπορεί να ασκεί τις αρµοδιότητές της, όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου, οι αρµοδιότητές της ασκούνται από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, στην οποία υποβάλλονται και οι σχετικές αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
διαπιστώνεται η πλήρωση όλων των οργανωτικών προϋποθέσεων και η έναρξη
λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε σχέση µε τις
αρµοδιότητές της, που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
13. Η δυνατότητα της παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης που
παρέχεται σύµφωνα µε το εδάφιο α΄της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, όπως
ισχύει,
µπορεί
να
χορηγείται
και
τµηµατικά.
Στις περιπτώσεις τµηµατικής παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης,
η υποβολή του σχετικού αιτήµατος πραγµατοποιείται µέχρι τη λήξη της νέας
ηµεροµηνίας
ολοκλήρωσης.
Η παρούσα ρύθµιση ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως του ν. 3299/2004.
36
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
14. Επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στις αρµόδιες υπηρεσίες µέχρι και τις
29.1.2010, και το προβλεπόµενο στην υπ’ αριθµ. 33017/25.7.2007 κανονιστική
απόφαση, όπως ισχύει, δικαιολογητικό της Ειδικής Γνωµάτευσης του Ε.Ο.Τ.
κατατέθηκε σε χρόνο µεταγενέστερο της αρχικής αίτησης, εξετάζονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3299/2004, ανεξάρτητα αν εκκρεµεί, είναι σε διαδικασία εξέτασης ή
έχουν εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις λόγω της µη προσκόµισης του δικαιολογητικού
αυτού.
15. Επενδυτικά σχέδια που απεστάλησαν στις αρµόδιες υπηρεσίες ταχυδροµικώς µέχρι
και τις 29.1.2010, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
16. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α΄) εφαρµόζεται, αφότου
ίσχυσε, και για τα επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων iν και ν της περίπτωσης
δ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004, όπως εξειδικεύθηκαν µε την υπ’
αριθµ. 13752/29.3.2006 κανονιστική απόφαση, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση
υπαγωγής ή εκδόθηκε απορριπτική απόφαση, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.
17. Το οριζόµενο στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α δ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 5 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, χρονικό διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών δεν
έχει εφαρµογή για τις υφιστάµενες εταιρίες, οι οποίες είναι εισηγµένες σε οργανωµένη
χρηµατιστηριακή
αγορά.
Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει τα επενδυτικά σχέδια, για τα οποία δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004,
µέχρι
τη
δηµοσίευση
του
παρόντος
νόµου.
18. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄της παραγράφου
1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, δύναται να εκδοθεί απόφαση
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, επιβάλλονται όµως
οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ίδιου νόµου.
19. Οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. 38508/31.7.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΦΕΚ 1664 Β΄)
έχουν εφαρµογή και σε επενδυτικά σχέδια που κατά το χρόνο έκδοσής της εκκρεµούσε
η αξιολόγησή τους και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής ή εκδόθηκε,
λόγω της µη εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων, απορριπτική απόφαση, µέχρι τη
δηµοσίευση
του
παρόντος
νόµου.
20. Για το τρέχον έτος οι προβλεπόµενες στο άρθρο 7 κανονιστικές αποφάσεις
εκδίδονται εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αρθρο 17.
37
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Η παράγραφος 11 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα (ν.δ. 135/1946), όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των
διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες
διατάξεις»
(ΦΕΚ
115
Α΄),
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«11. α) Κάθε καταστηματάρχης, εργοστασιάρχης, πρατηριούχος, λιανοπωλητής και γενικά
κάθε έμπορος ειδών που: i) κατέχει ψευδή όργανα μέτρησης, όπως αυτά ορίζονται με σχετική
υπουργική απόφαση, ii) μεταχειρίζεται όργανα μέτρησης, άλλα από τα κατά νόμο
προβλεπόμενα ακόμη και αν διατηρούνται σε καλή κατάσταση, iii) αποποιείται τη μέτρηση ή
ζύγιση και iν) πωλεί με το μέτρο είδη, των οποίων η πώληση προβλέπεται να γίνεται σε
βάρος, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%) επί του
συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης και σε περίπτωση νέας
επιχείρησης, επί του κύκλου εργασιών που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή
διαπίστωσης
της
παράβασης.
Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο του ελάχιστου προστίμου
που προβλέπεται στις παραγράφους 1 ή 4 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα. Με το
ίδιο πρόστιμο τιμωρείται όποιος εισάγει, κατασκευάζει όργανα μέτρησης άλλα από τα κατά
νόμο προβλεπόμενα ή τα μετατρέπει σε ψευδή. Τα ψευδή όργανα μέτρησης κατάσχονται και
καταστρέφονται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
καθορίζονται τα όργανα που διενεργούν την κατάσχεση, τη διαδικασία καταστροφής και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την τύχη των ψευδών οργάνων μέτρησης.
β) Ειδικά στα πρατήρια υγρών καυσίμων, η τοποθέτηση οργάνου ή υποστηρικτικών μέσων
οργάνου καταδολίευσης ή αλλοίωσης του αποτελέσματος των μετρήσεων των αντλιών
θεωρείται ως μετατροπή οργάνου μέτρησης σε ψευδές. Το όργανο καταδολίευσης ή
αλλοίωσης και τα τυχόν υποστηρικτικά μέσα κατάσχονται και στον παραβάτη επιβάλλεται
αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο για κάθε επηρεαζόμενη αντλία ίσο με το διπλάσιο του
υπολογιζόμενου ποσοστού απόκλισης κάθε αντλίας χωριστά επί του ποσού συμμετοχής της
στο συνολικό κύκλο εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης και σε περίπτωση νέας
επιχείρησης, επί του κύκλου εργασιών που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή
διαπίστωσης της παράβασης. Σε περίπτωση που το ποσοστό απόκλισης ή το ποσό
συμμετοχής στο συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί για
κάθε επηρεαζόμενη αντλία, τότε η παράβαση τιμωρείται με αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο
δύο τοις εκατό (2%) για κάθε επηρεαζόμενη αντλία επί του συνολικού κύκλου εργασιών της
τελευταίας κλεισμένης χρήσης και σε περίπτωση νέας επιχείρησης, επί του κύκλου εργασιών
που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή διαπίστωσης της παράβασης. Το πρόστιμο αυτό
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανά επηρεαζόμενη
αντλία.
γ) Τα δύο τελευταία εδάφια της ως άνω παραγράφου β΄εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις
επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις σωληνώσεις της αντλίας ή του
ενδείκτη.
δ) Στην περίπτωση της παραγράφου β΄επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο
ποινικές
κυρώσεις.
Παράλληλα, αφαιρείται υποχρεωτικά οριστικά η άδεια λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης,
με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής
παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17
παρ. 6 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α΄).
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της
υπόθεσης συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός
πέντε εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης. Από την ημερομηνία έκδοσης
της ανωτέρω απόφασης και για έξι μήνες δεν επιτρέπεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η
λειτουργία παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο. Επίσης, δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας
άδειας λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο σε σύζυγο ή σε πρόσωπα έχοντα
μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένεια με τον δικαιούχο της άδειας, εφόσον ο χώρος ή οι
38
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
εγκαταστάσεις είναι ιδιοκτησίας του παραβάτη και η ιδιοκτησία παραμένει σε αυτόν.
ε) Η συμμετοχή στη διάπραξη του αδικήματος της παραγράφου β΄τιμωρείται με διοικητικό
πρόστιμο κατ’ ελάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ επιφυλασσομένης και της επιβολής των ποινικών κυρώσεων που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εφόσον η συμμετοχή συνίσταται στην εγκατάσταση του
μηχανισμού καταδολίευσης ή αλλοίωσης.»
Αρθρο 18. Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λ.−Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
39
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ4
4
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/296 18/ 1/ 2014.
40
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Σχολιασμός
Ο Επενδυτικός Νόμος στην ουσία αποτελεί ένα νόμο που αφορά τον τομέα
υποστήριξης των επιχειρήσεων, παρέχοντας κίνητρα για επενδύσεις σε όλους τους
τομείς της οικονομίας της Ελλάδας τόσο από επιχειρήσεις όσο και από συμβάσεις
ιδιωτών με το δημόσιο με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους
μεμονωμένους επενδυτές.
Με τον επενδυτικό νόμο παρέχεται βοήθεια προς τις επιχειρήσεις τόσο με τη
μορφή των ιδιωτικών οργανισμών όπως:
•
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) που εκπροσωπεί συλλογικά τις
επιχειρήσεις - μέλη του στις σχέσεις τους με τους άλλους κοινωνικούς
εταίρους καθώς και με το Κράτος για επενδυτικά προγράμματα.
•
Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών και ένας
από τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους που συνυπογράφουν την Εθνική
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ).
•
Η Eθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) είναι η τριτοβάθμια
οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου και εκπροσωπεί το
ελληνικό εμπόριο σε πανελλαδική κλίμακα και σε διεθνές επίπεδο.
•
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας είναι μια αστική μη
κερδοσκοπική και μη κυβερνητική οργάνωση που στόχο έχει τη δημιουργία
ενός περιβάλλοντος που θα προωθεί την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και
την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
•
Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (EΣΥΝΕ) είναι
παρατηρητής του YES for Europe (Young Entrepreneurs for Europe Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών)
•
Το ελληνικό παράρτημα της JADE, μιας ευρωπαϊκής οργάνωσης νεανικής
επιχειρηματικότητας, παρέχει τεχνογνωσία και υποστήριξη για τη συγκρότηση
και τη λειτουργία μιας επιχείρησης.
•
Eλληνική Ομοσπονδία Νεανικών Επιχειρήσεων
41
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Επίσης, παρέχεται βοήθεια σε ιδιωτικούς-δημόσιους οργανισμούς. Τέτοιοι είναι:
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος αποτελεί το θεσμοθετημένο σύμβουλο της
Πολιτείας σχετικά με
θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, αποτελώντας τον
εκπρόσωπο για τα Επιμελητήρια της χώρας εντός κι εκτός επικράτειας και παρέχει
υπηρεσίες σε αυτά.
Ωστόσο, στην Ελλάδα λειτουργούν κι άλλα επιμελητήρια χωρών του εξωτερικού.
όπως:
Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου - Ανάπτυξης
Βρετανο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Γερμανό-Ελληνικός Οικονομικός Σύνδεσμος
Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ελληνο Ιαπωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο
Ελληνοσερβική Εμπορική και Βιομηχανική Ένωση
Ελληνοκινεζικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΚΕΒΕ)
Ελληνο-Σουηδικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
•
Το Enterprise Europe Network - Hellas, το οποίο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού
δικτύου, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής
υποστήριξης και καλύπτει όλη την ελληνική περιφέρεια. Αυτό παρέχει:
1. υπηρεσίες
διεθνούς
επιχειρηματικής
συνεργασίας,
ενημέρωσης
για
ευρωπαϊκές πολιτικές
2. υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας
3. υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για την τεχνολογία και την
έρευνα. Στην περίπτωση αυτή το επενδυτικό έργο υλοποιείται από μια
κοινοπραξία αποτελούμενη από δεκαέξι οργανισμούς και
βιομηχανικούς
42
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
συνδέσμους,
ερευνητικά
και
τεχνολογικά
ιδρύματα,
εμπορικά
και
οργανισμοί
που
βιομηχανικά επιμελητήρια.
Πέρα
όμως
από
του
ιδιώτες
υπάρχουν
και
δημόσιοι
δραστηριοποιούνται στον τομέα των επιχειρήσεων και επενδύσεων στην Ελλάδα που
βασικό αντικείμενό τους είναι η βοήθεια προς τους επιχειρηματίες.
Τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) αποτελούν το συντονιστή όλων των δημόσιων
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις διαδικασίες σχετικά με την ίδρυση μιας νέας
επιχείρησης, καθώς και στις διαδικασίες αδειοδότησης για την εκπόνηση και
ολοκλήρωση των επενδυτικών αυτών προγραμμάτων. Υπάρχουν σε κάθε νομό και
στεγάζονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,
υποστηρίζοντας το έργο της σε συνεργασία μαζί της, ως «υπηρεσία μίας στάσης» (one
stop shop), ώστε να τους χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες εγκατάστασης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών παρέχονται
πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας
επιχείρησης και την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της,
πληροφοριακό υλικό επίσης, παρέχεται και για τις επενδύσεις, καθώς και
πληροφορίες προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, παρέχεται πληροφοριακό
υλικό για τη δημόσια διοίκηση σχετικά με την έκδοση αδειών και τις διαδικασίες που
αφορούν τη σύσταση μιας επιχείρησης, αλλά και ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω
των προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ και των κοινοτικών πρωτοβουλιών, καθώς και του
εθνικού πλαισίου κινήτρων ενισχύσεων που είναι σε ισχύ.
Tα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) δημιουργήθηκαν από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για να ενισχύσουν την
επιχειρηματικότητα μέσα από διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων. Tα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΚΕΤΑ) έχουν στη διάθεσή τους μητρώα συμβούλων για φορολογικά ζητήματα και
προσφέρουν στις επιχειρήσεις επιχειρηματικούς οδηγούς και οργανώνουν ημερίδες
και εργαστήρια.
43
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Πιο συγκεκριμένα μπορεί να ζητηθεί βοήθεια από τα ΚΕΤΑ σχετικά με τη δημιουργία
νέων επιχειρήσεων, την οργάνωση marketing, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, την
αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και τέλος, τη συνεργασία επιχειρήσεων
σε εθνικό επίπεδο, αλλά και με επιχειρήσεις της Ε. Ε και τρίτων χωρών.
Τα Κέντρα Επιχείρησης και Καινοτομίας (Business and Innovation Centres - BIC)
παρέχουν υποστήριξη σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να τις
βοηθήσουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Επίσης, παρέχονται μελέτες
βιωσιμότητας, τεχνική βοήθεια σε διάφορα θέματα, πρόσβαση σε πηγές
χρηματοδότησης και πληθώρα άλλων παροχών και στο BIC Αττικής λειτουργεί
θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων.
Βασικός σκοπός της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή είναι η χάραξη και η εφαρμογή
της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή και να
μεριμνά για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του
καταναλωτή και να φροντίζει για τα συμφέροντα των καταναλωτών.
O Eλληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε., αποτελεί έναν μη
κερδοσκοπικό Οργανισμό που λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος,
δυροφορούμενος από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και έχει σαν στόχο
την υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για τις εξαγωγές. Η πρόσβαση στη
χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την ίδρυση και τη λειτουργία μιας
επιχείρησης.
Με τον επιχειρηματικό νόμο ξεκίνησε μια προσπάθεια για τη σημαντική
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού
από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν και αφορούν
τις αιτήσεις υπαγωγής στην ά και β΄ φάση προκύπτει ότι η συνολική αιτούμενη
ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου, ήταν την πρώτη
περίοδο του 2013 αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την δεύτερη περίοδο του 2012.
Σύμφωνα με τη δήλωση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότη
Μηταράκη: «Με το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο βάλαμε ισχυρές βάσεις για την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την χώρα μας φιλική για
44
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις και αυτήν την προσπάθεια θα συνεχίσουμε να
καταβάλουμε. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης για την ενίσχυση της
ρευστότητας για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, προωθούμε άμεσα την
έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που δίνει τη δυνατότητα προκαταβολής του
συνόλου της επιχορήγησης και στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο Νόμο
3908/2011 με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής».
Σε
ομιλία
του
ο
πρώην
υπουργός
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για το νέο Επενδυτικό νόμο, στην
Ολομέλεια της Βουλής στις 19 Ιανουαρίου, 2011 είπε: «Κρίσιμη στροφή για την
ελληνική οικονομία, αποτελεί το 2011. Ανταποκρινόμενοι στη δύσκολη συγκυρία
φέρνουμε στην ολομέλεια της Βουλής ένα νέο νόμο για τις επενδύσεις. Επενδύσεις
σημαίνει ανάπτυξη, νέες επιχειρήσεις, αξιοποίηση όσων μας κάνουν ξεχωριστούς,
έξυπνη παραγωγή – φιλική στο περιβάλλον, αύξηση της απασχόλησης». Όπως
επισήμανε, «Η ανάπτυξη είναι βαθειά πολιτική έννοια και αντανακλά το πώς
αντιλαμβανόμαστε τη σχέση του κράτους με τον επιχειρηματία, τον κοινωνικό
πλούτο, τις παραγωγικές δομές, τους πόρους μας, φυσικούς, ιστορικούς,
πολιτιστικούς, αλλά κυρίως, ανθρώπινους. Χωρίς ανάπτυξη που προάγει αξίες και δεν
βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, στην κρίση και μετά από αυτήν,
δεν πρόκειται να πετύχουμε».
Βασικές επιδιώξεις του συγκεκριμένου νόμου είναι η βελτίωση της ποιότητας
των επενδύσεων, η αύξηση της παραγωγικότητας, η οικονομική αποτελεσματικότητα,
η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επενδύσεων και η
περιφερειακή συνοχή. Ο
επενδυτικός νόμος είναι αυτός μέσω του οποίοι πραγματοποιούνται προκηρύξεις,
υπάρχει ετήσιος προϋπολογισμός, πριμοδότηση διαφόρων κατηγοριών οικονομικώνεπιχειρηματικών ενεργειών, αλλά και οι φοροαπαλλαγές αποτελούν μια βασική
παράμετρο για την ενίσχυση της επενδυτικής διαδικασίας.
Πιο αναλυτικά, στη διάταξη αυτή περιλαμβάνονται η μείωση στο 50% του
κατώτατου ύψους επενδυτικών σχεδίων γενικής επιχειρηματικότητας κατά κατηγορία
επιχειρήσεων. Για
τις μεγάλες επιχειρήσεις από 1 εκ € κατώτατη επένδυση,
διαμορφώθηκε στις 500.000 €, για τις μεσαίες από 500.000 € στις 250.000 €, στις
45
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
μικρές από 300.000 € το κατώτατο ύψος επένδυσης έγινε 150.000 € και στις πολύ
μικρές επιχειρήσεις, από 200.000 € διαμορφώθηκε στις 100.000 €. Η μείωση αυτή
έγινε ώστε να ενθαρρυνθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να συμμετέχουν,
καθώς και η αύξηση του χρόνου διάρκειας των φοροαπαλλαγών από 6 χρόνια για τις
υφιστάμενες επιχειρήσεις και 8 χρόνια για τις νέες, σε 8 και 10 χρόνια αντίστοιχα.
Το νομοσχέδιο αυτό συνεπάγεται ανάπτυξη, νέες επιχειρήσεις, αύξηση της
απασχόλησης και αξιοποίηση των νέων πόρων -φιλικών προς το περιβάλλον- ιδίως
στον τομέα της ενέργειας.
Έτσι, εισάγονται νέες ρυθμίσεις που αφορούν στον ετήσιο προϋπολογισμό,
όπου ο πολίτης θα δύναται να γνωρίζει που πάνε τα χρήματά του. Παράλληλα τίθεται
πλαφόν για κάθε επενδυτικό σχέδιο, γεγονός που συνεπάγεται τη διάθεση
ελεγχόμενων ποσών για τις επενδύσεις χωρίς να υπάρχει κατασπατάληση του
δημοσίου χρήματος. Πριμοδοτούνται κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων και
υπάρχουν
αντικειμενικά
κριτήρια
αξιολόγησης
(μικροοικονομικά
και
μακροοικονομικά) με στόχο τη διαφάνεια. Επίσης, γίνεται χρήση των φοροαπαλλαγών
και όχι επιδοτήσεων, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα όπως οι υπερτιμολογήσεις
και η άνθηση της παραοικονομίας μαύρης.
Οι προκηρύξεις για υποβολή επενδυτικών σχεδίων διενεργούνται δύο φορές
το χρόνο με προθεσμία υποβολής τα τέλη Απριλίου και τα τέλη Οκτώβρη. Έτσι, ο
επιχειρηματίας μπορεί να συντονίζει και να προγραμματίζει εντός συγκεκριμένων
χρονοδιαγραμμάτων και το κράτος να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις όποιες
δεσμεύσεις του απέναντι στους επιχειρηματίες.
Ο νόμος αυτός ταυτόχρονα εισάγει 3 Γενικά και 4 Ειδικά Καθεστώτα
Επενδύσεων. Στα γενικά καθεστώτα εντάσσονται η Γενική Επιχειρηματικότητα, η
Τεχνολογική Ανάπτυξη και η Περιφερειακή Συνοχή:
•
Η Γενική Επιχειρηματικότητα αφορά επικερδείς επιχειρήσεις που επενδύουν
για την έξοδο από την κρίση. Ως κίνητρο δίνονται φοροαπαλλαγές για 8 έως 10
χρόνια στις ήδη υπάρχουσες και στις νέες επιχειρήσεις αντίστοιχα με ελάχιστο
46
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
ύψος επένδυσης από 500.000 ευρώ έως και 100. 000 ευρώ, κάτι που
συμβάλλει στη συμμετοχή και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
•
Η Τεχνολογική Ανάπτυξη αφορά επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού
και καινοτομίας και παρέχονται κίνητρα όπως φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις
ή ακόμα και δάνεια μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης.
•
Τέλος, η Περιφερειακή Συνοχή περιλαμβάνει τα επενδυτικά εκείνα σχέδια
που θα αξιοποιήσουν τα τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με
περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές με βασικά κίνητρα τις
φοροαπαλλαγές, στοχευμένες επιδοτήσεις και δάνεια μέσω ΕΤΕΑΝ.
Τέλος, τα ειδικά καθεστώτα περιλαμβάνουν τη Νεανική Επιχειρηματικότητα, τις
Μεγάλες Επενδύσεις, τις Επενδύσεις Δικτύωσης και τα Ολοκληρωμένα επενδυτικά
σχέδια.
•
Η Νεανική Επιχειρηματικότητα: Βασική επιδίωξη είναι η στήριξη στο νέο
επιχειρηματία για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς Ελλήνων επιχειρηματιών και
για αυτό ακριβώς το λόγο ο νέος νόμος παρέχει σημαντικές ενισχύσεις σε
νέους μέχρι 40 ετών είτε μέσω του ΕΣΠΑ ή άλλων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.
•
Οι Μεγάλες Επενδύσεις αφορούν τις κερδοφόρες επιχειρήσεις- ελληνικές ή
από το εξωτερικό που θέλουν να επενδύσουν περισσότερα από 50 εκ. ευρώ με
φοροαπαλλαγές σε σταθερά επίπεδα για 8 μέχρι και 10 χρόνια.
•
Οι Επενδύσεις Δικτύωσης και τα ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια:
πρόκειται για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες
συνέργειας και δικτύωσης στον τομέα τους. Να δημιουργήσουν τα λεγόμενα
clusters, ώστε να αναδειχθούν τα τοπικά προϊόντα, η ντόπια παραγωγή ή ένα
cluster με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την έρευνα και την ανάπτυξη με
ευνοϊκούς όρους, φοροαπαλλαγές, και δάνεια από το ΕΤΕΑΝ, όπως και
επιχορηγήσεις.
47
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Μέσω λοιπόν, της κρίσης, η οποία αποτέλεσε και το εφαλτήριο θα έλεγε κανείς
πως με αυτό το νόμο, προσφέρεται η δυνατότητα και η ευκαιρία σε πολλούς
επιχειρηματίες να προβούν σε αναδιάρθρωση της επιχείρησής τους5.
5
Ό. π.
48
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
∆Ι.Α.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚ
Η ΜΟΝΑ∆Α
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΥΠΟΙΑΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ (+
ΓΡ.∆Ω∆ΕΚ/ΣΟΥ
)
Νέες Θέσεις (ΕΜΕ)
'Υψος Φορολογικής
Απαλαγής
'Υψος Επιδότ. Χρηµ.
Μίσθωσης
'Υψος Επιχορήγησης
'Υψος Ενίσχυσης
Συνολικός
Ενισχυόµενος Π/Υ
Συνολικός
Προϋπολογισµός
Περιφερειακή
Συνοχή
9
8,314.999,4
8.314.999,4
3.953.471,828
3.005.853,859
0
947.617,92
33,4
Άθροισµα:
9
8,314,999,4
8.314.999,4
3.953.471,828
3.005.853,859
0
947.617,92
33,4
Γενική
Επιχειρηµατικότ
ητα
2
1,430,338,66
1.430.338,66
572.135,4688
0
0
572.135,464
13,5
Περιφερειακή
Συνοχή
11
80.237.164,8
80.237.164,8
35.122.684,63
26.671.788,56
0
8.450.896,036
104,5
Τεχνολογική
Ανάπτυξη
2
2.156.516,77
2.156.516,77
862.606,6875
322.085,3594
368.000
172.521,3416
24,89
15
83.824.020,23
83.824.020,23
36.557.426,78
26.993.873,92
368.000
9.195.552,842
142,89
Περιφερειακή
Συνοχή
8
8.836.060
8.836.060
3.971.188,563
2.916.140,055
0
1.055.048,555
22,67
Άθροισµα:
8
8.836.060
8.836.060
3.971.188,563
2.916.140,055
0
1.055.048,555
22,67
Περιφερειακή
Συνοχή
11
13.779.013,25
13.779.013,25
2.820.458,188
1.773.668,227
273.850
772.939,9568
24,83
Άθροισµα:
11
13.779.013,25
13.779.013,25
2.820.458,188
1.773.668,227
273.850
772.939,9568
24,83
Περιφερειακή
Συνοχή
1
236.390
236.390
118.195
82.736,5
0
35.458,5
1
Άθροισµα:
1
236.390
236.390
118.195
82.736,5
0
35.458,5
1
Περιφερειακή
Συνοχή
13
16.295.008,79
16.295.008,79
7.647.160,734
5.871.579,422
0
1.775.581,376
52,58
Άθροισµα:
13
16.295.008,79
16.295.008,79
7.647.160,734
5.871.579,422
0
1.775.581,376
52,58
Περιφερειακή
Συνοχή
7
7.956.136,182
7.927.411,91
4.111.595,719
3.110.152,375
0
1.001.443,278
15,15
Άθροισµα:
7
7.956.136,182
7.927.411,91
4.111.595,719
3.110.152,375
0
1.001.443,278
15,15
Περιφερειακή
Συνοχή
9
9.012.260,59
9.012.260,59
4.172.348,25
2.762.066,586
242.137,98
1.168.143,679
15,49
Άθροισµα:
9
9.012.260,59
9.012.260,59
4.172.348,25
2.762.066,586
242.137,98
1.168.143,679
15,49
Περιφερειακή
Συνοχή
6
6.004.654,139
5.905.505,52
2.678.752,781
1.984.735,547
0
694.017,213
22,27
Άθροισµα:
6
6.004.654,139
5.905.505,52
2.678.752,781
1.984.735,547
0
694.017,213
22,27
Περιφερειακή
Συνοχή
18
18.941.234,6
18.941.234,6
8.024.003,805
4.601.518,766
1.311.269,39
2.111.215,69
78,59
Άθροισµα:
18
18.941.234,6
18.941.234,6
8.024.003,805
4.601.518,766
1.311.269,39
2.111.215,69
78,59
Περιφερειακή
Συνοχή
8
7.903.498,962
7.903.498,96
3.104.537,484
2.271.964,859
0
832.572,6154
16
Άθροισµα:
8
7.903.498,962
7.903.498,96
3.104.537,484
2.271.964,859
0
832.572,6154
16
Περιφερειακή
Συνοχή
6
6.789.640,94
6.789.640,94
2.376.374,281
1.811.499,438
0
564.874,8658
11,83
6
6.789.640,94
6.789.640,94
2.376.374,281
1.811.499,438
0
564.874,8658
11,83
Άθροισµα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Αριθµός
Καθεστώς
Ν.3908/2011 - Αιτήσεις Επενδύσεων Α' Κύκλου 2013
Άθροισµα:
49
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ
Περιφερειακή
Συνοχή
8
10.335.856,92
10.335.856,91
4.520.637,469
3.476.224,5
0
1.044.413,01
27,71
8
10335856,92
10.335.856,91
4.520.637,469
3.476.224,5
0
1.044.413,01
27,71
8
6271357,68
6.267.483,71
2.083.623,5
1.447.721,762
140.000
495.901,7246
21,65
8
6.271.357,68
6.267.483,71
2.083.623,5
1.447.721,762
140.000
495.901,7246
21,65
8
20.964.408,6
20.964.408,6
5.515.386,109
0
0
5.515.386,028
20,48
Περιφερειακή
Συνοχή
17
137.345.850,1
137.345.850,1
43,212.519,06
32.260.456,63
0
10.952.062,68
89,66
Τεχνολογική
Ανάπτυξη
7
9.351.421,74
9.351.421,74
3.548.236,203
3.067.327,672
0
480.908,6123
308
32
167.661.680,5
167.661.680,5
52.276.141,38
35.327.784,3
0
16.948.357,32
418,14
15
9
372.161.812,1
372.030.065,3
138.415.915,8
97.437.520,11
2.335.257,37
38.643.138,55
904,2
Γενική Επιχειρηµατικότητα
10
22.394.747,26
22.394.747,26
6.087.521,578
0
0
6.087.521,492
33,98
Περιφερειακή Συνοχή
14
0
338.259.126,4
338.127.379,5
127.917.551,3
94.048.107,08
1.967.257,37
31.902.187,1
537,33
9
11.507.938,51
11.507.938,51
4.410.842,891
3.389.413,031
368.000
653.429,9539
332,89
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Άθροισµα:
Περιφερειακή
Συνοχή
Άθροισµα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ
ΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ∆ΙΚΤΥΩΝ
Γενική
Επιχειρηµατικότ
ητα
Άθροισµα:
Σύνολο:
Τεχνολογική Ανάπτυξη
50
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νέες Θέσεις (ΕΜΕ)
3.270.153,047
0
0
34,38
3.270.153,047
3.270.153,047
0
0
34,38
Γενική
Επιχειρηµατικότ
ητα
4
23.932.147,81
23.932.147,81
9.182.475,625
9.182.475,625
0
0
68
Περιφερειακή
Συνοχή
6
49.213.338
49.213.338
20.055.845,25
1.8038.218,75
0
2.017.626,588
68
Τεχνολογική
Ανάπτυξη
3
4.033.813,9
4.033.813,9
1.827.122,719
1.827.122,719
0
0
7
13
77.179.299,71
77.179.299,71
31.065.443,59
29.047.817,09
0
2.017.626,588
143
9
12.988.373,68
12.972.029,39
6.363.193,789
6.363.193,789
0
0
34,69
9
12.988.373,68
12.972.029,39
6.363.193,789
6.363.193,789
0
0
34,69
2
1.366.904,09
1.366.904,09
227.098,9258
121.602,2852
105.496,65
0
1
2
1.366.904,09
1.366.904,09
227.098,9258
121.602,2852
105.496,65
0
1
3
4.750.250
4.750.250
2.375.125
1.288.825
1.086.300
0
1
3
4.750.250
4.750.250
2.375.125
1.288.825
1.086.300
0
1
20
17.893.162,35
17.885.162,35
8.493.055,734
8.221.464,234
0
271.591,5
47,67
20
17.893.162,35
17.885.162,35
8.493.055,734
8.221.464,234
0
271.591,5
47,67
5
8.231.476,03
8.231.476,03
4.118.606,391
4.118.606,391
0
0
13,5
5
8.231.476,03
8.231.476,03
4.118.606,391
4.118.606,391
0
0
13,5
3
6.390.811,58
6.390.811,58
2.597.280,688
2.373.036,219
0
224.244,4689
1
3
6.390.811,58
6.390.811,58
2.597.280,688
2.373.036,219
0
224.244,4689
1
1
1.684.750
1.684.750
842.375
842.375
0
0
1,17
1
1.684.750
1.684.750
842.375
842.375
0
0
1,17
13
12.213.985,8
12.213.985,8
5.393.609,328
5.393.609,328
0
0
32,25
13
12.213.985,8
12.213.985,8
5.393.609,328
5.393.609,328
0
0
32,25
5
5.728.572,27
5.728.572,27
2.291.428,922
2.291.428,922
0
0
6,33
5
5728572,27
5728572,27
2291428,922
2291428,922
0
0
6,33
3
3.748.745
3.748.745
1.187.060,75
627.060,75
0
560.000
7,42
Περιφερειακή
Συνοχή
Άθροισµα:
Περιφερειακή
Συνοχή
Άθροισµα:
Περιφερειακή
Συνοχή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
'Υψος Φορολογικής
Απαλαγής
3.270.153,047
6.547.257,99
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
'Υψος Επιδότ. Χρηµ.
Μίσθωσης
6.547.257,99
6.547.257,986
Περιφερειακή
Συνοχή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
'Υψος Επιχορήγησης
6.547.257,986
11
Άθροισµα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ
'Υψος Ενίσχυσης
11
Περιφερειακή
Συνοχή
Άθροισµα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Συνολικός
Ενισχυόµενος Π/Υ
Συνολικός
Προϋπολογισµός
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΥΠΟΙΑΝ
Αριθµός
∆Ι.Α.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Καθεστώς
Φορέας Ένταξης
Ν.3908/2011 - Αιτήσεις Επενδύσεων Β' Κύκλου 2013
Άθροισµα:
Άθροισµα:
Περιφερειακή
Συνοχή
Άθροισµα:
Περιφερειακή
Συνοχή
Άθροισµα:
Περιφερειακή
Συνοχή
Άθροισµα:
Περιφερειακή
Συνοχή
Άθροισµα:
Περιφερειακή
Συνοχή
Άθροισµα:
Περιφερειακή
Συνοχή
51
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
(+
ΓΡ.∆Ω∆ΕΚ/ΣΟΥ)
Άθροισµα:
3
3.748.745
3.748.745
1.187.060,75
627.060,75
0
560.000
7,42
7
5.117.889,08
5.117.889,08
2.275.958,086
2.275.958,086
0
0
58,63
7
5.117.889,08
5.117.889,08
2.275.958,086
2.275.958,086
0
0
58,63
7
4.594.700
4.594.700
1.608.145
1.608.145
0
0
3,76
7
4.594.700
4.594.700
1.608.145
1.608.145
0
0
3,76
Γενική
Επιχειρηµατικότ
ητα
18
201.138.499,8
201.091.295,3
59.682.240,77
57.857.736,66
900.680,3
923.823,8
246,61
Περιφερειακή
Συνοχή
18
160.959.459,6
160.924.616,6
62.196.294,63
61.446.294,63
750.000
0
187
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ
Περιφερειακή
Συνοχή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Περιφερειακή
Συνοχή
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΤΗΤΑΣ
Άθροισµα:
Άθροισµα:
Τεχνολογική
Ανάπτυξη
2
5.480.601,16
5.480.601,16
2.043.780,625
2.043.780,625
0
0
11,73
Άθροισµα:
38
367.578.560,6
367.496.513,1
123.922.316
12.1347.811,9
1.650.680,3
923.823,8
445,34
Σύνολο:
14
0
536.014.738,1
535.908.346,4
196.030.850,3
18.9191.087,1
2.842.476,9
5
3.997.286,356
831,14
22
11
3
225.070.647,6
225.023.443,1
68.864.716,39
67.040.212,28
301.429.675,5
301.370.488,2
123.295.230,5
5
9.514.415,06
9.514.415,06
3.870.903,344
Γενική
Επιχειρηµατικότ
ητα
Περιφερειακή
Συνοχή
Τεχνολογική
Ανάπτυξη
923.823,8
314,61
118.279.971,4
900.680,3
1.941.796,6
5
3.073.462,556
497,8
3.870.903,344
0
0
18,73
52
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Αναθεώρηση του 2012
53
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
54
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
55
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
56
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Σχολιασμός
Στόχος του επενδυτικού νόμου είναι να παράσχει στους επενδυτές ένα
αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο ώστε να εγκρίνονται τα επενδυτικά σχέδια χωρίς
τυχόν καθυστερήσεις.
Υπό αυτό το πρίσμα ο νόμος «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Ν.
4146/2013, βλ. παράρτημα) εισάγει διατάξεις σχετικά με την παροχή ρευστότητας και
Επιτάχυνση των διαδικασιών επιχορήγησης επενδύσεων, όπου ενισχύεται η
ρευστότητα των επενδυτών με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της
επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής. Επιπλέον, απελευθερώνεται η επιλογή
του μίγματος ευεργετημάτων του Επενδυτικού Νόμου (π. χ. φοροαπαλλαγές) για
επενδύσεις κάτω από €50 εκατομμύρια, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της
χρηματοδότησης για μικρούς και μεσαίους επενδυτές. Διευρύνονται οι τομείς
επιχειρηματικότητας, ενώ καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής επενδυτικών
σχεδίων και υπάρχει δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους. Επιτρέπεται η εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών και
παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα
ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους.
Επιπρόσθετα, ενισχύεται η διαφάνεια και οι διαδικασίες ελέγχου του
Επενδυτικού Νόμου, μέσω της κατάργησης της ανάγκης ειδικού αιτήματος αλλαγής
προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα εφόσον η ονομαστική ισχύς δεν
μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα
Μικρών Έργων και να επικεντρωθεί στα 1624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν.
Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί από το 2007 κι εξής μπορούν να
ολοκληρωθούν και με παράταση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Με βασικό μέλημα
την ενίσχυση της διαφάνειας, για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια το ύψος των οποίων
επανέρχεται από τα € 150 εκατ. στα € 50 εκατ., προβλέπεται νομοθετική κύρωση,
ενώ
μπορούν
να
διενεργηθούν
ενδιάμεσοι
και
αυτοτελείς
έλεγχοι
από
πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, για να είναι δυνατή η άμεση περαίωση
σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων και συνίσταται
57
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
τμήμα επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων υπαγόμενο στον Υπουργό Ανάπτυξης κι
έχει ως στόχο το διαρκή έλεγχο τήρησης των διαδικασιών που διέπουν τις
επιχορηγήσεις επιχειρηματικών σχεδίων και την πάταξη παραβατικών συμπεριφορών
και η υπηρεσία αυτή λειτουργεί συμβουλευτικά.
Οι προσθήκες στον επενδυτικό νόμο προβλέπουν 3 γενικές και 4 ειδικές
κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων που ανταποκρίνονται σε διαφορετικού είδους
επενδύσεις. Ετησίως κάθε Δεκέμβριο σύμφωνα με το νόμο θα εκδίδεται από το
υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο προϋπολογισμός
ενίσχυσης επενδύσεων του επόμενου έτους, καθορίζοντας το ποσοστό που αναλογεί
στα επενδυτικά σχέδια, τις κατηγορίες επιλέξιμων οικονομικών δραστηριοτήτων και
των ενισχύσεων στις περιφέρειες.
Η ενίσχυση επιχειρήσεων γίνεται με δάνεια με ευνοϊκούς όρους,
φοροαπαλλαγές επί των κερδών προ φόρων, έξι χρόνια για υφιστάμενες επιχειρήσεις
και οχτώ χρόνια για νέες επιχειρήσεις, επιχορηγήσεις κεφαλαίου, καθώς και
επιδοτήσεις σε χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) ανάλογα με την αναπτυξιακή
στόχευση του καθενός, ενώ ταυτόχρονα μέσω του ΕΤΕΑΝ χορηγούνται δάνεια με
χαμηλό επιτόκιο, ώστε να δοθεί μια ώθηση στην οικονομία και να εξασφαλιστεί
ρευστότητα στην αγορά.
Πιο συγκεκριμένα οι ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα
είναι κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο, όπου η λήξη της προθεσμίας υποβολής συμπίπτει
με την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Έπειτα ακολουθείται η διαδικασία της
αξιολόγησης, όπου επιλέγονται τα καλύτερα επενδυτικά σχέδια, η έγκριση, η
δανειακή σύμβαση, η τελική σύμβαση και η υλοποίηση της επένδυσης. Η διαδικασία
αξιολόγησης γίνεται με κριτήρια, ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της
βαθμολόγησης, αλλά και διαφάνεια στην όλη διαδικασία. Πληροφορίες, παραλαβή
των αιτήσεων, έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών διεξάγεται από τα Γραφεία
Εξυπηρέτησης Επενδυτών, ενώ με την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος, οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων
και τη λειτουργία γνωμοδοτικών επιτροπών προβλέπεται η αξιολόγηση των
τελευταίων. Έτσι, θα ελέγχονται οι αξιολογητές, τα υπόλοιπα των γνωμοδοτικών
58
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
επιτροπών από ειδικούς ελεγκτές, θα διενεργείται εξέταση κι έκθεση του πόθεν έσχες
για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία και δικαίωμα ένστασης του επενδυτή,
αν θεωρεί πως η αξιολόγηση του σχεδίου του δεν είναι αντικειμενική και η όλη
διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή των αιτήσεων.
Ποια όμως είναι τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να χρηματοδοτηθούν; Αυτό θα
εξεταστεί στο κεφάλαιο που ακολουθεί.
59
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
3. Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων προς επιχορήγηση
Τα επενδυτικά σχέδια που δύνανται να πάρουν επιχορήγηση είναι σχέδια που
αφορούν τη: 1. Γενική Επιχειρηματικότητα, 2. Περιφερειακή Συνοχή, 3. Τεχνολογική
Ανάπτυξη, 4. Νεανική Επιχειρηματικότητα, 5. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, 6.
Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια και 7. Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης
(Clustering).
1. Γενική Επιχειρηματικότητα
Αφορά επιχειρηματίες που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου και δεν
εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων, ενώ
ταυτοχρόνως προβλέπει φοροαπαλλαγές έως και 10 χρόνια, μέχρι το 100% του
ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.
2. Περιφερειακή Συνοχή
Αφορά επενδυτές με σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που καλύπτουν τοπικές
ανάγκες. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing είναι πιθανό να φτάσει
μέχρι και το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης, ενώ για τις νέες
επιχειρήσεις, το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 10% επιπλέον.
3. Τεχνολογική Ανάπτυξη
Αφορά επιχειρηματίες με επενδυτικά σχέδια, ώστε να εκσυγχρονιστούν τεχνολογικά
οι επιχειρήσεις τους και να χρησιμοποιούν καινοτομίες. Το ποσοστό επιχορήγησης και
επιδότησης leasing φτάνει ενίοτε και το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους
ενίσχυσης.
4. Νεανική Επιχειρηματικότητα
Αφορά επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών και προβλέπει την ενίσχυση για το
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας, ενίσχυση,
η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι 1.000.000 ευρώ.
60
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
5. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
Αφορά επενδυτές με σχέδια ύψους άνω των 50.000.000 ευρώ. Προβλέπει: όλα τα
είδη των ενισχύσεων και το ύψος τους μειώνεται όσο αυξάνει το ύψος της
επένδυσης. Η επιχορήγηση-επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% της συνολικής
ενίσχυσης.
6. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια
Αφορά επιχειρηματίες με σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 έτη)
σχεδίων επιχειρήσεων, τα οποία έχουν ιδρυθεί οπωσδήποτε προ πενταετίας, άνω των
2.000.000 ευρώ και βασικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός τόσο διοικητικά,
οργανωτικά, αλλά και τεχνολογικά. Προβλέπει φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του
ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.
7. Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering)
Αφορά επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύωσης επιχειρήσεων σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, καθώς και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με τη μορφή κοινοπραξίας και
προβλέπει τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυσης.
61
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων - Ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό
Περιφέρειες
Νοτίου Αιγαίου
Νοµοί
Ζώνες
Ποσοστά ενίσχυσης
Μεγάλες
επιχειρήσεις
Μεσαίες
επιχειρήσεις
Μικρές και
Πολύ Μικρές
επιχειρήσεις
Κυκλάδων
Γ
15%
25%
35%
∆ωδεκανήσου
Γ
15%
25%
35%
Φθιώτιδος
Β
15%
25%
35%
Φωκίδος
Β
20%
30%
40%
Ευβοίας
Β
15%
25%
35%
Βοιωτίας
Α
15%
20%
25%
Ευρυτανίας
Γ
20%
30%
40%
Θεσσαλονίκης
Β
30%
35%
40%
Χαλκιδικής
Β
30%
35%
40%
Κιλκίς
Γ
30%
40%
50%
Πέλλας
Γ
30%
40%
50%
Ηµαθίας
Γ
30%
40%
50%
Πιερίας
Γ
30%
40%
50%
Σερρών
Γ
30%
40%
50%
Γρεβενών
Γ
30%
40%
50%
Κοζάνης
Β
30%
35%
40%
Φλώρινας
Γ
30%
40%
50%
Καστοριάς
Γ
30%
40%
50%
Αττικής
Αττικής
Α
15%
20%
25%
Θεσσαλίας
Λάρισας
Β
30%
35%
40%
Μαγνησίας
Β
30%
35%
40%
Καρδίτσας
Γ
30%
40%
50%
Τρικάλων
Γ
30%
40%
50%
Κέρκυρας
Γ
30%
40%
50%
Λευκάδας
Γ
30%
40%
50%
Στερεάς
Ελλάδας
Κεντρικής
Μακεδονίας
∆υτικής
Μακεδονίας
Ιονίων Νήσων
62
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Κρήτης
Πελοποννήσου
Βορείου
Αιγαίου
Ανατολικής
Μακεδονίας –
Θράκης
Ηπείρου
∆υτικής
Ελλάδας
Κεφαλληνίας
Γ
30%
40%
50%
Ζακύνθου
Γ
30%
40%
50%
Ηρακλείου
Β
30%
35%
40%
Χανίων
Β
30%
35%
40%
Λασιθίου
Β
30%
35%
40%
Ρεθύµνης
Β
30%
35%
40%
Λακωνίας
Γ
30%
40%
50%
Μεσσηνίας
Γ
30%
40%
50%
Κορινθίας
Β
30%
35%
40%
Αρκαδίας
Β
30%
35%
40%
Αργολίδας
Β
30%
35%
40%
Λέσβου
Γ
30%
40%
50%
Χίου
Γ
30%
40%
50%
Σάµου
Γ
30%
40%
50%
Καβάλας
Γ
40%
45%
50%
Ξάνθης
Γ
40%
45%
50%
Ροδόπης
Γ
40%
45%
50%
∆ράµας
Γ
40%
45%
50%
Έβρου
Γ
40%
45%
50%
Ιωαννίνων
Γ
40%
45%
50%
Άρτας
Γ
40%
45%
50%
Πρέβεζας
Γ
40%
45%
50%
Θεσπρωτίας
Γ
40%
45%
50%
Αχαΐας
Γ
40%
45%
50%
Αιτ/νίας
Γ
40%
45%
50%
Ηλείας
Γ
40%
45%
50%
Αναλυτικά η διαδικασία που απαιτείται για την υποβολή των δικαιολογητικών
είναι η εξής: Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων (www.mindev.gov.gr,
63
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
www.ependyseis.gr, www.investingreece.gov.gr)6 και λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
Έπειτα υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού
σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εκτυπώνει την αίτηση. Επίσης,
υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των
πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ώρες
λειτουργίας: 09.00-15.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες) και κάθε δικαιολογητικό
έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και
ηλεκτρονικά. Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται όλο το χρόνο, ενώ η
αξιολόγησή τους θα γίνεται τον Μάιο και τον Νοέμβριο κάθε έτους.
Για τις
επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου,
Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων
Νήσων, Θεσσαλίας: Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Υπουργείου Ανάπτυξης
(Κοραή 4, 6ος όροφος, ΤΚ 10564, Αθήνα, Τηλ: 210-3258800-4). Αντιθέτως, για τις
επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας: Γραφείο
Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη
(Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, Γραφείο 203, 2ος όροφος, ΤΚ 54123, Τηλ: 2310 379103 /
2310 379240).
Αφού οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν τα δικαιολογητικά, οι υπάλληλοι του
Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και αν είναι πλήρης,
δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται
μέσα σε 10 ημέρες. Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την
καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές.
Ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της
αίτησής του. Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των
επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα
ένστασης μέσα σε 10 ημέρες. Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.
Οι επενδύσεις, η ανάπτυξη και η οικονομική αναδιάρθρωση αποτελούν τα
βασικά οχήματα για την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας και της χώρας μέσα στην
6
http://www.mindev.gov.gr βλ. και www.ependyseis.gr και www.investingreece.gov.gr 10/ 11/
2013.
64
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
κρίση. Ο νέος επενδυτικός νόμος λειτουργεί καταλυτικά και είναι απαραίτητο κομμάτι
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Έτσι στόχος είναι η υγιής επιχειρηματικότητα, οι σταθερές και βιώσιμες θέσεις
εργασίας, η κοινωνική κινητικότητα σε όλες τις περιφέρειες, η άμβλυνση των
ανισοτήτων, η συμμετοχή της νέας γενιάς στο νέο κοινωνικο-οικονομικό χάρτη της
Ελλάδας, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και των επενδύσεων υψηλής απόδοσης, η
διαγενεακή δικαιοσύνη με ευκαιρίες και θετικές διακρίσεις υπέρ των νέων, στην
αποκατάσταση της επιχειρηματικότητας στην καρδιά της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής, η απενοχοποίηση του σύγχρονου επιχειρηματία, η χρηστή διοίκηση και στην
οικονομική αποτελεσματικότητα, ο διαρκής κοινωνικός διάλογος με συνδιαμόρφωση
των αναπτυξιακών στόχων και η διαφάνεια και στην ίση μεταχείριση, χωρίς
παραχωρήσεις ή προνόμια σε ομάδες συμφερόντων (όχι φωτογραφικές διατάξεις)7.
Κατόπιν προτάσεων και αποφάσεων της Κομισιόν, δημιουργήθηκε το
πρόγραμμα για τις «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες ευρωπαϊκών καινοτόμων
συνεργασιών» που στόχο έχει την εξυπηρέτηση και κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί όπου οι ανάγκες για ενέργεια είναι
αυξημένες. Μόνο για το τρέχον έτος η χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος
κοστίζει 365 εκατομμύρια.
Μέσω των «Έξυπνων πόλεων και των καινοτόμων τεχνολογιών» δύναται να
υπάρξει τόσο ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα, η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά
στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Αυτό βέβαια κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη
μετατροπή των σύγχρονων πόλεων σε έξυπνες8.
Τα αστικά κέντρα παράγων το 80% του ΑΕΠ της ΕΕ κι ως εκ τούτου οι πόλεις
είναι αυτές που μπορούν να δώσουν μια ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία και την
περαιτέρω ανάπτυξη. Με την ολοένα και περισσότερη αύξηση του πληθυσμού στις
7
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2011/03/NEN_Politiko-Memo.pdf 7/ 11/ 2013.
8
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/smart_cities_en.htm
65
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
πόλεις, αυξάνονται κι ανάγκες σε ενέργεια. Συνεπώς θα απαιτείται όλο και
περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια τα επόμενα χρόνια. από το 2020.
Όμως σήμερα λόγω των οικονομικών προβλημάτων υπάρχουν πολλά εμπόδια
στην επίτευξη αυτών των στόχων. Οι επιχειρήσεις είναι δύσκολο να εμπιστευτούν την
πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, δεδομένης της έλλειψης ρευστού στην αγορά. Αν όμως πραγματοποιηθούν
κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, τόσο εντός της ελληνικής
επικράτειας, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα συμβούν τα εξής: απασχόληση
ειδικών ερευνητών σε θέματα τεχνολογίας. Έτσι, αναμένεται η Κομισιόν να καλέσει
ερευνητές και επιχειρήσεις για την υποβολή προτάσεων σχετικών με αυτά τα πλαίσια.
Δάνεια για έργα κοινού ενδιαφέροντος θα λειτουργούσαν βοηθητικά για τις
κατασκευαστικές εταιρείες. Με αυτό τον τρόπο θα τονωθεί και ο τομέας των
κατασκευών που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια, διότι αν γίνουν ανακαινίσεις
κτιρίων
και
συντηρήσεών
τους
και
θα
απασχοληθεί
εργατικό
δυναμικό
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, αλλά και οι στόχοι της ΕΕ για την ενέργεια θα
επιτευχθούν.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα περιορισμένα βέβαια, με μεγάλη σημασία
ωστόσο για την έρευνα και την καινοτομία. Έχει δε αυξήσει τα κονδύλια για τέτοιους
σκοπούς από τα 81 εκατ. Ευρώ σε 365 εκατ. το 2013, κάτι που εντάσσεται στο
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ώστε να επιτευχθούν τα τρία 20 % για τα οποία
μιλήσαμε αναλυτικά σε προηγούμενα κεφάλαια.
Γίνεται προσπάθεια οι οικίες στις πόλεις να χρησιμοποιούν την ηλιακή
ενέργεια, τη βιομάζα για θέρμανση, το φυσικό αέριο και άλλες μορφές ανανεώσιμης
και οικολογικής ενέργειας. Επιπλέον, η παραγόμενη ενέργεια θα έπρεπε να
αποθηκεύεται και δη ηλιακή, καθώς ζούμε σε μια χώρα που τις περισσότερες μέρες
του χρόνου έχουμε ήλιο, πηγή που δεν εκμεταλλευόμαστε επαρκώς.
Αναφορικά με τον τομέα των μεταφορών ναι μεν τα τελευταία χρόνια στην
Ελλάδα με την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ, τραμ εξυπηρετείται πλήθος κόσμου, όμως
καθώς το δίκτυο δεν είναι αρκετά επεκταμένο πολλοί άνθρωποι προτιμούν το
66
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
αυτοκίνητο προς αποφυγήν ταλαιπωρίας. Έτσι, οι εκπομπές ρύπων είναι αυξημένες.
Γίνεται δε μια προσπάθεια να κατασκευαστούν αυτοκίνητα που θα κινούνται με
ηλιακή ενέργεια για παράδειγμα ή με αέριο, αλλά η χρήση ειδικά του τελευταίου
είναι επικίνδυνη, καθώς μπορεί να προκληθούν εκρήξεις.
Η δημιουργία υποδομών για δημόσια κτίρια με υλικά πιο φιλικά προς το
περιβάλλον θα ήταν ένα εξίσου σημαντικό και βοηθητικό εγχείρημα9.
Οι έξυπνες πόλεις και επικοινωνίες (Smart Cities and Communities) θα
μπορέσουν να βελτιώσουν την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και θα
προσφέρουν οικονομικές λύσεις για τη μέγιστη απόδοση ενέργειας με τις λιγότερες
εκπομπές ρύπων και τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών.
Το (SET-Plan) ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών
προτείνει μια οικονομία χαμηλή σε άνθρακες και τρόπους χρηματοδότησης τέτοιων
προτάσεων και εγχειρημάτων.
Έτσι, μέσω του SET-Plan, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη στροφή σε
μορφές ενέργειας όπως η αιολική. Η ΕΕ στόχο έχει την κατασκευή εγκαταστάσεων
έργων για την παραγωγή αιολικής ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να
αντικαταστήσει το 33% της ηλεκτρικής ενέργειας από το 2030 και προσφέροντας
πάνω από 250.000 θέσεις εργασίας.
Μια άλλη πηγή είναι αυτή του ήλιου που μέσω της ηλιακής ενέργειας και
φωτοβολταϊκών συστημάτων με στόχο τη μαζική παραγωγή και αναμένεται πως θα
αντικαταστήσουν το 15% της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020 και θα
δημιουργήσουν 200.000 θέσεις εργασίας και το κόστος τους πιθανολογείται πως
αγγίζει τα 16 δισ. ευρώ.
Επίσης, στα σχέδια είναι και η ανάπτυξη της βιοενέργειας με τη δημιουργία
εγκαταστάσεων. Μέσω της βιοενέργειας θα καλυφθεί το 14% των ενεργειακών
9
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-538_en.htm?locale=en 24/ 7/ 2013.
67
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
αναγκών και θα δημιουργηθούν 200.000 θέσεις εργασίας. Για την υλοποίησή τέτοιων
προγραμμάτων απαιτούνται περίπου 9 δισ. ευρώ.
Η μεγάλη πρόκληση είναι η δέσμευση και η αποθήκευση του CO2, πρόγραμμα
που απαιτεί ένα μεγάλο πακέτο επενδύσεων, περίπου 13 δισ. ευρώ.
Μέχρι το 2040 θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η νέα γενιά πυρηνικών
αντιδραστήρων για τη μείωση των ραδιενεργών αποβλήτων με κόστος 7 δισ. ευρώ.
Για το διάστημα 2008-2013 στην Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία (ΚΤΠ) ο
τομέας για τη δημιουργία κυψελών καυσίμου και υδρογόνου με κόστος 470 εκατ.
ευρώ συμπεριλήφθηκε στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Η χρήση των ορυκτών καυσίμων συνέβαλε στη βαθμιαία οικολογική
καταστροφή και στις κλιματικές αλλαγές. Η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της
καύσης του λιγνίτη απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προκαλεί όλα
αυτά τα προβλήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας παράγεται από άνθρακα.
Όμως όπως επισημάνθηκε και πιο πριν οι αυξημένες ανάγκες των ανθρώπων
παγκοσμίως θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ζήτηση για ενέργεια.
Γενικά είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της αειφόρου χρήσης των ορυκτών
καυσίμων. Αυτός άλλωστε είναι κι ένας από τους βασικούς στόχους της Ε. Ε. και το
μεγάλο στοίχημα που έχει βάλει για τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα σημαίνει πως οι
οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών θα είναι βιώσιμες, διότι έτσι θα επενδυθούν
κεφάλαια στις νέες έρευνες και τις καινοτόμες ιδέες και πρακτικές. Για αυτό το λόγο
επιβάλλεται η ύπραξη ενός κοινοτικού πλαισίου με βάση το οποίο θα επιβραβεύονται
και θα προωθούνται οι τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Σαφώς και θα
πρέπει να υπάρξει ένα διάστημα προσαρμογής σε οτιδήποτε το καινούργιο, αν όμως
αναλογιστεί κανείς τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν από τη δέσμευση και
αποθήκευση άνθρακα, τότε αξίζει αυτή η αλλαγή.
Επιπλέον, η αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας ήδη από το τρέχον έτος σε
εργοστάσια που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη λιγνίτη, επιβαρύνουν το
καταναλωτικό κοινό. Βεβαίως, η ύπαρξη πολλών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας έχει
68
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
οδηγήσει την κατάργηση του μονοπωλίου σε αυτό στο συγκεκριμένο τομέα, δίνοντας
τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέγουν οι ίδιοι τον πάροχό τους, το οποίο
οδηγεί σε εξοικονόμηση που ξεπερνάει τα 13 δισ. ευρώ ετησίως (100 ευρώ ανά
νοικοκυριό).
Επίσης, ένας τομέας για τον οποίο γίνονται όλες αυτές οι προσπάθειες
βελτίωσης των τεχνολογιών, είναι ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας, κάτι
το οποίο έχει πολύ σοβαρό αντίκτυπο στην καθημερινή μας ζωή και στη διατήρηση
της ισορροπίας πάνω στον πλανήτη. Αν δεν υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό, μερικές από
τις συνέπειες θα είναι: το παγωμένο νερό θα αναμιχθεί με ζεστό στη θάλασσα και ο
θαλάσσιος υδροβιότοπος θα έχει προβλήματα προσαρμογή λόγω της αλλαγής
θερμοκρασίας στη θάλασσα κι ως εκ τούτου θα διαταραχθεί και η τροφική αλυσίδα.
Σε εθνικό επίπεδο η πολιτική που ακολουθείται μέχρι και το τρέχον έτος με
στόχο την προώθηση της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας ως κύριο μέλημά της
έχει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και εν γένει της οικονομίας.
Η πολιτική αυτή που ακολουθείται ως βάση της έχει τους στόχους της συνθήκης της
Λισσαβώνας και περισσότερο την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της γνώσης και
της καινοτομίας. Μέχρι πρότινος οι εθνικές μας δράσεις στην Έρευνα και την
Τεχνολογία (διάστημα 2000- 2006) πραγματοποιήθηκαν μέσω του Κοινοτικού
Πλαισίου
Στήριξης
και
του
ΕΠΑΝ
(Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
για
την
Ανταγωνιστικότητα). Ο προϋπολογισμός για τις δράσεις ΕΤΑ στα πλαίσια του ΕΠΑΝ
ανερχόταν στα 680 εκ. ευρώ εκ των οποίων για τη δημόσια δαπάνη προορίζονταν τα
424 εκ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας και την προσπάθεια να συμβαδίσει με αυτή των άλλων ευρωπαϊκών
κρατών- μελών. Στο διάστημα αυτό προωθήθηκαν κοινοπραξίες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς με εθνική προτεραιότητα, προγράμματα με στόχο
την προώθηση της έρευνας, της μεταφοράς και διάδοσης της τεχνολογίας σε
επιχειρήσεις, υποστήριξη Ε&Τα πολιτικής και διαχείρισης Ε&Τ πληροφοριών και
προγράμματα για την ενίσχυση του ερευνητικού και τεχνολογικού δυναμικού, καθώς
και για την παροχή κινήτρων στη βιομηχανία για την πρόσληψη και προσέλκυση
ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, προγράμματα για την εμπορική
69
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων και δημιουργία νέων επιχειρήσεων,
ερευνητικά κέντρα και δημόσια εργαστήρια για την παροχή υπηρεσιών στις
επιχειρήσεις. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η χρηματοδότηση καινοτομιών στη
Θεσσαλονίκη, η δημιουργία νέων Ε&Τ υποδομών σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Δυτ.
Ελλάδα, αλλά και η δημιουργία cluster στον τομέα της μικροηλεκτρονικής. Όλα αυτά
θα συμβάλλουν στη δημιουργία επιχειρήσεων που σχετίζονται με προηγμένες
τεχνολογίες κι ως εκ τούτου στην αύξηση της επιχειρηματικότητας.
Έτσι, χρηματοδοτήθηκαν δράσεις Έρευνας και Τεχνολογίας από κονδύλια
επιχειρησιακών προγραμμάτων της Περιφέρειας, όπως Κεντρικής Μακεδονίας,
Κρήτης, Στερεάς Ελλάς και Βορ. Αιγαίου μέχρι και σήμερα με προϋπολογισμό 55 εκ.
ευρώ, η διαχείριση των οποίων έγινε από τη ΓΓΕΤ. Τέτοιες δράσεις πρέπει να
προσθέσουμε πως έγιναν και από την Κοινωνία της Πληροφορίας και του Υπουργείου
Παιδείας. Η Κοινωνία της Πληροφορίας οι δράσεις της αφορούσαν την «Ανάπτυξη και
Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονομία» με προϋπολογισμό 107, 88 εκ. ευρώ με
δράσεις για το e- learning, e- business, επεξεργασία, ήχου και εικόνας, εφαρμογές
Grid και άλλα, όπως ανάπτυξη υποδομών σαν αυτή του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και
Τεχνολογίας (GRNET), σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ 10 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με
τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία
(2007-2013).
Ο ενεργειακός τομέας της Ελλάδας μέχρι τώρα ήταν πενιχρός, καθώς η χώρα
παρήγαγε μικρές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κύρια πρώτη ύλη είναι ο
λιγνίτης, αλλά οι ενεργειακές ανάγκες της καλύπτονταν από την εισαγωγή ενέργειας
και από άλλες χώρες.
Ναι μεν η Ελλάδα έχει αποθέματα σε πετρέλαιο, όπως διαπιστώθηκε από
τελευταίες έρευνες σε υποθαλάσσιες περιοχές, όμως η εξόρυξή τους απαιτεί την
παροχή κονδυλίων ή επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων για την πραγματοποίηση αυτού
του έργου.
10
Βλ. παράρτημα στην παρούσα εργασία.
70
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Η Ελλάδα εισάγει λαμβάνει πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή (Ιράν και
Σαουδική Αραβία), τη Ρωσία, τη Λιβύη και το Καζακστάν, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό
φυσικού αερίου εισάγεται από τη Ρωσία και το υπόλοιπο εισάγεται από την Αλγερία
και το Αζερμπαϊτζάν11. Η Ελλάδα συνεργάζεται με τη Ρωσία για την κατασκευή ενός
νέου αγωγού για την παροχή πετρελαίου από τη Ρωσία και το Καζακστάν στην
ευρωπαϊκή αγορά. To 2007 υπογράφτηκε τριμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας,
της Βουλγαρίας και της Ρωσίας για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού BurgasΑλεξανδρούπολη που θα συνδέει το λιμάνι το Burgas στη Μαύρη Θάλασσα με το
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Στην ανάγκη να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα πετρελαίου που υπάρχουν στην
Ελλάδα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σε ομιλία του στο Ελσίνκι
στο οικονομικό φόρουμ που διοργανώνει το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με θέμα «Από τη μεταρρύθμιση στην Ανάπτυξη Οδικός Χάρτης για την Ευρώπη». Στα πλαίσια αυτής της ομιλίας του μεταξύ άλλων
αναφέρθηκε και στο ενεργειακό έλλειμμα της χώρας και τη δυνατότητά της να
συμβάλλει στην ενεργειακή της επάρκεια. Τα ενεργειακά ελλείμματά της μπορούν να
καλυφθούν μέσω του ήλιου και των ενεργειακών κοιτασμάτων που βρίσκονται στις
θαλάσσιες περιοχές.
Σε σχετική ερώτηση που του έγινε ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε πως το
«success story της Ελλάδας είναι και success story της Ευρώπης», ενώ απηύθυνε και
πρόσκληση στον πρωθυπουργό της Φινλανδίας, Γιούρκι Κατάινεν, να επισκεφθεί την
Ελλάδα με επιχειρηματίες ώστε να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας12.
Πιθανότατα θα απομακρυνθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο και η προοπτική της χρεοκοπίας.
Η οικονομική κρίση στη χώρα μας, παρά τις δυσκολίες και τις ανέχειες, με τις
οποίες μας φέρνει καθημερινά αντιμέτωπους, ανέδειξε τις αδυναμίες της ελληνικής
οικονομίας. Βέβαια πρέπει να επισημανθεί πως η οικονομική κρίση, θα μπορούσε να
αποτελεί ευκαιρία ώστε να αναθεωρηθούν απαρχαιωμένες πρακτικές στον τομέα της
επιχειρηματικότητας και ιδίως στον τομέα του τουρισμού.
11
http://www.depa.gr/default.asp?pid=80&la=1 10/ 10/ 2013.
http://www.ant1online.gr/Politics/Goverment/Pages/20136/1ff96f1a-25ef-45ab-aa251980b8396b30.aspx 15/ 10/ 2013.
12
71
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Επιτυχημένη κίνηση τουριστικά θα ήταν και η ενδεχόμενη ανάπτυξη του
τουρισμού σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιήσει πλήρως τις
δυνατότητές τους, καθώς υπάρχουν περιφερειακές ανισότητες στην ανάπτυξη του
τουρισμού, ενώ οι νέες μορφές τουρισμού θα συμβάλλουν καθοριστικά στην
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η εφαρμογή
ενός στρατηγικού προγράμματος προβολής και μάρκετινγκ, το οποίο θα εφαρμόζεται
με συνέπεια και συστηματικά από τους εκάστοτε κρατικούς φορείς.
Δεδομένου του ανταγωνισμού στον τομέα του τουρισμού, επιβάλλεται
κινητοποίηση
σε
εθνικό
επίπεδο,
για
την
εξασφάλιση
ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος στον τουριστικό τομέα, που έχει απομείνει η τελευταία ίσως ελπίδα
διατηρήσιμης ανάπτυξης για τη χώρα.
Προτείνεται η ανάπτυξη κοινωνικών μέσων στις αγορές των τουριστικών
προϊόντων. Έτσι, θα είναι εφικτό ο τουρίστας να επιλέξει και να αγοράσει
διαφορετικά προϊόντα, γεγονός το οποίο είναι ασφαλώς χρήσιμο αν αναλογιστούμε
το υψηλό οικονομικό ρίσκο που εμπεριέχει η αγορά των προϊόντων.
Επιπλέον, απαιτείται η μεθόδευση νέων στρατηγικών, με απώτερο σκοπό οι
επιχειρήσεις και τα brands να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές και τους τρόπους
επικοινωνίας τους με τον καταναλωτή. Ειδικότερα, η πρακτική αυτή συνίσταται εξ
αιτίας της παρούσας κρίσης, η οποία εμποδίζει την αποτελεσματικότητα και την
αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων marketing13.
Μια σημαντική επένδυση θα μπορούσαν να αποτελέσουν επιχειρήσεις που
σχετίζονται με τον εσωτερικό τουρισμό. Ο εσωτερικός τουρισμός έχει φτάσει σε
σημείο να αποφέρει περισσότερα κέρδη συγκριτικά με τον εξωτερικό τουρισμό. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού έχει υπολογίσει ότι ο όγκος του εσωτερικού
τουρισμού είναι δεκαπλάσιος από αυτόν του διεθνή14.
Ο εσωτερικός τουρισμός πραγματοποιείται από τον ντόπιο πληθυσμό της
χώρας, ώστε να ωφελείται οικονομικά. Το σημαντικότερο όφελος είναι, πως δε
φεύγει συνάλλαγμα στο εξωτερικό.
13
14
SETE, 2012.
Παπασταθοπούλου & Μπάλτας, 2003.
72
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Αξιοσημείωτη είναι μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία,
αυτή καταδεικνύει τη σημασία της ανάπτυξης του εσωτερικού τουρισμού σε μια
χώρα. Εκεί ο εσωτερικός τουρισμός αποφέρει γύρω στα τετραπλάσια με πενταπλάσια
έσοδα συγκριτικά με τον διεθνή εισερχόμενο τουρισμό.
Οι
ντόπιοι
τουρίστες
επιβαρύνονται
ανάλογα
με
την
εκάστοτε
διαθεσιμότητα, και πολλές φορές επιβαρύνονται περισσότερο λόγω των αυξήσεων
στη ζήτηση. Αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να εκλείψει αν πραγματικά οι άμεσα
συσχετιζόμενοι με τον τουρισμό επιθυμούν να προσελκύσουν και τους ντόπιους
τουρίστες, δίχως έτσι να τους κάνουν να αισθάνονται υποδεέστεροι στην ίδια τους τη
χώρα15.
Οι ημεδαποί τουρίστες κινούνται ελεύθερα σε κάθε τόπο εντός της χώρας,
και συχνά χρησιμοποιούν τα δικά τους μεταφορικά μέσα, ενώ δείχνουν έντονο
ενδιαφέρον για τα τοπικά ήθη και έθιμα16.
Έτσι, δύναται να επιτευχθεί άνοδος του εγχώριου τουρισμού και για να
αναπτυχθεί περισσότερο ο ελληνικός ντόπιος τουρισμός είναι απαραίτητο να
δημιουργηθούν τα κατάλληλα μέσα φιλοξενίας. Αυτά θα πρέπει όμως να είναι
οικονομικά προσιτά για τους Έλληνες τουρίστες17.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή του Ν. Κιλκίς. Στην
ευρύτερη περιοχή του νομού υπάρχουν ταβέρνες, καφενεία, το πηλοθεραπευτήριο
της Πικρολίμνης, ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος στα Κρούσσια και η Λίμνη της
Δοϊράνης συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση του
αγροτουρισμού μιας
εναλλακτικής μορφής τουρισμού, η οποία δίνει μια ώθηση μείζονος σημασίας στην
οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Έτσι, ο εκάστοτε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να
έρθει σε επαφή με τη φύση, μακριά από το αστικό περιβάλλον και να δει σπάνια είδη
ζώων και φυτών, ενώ δεν λείπουν εκδηλώσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα του
έτους όπου αναβιώνουν τοπικά έθιμα. Ο αγροτουρισμός προσφέρει την ευκαιρία
τόσο στον επισκέπτη να γευτεί τοπικά παραδοσιακά εδέσματα, αλλά και στου
ντόπιους, οπότε και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
15
Παπασταθοπούλου & Μπάλτας, 2003.
16
Σιώµκος, 1994.
Σιώµκος, 1994.
17
73
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Για αυτούς ακριβώς τους λόγους το Υπουργείο Γεωργίας προωθεί τα τελευταία
χρόνια όλο και περισσότερο την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, έτσι ώστε να μειωθεί
τρόπον τινά και το πρόβλημα της αστυφιλίας, καθώς ο επισκέπτης ερχόμενος σε
επαφή με τη φύση δεν αποκλείεται να επιλέξει τον τρόπο ζωής της υπαίθρου.
Όπως προβλέπει ο Επενδυτικός Νόμος 3299/04 (Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών Αναπτυξιακός Νόμος ΝΟΜΟΣ 3299/2004 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 261 /
ΤΕΥΧΟΣ Α΄/ 23-12-2004) ενισχύονται επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού με
τη βοήθεια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και χτίζονται
ξενοδοχειακές μονάδες ή ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπως στην περίπτωση του
Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου. Περιλαμβάνει πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας και
αποτελεί ιδανικό προορισμό οικοτουρισμού. Βρίσκεται στην Ποντοκερασιά και έχει
έκταση 310 στρέμματα. Ο κήπος φιλοξενεί φυτά διαφόρων ειδών από όλες τις
Βαλκανικές χώρες, ήτοι περίπου 5.700 φυτικά είδη, εκ των οποίων 263 είδη είναι υπό
προστασία.
Πρόκειται για έργο που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το
Υπουργείο Γεωργίας και την Ε.Ε. μέσω του προγράμματος της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας INTERREG II - Εξωτερικά Σύνορα. Συνορεύει με τις λίμνες Κερκίνη και
Δοϊράνη που περιλαμβάνονται στο δίκτυο NATURA 2000, καθώς και ο αρχαιολογικός
χώρος του Παλατιανού18.
Σύμφωνα με τον Επενδυτικό νόμο οι οικονομικές ενισχύσεις που παρέχονται
στις επενδύσεις είναι οι εξής:
•
Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού
ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού
σχεδίου.
•
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το
δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
18
http://www.info-kilkis.gr/botanikos.html 21/ 8/ 2013.
74
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισμού.
•
φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας
της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας της
χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
του οποίου αποκτάται η χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή
από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμόμενων κερδών από το
σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την
πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου
αφορολόγητου αποθεματικού.
•
επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο
απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη από το 7ημόσιο, για μια διετία,
τμήματος του μισθολογικού κόστους των δημιουργούμενων, εντός της πρώτης
τριετίας από την ολοκλήρωσή του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης
Άρθρο 4 - Παρεχόμενες ενισχύσεις
1. Για τα επενδυτικά σχέδια των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 3
παρέχονται κατά περιοχή οι ακόλουθες ενισχύσεις:
Παρεχόμενες ενισχύσεις
(α) Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης :
Περιοχή Α’
Κατηγορία 1 : 20%
Κατηγορία 2 : 15%
Περιοχή Β’
Κατηγορία 1 : 30%
Κατηγορία 2 : 25%
Περιοχή Γ’
Κατηγορία 1 : 40%
Κατηγορία 2 : 35%
75
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Στα παραπάνω ποσοστά, εκτός των επενδύσεων των περιοχών όπου εξαντλείται το
όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και εκτός των επενδύσεων της
κατηγορίας 1, προστίθεται επιπλέον ποσοστό 5% συνολικά, εφόσον συντρέχει μία ή
και περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:
Περιπτώσεις Επιπλέον Ενισχύσεων
•
•
•
•
•
•
•
•
Εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός Βιομηχανικών Επιχειρηματικών
Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ)
Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων (Α ή ΑΑ τάξης)
Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου σε ξενοδοχειακή μονάδα
Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου με αναβάθμισή του σε κατηγορία 4 ή 5 αστέρων
Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου χαρακτηρισμένου παραδοσιακού ή διατηρητέου.
Εγκατάσταση των τουριστικών επιχειρήσεων σε Περιοχές Ολοκληρωμένης
Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)
Φορέας νεοϊδρυόμενος θεωρείται η επιχείρηση όταν δεν έχει παρέλθει έτος
από την σύστασή της ή την έναρξη επιτηδεύματος μέχρι το χρόνο υποβολής
αίτησης υπαγωγής της.
Δεν θεωρούνται νεοϊδρυόμενοι φορείς εταιρίες που προήλθαν από μετατροπή
άλλης εταιρίας ή ατομικής επιχείρησης ή από συγχώνευση εταιρειών ή και
ατομικών επιχειρήσεων ή εκείνες που απορρόφησαν άλλη εταιρία ή ατομική
επιχείρηση ή κλάδο άλλης, καθώς και εκείνες που απορροφήθηκαν από άλλη
εταιρία.
Ή εναλλακτικά φορολογική απαλλαγή:
Περιοχή Α'
Κατηγορία 1 : 60%
Κατηγορία 2 : 50%
Περιοχή Β’
Κατηγορία 1 : 100%
Κατηγορία 2 : 100%
Περιοχή Γ’
Κατηγορία 1 : 100%
Κατηγορία 2 : 100%
Ή εναλλακτικά: (γ) Επιχορήγηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
κατά τα ποσοστά του πίνακα: {πίνακα 3 απο σελ. 14}
β. Οι παρεχόμενες ενισχύσεις της περίπτωσης α’ , αναγόμενες σε ακαθάριστο
Ισοδύναμο Επιχορήγησης , δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα ποσοστά του
εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
γ. Στις μεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενισχύσεις έως δέκα τοις
εκατό (10%).
76
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
δ. Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης
έως είκοσι τοις εκατό (20%).
2. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ,
καθορίζονται τα επιπλέον ποσοστά ενισχύσεις των περιπτώσεων γ’ και δ’ της
προηγουμένης παραγράφου για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε
Περιφέρειες , Νομούς ή τμήματα αυτών, ανά είδος επενδυτικού σχεδίου, βάσει των
κριτηρίων του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π), του ποσοστού
ανεργίας
και
της γεωγραφικής
θέσης
των
αντιστοίχων
περιοχών.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να
μετατάσσονται κατηγορίας τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Ενισχύσεις
μεγάλων
επενδυτικών
σχεδίων
α. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ως <<Μεγάλο Επενδυτικό
Σχέδιο>> νοείται επένδυση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος, με
ενισχυμένες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ,
υπολογιζόμενες με τις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το
χρόνο
χορήγησης
της
ενίσχυσης.
β. Για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού των ενισχυμένων δαπανών θα
λαμβάνεται
υπόψη
η
υλοποίηση
για
περίοδο
(3)
Ετών, σε μια εγκατάσταση εκ μέρους μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, παγίων
περιουσιακών στοιχειών συναζομένων κατά αδιαίρετο από οικονομική άποψη τρόπο.
γ. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις
των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για
επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ το
ανώτατο
χορηγούμενο
ποσό
ενίσχυσης
προσδιορίζεται
ως
εξής
:
I. για το τμήμα μέχρι τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100%
του
κατά
περίπτωση
ανώτατου
ορίου
περιφερειακής
ενίσχυσης.
ii. Για το τμήμα που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ έως
εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση
ανώτατου
ορίου
περιφερειακής
ενίσχυσης.
iii. για το τμήμα που υπέρβαινε τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται
το 34% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.
4.Οι ανωτέρω ενισχύσεις δεν σωρεύονται με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση
κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης ή με οποιαδήποτε άλλη
κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση , σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες εάν η εν
λόγω σώρευση θα είχε ως αποτέλεσμα η ένταση της ενίσχυσης που προβλέπει ο
κανονισμός.
5. Για τα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ’ και των
υποπεριπτώσεων (vi), (vii),(viii),(ix),(x),και (xi) της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1
του άρθρου 3 παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής.
6. Για τα επενδυτικά σχέδια των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 3 , που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή παρέχεται μόνο η ενίσχυση της
επιχορήγησης , το ποσοστό της οποίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία.
77
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Συνεπώς, δίνεται με αυτό τον τρόπο η ευκαιρία στην τοπική αγροτική κοινωνία του
νομού Κιλκίς για τη δημιουργία υποδομών (ξενοδοχείων, χώρων άθλησης,
παραδοσιακών εστιατορίων) και περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και
προστασίας19. Η ανάδειξη μνημείων που υπάρχουν στην περιοχή καθώς και μεγάλα
πολιτιστικά δρώμενα προσφέρουν στον επισκέπτη πολλές επιλογές μαζί με το
Βοτανικό Κήπο Κρουσσιών, τη λίμνη Δοϊράνη και τη λίμνη Κερκίνη, καθώς και τα
«Χίλια Δέντρα».
Εντούτοις, ο συγκεκριμένος νομός, όπως και άλλες περιοχές αντιμετωπίζει
πρόβλημα ανάπτυξης & βιωσιμότητας. Οι επιχορηγήσεις, οι προσπάθειες των φορέων
έχουν δώσει μια ώθηση στον αγροτουρισμό, καθώς μέσω προγραμμάτων όπως το
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 4 Προσέγγιση Leader»20.
Χρηματοδοτικά στοιχεία του Άξονα 4
Συνολικό κόστος
Δημόσια Δαπάνη
474.697.261 €
294.697.261 €
Κοινοτική
Συμμετοχή
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
224.570.000 €
Ιδιωτική
Συμμετοχή
180.000.000 €
19
Ελληνικό Κέντρο Αγροτουρισμού, «αγροτουρισμός-οικοτουρισμός», Ιανουάριος 2003
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20072013», 4: «Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER I αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προοπτικής στην
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, δίνοντας την ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να επιλέξουν οι ίδιες τη
διαδικασία ανάπτυξής τους. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματά της οδήγησαν σ’ ένα συστηματικό και
ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αυτό της LEADER II. Στη Γ΄ Προγραμματική Περίοδο (2000 - 2006), η
πρωτοβουλία συνεχίστηκε με το LEADER+, στη φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών, έχοντας ως
βασικό χαρακτηριστικό την πιλοτική διάσταση που έθεσε τις βάσεις μιας νέας μορφής βιώσιμης
ανάπτυξης της υπαίθρου. Κατά την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο, η Προσέγγιση LEADER (Άξονας 4)
ενσωματώνεται πλέον στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013,
εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του. Εφαρμόζονται τοπικά προγράμματα σε αγροτικές περιοχές
μικρότερες της περιφέρειας, συνεχίζοντας τη φιλοσοφία της «από κάτω προς τα πάνω» (“bottom up”)
προσέγγισης. Η διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται από τοπικά εταιρικά
σχήματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) οι οποίες
δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες περιοχές παρέμβασης. Η δημόσια δαπάνη του Άξονα 4 (στο
πλαίσιο του ΠΑΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων) είναι 294,7 ευρώ περίπου, ενώ η κοινοτική και
εθνική συμμετοχή είναι αντίστοιχα 224,6 και 70,1 ευρώ περίπου».
20
78
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Το μέτρο του άξονα 4 περιλαμβάνει:
Μέτρο 411 Ανταγωνιστικότητα
Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και
δασοκομικών προϊόντων
Μέτρο 413 Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση
Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης
πολύ μικρών επιχειρήσεων
Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Υπομέτρο L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και
τον αγροτικό πληθυσμό
Υπομέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών
Υπομέτρο L323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής
κληρονομιάς
Μέτρο 421 Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία
Μέτρο 431 Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων,
εμψύχωση
79
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
80
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
4. Διαδικασία υπαγωγής
Έχοντας εξετάσει λοιπόν, τα επενδυτικά σχέδια που θα μπορούσαν να
ενταχθούν στον επενδυτικό νόμο, είναι απαραίτητο να διασαφηνιστούν και οι όροι,
καθώς και η διαδικασία υπαγωγής. Σύμφωνα με το άρθρο 11 (Ν. 3908/2011) η
διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων
ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών
σχεδίων στις διατάξεις του νόμου αυτού υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας. Εδώ υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων
Γενικής
Επιχειρηματικότητας του άρθρου 6
περ. α΄
του
παρόντος που
πραγματοποιούνται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης του άρθρου 6 περ. β΄. που πραγματοποιούνται σε όλη την
Επικράτεια, εκτός από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και Περιφερειακής Συνοχής του άρθρου 6
περ. γ΄ του παρόντος, ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ που
πραγματοποιούνται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.
Παράλληλα, αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται και στην Επιχειρησιακή
Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη σχετικά με επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας
και Περιφερειακής Συνοχής του άρθρου 6 περιπτώσεις α΄ και γ΄, ύψους άνω των
τριών εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης
υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης
του άρθρου 6 περ. β΄ που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.
Όμως και στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών
υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής,
ύψους μέχρι τριών εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια
81
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
κάθε Περιφέρειας. Ειδικά οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους μέχρι τριών
εκατομμυρίων
ευρώ,
που
πραγματοποιούνται
στο
Νομό
Δωδεκανήσου,
υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.
Για τα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια
περισσότερων της μιας εκ των ως άνω Περιφερειών, ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης,
οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την επιφύλαξη της
διάταξης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου.
Τα όρια των παραπάνω υποπεριπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της προηγούμενης
παραγράφου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας.
Στις
ανωτέρω
υπηρεσίες
υποβάλλονται και οι αιτήσεις τροποποίησης απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωσης και
πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, παράτασης της
προθεσμίας ολοκλήρωσης και μεταβίβασης επιχείρησης. Τα επενδυτικά σχέδια
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου με βάση τη βαθμολογία τους και μέχρι
εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού κάθε κατηγορίας επενδυτικού
καθεστώτος για κάθε εξαμηνιαία περίοδο. Οι αποφάσεις υπαγωγής εκδίδονται είτε
από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τα επενδυτικά
σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, είτε από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τα
επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης, με
έδρα τη Θεσσαλονίκη, του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ή από τους Περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις
αντίστοιχες Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη
διαδικασία υποβολής, εξέτασης και έγκρισης των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των
λοιπών σταδίων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται
82
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια των διοικητικών ενεργειών, καθώς και το
περιεχόμενο των εγκριτικών ή τροποποιητικών ή απορριπτικών ατομικών διοικητικών
πράξεων, περίληψη των οποίων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ιδιότητα, τα προσόντα και τον τρόπο
επιλογής των στελεχών αξιολόγησης, καθώς και τον τρόπο, το χρόνο, τη διαδικασία
υποβολής ενστάσεων και τα όργανα εξέτασης αυτών, την προθεσμία υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων, τις προϋποθέσεις και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο
παράτασης αυτής, το χρόνο και τους όρους για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, αλλά και τον τρόπο και τους
φορείς παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, στ. τη σύσταση
Οργάνων Ελέγχου, την ιδιότητα και τα προσόντα των μελών τους, καθώς και τα
κριτήρια επιλογής τους. Ακόμη, αφορά τον τρόπο ανάπτυξης του Πληροφορικού
Συστήματος που υποστηρίζει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης των
επενδυτικών σχεδίων και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων, καθώς
και της τήρησης των υποχρεώσεων των ενισχυόμενων επιχειρήσεων και τη σύσταση
Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών στις υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων και τις
αρμοδιότητες αυτών.
Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
πραγματοποίηση των ελέγχων καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου καθορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενώ τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης και
εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων, ελέγχου επενδύσεων και εκταμίευσης των
παρεχόμενων ενισχύσεων υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης για τον έλεγχο της
περιουσιακής κατάστασής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003, όπως
ισχύει21.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νέου Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου
3908/11 οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται τους
μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία
υποβάλλονται οποτεδήποτε. Η έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
21
http://lawbank.forologikanea.gr/laws/viewArticle?article_id=5636 4/ 9/ 2013.
83
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
γίνεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
πριν τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής
μπορεί να γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να τεκμηριώνεται ότι η αιτούμενη
ενίσχυση αποτελεί κίνητρο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης επιφέρει
απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου στο σύνολό του. Οι μεγάλες επιχειρήσεις με την
υποβολή της αίτησής τους πρέπει ταυτόχρονα να προσκομίζουν έγγραφα, όπου να
τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης των επενδυτικών
σχεδίων τους, βάσει ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα κριτήρια:
ουσιώδης
αύξηση
του
μεγέθους
του
επενδυτικού
σχεδίου
ή
της
δραστηριότητάς τους ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης
ουσιώδης αύξηση του πεδίου εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου ή της
δραστηριότητάς τους ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης
ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το
επενδυτικό σχέδιο ή τη δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης
ουσιώδης αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη επενδυτικού
σχεδίου ή της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης
το επενδυτικό σχέδιο καθ' εαυτό δεν θα είχε υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη
ενισχυόμενη περιφέρεια εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.
Τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία παρέχονται περιφερειακές ενισχύσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να αφορούν επενδυτικά
σχέδια σχετικά είτε με τη δημιουργία νέας μονάδας είτε την επέκταση υπάρχουσας
μονάδας είτε τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα πρόσθετα
προϊόντα είτε τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία
υπάρχουσας μονάδας. Επιπλέον, σε κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να
διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρίες, εφόσον αυτό είναι
εφικτό από το είδος του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
84
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις
ενισχύσεις του νόμου αυτού καθορίζεται, με βάση το μέγεθος του φορέα, σύμφωνα
με τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της
6ης Αυγούστου 2008, Παράρτημα Ι)], ως εξής:
1. για Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00)
ευρώ.
2. για Μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000,00) ευρώ.
3. για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00)
ευρώ.
4. για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων
(200.000,00) ευρώ.
Για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας το
ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά
περίπτωση ποσών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ελάχιστα όρια της παρούσας
παραγράφου, καθώς και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος επενδύσεων για
ορισμένους κλάδους δραστηριοτήτων ή για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα
ανάπτυξης και απασχόλησης.
Οι επιχειρήσεις ή οι επενδυτές που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις
του επενδυτικού νόμου, πρέπει να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια
και να έχουν μία τις παρακάτω μορφές:
•
Ατομική επιχείρηση
•
Εμπορική εταιρεία
•
Συνεταιρισμός
Υπάρχει όμως και η δυνατότητα να υπαχθούν και υπό ίδρυση εταιρείες, με την
υποχρέωση να έχουν συσταθεί εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση
υπαγωγής τους και πάντως πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης. Οι
επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος
85
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
νόμου οφείλουν, από το χρόνο έναρξης της επένδυσης, να τηρούν Βιβλία Β΄ ή Γ'
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Οι επιχειρήσεις, των οποίων επενδυτικά σχέδια ξεπερνούν τις τριακόσιες
χιλιάδες ευρώ και υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόμου,
υποχρεούνται να λειτουργούν με μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού, ή να
λάβουν τη νομική αυτή μορφή εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση
υπαγωγής τους και πάντως πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης. Το ποσοστό
της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που λαμβάνουν ενίσχυση με τη
μορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο του είκοσι πέντε
τοις εκατό των ενισχυόμενων δαπανών. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην
επένδυση, το οποίο έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να
μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης αυτής. Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο
καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ο δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει
τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό του επενδυτικού κόστους, είτε μέσω ιδίων
κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα
αυτό δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται
μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος σύστασης και υπολογισμού της ίδιας
συμμετοχής του επενδυτή, αναλόγως της νομικής μορφής του φορέα της επένδυσης
και του είδους της ενίσχυσης, καθώς και οι υποχρεώσεις αυτού ως προς την ίδια
συμμετοχή. Η παράβαση της υποχρέωσης διατήρησης των αποθεματικών που
συνιστούν ίδια συμμετοχή κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος του
προηγούμενου εδαφίου επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.
Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί πως υπάρχουν και κάποιες βασικές
προϋποθέσεις,
περιορισμοί
και
όροι
για
το
επενδυτικό
δάνειο.
Αν για παράδειγμα στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται
και η χρησιμοποίηση δανείου, το δάνειο αυτό πρέπει να είναι τετραετούς
τουλάχιστον διάρκειας, να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή δανείου από άλλους
χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου με δημόσια ή μη
εγγραφή, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού, να λαμβάνεται
για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη της
86
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
σχετικής δανειακής σύμβασης και να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή
το χρηματοδοτικό οργανισμό, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις
ενισχύσεις του παρόντος. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισής του πρέπει να αναφέρει
τους όρους χορήγησης του δανείου και συγκεκριμένα το ύψος του, τη διάρκειά του,
το σκοπό, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του
και να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο.
Τέλος, το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.
Εντούτοις, υπάρχουν και πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση
του δανείου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να καθορίζονται
πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη ή τη μη ένταξη επενδυτικών σχεδίων
σε ορισμένους τομείς δραστηριοτήτων ή για ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.
Αφού ολοκληρωθούν και οι ενστάσεις, συντάσσεται οριστικός πίνακας, στον
οποίο κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα επενδυτικά σχέδια που
αξιολογήθηκαν. Με βάση τη σειρά κατάταξης τα επενδυτικά σχέδια επιλέγονται προς
υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της αντίστοιχης
ενίσχυσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσονται κατά σειρά μεταξύ αυτών που
έχουν ισοβαθμήσει, όσα έλαβαν υψηλότερη βαθμολογία στα περισσότερα επί μέρους
των κριτηρίων αξιολόγησης.
Αφού γίνει η επιλογή των επενδυτικών σχεδίων,
εκδίδονται ατομικές αποφάσεις υπαγωγής από τα προβλεπόμενα Όργανα 22
(παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 3908/2011). Τα ίδια Όργανα είναι αρμόδια για
την έκδοση των αποφάσεων τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωσης
και πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,
ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και επιστροφής των καταβληθεισών ενισχύσεων
ή παρακράτησης ή απώλειας του δικαιώματος χρήσης αυτών.
Ενώ
για
τα
απορριφθέντα
επενδυτικά
σχέδια
εκδίδονται
ατομικές
αιτιολογημένες απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες κοινοποιούνται με συστημένες
22
http://www.epixeiro.gr/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%8C
%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82/489-2011-04-25-17-15-35 11/ 11/ 2013.
87
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
επιστολές στους ενδιαφερομένους. Στην απόφαση υπαγωγής περιλαμβάνονται τα
στοιχεία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, το αντικείμενο της επένδυσης, τα
στοιχεία για το κόστος του επενδυτικού σχεδίου, το είδος της ενίσχυσης, το ποσοστό,
το ποσό και ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης και το εγκρινόμενο χρηματοδοτικό
σχήμα, οι υποχρεώσεις του φορέα του επενδυτικού σχεδίου που απορρέουν από το
νόμο και το λοιπό κανονιστικό πλαίσιο και ο χρόνος τήρησης αυτών, οι όροι
υπαγωγής που σχετίζονται με το είδος του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η
υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, που θα πληροφορεί με εμφανή τρόπο, ότι «η
επένδυση συγχρηματοδοτείται από τον επενδυτικό νόμο (3908/2011)». Η περίληψη
των αποφάσεων υπαγωγής, το αντικείμενο, το κόστος της επένδυσης, το είδος, το
ποσοστό και το ποσό των ενισχύσεων, καθώς και τον αριθμό των δημιουργούμενων
θέσεων εργασίας, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3861/2010 (Α΄112)23. Επίσης, στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται περίληψη των αποφάσεων για τα
απορριφθέντα επενδυτικά σχέδια.
23
http://www.epixeiro.gr/attachments/article/499/FEK_112_A_N.3861.pdf 5/ 11/ 2013.
88
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
5. Παραδείγματα εταιρειών και επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται
στον επενδυτικό νόμο
Η εταιρεία NOISIS - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ιδρυμένη το 1998 με σκοπό
την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα κατέχει πρωταγωνιστική θέση στο
χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες που παρέχει η NOISIS - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., με γραφεία
στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Δυτ. Μακεδονία, καλύπτουν όλο το φάσμα των
επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Χρηματοδότησης
και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού, της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, καθώς και της παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.
Αξιοποιώντας και βελτιώνοντας τις γνώσεις, την εξειδίκευση και την εμπειρία
των ανθρώπων μας, ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες των πελατών μας, με
απόλυτο σεβασμό στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Αξιολογούμε και μετρούμε την
επίδοσή μας μέσα από την επίτευξη των στόχων των πελατών μας. Παράλληλα, στο
πλέγμα των παρεχόμενων απο την εταιρεία μας υπηρεσιών, στηρίζουμε την Πράσινη
Ανάπτυξη. Καθιερώνουμε τον όρο "GREEN CONSULTING" και παρέχουμε αξιόπιστες
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική εφαρμογή δράσεων Πράσινης
Επιχειρηματικότητας, προάγοντας την ποιοτική αναβάθμιση τόσο του περιβάλλοντος,
όσο και των επιχειρήσεων24.
Ένα εξίσου σημαντικό σχέδιο, το οποίο εντάσσεται στον επενδυτικό νόμο είναι
η κατασκευή υδατοδρόμιων, ώστε να εξυπηρετηθούν τα ελληνικά νησιά και οι
θαλάσσιοι προορισμοί, καθώς υδατοδρόμια αναπτύσσονται σε όλη την Ελλάδα. Σε
συνδυασμό με το νόμο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές
και
Ιδιωτικές
Επενδύσεις»
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παρέχεται μια λύση ως
24
http://www.noisisdev.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=120&lang=el
26/ 8/ 2013.
89
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
προς την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίων, έτσι ώστε, εφόσον
υπάρξουν ενδιαφερόμενοι πάροχοι τέτοιου είδους μεταφορών, να μπορούν να
προχωρήσουν απρόσκοπτα στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους. Επιτρέπεται η
δημιουργία υδατοδρομίου από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εφόσον τηρούνται
συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο
πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 1 του N. 3894/2010 (Α —204), όπως ισχύει. Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί
επίσης να υπαχθεί στο πλαίσιο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ)25. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις πραγματοποιούνται από το Δημόσιο ή ιδιώτες ή
με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Άλλες επενδύσεις αφορούν το μεταλλευτικό κλάδο. Το Έργο στόχο έχει την
αξιοποίηση κοιτάσματος χρυσού εντός μεταλλευτικών παραχωρήσεων στο Νομό
Έβρου26. «Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί
από την Δ.Ε.Σ.Ε. (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνίου 2012) και η επένδυση έχει
ενταχθεί στην διαδικασία Fast Track. Το Έργο Χρυσού Περάματος αφορά τη
δημιουργία μεταλλευτικών εγκαταστάσεων για την εξόρυξη και αξιοποίηση της
χρυσοφόρου μεταλλοφορίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης στο Νομό Έβρο. Το
συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε €128,960 εκ. ευρώ. Φορέας του Έργου
είναι η «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.M.E.», η οποία είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία
και ανήκει κατά 100% στην Καναδική μεταλλευτική εταιρεία χρυσού Eldorado Gold
Corporation η οποία είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια του Τορόντο, της Νέας
Υόρκης και του Σύδνεϋ. Η Eldorado Gold διαθέτει 7 ενεργά μεταλλεία. Η υλοποίηση
του έργου θα γίνει με ίδια κεφάλαια χωρίς δανειοδότηση.
Το έργο Χρυσού Περάματος θα αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες μέχρι
σήμερα παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή της Θράκης με ιδιαίτερα θετική
συνεισφορά στην οικονομία και στην απασχόληση της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα,
κατά την κατασκευαστική περίοδο θα απασχοληθούν στο έργο περίπου 300 άτομα,
ενώ κατά τη διάρκεια λειτουργίας το μόνιμο προσωπικό θα ανέρχεται σε 200 άτομα
25
26
http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=224&la=2 27/ 10/ 2013.
http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=173&la=2 27/ 10/ 2013.
90
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
πλήρους απασχόλησης. Σε τοπικό επίπεδο θα ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, θα
αμβλυνθεί η περιφερειακή ανισότητα και θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.
Επιπλέον το κράτος αναμένεται να αποκομίσει σημαντικά οφέλη από την είσπραξη
άμεσων φόρων.
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εφαρμοζόμενες τεχνολογικές μέθοδοι είναι
απόλυτα ασφαλείς για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία και απολύτως
σύμφωνες με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο σχεδιασμός του
Έργου έχει πραγματοποιηθεί με βάση την αρχή της μηδενικής διάθεσης υγρών
αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σε κλειστό
κύκλωμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του Έργου, προβλέπεται
η εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτινων πόρων,
των εδαφών και του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης τριάντα εννέα (39)
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύος 131,074 MW (Δ. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ –
SOLAR CONCEPT AE – SPES SOLARIS AE) είναι επίσης ένα σχέδιο που εντάσσεται στον
επενδυτικό νόμο. Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει
εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε. (ΦΕΚ 2459 Τεύχος Δεύτερο, 3 Νοεμβρίου 2011), και η
επένδυση έχει ενταχθεί στην διαδικασία Fast Track.
Το έργο αφορά την κατασκευή 39 φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος
131,074 MW και προϋπολογισμού €301,470 εκ., στην Θεσσαλία, Πελοπόννησο,
Στερεά και Δυτική Ελλάδα. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία SPES SOLARIS - SOLAR
CONCEPT A.E., η οποία είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία συμφερόντων κυρίου
Δημήτριου Παναγάκου.
Η υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης θα συνδράμει κατά τρόπο ουσιαστικό
στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 200.000 τόνους και
κατ’ επέκταση στη προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα θα συμβάλλει στη
περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας γεγονός που θα
έχει θετική επίπτωση στην εθνική οικονομία λόγω της αναλογικής μειώσεως της
κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων. Στα πάρκα θα χρησιμοποιηθούν φωτοβολταϊκά
πλαίσια ελληνικής παραγωγής, τα οποία θα παραχθούν στις τρεις παραγωγικές
91
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
μονάδες του ομίλου. Με αυτό τρόπο επιτυγχάνεται υψηλή εγχώρια προστιθέμενη
αξία, εξασφαλίζονται 360 θέσεις εργασίας και δημιουργούνται 210 νέες θέσεις
ακόμη. Καθώς η επένδυση θα υλοποιηθεί σε τέσσερις περιφέρειες, θα ενισχυθεί
σημαντικά η περιφερειακή ανάπτυξη και οικονομία μέσω της παροχής υπηρεσιών
κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των φωτοβολταϊκών σταθμών. Επιπλέον το
ελληνικό δημόσιο θα ωφεληθεί κατά €100 εκ. ευρώ από τα φορολογικά έσοδα της
επένδυσης στην εικοσαετία.
ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.- Ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Σταθμών
Συνολικής Ισχύος 126,82 MW. Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο
3894/10 έχει εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε. και η επένδυση έχει ενταχθεί στη διαδικασία
Fast
Track
(ΦΕΚ
2459
Τεύχος
Δεύτερο,
3
Νοεμβρίου
2011).
Επίσης, το αίτημα του επενδυτή για τροποποίηση του υπαχθέντος στις Διαδικασίες
Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, επενδυτικού σχεδίου
«Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών συνολικής ισχύος 126,82 MW» έχει
εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε. (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνίου 2012).
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 126,82MW. Φορέας του έργου είναι η
εταιρεία ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία του ομίλου
Κοπελούζου.
Η εν λόγω επένδυση θα συνδράμει στην υλοποίηση των επιδιωκόμενων
στόχων της Ελληνικής Πολιτείας για την περαιτέρω διείσδυση των Α.Π.Ε. στο
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Επιπλέον, θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών
τελικής κατανάλωσης μειώνοντας το έλλειμμα παραγωγής της Ελληνικής αγοράς
ηλεκτρισμού και υποκαθιστώντας εισαγωγές ανάλογες της δυναμικότητας του έργου.
Συγκεκριμένα, με την υλοποίηση του έργου, θα καλυφθούν ανάγκες σε επίπεδο
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ίσες με 171.000 MWh, θα αποτραπεί η έκλυση
180.000 τόνων CO2 ετησίως, θα υποκατασταθεί η ηλεκτρική ενέργεια που θα
παραγόταν από 258.000 βαρέλια πετρελαίου ετησίως και θα διατηρηθούν τα οφέλη
που προσφέρουν 253.600 στρέμματα δάσους ή 12.682.000 δένδρα.
92
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Παράλληλα, θα υπάρξει θετική επίπτωση στην εθνική οικονομία λόγω της
αναλογικής μειώσεως της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, της δημιουργίας
απασχόλησης τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας των
Φ/Β πάρκων, και των φορολογικών εσόδων που θα προκύψουν από τη λειτουργία
των Φ/Β πάρκων. Στα οφέλη του έργου συγκαταλέγεται και η στήριξη της εγχώριας
βιομηχανίας
παραγωγής
φωτοβολταϊκού
εξοπλισμού,
καθώς
η
προμήθεια φωτοβολταϊκών πλαισίων θα γίνει από βιομηχανική εταιρεία του Ομίλου
με έδρα την χώρα μας.
Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) Κρήτης, με
διασύνδεση στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ενέργειας μέσω υποβρυχίου
καλωδίου- ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή
στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε. (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6
Ιουνίου 2012), και η επένδυση έχει ενταχθεί στην διαδικασία Fast Track.
Το επενδυτικό σχέδιο «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) Κρήτης» της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, προϋπολογισμού € 2,46 δισ., αφορά
στην ανάπτυξη 33 συστοιχιών Αιολικών Σταθμών ισχύος 1.077 MW στην Κρήτη και τη
διασύνδεσή τους με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω υποθαλασσίου καλωδίου.
Τα
κύρια
οφέλη
από
την
πραγματοποίηση
της
επένδυσης
είναι:
1) H συνεισφορά στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και στον
περιορισμό της εξαγωγής συναλλάγματος, λόγω του δραστικού περιορισμού των
εισαγωγών πετρελαίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο στις υφιστάμενες μονάδες,
καθώς και στην εξοικονόμηση 648 χιλ. τόνων μαζούτ ετησίως, συνολικής εκτιμώμενης
αξίας € 272 εκατ., που εξασφαλίζει η αντίστοιχη ετήσια παραγωγή 2.597 GWh της
επένδυσης. 2) H σημαντική συμβολή στην επίτευξη του εθνικού στόχου για αύξηση
της συμμετοχής των ΑΠΕ στο 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το
2020. 3) H αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της εθνικής υποδομής για
την αειφόρο και βιώσιμη περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 4) H
σημαντική συνεισφορά στην καταπολέμηση της ανεργίας, τόσο κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της επένδυσης, με τη δημιουργία περίπου 1.500 θέσεων εργασίας, όσο
και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας και συντήρησης των σταθμών, με τη δημιουργία
93
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
130 μονίμων θέσεων εργασίας. 5) H δημιουργία εσόδων, που θα ξεπερνούν τα € 5 εκ.
το χρόνο, για τους Δήμους στους οποίους θα εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες. 6) H
διασφάλιση επάρκειας σε ηλεκτρισμό και υψηλής ποιότητας, αδιάλειπτης
ηλεκτροδότησης των καταναλωτών της Κρήτης σε χαμηλότερο κόστος, δεδομένης
της έκπτωσης επί της τιμής του ρεύματος, όπως προβλέπεται από το νέο νόμο ΑΠΕ,
τουλάχιστον στις ορεινές περιοχές. 7) H βελτίωση, όπου απαιτείται, του οδικού
δικτύου του νησιού για την πρόσβαση στα σημεία των Α/Γ, καθώς και η διάνοιξη
νέων οδών προσπέλασης, η αξιοποίηση του τεράστιου φυσικού του πλούτου και η
δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών για την εξάπλωση της τοπικής οικονομικής και
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Α.Σ.Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας – Αντλησοταμιευτικά συστήματα παραγωγής
ενέργειας- ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή
στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε. (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6
Ιουνίου 2012), και η επένδυση έχει ενταχθεί στην διαδικασία Fast Track.
Το
επενδυτικό
σχέδιο
αφορά
στην
κατασκευή
συγκροτήματος
αντλησοταμίευσης στις θέσεις «Άγιος Γεώργιος» και «Πύργος», στον Δήμο
Αμφιλοχίας, νομού Αιτωλοακαρνανίας, με χρήση της τεχνητής λίμνης Καστρακίου ως
κάτω ταμιευτήρα. Πρόκειται για έργα συνολικής παραγωγικής ικανότητας 704,4 GWh
και συνολικής επένδυσης € 501,8 εκ.
Τα οφέλη της επένδυσης είναι τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά, με
θετικές επιδράσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και τον εθνικό
στόχο του 2020 για τις ΑΠΕ.
Τεχνικά οφέλη: 1. Μεγιστοποίηση της διείσδυσης στο διασυνδεδεμένο
δίκτυο
μεγάλων
Αιολικών
Πάρκων
και
Φ/Β.
Αποθήκευση
της
μη
απορροφώμενης ενέργειας τόσο από ΑΠΕ όσο και από θερμικές μονάδες (τεχνικά
ελάχιστα).
2. Σταθεροποίηση της συχνότητας και της τάσης του διασυνδεδεμένου συστήματος με
την έγχυση της παραγόμενης υδροηλεκτρικής ενέργειας μέσω των συστημάτων
αντλησοταμίευσης και προσφορά επικουρικών υπηρεσιών προς τον Διαχειριστή του
Δικτύου.
94
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Οικονομικά οφέλη: 1. Μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα.
2. Υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.
Περιβαλλοντικά οφέλη: 1. Σημαντική μείωση των ρύπων και αερίων του
θερμοκηπίου, δεδομένου ότι κατά τη λειτουργία της υδροηλεκτρικής παραγωγής
υποκαθίστανται ρυπογόνα καύσιμα. 2. Πέραν της ενεργειακής παραγωγής, δεν
γίνεται κατασπατάληση νερού και διευκολύνεται η λειτουργία των συμβατικών
υδροηλεκτρικών μονάδων που μπορούν έτσι να καλύψουν και άλλες χρήσεις
(άρδευση, ύδρευση, αντιπλημμυρική προστασία κ.λπ). 3. Επαναξιοποιούνται οι ήδη
λειτουργούσες υδροδυναμικές εγκαταστάσεις.
Περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση: 1. Απασχόληση εξειδικευμένου
προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε όλες τις φάσεις μελετών, κατασκευών και
λειτουργίας. Κατά τη φάση της τετραετούς κατασκευαστικής περιόδου (2013-2016)
αναμένεται να απασχοληθούν 842 άτομα. Κατά τη φάση λειτουργίας αναμένεται να
δημιουργηθούν 50 νέες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου και βοηθητικού τεχνικού
προσωπικού,
προερχόμενου
κυρίως
από
τις
τοπικές
κοινωνίες.
2. Οικονομική ενίσχυση των Δήμων της περιοχής, αλλά και των δημοτών σε ποσοστό
3% επί των ακαθάριστων εσόδων. 3. Κατασκευή συνοδών έργων απαραίτητων για την
υλοποίηση
του
βασικού
έργου (οδικό
δίκτυο,
τηλεπικοινωνίες,
ηλεκτρικό
δίκτυο) χωρίς κόστος για τους δημότες. 4. Τουριστική αναβάθμιση της ευρύτερης
περιοχής και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η υλοποίηση της
επένδυσης θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ
και θα αποτελέσει τον πρόδρομο για την υλοποίηση και άλλων παρόμοιων έργων.
Ανάπτυξη συστοιχιών αιολικών πάρκων στην Κρήτη και διασύνδεση με το
ηπειρωτικό σύστημα- ELICA GROUP. Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον
Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε. (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνίου
2012), και η επένδυση έχει ενταχθεί στην διαδικασία Fast Track.
Το έργο «Κρήτη Πράσινο Νησί» του επιχειρηματικού ομίλου Elica Group,
συμφερόντων των Ομίλων Κοπελούζου και Σαμαρά, είναι ύψους €1,99 δισ. και αφορά
στην ανάπτυξη 36 συστοιχιών Αιολικών Σταθμών ισχύος 1.005 MW στην Κρήτη και
στη διασύνδεσή τους μέσω υποθαλασσίου καλωδίου με την ηπειρωτική Ελλάδα.
95
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Λόγω της λειτουργίας των αιολικών πάρκων, θα επιτευχθεί η αποφυγή
εκπομπής 3 εκατ. τόνων CO2 σε ετήσια βάση, ενώ θα εξοικονομηθούν 253 χιλ. τόνοι
πετρελαίου, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση συναλλάγματος λόγω μη εισαγωγής
πετρελαίου της τάξης των €150 εκατ. ετησίως. Θα επιτευχθεί η αποφυγή καταβολής
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου που θα ισχύσει από το 2013 της
τάξης των €90 εκατ. ετησίως, με αντίστοιχη συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών και στο περιορισμό της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Επιπλέον, θα περιοριστεί η αύξηση της ανεργίας με τη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων
εργασίας στη φάση της κατασκευής, και σημαντικό αριθμό μονίμων εργαζομένων στη
φάση της 20ετούς – τουλάχιστον – λειτουργίας. Πέραν αυτών θα επιτευχθεί η μείωση
του κόστους ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης για την περίοδο 2017 – 2040 κατά το
ποσό των €6,8 δισ. Όσον αφορά τα έσοδα προς το Ελληνικό δημόσιο, αναμένεται
σημαντική συνεισφορά για τους Δήμους εγκατάστασης των Αιολικών Σταθμών, ενώ τα
συνολικά φορολογικά έσοδα εκτιμώνται σε € 1.400 εκατ. .
Επαύξηση ισχύος του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του
Ν.3894/2010, με βάση την υπ΄αριθμόν αίτηση υπαγωγής 400/11.07.11 της εταιρείας
SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E.- Spes Solaris-Solar Concept AE.Το αίτημα του
επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε. (ΦΕΚ
1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνίου 2012), και η επένδυση έχει ενταχθεί στην
διαδικασία Fast Track.
Το έργο αφορά την κατασκευή 12 φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 166,142
MW και προϋπολογισμού €332,284 εκ. στην Θεσσαλία, Στερεά και Δυτική Ελλάδα.
Φορέας του έργου είναι η εταιρεία SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT A.E., η οποία είναι
Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία συμφερόντων κυρίου Δημήτριου Παναγάκου.
Με την υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου αποτρέπεται η
έκλυση 253.000 tons CO2 περίπου ετησίως, με παράλληλη θετική επίπτωση στην
εθνική οικονομία λόγω της αναλογικής μειώσεως της κατανάλωσης ορυκτών
καυσίμων, με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η λειτουργία και η βιωσιμότητα των
παραγωγικών μονάδων του Ομίλου, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΒΙ.ΠΕ.
Πατρών
και
στην
Θήβα,
στην
παραγωγή
φωτοβολταϊκών
στοιχείων
και
96
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
διασφαλίζονται οι υφιστάμενες 360 θέσεις εργασίας. Παράλληλα δημιουργείται
προοπτική σημαντικής αυξήσεως των θέσεων εργασίας στο άμεσο μέλλον κατά 126
άτομα για την λειτουργία και την συντήρηση των πάρκων αυτών. Καθώς η επένδυση
θα υλοποιηθεί σε τρεις περιφέρειες θα ενισχυθεί σημαντικά η περιφερειακή
ανάπτυξη και οικονομία μέσω της παροχής υπηρεσιών κατασκευής, λειτουργίας και
συντήρησης των φωτοβολταϊκών σταθμών. Επιπλέον το Ελληνικό δημόσιο θα
ωφεληθεί κατά €137 εκ. από τα φορολογικά έσοδα της επένδυσης στην εικοσαετία.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 70 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΟΥΡΝΙΑ, Δ.Ε.
ΙΤΑΝΟΥ, Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- SOLAR POWER PLANT LASSITHI ΕΠE.
Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί
από την Δ.Ε.Σ.Ε. (ΦΕΚ 1787, Τεύχος Δεύτερο, 6 Ιουνίου 2012), και η επένδυση έχει
ενταχθεί στην διαδικασία Fast Track.
ΥΠΕΡΙΩΝ • 1 – Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΣΙΘΙ. Η εταιρία SOLAR
POWER PLANT LASSITHI ΕΠΕ πρόκειται να κατασκευάσει έναν Ηλιοθερμικό Σταθμό
Παραγωγής
Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
Το
προτεινόμενο
έργο
αφορά
την
εγκατάσταση ενός πάρκου συνολικής ισχύος 70 ΜW. Το έργο θα εγκατασταθεί στη
θέση «Φουρνιά», Δ.Ε. Ιτάνου του Δήμου Σητείας του Νομού Λασιθίου Κρήτης.
Η ενεργειακή παραγωγή θα κυμαίνεται περίπου στα 168.000 MWh ετησίως. Η
ενέργεια αυτή αναλογεί με την κατανάλωση που μπορεί να προκύπτει από 50.000
νοικοκυριά. Το συνολικό ύψος της επένδυσης θα είναι 268 εκατ. ευρώ.
Η επένδυση θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην
ενεργειακή αυτονομία του νησιού. Ειδικότερα, τα οφέλη που θα προκύψουν είναι τα
ακόλουθα:
• Οικονομικά
συναλλαγματικά
οφέλη
από
τη
μη
χρήση
πετρελαίου
• Οικολογικά και περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της ανανεώσιμης μορφής ενέργειας
• Ενίσχυση της ελληνικής τεχνογνωσίας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
• Ανεξαρτητοποίηση
• Έσοδα
στους
από
ΟΤΑ
της
εισαγόμενες
τάξης
των
συμβατικές
€1.500.000
πηγές
περίπου
ενέργειας
ετησίως
97
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
• Μείωση της ανεργίας με απασχόληση 650 εργαζομένων κατά την κατασκευαστική
περίοδο και 70 εργαζομένων κατά την περίοδο της εμπορικής εκμετάλλευσής του
• Συνεισφορά στην εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια.
Δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού υψηλής τεχνολογίας και ισχύος 100MW
στο νομό Δράμας- BRITE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Το αίτημα
του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε.
(ΦΕΚ 1441, Τεύχος Δεύτερο, 2 Μαΐου 2012), και η επένδυση έχει ενταχθεί στη
διαδικασία Fast Track.
Το έργο αφορά την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού υψηλής τεχνολογίας
και ισχύος 100MW στο Δήμο Προσοτσάνης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης προϋπολογισμού €204 εκ. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία BRITE HELLAS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Οι επιπτώσεις της επένδυσης τόσο στη τοπική όσο και στην Ελληνική
οικονομία θα είναι θετικές. Εκτιμάται ότι στη φάση υλοποίησης της επένδυσης θα
απασχοληθούν αρκετές εκατοντάδες ντόπιοι εργαζόμενοι, ενώ για τη λειτουργία του
πάρκου θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 50 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας. Επίσης
σημαντικό τμήμα του εξοπλισμού (μεταλλικές βάσεις στήριξης, οικίσκοι, κλπ) θα
προέλθει από εταιρείες της ευρύτερης περιοχής γεγονός που θα ενισχύσει την τοπική
βιομηχανία και οικονομία.
Σε εθνικό επίπεδο, η επένδυση θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 140.000 τόνους τον χρόνο, που αντιστοιχεί στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση 400.000 τόνων λιγνίτη. Τέλος, πολύ
σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέρος των εσόδων από την λειτουργία του
σταθμού θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας πιλοτικής γραμμής για την
παραγωγή καινοτόμων ημιδιαφανών φωτοβολταϊκών πάνελ τα οποία θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σαν παράθυρα σε κατοικίες, κτίρια γραφείων και θερμοκήπια.
Τελικός στόχος της εταιρίας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης λύσης για τη
98
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
μαζική παραγωγή ημιδιαφανών φωτοβολταϊκών στοιχείων σε υφιστάμενες γραμμές
παραγωγής υαλοπινάκων με πολύ ανταγωνιστικό κόστος.
Επένδυση στον τουριστικό κλάδο. Πρόκειται για τουριστική επένδυση στη
χερσόνησο Σίδερο του Δήμου Σητείας, η οποία αφορά στη δημιουργία πολυτελών
ξενοδοχείων σε συνδυασμό με ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (γκολφ, σπα
κλπ)- LOYALWARD LTD. Το αίτημα του επενδυτή για την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10
έχει εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε. (ΦΕΚ 3294, Τεύχος Δεύτερο, 10 Δεκεμβρίου 2012), και
η επένδυση έχει ενταχθεί στην διαδικασία Fast Track. Με την υπ’ αριθμό 23/13-112013 απόφασή της ΔΕΣΕ (ΦΕΚ 2931, Τεύχος Δεύτερο, 20 Νοεμβρίου 2013) εγκρίθηκε
η δυνατότητα κατάρτισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) αναφορικά με την Στρατηγική Επένδυση «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ»
σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 24 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, βάσει της
νέας μεταβατικής διάταξης του άρθρου 5 παρ. 5 του Ν. 4146/2013.
Το έργο ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ αφορά σε μία τουριστική ανάπτυξη πέντε πολυτελών
ξενοδοχείων συνολικής δυναμικότητας 1.936 κλινών. Το έργο πλαισιώνεται από
γήπεδο γκολφ 18 οπών φρυγανικού τύπου και spa διεθνούς επιπέδου. Το συνολικό
ύψος της επένδυσης εκτιμάται σε € 267,7 εκατ. Φορέας της επένδυσης είναι η
Βρετανική εταιρεία «Loyalward Ltd.» η οποία είναι 100% θυγατρική του εισηγμένου
στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Ομίλου Minoan Group Plc. που δραστηριοποιείται
στον τουριστικό και τον ταξιδιωτικό κλάδο.
Το Έργο ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ κρίθηκε ως καταφανώς στρατηγικό με πολλαπλασιαστικά
ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στην συνολική εθνική
οικονομία που θα συμβάλλουν στην έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση με τη
δημιουργία 1.200 ισοδύναμων νέων θέσεων άμεσης απασχόλησης και σημαντικό
αριθμό έμμεσων θέσεων απασχόλησης, με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος διεθνώς,
και την παράλληλη ωφέλεια από την είσπραξη φόρων, τελών και ασφαλιστικών
εισφορών. Το έργο έχει σχεδιαστεί με αειφορική θεώρηση αξιοποιώντας καινοτόμες
τεχνολογίες με στόχο τη μηδενική επιβάρυνση των διαθέσιμων υδατικών πόρων και
θα πλαισιώνεται από πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
99
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων
του Έργου.
PRAVITA ESTATE – Σύνθετη τουριστική ανάπτυξη στο Δήμο Πολυγύρου
Χαλκιδικής- ΠΡΑΒΙΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Το αίτημα του επενδυτή για
την υπαγωγή στον Νόμο 3894/10 έχει εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε. (ΦΕΚ 2931, Τεύχος
Δεύτερο, 20 Νοεμβρίου 2013), και η επένδυση έχει ενταχθεί στην διαδικασία Fast
Track.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου μπορεί να ενταχθεί και η
τουριστική επένδυση “KILADA HILLS” στην Κοιλάδα του Nομού Αργολίδας, για τη
δημιουργία πολυτελούς παραθεριστικού-τουριστικού χωριού με ξενοδοχείο 5
αστέρων, γήπεδο και κτίριο λέσχης golf κατηγορίας championship, beach club και
παραθεριστικές κατοικίες27.
Συνεπώς ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων στο β' κύκλο
αγγίζει τα 850 εκατ. ευρώ του νέου Αναπτυξιακού νόμου 4146/13. Ο προϋπολογισμός
για τα έργα που αιτούνται ενίσχυση ανέρχεται σε 842.242.825 ευρώ έναντι
536.014.738 ευρώ στον α’ κύκλο του 2013. Έτσι, αυξάνονται κατά 15,6% οι νέες θέσεις
εργασίας και δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής του συνόλου της αιτούμενης
ενίσχυσης και στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον Ν.3908/2011, με την
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. Από τα 239 επενδυτικά σχέδια που κατατέθηκαν
πανελλαδικά, τα 65 υποβλήθηκαν στην κεντρική υπηρεσία (Γενική Δ/νση Ιδιωτικών
Επενδύσεων) με συνολική αιτούμενη ενίσχυση 468.872.917 ευρώ.
Σε δήλωσή του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότης
Μηταράκης επισήμανε τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σημειώνουμε τη
μεγάλη αύξηση των αιτημάτων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες
επενδύσεις με τη στήριξη του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι επιχειρήσεις τολμούν ξανά και
27
http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=173&la=2 26/ 11/ 2013: για όλα τα επενδυτικά
προγράμματα.
100
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
αυτό δημιουργεί αισιοδοξία ότι το 2014 θα αποτελέσει την πρώτη χρονιά ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας μετά από 6 χρόνια ύφεσης»28.
Εργαλείο για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στο πεδίο της
μεταποίησης οι οποίες μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα ελληνικά
γεωργικά και κτηνοτροφικά, καθώς επίσης και να συμβάλουν στην καθετοποίηση της
αγροτικής παραγωγής αποτελεί ο νέος Επενδυτικός Νόμος.
Ένα ευρύ πλέγμα «παραδοσιακών» αλλά και «καινοτόμων» δραστηριοτήτων, από τη
δημιουργία
ή
των
εκσυγχρονισμό
ξηραντηρίων
δημητριακών,
οινοποιείων,
ελαιοτριβείων μέχρι π.χ. το στήσιμο μονάδων παραγωγής αιθέριων ελαίων, μεγάλων
θερμοκηπίων ή βιοτεχνιών παραγωγής λειτουργικών τροφίμων μπορούν να
ενταχθούν κάτω από την «ομπρέλα» του νέου νόμου και να αξιοποιήσουν τις
χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει.
Ο νόμος 4146 αποτελεί μια τροποποιημένη (σ.σ. κατά το υπουργείο Ανάπτυξης
«βελτιωμένη») εκδοχή του ν.3908/2011, φέρνει όμως και καινούργια πράγματα:
● Εντάσσονται στις διατάξεις του οι Ομάδες Παραγωγών, οι Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις, οι Συνεταιριστικές Εταιρείες και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις.
● Αυξάνονται οι επιδοτήσεις σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) και σε νησιά στο
μέγιστο του περιφερειακού χάρτη (συνήθως είναι πάνω από το όριο που δίνει ο
νόμος για τον υπόλοιπο νομό).
● Η ίδια συμμετοχή μπορεί πλέον να τεκμηριωθεί από την αξία των καταθέσεων, την
αξία των κινητών αξιών, τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές καταστάσεις ή από
άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία (π.χ. κτίρια, οικόπεδα), σύμφωνα με τη μέση αξία
των τελευταίων τριών μηνών.
● Τα κτίρια και ο περιβάλλων χώρος δεν μπορεί να είναι πάνω από 60% της
επένδυσης και 70% για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
28
http://www.agronews.gr/business/anaptuxiakos-nomos-/ 18/ 11/ 2013.
101
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
● Μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που απαιτούνται προκειμένου να
υποβληθεί πρόταση στο καθεστώς συνεργασιών και δικτυώσεων. Συγκεκριμένα,
πλέον απαιτούνται 5 επιχειρήσεις για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 3 για την υπόλοιπη
Ελλάδα.
● Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται όλη τη
διάρκεια του έτους, ενώ η αξιολόγησή τους θα γίνει το Μάιο και το Νοέμβριο.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όσο και επίκαιρη είναι η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα
επιδότησης
της
επαναλειτουργίας
επιχειρήσεων
που
έχουν
διακόψει
τη
δραστηριότητά τους. Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος θεωρεί ως επενδυτικά σχέδια και
αυτά τα οποία αφορούν την επαναλειτουργία επιχειρήσεων, χωρίς μάλιστα αυτές να
αυξήσουν τη δυναμικότητά τους. Προκειμένου να μη γίνει κατάχρηση του μέτρου,
προϋπόθεση είναι η παραγωγική λειτουργία να έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν από
την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού».
Ο Ν 3098/2011 βασιζόταν κυρίως στις φοροαπαλλαγές γεγονός που τον
καθιστούσε, ουσιαστικά, ανεπίκαιρο σε συνθήκες πιστωτικής κρίσης κι έλλειψης
ρευστότητας. Έτσι, με το νέο νόμο οι επιδοτήσεις επιστρέφουν… δριμύτερες και,
μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα καταβολής του 100% (από 50% σήμερα) κατά την
έγκριση
μίας
επένδυσης
και
την
προσκόμιση
της
εγγυητικής
επιστολής,
προσαυξημένης κατά 10%. Σχετικά με τις φοροαπαλλαγές, η χρήση τους από τις
επιχειρήσεις μπορεί να γίνει εμπροσθοβαρώς.Την τριάδα των οικονομικών κινήτρων
συμπληρώνει η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορά σε επιδότηση
τμήματος των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης μόνο για την αγορά καινούργιου
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. To «σκαλοπάτι» ή, αλλιώς, το ελάχιστο ύψος
της επένδυσης είναι:
● Για μεγάλες επιχειρήσεις 1 εκατ. ευρώ
● Για μεσαίες επιχειρήσεις 500.000 ευρώ
● Για μικρές επιχειρήσεις 300.000 ευρώ
102
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
● Για πολύ μικρές επιχειρήσεις επιχειρήσεις 200.000 ευρώ. Για τα σχέδια γενικής
επιχειρηματικότητας, όπου εντάσσονται και οι μεταποιητικές δραστηριότητες του
αγροτικού τομέα, το όριο ορίζεται στο μισό των παραπάνω ποσών29.
Το δημόσιο έχει δρομολογήσει επιδότηση για επενδυτές φ/β από τον
Aναπτυξιακό. Η συγκεκριμένη δικαίωση των επενδυτών έρχεται μετά από σχετικές
προσφυγές που κατέθεσε για λογαριασμό πλήθους παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
από φωτοβολταϊκά συστήματα η δικηγορική εταιρεία «Μεταξάς και Συνεργάτες,
Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι» σχετικά με την αναμόρφωση του απολογιστικού
κόστους της επένδυσης και την περικοπή της επιχορήγησης στο πλαίσιο υπαγωγής
των επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Δημόσιο συμμορφούμενο προς το νέο
επενδυτικό νόμο 4146/2013 που ψηφίσθηκε πρόσφατα και τη σχετική εφαρμοστική
Εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, συναινεί με τις απόψεις που κατέθεσε στις εκκρεμείς δίκες ενώπιον των
Δικαστηρίων στην σταδιακή ικανοποίηση των προσφευγόντων με διόρθωση των
πράξεων οριστικοποίησης του κόστους της επένδυσης και καταβολή της διαφοράς της
εγκεκριμένης επιδότησης30.
Την ολοκλήρωση 5 σημαντικών επενδύσεων επιχειρήσεων από τον ευρύτερο
αγροδιατροφικό χώρο που ενισχύθηκαν από το ν. 3299/04) πιστοποιούν αποφάσεις
που δημοσιεύθηκαν στο Φύλλο 514 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Αυτές είναι:
●Helix Organic Farm (νέα μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών, προϋπολογισμού 266.635
ευρώ, ενίσχυση 40%) (εικ. 1)
● Μύλοι Καραμίκας (εκσυγχρονισμός αλευροβιομηχανίας, ύψους 943.005 ευρώ,
ενίσχυση 50%)
29
30
http://www.agronews.gr/business/anaptuxiakos-nomos-/ 18/ 10/ 2013.
http://www.agronews.gr/business/anaptuxiakos-nomos-/ 18/ 10/ 2013.
103
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
● Μεσογειακές Τροφές Α.Ε.(ίδρυση μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας
ελαιολάδου, επιλέξιμος προϋπολογισμός 830.588 ευρώ με ενίσχυση 40%)
● Εκκοκκιστήρια Παυλίδης Α.Ε. (εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μονάδας εκκοκκισμού
βάμβακος, επιλέξιμου προϋπολογισμού 898.345 ευρώ, ποσοστό ενίσχυσης 50%)
● Υιοι Δημ. Καμπίτη Ο.Ε (επέκταση μονάδας τήξης ζωικού λίπους, ύψους 450.000
ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 50%.)
Εικ. 1
Όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τη μεταποίηση γεωργικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων μπορούν να επωφεληθούν από τον επενδυτικό νόμο. Για
τη δημιουργία ενός οινοποιείου, ελαιοτριβείου ή τυροκομείου και συσκευαστηρίου
οπωροκηπευτικών μέχρι τη λειτουργία μονάδας χοιροτροφίας αλλά και επεξεργασίας
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών προβλέπονται ενισχύσεις που ανάλογα με το
μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια φτάνουν μέχρι και το 50% της επιλέξιμης
δαπάνης. Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις το κατώτατο ύψος επενδυτικού σχεδίου
πρέπει να είναι 100.000 ευρώ.
Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες», με τη συνδρομή του γενικού διευθυντή της
εταιρείας PK Consulting Group Κώστα Παπαδόπουλο, που ειδικεύεται στην
προετοιμασία των επενδυτικών φακέλων για χρηματοδότηση από τον επενδυτικό
νόμο και άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ, παρουσιάζουν έναν οδηγό για το ποιες
δραστηριότητες μπορούν να ενισχυθούν, αλλά και τις δαπάνες που μπορούν να
κάνουν οι ενδιαφερόμενοι.
104
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Ο κ. Παπαδόπουλος τονίζει ότι στην παρούσα φάση της οικονομικής ύφεσης
και σε συνδυασμό με το ότι η χώρα μας είναι αγροτική, η δραστηριοποίηση στη
μεταποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων αποτελεί μια σημαντική
επαγγελματική ευκαιρία.
Από τις 10 Ιουνίου 2013 είναι εν ισχύ ο νέος Επενδυτικός Νόμος 4146/2013 και
μπορούν να υποβάλλονται επενδυτικές προτάσεις που αφορούν την καλλιέργεια,
παραγωγή, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων καθώς και την εκτροφή και μεταποίηση
προϊόντων που προέρχονται από την εκτροφή των συγκεκριμένων ζώων.
Ο γενικός διευθυντής της PK Consulting Group δίνει ένα πρώτο περίγραμμα
των δραστηριοτήτων που μπορούν να εκμεταλλευτούν τον επενδυτικό νόμο και
μάλιστα σε αυτόν είναι εφικτή και η συμμετοχή ομάδων παραγωγών αλλά και
συνεταιριστικών οργανισμών. Φυσικά δικαίωμα έχουν και μεμονωμένοι επενδυτές.
«Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η δυνατότητα καλλιέργειας και συγκομιδής
αγροτικών
προϊόντων,
τα
οποία
πραγματοποιούνται
από
αγροτικούς
ή
αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς, καθώς και ομάδες παραγωγών ή ενώσεις
ομάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την κοινοτική
νομοθεσία.
Επίσης υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την τυποποίηση, συσκευασία ή
συντήρηση γεωργικών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία
προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία από
μεταποιητική δραστηριότητα.
Δυνατότητα υποβολής πρότασης δίνεται και στις γεωργικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις θερμοσκοπικού τύπου και βιολογικής γεωργίας, για παραγωγή
κηπευτικών, μανιταριών, ανθοκομικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού και κάθε
άλλου προϊόντος δενδροκηπευτικής.
Στον
κτηνοτροφικό
τομέα
επιχορηγούνται επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις
σταβλισμένου ή ημιεσταυλισμένου τύπου, καθώς και πυρήνων αναπαραγωγής ζώων
που αφορούν:
105
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής, γαλακτοπαραγωγής με ορισμένες
προϋποθέσεις,
χοιρομητέρων,
αιγοπροβατοτροφικές
πτηνοτροφικές
μονάδες,
μονάδες,
χοιροτροφικές
κονικλοτροφικές
μονάδες
μονάδες,
μονάδες
μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης,
σηροτροφικές μονάδες, μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών και τέλος μονάδες εκτροφής
θηραμάτων και οραματικών ειδών».
Οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο,
είναι:
1. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών
εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται
η χρήση.
2. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης για την
προστασία και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος, με εφαρμογή διεθνών
προτύπων (συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης) που προβλέπουν την
υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την εφαρμογή κανόνων και
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, τη δυνατότητα ανίχνευσης των επιβλαβών
ουσιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τη λήψη μέτρων προστασίας
των αγροτών από τη χρήση αγροχημικών.
3. Η αγορά κτιριακών - σταβλικών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις.
4. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών
εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της
χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5.
Η
αγορά
και
η
εγκατάσταση
καινούργιων
σύγχρονων
συστημάτων
αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των
δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη
διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.
106
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
6. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν σε εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών
σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός
του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων
μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου
εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση
υλικών και προϊόντων.
8. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων - ψυγείων ή άλλων διαμορφωμένων οχημάτων
εξειδικευμένων χρήσεων, μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της
μονάδας, δικαιολογούνται από τις ανάγκες της μονάδας και καλύπτουν αποκλειστικά
τις ανάγκες αυτές.
9. Η κατασκευή, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
10. Οι δαπάνες μελετών για αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού
εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και
τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της
ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς
διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
11. Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση
της εφεύρεσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της
διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για μία πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να
πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευσή της, ύψους
τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.
12. Οι δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που
είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης
ή επέκτασης μονάδων. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων επιχορηγούνται με
107
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν μέχρι και
το 50% σε κάποιες περιφέρειες.
Προτάσεις υποβάλλονται όλο τον χρόνο, με εξαίρεση δύο μήνες τον χρόνο. «Ο
νέος επενδυτικός νόμος αποτελεί μία ιδανική ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στον
αγροτικό χώρο και δημιουργεί τις ευκαιρίες εκείνες σε πλήθος νέων ανθρώπων που
αναζητούν εναλλακτικό τρόπο ζωής και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Σε συνδυασμό
με τα προγράμματα LEADER και ΟΠΑΑΧ αποτελούν τους στυλοβάτες τις αγροτικής
οικονομίας και δημιουργούν προϋποθέσεις ανάκαμψης της υπαίθρου», λέει ο γενικός
διευθυντής της PK Consulting Group.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο επενδυτικός νόμος, τα ποσοστά επιχορήγησης
ανάλογα με τη ζώνη (τρεις ζώνες) που βρίσκεται η περιοχή τους και το μέγεθος της
επιχείρησής τους (μεγάλες, μεσαίες και μικρές) κυμαίνονται από 15% έως 50%. Στην
Α΄ Ζώνη ανήκουν η Αττική και η Βοιωτία. Στην Γ΄ Ζώνη είναι οι νομοί της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου
Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της
ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας. Στη Β΄ Ζώνη είναι
όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας.
Κλάδοι που μπορούν να πάρουν επιχορήγηση: ο επενδυτικός νόμος
επιχορηγεί ώριμα επενδυτικά σχέδια που αφορούν και τη μεταποίηση γεωργικών
προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ποια σχέδια
είναι αυτά:
Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης σε μονάδες ξηραντηρίων
δημητριακών, μονάδες επεξεργασίας δημητριακών και παραγωγής αλεύρων και
σιμιγδαλιών για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού.
Μονάδες ελαιοτριβείων για επενδυτικά σχέδια που αφορούν: Εκσυγχρονισμό
υφιστάμενων μονάδων καθώς και Ιδρυση νέων μονάδων με κάποιους περιορισμούς,
μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου σε συσκευασίες
καταναλωτή και ραφιναριών ελαιολάδου.
108
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Μονάδες σπορελαιουργείων για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού και
μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών υπό την προϋπόθεση ότι μετά την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα διαθέτουν παραγωγικές γραμμές
συσκευασίας καταναλωτή ή και παραγωγής νέων τύπων προϊόντων στον τομέα αυτό
(πάστα ελιάς, γεμιστές ελιές και άλλα). Οι γραμμές αυτές θα πρέπει να
δημιουργούνται με το ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο ή να υπάρχουν στην
υφιστάμενη μονάδα σε περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισμού».
Σε ό, τι αφορά τον οίνο επιχορηγείται η ίδρυση οινοποιείων σε ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας και συστημάτων
ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Στον τομέα των οπωροκηπευτικών ενισχύονται μονάδες μεταποίησης ή
τυποποίησης οπωροκηπευτικών προϊόντων καθώς και μονάδων χυμών, τουρσιών και
κύβων λαχανικών. Μονάδες παραγωγής χυμών εσπεριδοειδών μόνο για επενδυτικά
σχέδια εκσυγχρονισμού. Μονάδες μεταποίησης βιομηχανικής τομάτας.
Μονάδες αποξήρανσης οπωροκηπευτικών (δαμάσκηνα, βερίκοκα, σύκα,
σταφίδες, τομάτες και άλλα). Στα φυτικά προϊόντα ο νέος επενδυτικός νόμος ενισχύει
και μια σειρά νέων προτάσεων που έχουν να κάνουν με αυτά και πιο συγκεκριμένα
μονάδες επεξεργασίας ξηρών καρπών.
Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται τα
επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον τομέα κρέατος ζώων και πτηνών, την ίδρυση
και τον εκσυγχρονισμό σφαγειοτεχνικών μονάδων με κάποιους περιορισμούς.
Σε ό, τι έχει να κάνει με τη μεταποίηση του γάλακτος και πιο συγκεκριμένα τα
τυροκομεία, επιχορηγείται η ίδρυση τυροκομείων με κάποιους περιορισμούς και ο
εκσυγχρονισμός τους με ή χωρίς μετεγκατάσταση. Επίσης επιχορηγούνται οι μονάδες
επεξεργασίας γάλακτος με κάποιους περιορισμούς όπως και οι μονάδες παραγωγής
γιαούρτης.
Στους λοιπούς τομείς μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται:
Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αβγών. Μονάδες παραγωγής προϊόντων
109
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
μεταποίησης - τυποποίησης - συσκευασίας αβγών (αβγοπροϊόντων). Μονάδες
μεταποίησης - τυποποίησης σαλιγκαριών και μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης,
συσκευασίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης31.
Μια ακόμη πολιτική που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί είναι η ΚΑΠ. Η Κοινή
Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), η οποία θεσπίστηκε το 1962, αποτελεί εταιρική σχέση
μεταξύ της γεωργίας και της κοινωνίας, μεταξύ της Ευρώπης και των γεωργών της,
είναι δηλαδή ένα σύστημα ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και προγραμμάτων για τη
γεωργία. Κύριοι στόχοι της είναι: Η βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, ώστε
οι καταναλωτές να χαίρουν μιας σταθερής προσφοράς τροφίμων, σε οικονομικές
τιμές, καθώς και τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των γεωργών της ΕΕ.
Σήμερα καθώς η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως η
επισιτιστική ασφάλεια – σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να
διπλασιαστεί, προκειμένου να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του παγκόσμιου
πληθυσμού 9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων το 2050.
Η συμφωνία για την πρώτη σημαντική μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής επετεύχθη τον Ιούνιο του 2013, όμως λόγω της ιδιαίτερης οικονομικής
κατάστασης της χώρας οι πολιτικές που αποφασίστηκαν δεν θα εφαρμοστούν πριν το
2015.
Με τη νέα συμφωνία που επετεύχθη για το διάστημα μεταξύ 2014-2020 οι
δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη ανέρχονται περίπου σε 380δις €, εκ των οποίων
τα 280δις προορίζονται για πληρωμές στους αγρότες, ενώ τα υπόλοιπα 80δις για την
αγροτική ανάπτυξη. Για την περίοδο 2014-2020, λοιπόν συμφωνήθηκε να δοθεί ένα
τέλος στις ποσοστώσεις και σε άλλες μορφές στήριξης της αγοράς, να δοθεί
μεγαλύτερη έμφαση στα περιβαλλοντικά μέτρα, καθώς και να πληρώνονται άμεσα οι
αγρότες και να επέλθουν μεταρρυθμίσεις στον προϋπολογισμό για την αγροτική
31
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23353&subid=2&pubid=63858619
27/ 10/
2013.
110
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
ανάπτυξη και τη συντήρηση. Επιπλέον, η συμφωνία αυτή εξαιρεί εκμεταλλεύσεις
κάτω των 150 στρεμμάτων από τις νέες απαιτήσεις για τη δημιουργία «περιοχών
οικολογικής εστίασης», όπως και τους αγρότες με λιγότερα από 100 στρέμματα- ή το
1/3 των εκμεταλλεύσεων της ΕΕ- από τους νέους κανόνες διαφοροποίησης των
καλλιεργειών,
ενώ
ταυτόχρονα
εξαιρεί
και
τους
αγρότες
από
κάποιους
περιβαλλοντικούς κανόνες καθώς και τους νόμους ρύπανσης των υδάτων. Με τη νέα
αυτή συμφωνία η Ελλάδα πρέπει να διαχειριστεί 20 δις € από την ΚΑΠ, καθώς και από
την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ)32.
Στις 16 Δεκεμβρίου υπογράφηκε αναθεωρήθηκε η ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική
Πολιτική) από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά έγινε μια
συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξοπλιστεί ο ευρωπαϊκός αγροτικός
τομέας για μια περίοδο επτά ετών. «Οι κύριοι στόχοι της αναθεώρησης είναι να
κάνουν την ΚΑΠ πιο «πράσινη» και με σωστότερο προσανατολισμό, με μία πιο δίκαιη
διανομή των ενισχύσεων του εισοδήματος των αγροτών σε όλη την ΕΕ και με μία πιο
αποτελεσματική πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Ακολουθώντας τη συμφωνία για το
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ για την περίοδο
2014-2020 είναι 408.31 δισεκατομμύρια Ευρώ (38% του συνολικού προϋπολογισμού
της ΕΕ). Στον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ (άμεσες ενισχύσεις των εισοδημάτων και
δαπάνες που αφορούν τις αγορές) θα δαπανηθούν 312.73 δις (76.6%) και στον
δεύτερο πυλώνα (πολιτική αγροτικής ανάπτυξης) 95.58 δις (23.4%)»33.
Η ΚΑΠ αναθεωρήθηκε σε τέσσερα βασικά σημεία, τα οποία αφορούν τον
κανονισμό που θέτει τους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες (95/13),
περιλαμβάνει πλαίσια ενίσχυσης για τους νέους αγρότες και τους μικροκαλλιεργητές,
καθώς κι ενίσχυση της παραγωγής. Επίσης, αφορά τον κανονισμό για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης (93/13), τον κανονισμό που καταρτίζει μια κοινή οργάνωση της
αγοράς για όλες τις αγορές αγροτικών προϊόντων (96/13) με βασική επιδίωξη τον
32
http://euractiv.gr/thematikoi-fakeloi/i-nea-koini-agrotiki-politiki-tis-periodoy-2014-2020 22/
12/ 2013.
33
http://www.paseges.gr/el/news/Koinh-Agrotikh-Politikh:-H-Anathewrhsh-egkrithhke-apoto-Symboylio-teleytaies-exelixeis 23/ 12/ 2013.
111
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
εκσυγχρονισμό και τον κανονισμό για την χρηματοδότηση, την διαχείριση και τον
έλεγχο της ΚΑΠ (οριζόντιος κανονισμός) (94/13)34.
H διάρθρωση του συστήματος των αμέσων ενισχύσεων περιλαμβάνει τη
βασική ενίσχυση και πρόσθετες ενισχύσεις. Το κατ’ έτος το εθνικό ανώτατο όριο για
το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ορίζεται από την Κομισιόν. Τα κράτη μέλη που θα
επιλέξουν να εφαρμόσουν το καθεστώς βασικής ενίσχυσης σε επίπεδο περιφέρειας,
θα πρέπει να καθορίσουν τις περιφέρειες με αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα
αγρονομικά και τα οικονομικά τους χαρακτηριστικά, τις προοπτικές της γεωργίας στην
περιφέρεια ή τη θεσμική και διοικητική τους διάρθρωση.
Στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης θα χορηγηθεί στήριξη στους
γεωργούς, οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαιώματα ενίσχυσης είτε μέσω της πρώτης
χορήγησης ή από το εθνικό απόθεμα ή βάσει μεταφοράς. Θα χορηγηθούν δικαιώματα
ενίσχυσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης στους
«ενεργούς» γεωργούς που ενεργοποίησαν ένα δικαίωμα ενίσχυσης κατά το 2011.
Τέτοια δικαιώματα θα αποκτήσουν γεωργοί που δεν ενεργοποίησαν κανένα δικαίωμα
ενίσχυσης το 2011. Βέβαια προβλέπονται και πρόσθετες ενισχύσεις στους γεωργούς
που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον,
καθώς επίσης και εθελοντική πρόσθετη ενίσχυση μέχρι 5% του ετήσιου εθνικού
ανωτάτου ορίου για τους γεωργούς σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα. Επίσης, θα
παρέχεται υποχρεωτική πρόσθετη ενίσχυση μέχρι 2% του ετήσιου εθνικού ανωτάτου
ορίου στους νέους γεωργούς κατά την εγκατάσταση για διάστημα έως 5 έτη.
Επιπρόσθετα, θεσπίζεται και νέο σύστημα ενίσχυσης υπέρ των μικρών γεωργών (από
500 έως 1000 ευρώ) ως και 10% του ετήσιου εθνικού ανωτάτου ορίου, οι οποίοι θα
λαμβάνουν κατ' αποκοπήν πληρωμή. Ακόμη προβλέπεται εθελοντική συνδεδεμένη
ενίσχυση για τομείς ή περιφέρειες ενός κράτους- μέλους, για τύπους γεωργίας που
είναι αντιμέτωποι με δυσκολίες (λ. χ. καιρικές συνθήκες). Σε τέτοιες περιπτώσεις
παρέχεται ενίσχυση για να δημιουργηθεί ένα κίνητρο για τη διατήρηση του ισχύοντος
επιπέδου παραγωγής σε αυτές τις περιοχές.
Στην καταβολή των ενισχύσεων προβλέπεται προοδευτική μείωση έως και
οροφή. Οροφή δεν θα ισχύει ως προς τις «πράσινες» ενισχύσεις.
34
Ό. π.
112
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Μείωση:
- κατά 20% για ποσά άνω των 150.000 έως και 200 000 ευρώ,
- κατά 40% για ποσά άνω των 200 000 έως και 250 000 ευρώ,
- κατά 70% για ποσά άνω των 250 000 έως και 300 000 ευρώ,
- κατά 100% για ποσά άνω των 300 000 ευρώ.
Πρέπει να διασαφηνιστεί πως οι άμεσες ενισχύσεις δε θα δίνονται σε γεωργούς, για
τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι τεχνηέντως δημιούργησαν τις
συνθήκες εκείνες που θα τους επέτρεπαν την αποφυγή των επιπτώσεων του ως άνω
περιορισμού.
Τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση του εθνικού αποθέματος
προκειμένου να καταβάλουν πληρωμές σε γεωργούς, σε περιοχές που υπόκεινται σε
αναδιάρθρωση και/ ή προγράμματα ανάπτυξης που σχετίζονται με μορφή δημόσιας
παρέμβασης και να αυξήσουν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπό το σύστημα
βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις35.
Οι γεωργοί που εφαρμόζουν πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το
περιβάλλον, θα λαμβάνουν πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις. Πιο συγκεκριμένα
αυτό θα γίνεται σε περιπτώσεις που επικρατούν μόνιμοι λειμώνες, αμειψισπορά,
όπου η αρόσιμος γη ξεπερνά τα 3 εκτάρια, θα πρέπει να περιλαμβάνονται 3
τουλάχιστον διαφορετικές καλλιέργειες, με την κύρια καλλιέργεια να μην υπερβαίνει
το 70% της αρόσιμης γης ή σε περιοχή οικολογικής έμφασης, όπου οι γεωργοί θα
πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον το 7% των επιλέξιμων εκταρίων (εξαιρουμένων
των εκτάσεων που διατηρούνται ως μόνιμοι λειμώνες) ως περιοχή οικολογικής
έμφασης
(για
παράδειγμα
ζώνες
ανάσχεσης,
αγρανάπαυση,
διατήρηση
χαρακτηριστικών τοπίου, αναδασωμένες περιοχές). Για αυτό θα πρέπει να δοθεί
έμφαση στις μόνιμες καλλιέργειες, όπως οπωρώνες, αμπελώνες, ελαιώνες που έχουν
σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.
Οι γεωργοί που δικαιούνται τέτοιου είδους ενίσχυση είναι αυτοί των οποίων
οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται εντός των περιοχών που έχουν ανακηρυχθεί ως
«Natura 2000». Πρόκειται για συστήματα βιολογικής γεωργίας στο περιβάλλον, για τα
οποία οι γεωργοί που πληρούν τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το νομοθετικό πλαίσιο
35
Ό. π.
113
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91) θα λαμβάνουν την πρόσθετη
ενίσχυση36.
Σχετικά με την Ανάπτυξη της Υπαίθρου διατηρούνται οι στρατηγικοί στόχοι της
πολιτικής της αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα, την
ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου και τη βιώσιμη διαχείριση
των φυσικών πόρων. «Πέραν των όποιων ενστάσεων ως προς το πρόσθετο διοικητικό
άχθος, η νέα αυτή προσέγγιση αποτελεί πρόκληση για ορθολογικότερη αξιοποίηση
των πόρων με πραγματικούς αναπτυξιακούς όρους για την Ελλάδα της υπαίθρου».
Οι ορεινές περιοχές, όπως και οι περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα πρέπει να
επαναπροσδιοριστούν. Για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας προβλέπονται ειδικά
μέτρα και προωθούνται οι συλλογικές συμβάσεις ή η συνεργασία μεταξύ γεωργών.
Επίσης, παρέχεται στήριξη σε νέους αγρότες για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά
όμως την πενταετία. Η στήριξη των ταμείων αλληλασφάλισης, αλλά και
σταθεροποίηση του εισοδήματος είναι κάποιες από τις παραμέτρους που αποτελούν
νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων.
36
Ό. π.
114
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-202037
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
386,9 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
(ΣΕ ΤΡΈΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΈΣ 2011)
Πρώτος πυλώνας: άμεσες πληρωμές και
μέτρα
281,8 δισ. ευρώ
αγοράς
Δεύτερος
πυλώνας:
ανάπτυξη
της
89,9 δισ. ευρώ
υπαίθρου
Επιπλέον -πέραν της ΚΑΠ-πόροι
15,2 δισ. ευρώ
Σύνολο
↓
Ασφάλεια τροφίμων
2,2 δισ. ευρώ
Επισιτιστικά προγράμματα απόρων
2,5 δισ. ευρώ
Αποθεματικό για τη διαχείριση κρίσεων
3,5 δισ. ευρώ
Ευρωπαϊκό Ταμείο παγκοσμιοποίησης έως
2,5 δισ. ευρώ
Έρευνα και Καινοτομία στους τομείς της
ασφάλειας των τροφίμων, της βιοοικονομίας,
και της βιώσιμης γεωργίας (εντός του
Κοινού
Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και
την
Καινοτομία)
4,5 δισ. ευρώ
37
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/1973-dt2211-2013c 22/ 12/ 2013.
115
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης,
δήλωσε σχετικά με τη νέα ΚΑΠ: «Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την νέα ΚΑΠ έγινε
με την ψήφιση αυτών των Κανονισμών και του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 2014-2020. Χαιρετίζω επίσης την έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου του μεταβατικού Κανονισμού για το έτος 2014, αφού η τρέχουσα ΚΑΠ
ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους και η ισχύς της νέας θα ενεργοποιηθεί από το
2015. Η νέα ΚΑΠ και η εφαρμογή της αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό και τη
χάραξη της εθνικής αγροτικής πολιτικής, αφού οι πόροι της συνιστούν το 40% της
ακαθάριστης αξίας της γεωργικής μας παραγωγής. Η νέα ΚΑΠ και το πάντρεμα της με
τις εθνικές μας προτεραιότητες μπορεί να οδηγήσει σε ένα μοντέλο γεωργίας
σύγχρονο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό που αξιοποιεί τα συγκριτικά μας
πλεονεκτήματα, προσελκύει τους νέους στην ύπαιθρο, βελτιώνει το εμπορικό μας
ισοζύγιο, γίνεται επίκεντρο ανάπτυξης και απασχόλησης, βελτιώνει το επίπεδο και την
ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο και την κάνει φιλόξενη όχι μόνο για τους κατοίκους,
αλλά και για τους επισκέπτες της»38.
Δεδομένης της οικονομικής κρίσης, η οποία αποτελεί ένα παγκόσμιο
φαινόμενο, από το οποίο δεν έμεινε ούτε η Ελλάδα ανεπηρέαστη, καθώς οι αρνητικές
εξελίξεις στα δημοσιονομικά, αλλά και τα προβλήματα ρευστότητας δημιούργησαν
νέα προβλήματα στη χρηματοδότηση των εισροών και στο χώρο της γεωργίας.
Όπως όμως όλα έχουν δυο όψεις, έτσι και η οικονομική κρίση μπορεί να
επιδράσει θετικά, αν αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα και στον
τομέα της γεωργίας και εν γένει της αγροτικής ανάπτυξης. Σε αυτό μπορεί να
συμβάλει καθοριστικά η καινοτομία,
με τη μορφή νέων τεχνολογιών, που θα
βοηθήσουν να αυξηθεί η παραγωγή, αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα των
γεωργικών ελληνικών προϊόντων.
38
Ό. π.
116
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
6. Επίλογος
Συμπερασματικά, αν αυτός ο νόμος αποδώσει καρπούς και οδηγήσει τη χώρα
σε ανάπτυξη, θα αναδιανεμηθεί ο πλούτος στην Ελλάδα, θα προσθέσει έσοδα στο
Δημόσιο και θα συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση.
Αν λοιπόν, υλοποιηθούν στην πράξη οι διατάξεις του επενδυτικού νόμου θα
υπάρξει μια νέα πραγματικότητα για την Ελλάδα και θα διανοιχθεί ένας νέος δρόμος
για την επιχειρηματικότητα στη χώρα. Είναι στην ουσία μια έμπρακτη προσπάθεια της
χώρας να δώσει μια νέα ώθηση στην ελληνική οικονομία και να θέσει εκ νέου τις
βάσεις σε ένα στέρεο έδαφος μέσα από τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, για να
διπλασιαστούν οι οικονομικοί πόροι, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη, τόσο σε τοπικό
επίπεδο, όσο και σε εν γένει επίπεδο της ελληνικής οικονομίας. Μέσω των νέων
επιχειρήσεων τίθεται επί τάπητος μια προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών ελληνικών
προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού, οι οποίες θα βοηθήσουν στο να αυξηθεί έστω
και κατά μία ποσοστιαία μονάδα το ΑΕΠ στον τομέα των εξαγωγών επί του ΑΕΠ του
χρόνου.
Επίσης, η έμφαση και στήριξη στη νεανική επιχειρηματικότητα είναι μια
παράμετρος, στην οποία πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία, καθώς οι νέοι έχοντας τη
μόρφωση θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αφενός τις γνώσεις τους, αφετέρου με την
κατάλληλη οικονομική βοήθεια από το κράτος, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην
έρευνα και την τεχνολογία σχετικά με την ενέργεια, διότι βασική επιδίωξη της ΕΕ είναι
μέχρι το 2050 το 50% της ενέργειας που προορίζεται για τη βιομηχανία, την
ηλεκτροδότηση, τις μεταφορές και την οικιακή χρήση να παράγεται από πηγές που
δεν περιέχουν άνθρακα, όπως είναι δηλαδή η βιομάζα, η αιολική, υδροηλεκτρική και
ηλιακή ενέργεια, τα βιοκαύσιμα από οργανική ύλη και η χρήση του υδρογόνου. Για
αυτόν ακριβώς το λόγο η ΕΕ χορηγεί κονδύλια για την πραγματοποίηση ερευνών,
εξελίξεων και για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών που αφορούν την ενέργεια.
Επιπλέον, με την επιβολή προστίμων, ενθαρρύνεται μια πιο αποτελεσματική χρήση
της ενέργειας, η οποία περιορίζει τη ρύπανση και λειτουργεί βοηθητικά την
Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο του
Πρωτοκόλλου του Κιότο για την αλλαγή του κλίματος, σύμφωνα με τις οποίες όφειλε
117
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 8% μέχρι το 2012 συγκριτικά με τα επίπεδα του
1990.
Έτσι, λοιπόν με τα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής η κατανομή των
πιστώσεων όσο και οι πίνακες αξιολόγησης θα διαμορφώνονται ανά Περιφέρεια ενώ
αναφορικά με την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας προβλέπεται η
ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών κάτω των 40 ετών για διάστημα πέντε ετών από
την έναρξη της επιχείρησής τους επί του συνόλου των δαπανών τους.
118
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 24ης Οκτωβρίου 2006
σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτομία (2007-2013)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 156, το
άρθρο 157 παράγραφος 3, και το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [1],
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών [2],
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης [3],
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας, της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000,
έθεσε το στόχο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική
οικονομία με βάση τη γνώση στον κόσμο. Τόνισε τη σπουδαιότητα της δημιουργίας
ευνοϊκού κλίματος για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και
εκτίμησε ως ιδιαίτερα σημαντικές τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και την
εξασφάλιση μεγαλύτερης σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ, της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001, συμφώνησε ενωσιακή
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να εξασφαλισθεί ότι η οικονομική
μεγέθυνση, η κοινωνική ενσωμάτωση και η προστασία του περιβάλλοντος
συμβαδίζουν. Σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη διαδραματίζουν τα μοντέλα
παραγωγής των επιχειρήσεων.
119
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
(2) Για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία στην Κοινότητα, για να
προχωρήσει η κοινωνία της γνώσης και για να βασισθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στην
ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση, θα πρέπει να θεσπισθεί πρόγραμμα-πλαίσιο για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (στο εξής "πρόγραμμα-πλαίσιο").
(3) Ο στόχος αυτός είναι σύμφωνος με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας
Φεβρουαρίου 2005 στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο "Συνεργασία για την
οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση — Νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της
Λισσαβώνας", η οποία ζητεί δράση με σκοπό την προώθηση της μεγέθυνσης και της
ανταγωνιστικότητας και για να γίνει η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος για επενδύσεις
και εργασία, υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να τονωθεί η επιχειρηματική πρωτοβουλία,
να
προσελκυσθούν
επαρκή
κεφάλαια
επιχειρηματικού
κινδύνου
για
να
δημιουργηθούν επιχειρήσεις, και να διατηρηθεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική
βάση, ενώ παράλληλα θα πρέπει να προωθούνται η καινοτομία, και κυρίως η "οικοκαινοτομία", η υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και
η βιώσιμη χρήση των πόρων. Αν και η ανταγωνιστικότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
σε σφριγηλές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε ανοιχτές και ανταγωνιστικές
αγορές και υποστηρίζονται από τις σωστές συνθήκες πλαισίου, ιδίως από ένα
ρυθμιστικό πλαίσιο που ευνοεί την καινοτομία, η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ώθηση της υποστήριξης και στην παροχή
συμπληρωματικής χρηματοδότησης στην περίπτωση κακής λειτουργίας της αγοράς.
(4) Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Μικρών Επιχειρήσεων (εφεξής "ο χάρτης"), ο οποίος
υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα στις 19 και 20
Ιουνίου 2000, περιγράφει τις μικρές επιχειρήσεις ως "ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής
οικονομίας". Η συγκεκριμένη φύση, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των μικρών
επιχειρήσεων και των βιοτεχνιών θα πρέπει να λαμβάνονται ουσιαστικότερα υπόψη
στις εθνικές και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τα κοινοτικά μέτρα προαγωγής των ΜΜΕ,
όπως η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2005, με τίτλο "Εφαρμογή
του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνας — Σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ με
στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης", θα πρέπει να λαμβάνουν
120
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
υπόψη τους στόχους που καθορίζονται στο χάρτη, και το πρόγραμμα-πλαίσιο θα
πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο προόδου προς τους στόχους που θέτει.
(5) Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να αφορά ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, όπως ορίζει η
σύσταση 2003/361/EK της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [4]. Το πρόγραμμα θα
πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις
απαιτήσεις των επιχειρήσεων με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης ("γαζέλες") καθώς και
των
μικροεπιχειρήσεων,
των
βιοτεχνιών
και
των
ομάδων-στόχων,
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών επιχειρηματιών.
(6) Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να συνδυάζει τα ειδικά κοινοτικά μέτρα που
αφορούν τους τομείς της επιχειρηματικότητας, των ΜΜΕ, της βιομηχανικής
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, των ΤΠΕ, των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και
της ευφυούς ενέργειας, οι οποίοι μέχρι σήμερα ρυθμίζονται από την απόφαση
96/413/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, για την εφαρμογή προγράμματος
κοινοτικών δράσεων υπέρ της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας [5],
την απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 17ης Ιουνίου 1997, σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά
δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών [6], τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά με το
χρηματοδοτικό μέσον για το περιβάλλον (LIFE) [7], την απόφαση 2000/819/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για τις
επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(2001-2005) [8], την απόφαση 2001/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου
2000, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για την ενίσχυση
της ανάπτυξης και της χρήσης του ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχομένου στα
παγκόσμια δίκτυα και για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας στην κοινωνία
της πληροφορίας [9], την απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, για θέσπιση πολυετούς
προγράμματος δράσης στο πεδίο της ενέργειας: "Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη" (20032006) για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας [10] και
121
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
την απόφαση αριθ. 2256/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την έγκριση πολυετούς
προγράμματος (2003-2005) για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope
2005, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και
των πληροφοριών (Modinis) [11].
(7) Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να θεσπίσει σύνολο κοινών στόχων, το συνολικό
ποσό που διατίθεται για την επίτευξη των στόχων αυτών, τα διάφορα είδη των
μέτρων εφαρμογής και τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
καθώς και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων.
(8) Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου
2003, με τίτλο "Πολιτική για την καινοτομία: επικαιροποίηση της προσέγγισης της
Ένωσης με βάση τη στρατηγική της Λισσαβώνας" και κατά τα οριζόμενα στο
Εγχειρίδιο του Όσλο (ΟΟΣΑ), ως καινοτομία νοείται η ανανέωση και η διεύρυνση του
φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών και των συναφών αγορών· η καθιέρωση νέων
μεθόδων σχεδιασμού, παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής· η εισαγωγή αλλαγών
στη διαχείριση, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τις δεξιότητες
του εργατικού δυναμικού· καλύπτει δε την τεχνολογική, τη μη τεχνολογική και την
οργανωτική καινοτομία.
(9) Το πρόγραμμα-πλαίσιο δεν πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 166 της
συνθήκης. Θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό προς το έβδομο κοινοτικό
πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης
(2007-2013) [12] (εφεξής "έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο E&TA"), καλύπτοντας την
καινοτομία, τόσο τη μη τεχνολογική όσο και την τεχνολογική, που έχει προχωρήσει
πέραν του τελικού σταδίου επίδειξης και είναι έτοιμη για εμπορική αξιοποίηση
(δοκιμή της καινοτομίας για εφαρμογή στις αγορές). Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι
δεν θα υπάρξει χρηματοδοτικό κενό μεταξύ της φάσης έρευνας και ανάπτυξης και της
φάσης εφαρμογής (δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης
της προκαταρκτικής φάσης), και, ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση της μεταφοράς των
αποτελεσμάτων της έρευνας προς εμπορευματοποίηση αποτελεί έργο που πρέπει να
122
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
πραγματοποιείται σε στενό συντονισμό με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο E&TA, και
με άλλα συναφή προγράμματα για την έρευνα.
(10) Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να καλύψει επίσης την εμπορική αξιοποίηση
υφιστάμενων τεχνολογιών των οποίων πρόκειται να γίνει νέα και καινοτόμος χρήση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πιλοτικά σχέδια τεχνολογικής επίδειξης θα καλύπτονται
από αμφότερα τα προγράμματα, δηλαδή από το παρόν πρόγραμμα-πλαίσιο και από
το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο E&TA. Αυτό θα συμβαίνει μόνο όταν ορισμένες
τεχνολογικές λύσεις (παραδείγματος χάριν τεχνικά πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ)
πρέπει να επικυρωθούν κατά τη φάση της εμπορικής αξιοποίησης μιας τεχνολογίας
της οποίας, κατά τα άλλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί η επίδειξη.
(11) Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να συμπληρώνει τα διαρθρωτικά ταμεία και
άλλα συναφή κοινοτικά προγράμματα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι κάθε μέσο θα
λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές του συγκεκριμένες διαδικασίες. Συνεπώς, στη μία
και την αυτή επιλέξιμη δαπάνη δεν θα πρέπει να χορηγείται διπλή χρηματοδότηση.
(12) Η επίτευξη των κοινών στόχων του προγράμματος-πλαισίου θα πρέπει να
επιδιωχθεί μέσω ειδικών προγραμμάτων με τους τίτλους "Επιχειρηματικότητα και
καινοτομία", "Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ" και "Ευφυής ενέργεια —
Ευρώπη".
(13) Οι αρχές της διαφάνειας και της παροχής ίσων ευκαιριών στα δύο φύλα θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που
καλύπτονται από το πρόγραμμα-πλαίσιο.
(14) Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του προγράμματοςπλαισίου, χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για την αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή, προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία του
προϋπολογισμού, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της
17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
[13].
123
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
(15) Για κάθε ειδικό πρόγραμμα θα πρέπει να διατίθεται ειδικός και ενδεικτικός
προϋπολογισμός.
(16) Για να εξασφαλισθεί ότι η χρηματοδότηση περιορίζεται στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων κακής λειτουργίας της αγοράς και για να αποφευχθούν τυχόν
στρεβλώσεις της αγοράς, η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να
συμφωνεί με τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και με τα
συνοδευτικά μέσα καθώς και με τον ισχύοντα ορισμό της Κοινότητας για τις ΜΜΕ.
(17) Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής "ΕΟΧ") και τα
πρωτόκολλα των συμφωνιών σύνδεσης προβλέπουν τη συμμετοχή των αντίστοιχων
χωρών στα κοινοτικά προγράμματα. Η συμμετοχή άλλων τρίτων χωρών θα πρέπει να
είναι δυνατή, όταν το επιτρέπουν οι σχετικές συμφωνίες και διαδικασίες.
(18)
Το
πρόγραμμα-πλαίσιο
και
τα
ειδικά
προγράμματα
θα
πρέπει
να
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά ώστε να είναι δυνατή η
επαναπροσαρμογή τους. Οσάκις είναι δυνατόν, οι εκθέσεις αξιολόγησης θα πρέπει να
εξετάζουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες του
προγράμματος.
(19) Κατάλληλα μέτρα θα πρέπει επίσης να ληφθούν για να αποφευχθούν παρατυπίες
και περιπτώσεις απάτης και για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την
επιστροφή
κεφαλαίων
που
χάθηκαν,
πληρώθηκαν
εσφαλμένα
ή
δεν
χρησιμοποιήθηκαν σωστά σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95
του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [14], τον κανονισμό
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με
τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες
και λοιπές παρατυπίες [15] και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
[16].
124
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
(20) Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στους τομείς της
βιομηχανίας και των υπηρεσιών εξαρτάται από την ικανότητά τους να
προσαρμόζονται ταχέως στις αλλαγές, να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές τους όσον
αφορά την καινοτομία και να αναπτύσσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Πρόκειται
για μια πρόκληση που αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους,
αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις. Είναι,
επομένως, σκόπιμο να θεσπισθεί ειδικό πρόγραμμα με τον τίτλο "Επιχειρηματικότητα
και καινοτομία".
(21) Η Κοινότητα μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο και να συντονίσει τις
προσπάθειες των κρατών μελών. Μπορεί να συμβάλει στις επιτυχίες τους και να τις
συμπληρώσει, ιδίως με την προώθηση της ανταλλαγής εθνικών και περιφερειακών
εμπειριών και πρακτικών, με τον καθορισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών και
καινοτόμων ιδεών, καθώς και συμβάλλοντας στην πανευρωπαϊκή προσφορά παροχής
υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και της καινοτομίας, ιδίως για τις
ΜΜΕ.
(22) Η Επιτροπή, με την ανακοίνωσή της προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο της 28ης Ιανουαρίου 2004, με τίτλο "Τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της
βιώσιμης ανάπτυξης: πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση", ζητεί τη δημιουργία κοινοτικών προγραμμάτων για την
υποστήριξη και την υιοθέτηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και την κινητοποίηση
χρηματοδοτικών μέσων για τον επιμερισμό των κινδύνων που συνεπάγονται οι
επενδύσεις στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες.
(23) Προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργία ευρωπαϊκής αγοράς για καινοτόμα
προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να
δημιουργήσουν ελκυστικές προϋποθέσεις για καινοτόμα προϊόντα και καινοτόμες
υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω προορατικής προσέγγισης στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν ηγετικές αγορές, βελτιώνοντας
ταυτόχρονα την πρόσβαση για τις ΜΜΕ και την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών,
και μέσω βελτιωμένων νομοθετικών ρυθμίσεων και προτύπων που θα βασίζονται
στην εκ των προτέρων εκτίμηση των αναγκών. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει
125
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
κατευθυντήριες γραμμές στο ζήτημα των φιλικών προς την καινοτομία δημοσίων
συμβάσεων.
(24) Όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία, οι ΜΜΕ θα πρέπει να ενθαρρύνονται
να συμμετέχουν σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως το διάστημα και η ασφάλεια,
συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για την ανάπτυξη εφαρμογών που προσφέρονται
από το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Galileo.
(25) Ως οικολογική καινοτομία νοείται κάθε μορφή καινοτομίας που στοχεύει σε
σημαντική και αποδείξιμη πρόοδο προς την υλοποίηση του στόχου της βιώσιμης
ανάπτυξης, μέσω του περιορισμού των επιπτώσεων στο περιβάλλον ή της επίτευξης
πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης
της ενέργειας. Η οικολογική καινοτομία αποτελεί προοδευτικά μεταβαλλόμενη
έννοια: το πρόγραμμα-πλαίσιο πρέπει συνεπώς να εξακολουθήσει να προσαρμόζεται
στις αλλαγές. Η προαγωγή της οικολογικής καινοτομίας μέσω του προγράμματοςπλαισίου έχει στόχο να συμβάλει στην εφαρμογή του προγράμματος δράσης για τις
περιβαλλοντικές τεχνολογίες.
(26) Λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες του προγράμματος LIFE+ για το
περιβάλλον, το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να ενθαρρύνει την εισαγωγή
περιβαλλοντικών τεχνολογιών μέσω πιλοτικών σχεδίων και σχεδίων πρώτης
εμπορικής αξιοποίησης, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της επιτυχούς επίδειξης
καινοτόμων τεχνολογιών και της εφαρμογής στην αγορά, και με την άρση των
εμποδίων για τη διείσδυση στην αγορά, προάγοντας εθελοντικές προσεγγίσεις σε
τομείς όπως η διαχείριση του περιβάλλοντος και δικτυώνοντας τους σχετικούς
παράγοντες. Θα πρέπει να υποστηρίζει την οικολογική καινοτομία επιχειρήσεων με
την υλοποίηση σχεδίων και την συνεπένδυση σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου,
χωρίς όμως να χρηματοδοτεί διπλά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες με το LIFE+.
(27) Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα που βασίζονται στην αγορά συμπληρώνουν
και διευρύνουν τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε εθνικό
επίπεδο. Μπορούν να τονώσουν ιδιαίτερα τις ιδιωτικές επενδύσεις για τη δημιουργία
νέων καινοτόμων εταιρειών και να βοηθήσουν τις εταιρείες με υψηλό δυναμικό
126
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
ανάπτυξης στο στάδιο της επέκτασής τους ώστε να καλύψουν το έλλειμμα ιδίων
κεφαλαίων. Μπορούν να διευκολύνουν τη χορήγηση πιστώσεων στις ΜΜΕ που ήδη
υπάρχουν για τις δραστηριότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους και του
δυναμικού ανάπτυξής τους.
(28) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) αποτελεί τον εξειδικευμένο μηχανισμό
της Κοινότητας για τη χορήγηση κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και μέσων
εγγυήσεων για τις ΜΜΕ. Δίδει ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη της χρηματοδότησης
μικρής κλίμακας καθώς της χρηματοδότησης στα πρώτα στάδια, λαμβάνοντας υπόψη
τη ζήτηση της αγοράς και τη βέλτιστη πρακτική. Συμβάλλει στην επιδίωξη των
κοινοτικών στόχων, όπως είναι η κοινωνία με βάση τη γνώση, η καινοτομία, η
ανάπτυξη, η απασχόληση και η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος. Το ΕΤΕ
εξασφαλίζει την απαιτούμενη συνέχεια στη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων
και στο θέμα αυτό έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη πείρα. Η διαχείριση των κοινοτικών
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ από το ΕΤΕ, εξ ονόματος της Επιτροπής, έχει
θεωρηθεί ορθή πρακτική από ανεξάρτητες αξιολογήσεις. Το ΕΤΕ διαθέτει επίσης την
εμπειρογνωμοσύνη για να υποστηρίξει νέες δράσεις που βασίζονται σε συμπράξεις
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν ξεκινήσει από τα κράτη μέλη με σκοπό την
προσέλκυση ροών επενδύσεων υψηλού κινδύνου από τις αγορές κεφαλαίων προς
όφελος των καινοτόμων μικρών επιχειρήσεων.
(29) Οι επικείμενες αλλαγές στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και τα νέα λογιστικά
πρότυπα κάνουν τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς περισσότερο διστακτικούς
όσον αφορά την ανάληψη του κινδύνου, οδηγούν σε νοοτροπία βαθμολόγησης και
είναι πιθανόν να περιορίσουν την παροχή πιστώσεων προς τις ΜΜΕ, τουλάχιστον
κατά τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου. Το πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα και
καινοτομία" θα πρέπει, επομένως, να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες
χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜΜΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται η ανάγκη για εκ του
σύνεγγυς χρηματοδότηση και η προσαρμογή τους στο νέο χρηματοοικονομικό
περιβάλλον αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις της αγοράς. Πέραν αυτού, οι
δραστηριότητες θα πρέπει να συντελούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να εκτιμούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την
127
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
καινοτομία, προκειμένου να αναπτυχθεί αξιολογική βαθμολόγηση της τεχνολογίας
και να βελτιωθούν οι ικανότητες των ΜΜΕ να κάνουν για καλύτερη χρήση των
χρηματοδοτικών μέσων που παρέχουν οι αγορές.
(30) Οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και την
καινοτομία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της πρόσβασης των
ΜΜΕ στις πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία και τις ευκαιρίες που προσφέρει
η εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στη διακρατική μεταφορά της
καινοτομίας, της γνώσης και της τεχνολογίας. Είναι επίσης πολύ σημαντικός ο ρόλος
τους στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις πληροφορίες σχετικά με την
κοινοτική νομοθεσία που τους αφορά και σχετικά με τη μελλοντική νομοθεσία ώστε
να μπορούν να προετοιμάζονται και να προσαρμόζονται με αποτελεσματικό από
άποψη κόστους τρόπο. Ιδιαίτερη εμπειρία και δεξιότητες έχουν αναπτυχθεί μέσω των
υφιστάμενων ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης των επιχειρήσεων, όπως τα
Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών και τα Κέντρα Διάδοσης της Καινοτομίας. Οι
εξωτερικές αξιολογήσεις τονίζουν ότι ο οριζόντιος ρόλος στην παράδοση ευρωπαϊκών
υπηρεσιών
στήριξης
συμπεριλαμβανομένης
των
της
επιχειρήσεων
θα
βελτιστοποίησης
της
πρέπει
να
συνεργασίας
ενισχυθεί,
μεταξύ
των
υφισταμένων επιχειρήσεων και των υπηρεσιών βοηθείας, με στόχο τη δημιουργία
μονοαπευθυντικής θυρίδας ("one-stop shop") βάσει της δέσμευσης για εξυπηρέτηση
των ενδιαφερομένων σύμφωνα με την αρχή "καμία λάθος πόρτα" ("no wrong door").
Αυτό αφορά τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τα κοινοτικά προγράμματα και
την προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στα προγράμματα αυτά, ιδίως της
συμμετοχής των ΜΜΕ στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο E&TA. Οι αξιολογήσεις
τονίζουν επίσης τη σπουδαιότητα της διευκόλυνσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ
Επιτροπής και ΜΜΕ.
(31) Η Κοινότητα θα πρέπει να εξοπλισθεί με αξιόπιστη αναλυτική βάση για να
υποστηρίζει τη χάραξη της πολιτικής στους τομείς των ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας,
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στους βιομηχανικούς κλάδους. Μια βάση
αυτού του είδους θα πρέπει να προσθέσει αξία στις πληροφορίες που διατίθενται σε
εθνικό επίπεδο για τους τομείς αυτούς. Η Κοινότητα θα πρέπει να φροντίσει για την
128
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
κοινή ανάπτυξη των στρατηγικών ανταγωνιστικότητας στους κλάδους της
βιομηχανίας και των υπηρεσιών, και για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών
όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον και την επιχειρηματική νοοτροπία,
συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των
ίσων ευκαιριών για τα δύο φύλα, και για την προαγωγή, μεταξύ άλλων με την
εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση από το σχολείο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
της ανάδειξης νεαρών επιχειρηματιών.
(32) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 20ής και 21ης Μαρτίου 2003 έδωσε
προτεραιότητα στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα και τόνισε την ανάγκη η
Ευρώπη να κάνει περισσότερα για να μετατρέψει τις ιδέες σε πραγματική
προστιθέμενη αξία. Ζήτησε επίσης να γίνουν περαιτέρω ενέργειες για να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να
αναπτύξουν καινοτομίες. Το γραμμικό μοντέλο της καινοτομίας, σύμφωνα με το
οποίο η έρευνα οδηγεί απευθείας στην καινοτομία, έχει αποδειχθεί ανεπαρκές όσον
αφορά την ερμηνεία της καινοτόμου επίδοσης και τη χάραξη των κατάλληλων
πολιτικών για την καινοτομία. Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο
επίκεντρο της διαδικασίας της καινοτομίας, η χρηματοδότηση για την τόνωση των
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που αφορούν την καινοτομία και για την
προετοιμασία της ανάληψης της καινοτομίας από την αγορά, καθώς και για την
προώθηση της διαχείρισης και της νοοτροπίας της καινοτομίας, θα πρέπει συνεπώς
να υπαχθεί στο πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία". Τα μέσα αυτά
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η καινοτομία θα λειτουργήσει υπέρ της προώθησης της
ανταγωνιστικότητας και ότι υλοποιείται σε πρακτικές εφαρμογές σε επίπεδο
επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 25ης και 26ης Μαρτίου
2004 πρόσθεσε επίσης ότι οι καθαρές τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας για την
πλήρη αξιοποίηση των συνεργιών επιχειρήσεων και περιβάλλοντος. Η προώθηση της
οικο-καινοτομίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι καθαρές τεχνολογίες, μπορεί
να συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού τους.
(33) Η αγορά για τη μεταφορά και την απορρόφηση της γνώσης είναι πολλές φορές
ασαφής και η έλλειψη ενημέρωσης ή η αδυναμία δημιουργίας συνδέσεων έχει ως
129
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
αποτέλεσμα την ύψωση εμποδίων. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες
όσον αφορά την ενσωμάτωση των τεχνολογιών που δεν περιλαμβάνονται στο
παραδοσιακό πεδίο των δραστηριοτήτων τους και την πρόσβαση σε νέους τύπους
δεξιοτήτων. Η καινοτομία μπορεί να σημαίνει πολύ υψηλούς χρηματοοικονομικούς
κινδύνους, η αποδοτικότητα μπορεί να καθυστερήσει λόγω προσκομμάτων στην
ανάπτυξη και η φορολογία μπορεί να είναι εκείνη από την οποία θα κριθεί η επιτυχία
ή η αποτυχία. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για την εκμετάλλευση των ευκαιριών
συχνά παρουσιάζουν έλλειμμα. Θεσμικά ή ρυθμιστικά εμπόδια είναι δυνατόν να
καθυστερήσουν ή να υπονομεύσουν την ανάδειξη νέων αγορών και την πρόσβαση σε
αυτές. Η νομοθεσία για την πτώχευση συνιστά ενίοτε ισχυρό αντικίνητρο για την
ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου λόγω του φόβου αποτυχίας. Επιπλέον, οι
οικονομικές συγκυρίες μπορεί να είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη ή όχι της
καινοτομίας. Η ανάπτυξη
επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί την
επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία θα πρέπει να
περιλαμβάνει τη βελτίωση των οικονομικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων που
συνδέονται με τις επιχειρήσεις και την καινοτομία, ιδίως προκειμένου για μεγαλύτερη
ανταγωνιστικότητα, μείωση του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ και για καλύτερη
ρυθμιστική πλαισίωση της επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας και της μεταβίβασης
επιχειρήσεων, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.
(34) Τα εμπόδια αυτά που αντιμετωπίζει η διείσδυση των καινοτόμων τεχνολογιών
στην αγορά συνδέονται ιδιαίτερα με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Οι τιμές της
αγοράς πολύ συχνά δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως το περιβαλλοντικό κόστος των
προϊόντων και των υπηρεσιών. Το μέρος του κόστους που δεν αντικατοπτρίζεται στις
τιμές της αγοράς βαρύνει την κοινωνία συνολικά, και όχι εκείνους που δημιουργούν
τη ρύπανση. Αυτή η αδυναμία της αγοράς, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον της
Κοινότητας για τη διατήρηση των πόρων, την πρόληψη της ρύπανσης και την
προστασία του περιβάλλοντος κατά τον αποτελεσματικότερο από άποψη κόστους
τρόπο, δικαιολογεί την ενίσχυση της υποστήριξης της οικο-καινοτομίας.
(35) Τα μέτρα της Κοινότητας όσον αφορά την καινοτομία αποσκοπούν στην
υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής για την καινοτομία στα κράτη μέλη και στις
130
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
περιφέρειές τους και στην καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν από τις συνεργίες μεταξύ των πολιτικών και των δραστηριοτήτων
στήριξης της καινοτομίας σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
Κοινότητα είναι σε θέση να διευκολύνει τις διεθνικές ανταλλαγές, την αμοιβαία
μάθηση και δικτύωση και μπορεί να κατευθύνει τη συνεργασία όσον αφορά την
πολιτική για την καινοτομία. Η δικτύωση των ενδιαφερομένων μερών είναι το κλειδί
για την απρόσκοπτη ροή των γνώσεων και των ιδεών που απαιτούνται για την
καινοτομία.
(36)
Το
ψήφισμα
που
υιοθετήθηκε
κατά
τη
διάρκεια
του
Συμβουλίου
"Τηλεπικοινωνιών" των Βρυξελλών, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, προσφέρει τη βάση για
την πρόταση μιας νέας πρωτοβουλίας για την κοινωνία της πληροφορίας με σκοπό
την ενίσχυση της συμβολής της στην επίδοση της Ευρώπης. Στην προαναφερθείσα
ανακοίνωσή της, της 2ας Φεβρουαρίου 2005, η Επιτροπή προτείνει να επικεντρωθούν
οι προσπάθειες στην "επίτευξη ισχυρότερης, βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και
στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης". Τονίζει ότι η
χρήση των ΤΠΕ, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, αποτελεί
στοιχείο-κλειδί για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών επιδόσεων στην καινοτομία και στην
ανταγωνιστικότητα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει επομένως να θεσπισθεί ένα ειδικό
πρόγραμμα με τίτλο "Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ".
(37) Οι δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος "Υποστήριξη της πολιτικής για τις
ΤΠΕ" θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
i2010, λαμβανομένων ταυτόχρονα υπόψη των άλλων κοινοτικών προγραμμάτων στον
τομέα των ΤΠΕ, ούτως ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη προσπαθειών.
(38) Οι ΤΠΕ αποτελούν τον κεντρικό κορμό για την οικονομία της γνώσης. Συμβάλλουν
στο ήμισυ σχεδόν της αύξησης της παραγωγικότητας στις σύγχρονες οικονομίες και
προσφέρουν μοναδικές λύσεις για την αντιμετώπιση των σπουδαιότερων κοινωνικών
προκλήσεων. Η βελτίωση του δημόσιου τομέα και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
θα πρέπει να γίνεται σε στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες κοινοτικές πολιτικές,
παραδείγματος χάριν, στους τομείς της δημόσιας υγείας, της εκπαίδευσης και
131
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
κατάρτισης, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της ανάπτυξης της εσωτερικής
αγοράς και του ανταγωνισμού.
(39) Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και η καλύτερη δυνατή χρήση καινοτόμων
λύσεων με βάση τις ΤΠΕ, ιδίως για τις υπηρεσίες στους τομείς κοινής ωφέλειας,
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας ζωής μειονεκτουσών ομάδων,
όπως οι ανάπηροι ή οι ηλικιωμένοι. Η κοινοτική υποστήριξη θα πρέπει επίσης να
διευκολύνει το συντονισμό και την υλοποίηση ενεργειών για την ανάπτυξη της
κοινωνίας της πληροφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.
(40) Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος eTEN (διευρωπαϊκό δίκτυο
τηλεπικοινωνιών) συνιστά να χρησιμοποιείται μια προσέγγιση με βάση τη ζήτηση για
να στηρίζεται η κοινοτική παρέμβαση στα σχέδια που υποστηρίζουν τις διευρωπαϊκές
υπηρεσίες στους τομείς δημοσίου συμφέροντος.
(41)
Οι
ανακοινώσεις
της Επιτροπής για
την
ηλεκτρονική
διακυβέρνηση
(eGovernment) και την ηλεκτρονική υγεία (eHealth) καθώς και τα σχετικά
συμπεράσματα του Συμβουλίου ζητούν να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες
στους τομείς της καινοτομίας, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της
διαλειτουργικότητας και προσδιορίζουν την ανάγκη για περισσότερες συνεργίες
μεταξύ των σχετικών προγραμμάτων της Κοινότητας. Η διαλειτουργικότητα έχει
μεγάλη σπουδαιότητα για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.
(42) Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί το ψηφιακό περιεχόμενο
στην κοινωνία της πληροφορίας, έχει ορισθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο, με την οδηγία
96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996,
σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων [17], την οδηγία 2001/29/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την
εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών
δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας [18] και την οδηγία 2003/98/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα [19].
132
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
(43) Οι διαφορετικές πρακτικές που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εξακολουθούν
να δημιουργούν τεχνικά εμπόδια που εμποδίζουν την ευρεία πρόσβαση και την
περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα στην Ένωση.
(44) Οι κοινοτικές ενέργειες σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη την πολυγλωσσική και πολυπολιτιστική ιδιαιτερότητα της
Κοινότητας.
(45) Στους φυσικούς πόρους, η συνετή και ορθολογική χρήση των οποίων
προβλέπεται από το άρθρο 174 της συνθήκης, δεν περιλαμβάνονται μόνο οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα στερεά
καύσιμα, που, αφενός, αποτελούν βασικές πηγές ενέργειας και, αφετέρου, είναι οι
κύριες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
(46) Στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τον τίτλο "Προς μία ευρωπαϊκή στρατηγική
για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού" επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση εξαρτάται όλο και περισσότερο από εξωτερικές πηγές ενέργειας και ότι η
εξάρτησή της αυτή μπορεί να φτάσει έως το 70 % μετά από 20-30 χρόνια. Για τον λόγο
αυτό, τονίζεται η ανάγκη εξισορρόπησης της πολιτικής της προσφοράς μέσω δράσεων
που να είναι σαφώς υπέρ μιας πολιτικής για τη ζήτηση και ζητείται η καλύτερη
διαχείριση και η περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον κατανάλωση, ιδίως στους
τομείς των μεταφορών και των κτιρίων. Ζητείται επίσης να δίδεται προτεραιότητα
στην ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών από την πλευρά της προσφοράς
ενέργειας ώστε να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της ανόδου της θερμοκρασίας του
πλανήτη και να επιτευχθεί ο στόχος, ο οποίος είχε ήδη τεθεί σε παλαιότερα σχέδια
δράσης και ψηφίσματα, να ανέλθει στο 12 % το ποσοστό της ενέργειας που
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές σε ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση έως το
2010.
(47) Η οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας [20] ζητεί από
τα κράτη μέλη να καθορίσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους οι οποίοι να συνάδουν
133
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
με τον συνολικό ενδεικτικό στόχο του 12 % της ακαθάριστης εσωτερικής
κατανάλωσης ενέργειας έως το 2010, και ιδίως με το ενδεικτικό ποσοστό του 22,1 %
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επί της
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα έως το 2010. Η
Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τον τίτλο "Το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας
της ΕΕ", της 26ης Μαΐου 2004, προειδοποιεί ότι ο στόχος της Κοινότητας να επιτύχει
έως το 2010 το 12 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στο εσωτερικό της να
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές δεν θα επιτευχθεί εάν δεν αναληφθεί σημαντική
επιπλέον δράση.
(48) Η οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων [21] ζητεί από τα
κράτη μέλη να εφαρμόζουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα
και τα υπάρχοντα κτίρια, να εξασφαλίζουν την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων
και να απαιτούν να γίνεται τακτική επιθεώρηση στους λέβητες και στις εγκαταστάσεις
κλιματισμού των κτιρίων.
(49) Η οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
8ης Μαΐου 2003, σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων
ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές [22] ζητεί από τα κράτη μέλη να
εξασφαλίζουν ότι μια ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων
καυσίμων διατίθεται στις αγορές τους.
(50) Η οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της
ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την
τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ [23] ζητεί από τα κράτη μέλη να
πραγματοποιούν αναλύσεις σχετικά με τις εθνικές δυνατότητες για τη συμπαραγωγή
υψηλής απόδοσης και να θεσπίσουν προγράμματα στήριξης ανάλογα με τις
προσδιοριζόμενες εθνικές δυνατότητες.
(51) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή αυτών των κοινοτικών μέτρων, για να
επιτευχθεί μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
134
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση, απαιτείται να υπάρξουν ειδικά
προγράμματα προώθησης σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες
για τη στροφή προς τα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας, ιδίως για την υποστήριξη
της τυποποίησης του εξοπλισμού με τον οποίο παράγεται ή καταναλώνεται η
ανανεώσιμη ενέργεια, την αύξηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και τη διάδοση ορθών
πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση από πλευράς ζήτησης. Το ίδιο ισχύει για τα
κοινοτικά μέτρα που αφορούν την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, του εξοπλισμού γραφείου και επικοινωνιών
και την τυποποίηση του εξοπλισμού φωτισμού, θέρμανσης και κλιματισμού. Για τον
σκοπό αυτό, θα πρέπει, επομένως, να θεσπισθεί ένα πρόγραμμα με τίτλο "Ευφυής
ενέργεια — Ευρώπη".
(52) Το πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη" θα πρέπει να συμβάλει στην
επίτευξη των γενικών στόχων της βελτίωσης της ενεργειακής διαφοροποίησης και της
ασφάλειας του εφοδιασμού, και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, με παράλληλη προστασία του
περιβάλλοντος και σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεων στον τομέα αυτόν. Τα μέτρα
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του ειδικού αυτού προγράμματος θα πρέπει να
εστιάζονται επίσης στις τεχνολογικές βελτιώσεις των διαδικασιών παραγωγής και να
προτείνουν βελτίωση των κερδών απόδοσης μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης των
μεταφορών.
(53) Για να αποδώσει πλήρως η υπάρχουσα στρατηγική για τη βιώσιμη ενέργεια
απαιτείται όχι μόνο να συνεχισθεί η κοινοτική υποστήριξη στην ανάπτυξη και στην
υλοποίηση της πολιτικής και να αρθούν τα υπάρχοντα μη τεχνολογικά εμπόδια μέσω
βελτιωμένων εκστρατειών προώθησης, αλλά κυρίως να υποστηριχθεί η επιτάχυνση
των επενδύσεων και να ενθαρρυνθεί η αγορά για να υιοθετήσει καινοτόμες
τεχνολογίες σε όλη την Κοινότητα.
(54) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση, εκτός από τα
πλεονεκτήματα που έχουν σε σχέση με το περιβάλλον, συγκαταλλέγονται μεταξύ των
ταχύτερα αναπτυσσόμενων βιομηχανιών στην Κοινότητα, δημιουργώντας νέες και
καινοτόμες θέσεις εργασίας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ανανεώσιμης ενέργειας
135
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
βρίσκεται επικεφαλής σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών
για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές. Οι εν λόγω
τεχνολογίες ωφελούν την οικονομική και κοινωνική συνοχή και συντελούν στην
αποφυγή της σπατάλης των πόρων.
(55) Η απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2006.
(56) Τρία από τα τέσσερα ειδικά πεδία του προγράμματος που καθορίσθηκαν στην
απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ θα πρέπει να συνεχισθούν από το παρόν πρόγραμμαπλαίσιο: i) προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και ορθολογική χρήση των
ενεργειακών πόρων ("SAVE")· ii) προώθηση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
("Altener")· και iii) προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης νέων και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές ("STEER").
(57) Η διεθνής διάσταση ("Coopener") του προγράμματος που θεσπίσθηκε με την
απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ θα πρέπει να συνεχισθεί μέσα στο πλαίσιο των νέων
κοινοτικών μέσων για την εξωτερική βοήθεια ως μέρος ενός θεματικού
προγράμματος για το περιβάλλον και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων,
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας. Πάντως, θα πρέπει να δημιουργηθεί στενή
σχέση μεταξύ του αντίστοιχου μέρους του θεματικού προγράμματος και του ειδικού
προγράμματος "Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη", ούτως ώστε να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να
αξιοποιήσουν τις δυνάμει αγορές ευφυούς ενέργειας που υπάρχουν εκτός Ευρώπης.
(58) Σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και της καλύτερης ρύθμισης, η
Επιτροπή ανέθεσε σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να πραγματοποιήσουν εκ των
προτέρων αξιολόγηση του ανανεωμένου πολυετούς κοινοτικού προγράμματος στον
τομέα της ενέργειας που θα διαδεχτεί το τρέχον πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια —
Ευρώπη" μετά την 31η Δεκεμβρίου 2006. Στην έκθεσή τους, οι εμπειρογνώμονες
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέχεια του
προγράμματος "Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη" μετά το 2006, και ότι το πρόγραμμα
αυτό πρέπει να ανανεωθεί σε ένα συνεκτικότερο και πιο φιλόδοξο μέσο. Το
πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί επίσης ως μέσο για την περαιτέρω
136
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
βελτίωση της ευρωπαϊκής ισχύος και αριστείας στον τομέα των τεχνολογιών βιώσιμης
ενέργειας και των εφαρμογών τους.
(59) Κατά την εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου θα πρέπει να δίδεται προσοχή
στην ανάγκη επίτευξης χρηστικότητας και απλούστευσης των διοικητικών
διαδικασιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει και να διαδώσει ευρέως
εγχειρίδιο για τον χρήστη που θα καθορίζει σαφές, απλό και διαφανές πλαίσιο
γενικών αρχών για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα-πλαίσιο. Τούτο
αναμένεται να διευκολύνει ιδιαιτέρως τη συμμετοχή των ΜΜΕ. Το εγχειρίδιο για τον
χρήστη θα πρέπει να περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων·
τις οικονομικές διατάξεις όπως το επιλέξιμο κόστος και τα ποσοστά στήριξης· τις
αρχές που διέπουν τις διοικητικές ρυθμίσεις και διαδικασίες, ιδίως τις φιλικές προς το
χρήστη διαδικασίες αίτησης με την εφαρμογή διαδικασίας αίτησης δύο σταδίων,
οσάκις ενδείκνυται, και υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία αυτή δεν θα
παρατείνει τη χρονική περίοδο μεταξύ αξιολόγησης και υπογραφής της σύμβασης·
τους κανόνες για τη χρήση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων των σχεδίων· και τις
αρχές για την αξιολόγηση, την επιλογή και την ανάθεση των προτάσεων.
(60) Με βάση ανάλυση της σχέσης κόστους/ωφέλειας, η Επιτροπή δύναται να
προσφεύγει σε νέα ή ήδη υφιστάμενη εκτελεστική υπηρεσία για την εφαρμογή του
προγράμματος-πλαισίου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του
Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των
εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά
με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων [24].
(61) Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει επίσης τον προβληματισμό σχετικά με τις
μελλοντικές δομές και τις ανάγκες των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της
καινοτομίας.
(62) Επειδή οι στόχοι της παρούσας απόφασης σχετικά με τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της Κοινότητας δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, λόγω του ότι απαιτούνται πολυμερείς
συμπράξεις, διακρατική κινητικότητα και ανταλλαγές πληροφοριών σε επίπεδο
137
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Κοινότητας και, επομένως, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο,
η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως
ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως
ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για
την επίτευξη των στόχων αυτών.
(63) Τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης θα πρέπει να
θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή [25].
(64) Λόγω της φύσης των θεμάτων τα οποία θα πρέπει να καλύψουν τα ειδικά
προγράμματα, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από διαφορετικές επιτροπές για
την υλοποίηση κάθε ειδικού προγράμματος. Οι επιτροπές αυτές θα συνεδριάζουν
ταυτόχρονα σε περιοδική βάση με σκοπό την πραγματοποίηση κοινών συνεδριάσεων
προς συζήτηση διαφόρων θεμάτων διατομεακού ή κοινού ενδιαφέροντος, όπως έχει
προσδιορισθεί από την επιτροπή διαχείρισης του ΕΙΡ σε συνεργασία με την Επιτροπή.
(65) Χάριν της βελτίωσης της συνοχής μεταξύ των στοιχείων του προγράμματος και
της αποτελεσματικότητάς του, μια "Στρατηγική συμβουλευτική επιτροπή για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία" θα πρέπει να συμβουλεύει την Επιτροπή.
(66) Η απόφαση αριθ. 456/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού
προγράμματος για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της
αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου στην Ευρώπη [26] θεσπίζει πολυετές
πρόγραμμα, με την ονομασία "eContentplus". Η απόφαση αυτή πρόκειται να λήξει
την 31η Δεκεμβρίου 2008. Τα προβλεπόμενα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης,
της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου θα πρέπει να
συνεχισθούν μετά την ημερομηνία αυτή, στο πλαίσιο του προγράμματος "Υποστήριξη
της πολιτικής για τις ΤΠΕ" που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση.
138
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
(67) Τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 96/413/ΕΚ θα πρέπει να
ενσωματωθούν στο πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία". Η απόφαση
96/413/ΕΚ θα πρέπει, επομένως, να καταργηθεί,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:
ΤΊΤΛΟΣ I
ΚΟΙΝΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
ΚΕΦΆΛΑΙΟ I
Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία
Άρθρο 1
Θέσπιση
1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραμμα-πλαίσιο κοινοτικής δράσης στο πεδίο
της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις
ανάγκες των ΜΜΕ, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου
2013 (εφεξής "πρόγραμμα-πλαίσιο").
2. Το πρόγραμμα-πλαίσιο συμβάλλει στις δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και
καινοτομίας της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, η βιώσιμη
ανάπτυξη της οποίας βασίζεται στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και στην πολύ
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας
του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητάς του.
3. Το πρόγραμμα-πλαίσιο δεν καλύπτει δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης και επίδειξης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 166 της
συνθήκης. Συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και καινοτομίας
και προάγει κάθε μορφή καινοτομίας.
Άρθρο 2
139
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Στόχοι
1. Το πρόγραμμα-πλαίσιο έχει τους ακόλουθους στόχους:
α) προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ·
β) ενθάρρυνση κάθε μορφής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας·
γ) επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής, καινοτόμου και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνίας της πληροφορίας·
δ) προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των νέων και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών.
2. Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος-πλαισίου επιδιώκεται μέσω της
υλοποίησης των ακόλουθων ειδικών προγραμμάτων που θεσπίζονται στον τίτλο ΙΙ
(εφεξής "ειδικά προγράμματα"):
α) το πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία"·
β) το πρόγραμμα "Υποστήριξη της πολιτικής για τις τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών (ΤΠΕ)"·
γ) το πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη".
Άρθρο 3
Προϋπολογισμός
1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου
καθορίζεται στα 3621300000 ευρώ.
2. Η ενδεικτική ανάλυση του προϋπολογισμού για τα ειδικά προγράμματα
περιλαμβάνεται στο παράρτημα I.
140
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
3. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις
εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.
Άρθρο 4
Συμμετοχή τρίτων χωρών
Στο πρόγραμμα-πλαίσιο μπορούν να συμμετέχουν:
α) οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται
στη συμφωνία ΕΟΧ·
β) οι προς ένταξη και οι υποψήφιες χώρες, οι οποίες απολαύουν προενταξιακής
στρατηγικής, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα κοινοτικά προγράμματα, που
ορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και αποφάσεις του Συμβουλίου
Σύνδεσης·
γ) οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις που θα καθορισθούν
με τις εν λόγω χώρες μετά από τη θέσπιση συμφωνιών-πλαισίων σχετικά με τη
συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα·
δ) άλλες τρίτες χώρες, εφόσον το επιτρέπουν οι συμφωνίες και οι διαδικασίες.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ II
Υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου
Άρθρο 5
Ετήσια προγράμματα εργασίας
1. Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας για τα ειδικά προγράμματα
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2,
141
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρμογής στις μελλοντικές εξελίξεις, ιδίως μετά
την ενδιάμεση αξιολόγηση.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή των ετησίων προγραμμάτων εργασίας και
ενημερώνει αμελλητί και συνολικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την
προετοιμασία και την εφαρμογή τους.
2. Οι τροποποιήσεις των ετησίων προγραμμάτων εργασίας, που αφορούν πιστώσεις
του προϋπολογισμού μεγαλύτερες του 1 εκατ. ευρώ, εγκρίνονται σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2.
Άρθρο 6
Κοινά μέτρα εφαρμογής για το πρόγραμμα-πλαίσιο
1. Τα μέσα που περιγράφονται στο τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι, στο τμήμα 2 του
κεφαλαίου ΙΙ και στο τμήμα 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙ συνιστούν την κοινή
εργαλειοθήκη του προγράμματος-πλαισίου. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται
για την επίτευξη των στόχων κάθε ειδικού προγράμματος, όπως καθορίζεται στο
σχετικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Περιλαμβάνεται λεπτομερής γενικός κατάλογος
των μέσων στο εγχειρίδιο για τον χρήστη του άρθρου 47.
2. Η χρηματοδότηση που χορηγείται συμμορφώνεται πλήρως προς τους κοινοτικούς
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τα συνοδευτικά μέσα. Εφαρμόζονται οι
κοινοτικοί κανόνες που αφορούν την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα. Λαμβάνονται
υπόψη οι αρχές της διαφάνειας και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου.
Άρθρο 7
Τεχνική βοήθεια
Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που θεσπίζεται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση
μπορεί επίσης να καλύπτει τις αναγκαίες δαπάνες για τις προπαρασκευαστικές
ενέργειες, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο και την αξιολόγηση
142
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
που συνδέονται άμεσα με την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της
παρούσας απόφασης και την επίτευξη των στόχων της.
Οι ενέργειες αυτές μπορούν ιδίως να περιλαμβάνουν μελέτες, συναντήσεις,
δραστηριότητες ενημέρωσης, δημοσιεύσεις, δαπάνες για εργαλεία, συστήματα και
δίκτυα πληροφορικής με σκοπό την ανταλλαγή και την επεξεργασία πληροφοριών και
οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για τεχνική, επιστημονική και διοικητική βοήθεια και
εμπειρογνωμοσύνη που είναι δυνατόν να χρειασθεί η Επιτροπή για την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 8
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου και
των ειδικών του προγραμμάτων. Εξετάζει επίσης συνεργίες εντός του προγράμματοςπλαισίου και με άλλα συμπληρωματικά κοινοτικά προγράμματα και, ει δυνατόν, με
εθνικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση. Εξετάζει επίσης, ει
δυνατόν, κατά πόσον λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου και γίνεται σεβαστή
η αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του
προγράμματος.
Η Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση εφαρμογής για το πρόγραμμα-πλαίσιο και για
κάθε ειδικό πρόγραμμα σχετικά με τις δραστηριότητες που υποστηρίζει με βάση τη
δημοσιονομική εκτέλεση, τα αποτελέσματα και, ει δυνατόν, τον αντίκτυπο. Η ετήσια
έκθεση του ειδικού προγράμματος "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία" προσδιορίζει
σαφώς τις δραστηριότητες οικολογικής καινοτομίας.
2. Για το πρόγραμμα-πλαίσιο και τα ειδικά του προγράμματα πραγματοποιούνται
ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις αυτές εξετάζουν θέματα όπως
τη συνάφεια, τη συνοχή και τις συνεργίες, την αποτελεσματικότητα, την
αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και τη χρησιμότητα και, οσάκις είναι δυνατόν και
ενδείκνυται, την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στους επιμέρους τομείς. Η
τελική αξιολόγηση εξετάζει, επιπλέον, τον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα-πλαίσιο
143
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
στο σύνολό του και καθένα από τα ειδικά προγράμματά του έχουν επιτύχει τους
στόχους τους.
Τόσο στις ενδιάμεσες όσο και στις τελικές αξιολογήσεις, ακολουθούνται οι
ενδεδειγμένες μέθοδοι για να εκτιμηθεί η επίδραση του προγράμματος-πλαισίου και
εκάστου από τα ειδικά προγράμματα, στους επιμέρους στόχους, μεταξύ των οποίων η
ανταγωνιστικότητα,
η
καινοτομία,
η
επιχειρηματικότητα,
η
αύξηση
της
παραγωγικότητας, η απασχόληση και το περιβάλλον.
Οι αξιολογήσεις αυτές εξετάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών του άρθρου 21
παράγραφος 2, τις οποίες παρέχουν οι εταίροι δικτύων. Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις
είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν και στοιχεία εκ των υστέρων αξιολόγησης όσον
αφορά προηγούμενα προγράμματα.
3. Οι ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις των ειδικών προγραμμάτων και των
αναγκαίων χορηγήσεων πιστώσεων περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα ετήσια
προγράμματα εργασίας.
Τα ετήσια προγράμματα εργασίας καθορίζουν σύνολο μετρήσιμων στόχων για κάθε
συγκεκριμένη δράση και ορίζουν κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης και σύνολο
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών για τη μέτρηση της δυνατότητας επίτευξης
αποτελεσμάτων τα οποία συμβάλλουν στην υλοποίηση των γενικών στόχων του
προγράμματος-πλαισίου, και των συναφών στόχων κάθε ειδικού προγράμματος.
Η ενδιάμεση και η τελική αξιολόγηση του προγράμματος-πλαισίου και των αναγκαίων
χορηγήσεων πιστώσεων περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
"Επιχειρηματικότητα και καινοτομία".
4. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος-πλαισίου θα ολοκληρωθεί έως τις 31
Δεκεμβρίου 2009 και η τελική του αξιολόγηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.
Οι ενδιάμεσες και οι τελικές αξιολογήσεις των ειδικών προγραμμάτων διευθετούνται
έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να ληφθούν υπόψη στην ενδιάμεση και στην τελική
αξιολόγηση του προγράμματος-πλαισίου.
144
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
5. Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής, τα αποτελέσματα της
ενδιάμεσης και της τελικής αξιολόγησης του προγράμματος-πλαισίου και των ειδικών
του προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
Άρθρο 9
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων
1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση των δράσεων που
χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης, τα οικονομικά συμφέροντα της
Κοινότητας προστατεύονται με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης,
της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια
αποτελεσματικών ελέγχων και με την είσπραξη αδικαιολογήτων καταβληθέντων
ποσών και, σε περίπτωση που διαπιστώνονται παρατυπίες, με την επιβολή
αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, σύμφωνα με τον κανονισμό
(EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και τον
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1073/1999.
2. Όσον αφορά τις κοινοτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την
παρούσα απόφαση εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 και ο
κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, για κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού
δικαίου,
συμπεριλαμβανομένων
συμβατικών
υποχρεώσεων
βάσει
του
προγράμματος-πλαισίου που προκύπτουν από πράξη ή παράλειψη ενός οικονομικού
φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός
προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προϋπολογισμοί που η Ευρωπαϊκή Ένωση
διαχειρίζεται.
3. Όλα τα μέτρα εφαρμογής που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση
προβλέπουν ιδίως την επίβλεψη και τον χρηματοοικονομικό έλεγχο από την Επιτροπή
ή άλλον εξουδιοτημένο εκπρόσωπό της και λογιστικούς ελέγχους, εν ανάγκη
επιτόπιους, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
ΤΊΤΛΟΣ II
145
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
ΤΑ ΕΙΔΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
ΚΕΦΆΛΑΙΟ I
Το πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία"
Τμήμα 1
Στόχοι και πεδία δράσης
Άρθρο 10
Θέσπιση και στόχοι
1. Θεσπίζεται πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία" με στόχο την
υποστήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, της
καινοτομίας,
συμπεριλαμβανομένης
της
οικολογικής
καινοτομίας,
και
της
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.
2. Το πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία" προβλέπει δράση για την
υποστήριξη, τη βελτίωση, την ενθάρρυνση και την προώθηση:
α) της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ και
των επενδύσεων σε δραστηριότητες καινοτομίας·
β) της δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συνεργασία των ΜΜΕ, ιδιαίτερα
στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας·
γ) όλων των μορφών καινοτομίας στις επιχειρήσεις·
δ) της οικολογικής καινοτομίας·
ε) της επιχειρηματικότητας και της νοοτροπίας της καινοτομίας·
στ) των οικονομικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
146
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Άρθρο 11
Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ
Η δράση που αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία και την
ανάπτυξη
ΜΜΕ
και
τις
επενδύσεις
σε
δραστηριότητες
καινοτομίας,
συμπεριλαμβανομένης της οικο-καινοτομίας, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:
α) την αύξηση του όγκου των επενδύσεων των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου
και των επιχειρηματικών μέσων που προωθούνται από τους επιχειρηματικούς
αγγέλους·
β) την παροχή υποστήριξης για τα μέσα χρηματοδότησης των ΜΜΕ με δανειακά
κεφάλαια·
γ) τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ καθώς και της
επενδυτικής τους ετοιμότητας.
Άρθρο 12
Συνεργασία ΜΜΕ
Η δράση που αφορά τη συνεργασία των ΜΜΕ είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:
α) τη διαμόρφωση υπηρεσιών για την υποστήριξη των ΜΜΕ·
β) τη συμβολή σε μέτρα που βοηθούν και ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να συνεργάζονται με
άλλες επιχειρήσεις και με άλλους παράγοντες του τομέα της καινοτομίας εκτός
συνόρων, καθώς και τη συμμετοχή των ΜΜΕ στον τομέα της ευρωπαϊκής και
διεθνούς τυποποίησης·
γ) την προώθηση και τη διευκόλυνση της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας,
συμπεριλαμβανομένης σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και μέσω δικτύων
ΜΜΕ που θα υποβοηθούν τον συντονισμό και την ανάπτυξη των οικονομικών και
βιομηχανικών τους δραστηριοτήτων.
147
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Άρθρο 13
Δραστηριότητες καινοτομίας
Η δράση που αφορά την καινοτομία, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:
α) την επιδίωξη καινοτομίας, ομαδοποιήσεων, δικτύων καινοτομίας, συμπράξεων
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την καινοτομία και συνεργασιών με συναφείς
διεθνείς οργανισμούς με εξειδίκευση στον τομέα, και τη διαχείριση της καινοτομίας·
β) την υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων για την επιχειρηματική
καινοτομία·
γ) την υποστήριξη της υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών και αντιλήψεων και την
καινοτόμο εφαρμογή των υφιστάμενων τεχνολογιών και αντιλήψεων·
δ) την υποστήριξη υπηρεσιών για τη διακρατική μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας
και για την προστασία και τη διαχείριση της πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας·
ε) την ανάπτυξη και τη διερεύνηση νέων τύπων υπηρεσιών καινοτομίας·
στ) τη διαμόρφωση τεχνολογίας και γνώσης μέσω της αρχειοθέτησης και της
μεταφοράς δεδομένων.
Άρθρο 14
Δραστηριότητες οικολογικής καινοτομίας
Η σχετική προς την οικολογική καινοτομία δράση είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:
α) την υποστήριξη της υιοθέτησης περιβαλλοντικών τεχνολογιών και οικολογικών
καινοτόμων δραστηριοτήτων·
148
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
β) τη συνεπένδυση σε φορείς επιχειρηματικών κεφαλαίων που παρέχουν ίδια
κεφάλαια και σε επιχειρήσεις που επενδύουν στην οικολογική καινοτομία σύμφωνα
με τη διαδικασία του παραρτήματος ΙΙ·
γ) την προώθηση των δικτύων οικολογικής καινοτομίας, των συμπράξεων δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα με στόχο την οικολογική καινοτομία, και την ανάπτυξη
καινοτόμων επιχειρηματικών υπηρεσιών που διευκολύνουν ή προάγουν την
οικολογική καινοτομία·
δ) την προώθηση νέων και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων της οικολογικής
καινοτομίας σε τομείς όπως η διαχείριση του περιβάλλοντος και ο οικολογικός
σχεδιασμός προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο
τον κύκλο ζωής τους.
Άρθρο 15
Επιχειρηματικότητα και νοοτροπία καινοτομίας
Η δράση που αφορά την επιχειρηματικότητα και τη νοοτροπία καινοτομίας είναι
δυνατόν να περιλαμβάνει:
α) την ενθάρρυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικής νοοτροπίας, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων και την εξισορρόπηση επιχειρηματικών κινδύνων και ανταμοιβής για
γυναίκες και για νέους·
β) την ανάπτυξη ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την καινοτομία, την
ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της επιχείρησης·
γ) την υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής και της συνεργασίας των φορέων,
συμπεριλαμβανομένης της διακρατικής συνεργασίας των υπεύθυνων διαχείρισης
εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, ιδίως με στόχο την ενθάρρυνση της
φιλικότητας των προγραμμάτων και των μέτρων έναντι των ΜΜΕ·
δ) την ενθάρρυνση της δημιουργίας και μεταφοράς επιχειρήσεων.
149
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Άρθρο 16
Οικονομική και διοικητική μεταρρύθμιση
Η δράση που αφορά την οικονομική και διοικητική μεταρρύθμιση σε σχέση με την
επιχείρηση και την καινοτομία είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:
α) τη συλλογή στοιχείων, την ανάλυση και την παρακολούθηση της απόδοσης, καθώς
και την ανάπτυξη και τον συντονισμό της πολιτικής·
β) τη συμβολή στον καθορισμό και στην προώθηση στρατηγικών ανταγωνιστικότητας
που συνδέονται με τους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών·
γ) την υποστήριξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και
τοπικών διοικήσεων με στόχο την αριστεία.
Τμήμα 2
Εφαρμογή
Άρθρο 17
Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ
1. Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται με στόχο να διευκολύνουν την
πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση σε ορισμένα στάδια του κύκλου ζωής τους:
αρχική ώθηση, εκκίνηση, επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Τα σχετικά μέσα
καλύπτουν επίσης τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι ΜΜΕ σε δραστηριότητες
όπως η τεχνολογική ανάπτυξη, η καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής
καινοτομίας, και η μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και η διασυνοριακή επέκταση των
εμπορικών τους δραστηριοτήτων.
2. Τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τα ακόλουθα:
α) ο μηχανισμός υψηλής ανάπτυξης και καινοτομίας για τις ΜΜΕ (GIF)·
150
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
β) ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG)·
γ) το σύστημα ενίσχυσης των ικανοτήτων (CBS).
3. Οι ρυθμίσεις εφαρμογής που αφορούν τα διάφορα μέσα καθορίζονται στο
παράρτημα II.
Άρθρο 18
Ο μηχανισμός υψηλής ανάπτυξης και καινοτομίας για τις ΜΜΕ (GIF)
1. Η διαχείριση του μηχανισμού GIF γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
(ΕΤΕ) εξ ονόματος της Επιτροπής.
Ο GIF εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) συμβολή στη δημιουργία και στη χρηματοδότηση ΜΜΕ και στον περιορισμό του
χάσματος μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, που
εμποδίζει τις ΜΜΕ να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες ανάπτυξής τους, με στόχο τη
βελτίωση της ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου·
β) υποστήριξη καινοτόμων ΜΜΕ με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, ιδίως όσων
ασχολούνται με την έρευνα, την ανάπτυξη και άλλες καινοτόμες δραστηριότητες.
2. Ο GIF αποτελείται από δύο θυρίδες, ως εξής:
- η πρώτη θυρίδα, που ονομάζεται GIF 1, καλύπτει τις επενδύσεις κατά τα πρώτα
στάδια (αρχική ώθηση και εκκίνηση). Επενδύει σε εξειδικευμένα κεφάλαια
επιχειρηματικού κινδύνου, όπως είναι τα κεφάλαια των αρχικών σταδίων, τα
κεφάλαια που λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο, τα κεφάλαια που
επικεντρώνονται σε ειδικούς τομείς, σε τεχνολογίες ή στην ανάπτυξη έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης και τα κεφάλαια που συνδέονται με τα φυτώρια
επιχειρήσεων, τα οποία με τη σειρά τους θα προσφέρουν κεφάλαια στις ΜΜΕ.
Μπορεί επίσης να συνεπενδύει σε κεφάλαια και επενδυτικά μέσα που προωθούνται
από τους "επιχειρηματικούς αγγέλους",
151
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
- η δεύτερη θυρίδα, που ονομάζεται GIF 2, καλύπτει τις επενδύσεις κατά το στάδιο
της επέκτασης και επενδύει σε εξειδικευμένα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τα
οποία με τη σειρά τους προσφέρουν οιονεί ίδια κεφάλαια ή ίδια κεφάλαια στις
καινοτόμες ΜΜΕ με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης κατά το στάδιο της επέκτασής τους.
Οι επενδύσεις της θυρίδας GIF 2 αποφεύγουν τα κεφάλαια εξαγοράς ή
αντικατάστασης που χρησιμοποιούνται για την αγορά επιχειρήσεων με σκοπό την
εκποίηση του ενεργητικού τους.
Ο GIF μπορεί να επενδύει σε ενδιάμεσους φορείς, συνεργαζόμενος, κατά περίπτωση,
με εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη των επενδυτικών
εταιρειών που εξειδικεύονται στις μικρές επιχειρήσεις.
Εκτός από την χρηματοδότηση μέσω του GIF, το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου
που επενδύεται σε φορείς παρέχεται από επενδυτές που λειτουργούν σύμφωνα με
την αρχή του επενδυτή επιχειρηματικού κεφαλαίου, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης
και της διάρθρωσης του καθεστώτος ιδιοκτησίας των εν λόγω επενδυτών.
Άρθρο 19
Ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG)
1. Η διαχείριση του μηχανισμού SMEG γίνεται από το ΕΤΕ, εξ ονόματος της Επιτροπής.
Ο SMEG εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) προσφορά αντεγγυήσεων ή, κατά περίπτωση, συνεγγυήσεων για τα συστήματα
εγγυήσεων που λειτουργούν στις επιλέξιμες χώρες·
β)
προσφορά
άμεσων
εγγυήσεων
για
οποιονδήποτε
άλλον
κατάλληλο
χρηματοπιστωτικό ενδιάμεσο.
2. Ο SMEG αποτελείται από τέσσερις θυρίδες:
- η πρώτη θυρίδα, α) χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια, είτε με τη μορφή
δανείων είτε με τη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποσκοπεί στη μείωση των
152
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση στη
χρηματοδότηση είτε λόγω του υψηλότερου κινδύνου που ενέχουν οι επενδύσεις σε
ορισμένες δραστηριότητες που συνδέονται με τη γνώση, όπως είναι αυτές για την
τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας, είτε λόγω της
έλλειψης επαρκών εγγυήσεων,
- η δεύτερη θυρίδα, β) μικροπιστώσεις, ενθαρρύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
να διαδραματίσουν σοβαρότερο ρόλο στην προσφορά δανείων μικρότερων ποσών τα
οποία κανονικά συνεπάγονται αναλογικά υψηλότερο κόστος διαχείρισης για τους
δανειζόμενους με ανεπαρκείς εγγυήσεις. Εκτός από τις εγγυήσεις ή τις αντεγγυήσεις,
οι χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις για τον
περιορισμό του υψηλού διοικητικού κόστους που συνδέεται με τις μικροπιστώσεις,
- η τρίτη θυρίδα, γ) εγγυήσεις για επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων
κεφαλαίων στις ΜΜΕ, καλύπτει επενδύσεις που προσφέρουν κεφάλαια κατά το
στάδιο αρχικής ώθησης ή/και το στάδιο εκκίνησης, καθώς και ενδιάμεση
χρηματοδότηση, με σκοπό τον περιορισμό των ιδιαίτερων δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ λόγω της αδύναμης χρηματοοικονομικής τους δομής, και
εκείνων που προκύπτουν από τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων,
- η τέταρτη θυρίδα, δ) τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν
χορηγηθεί σε ΜΜΕ, στοχεύει στην κινητοποίηση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων με
δανειακά κεφάλαια για τις ΜΜΕ βάσει των συμφωνιών για τον επιμερισμό των
κινδύνων με τα συγκεκριμένα ιδρύματα. Προϋπόθεση για την υποστήριξη των
συναλλαγών αυτών είναι η ανάληψη της υποχρέωσης από τα ιδρύματα να
αφιερώσουν ένα σημαντικό μέρος της ρευστότητας που προκύπτει από την
κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χορήγηση νέων δανείων σε ΜΜΕ εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος. Το ποσό της νέας χρηματοδότησης του χρέους υπολογίζεται
σε σχέση με το ποσό του εγγυημένου κινδύνου χαρτοφυλακίου και συζητείται, όπως
και η χρονική περίοδος, ατομικά με κάθε ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 20
Το σύστημα ενίσχυσης των ικανοτήτων (CBS)
153
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
1.
Το
σύστημα
ενίσχυσης
των
ικανοτήτων
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα,
μεταξύ
των
(CBS)
οποίων
διαχειρίζονται
η
Ευρωπαϊκή
διεθνή
Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της
Ευρώπης (ΤΑΣΕ).
Το CBS εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) βελτίωση των τεχνικών ικανοτήτων των ταμείων και άλλων ενδιάμεσων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που επενδύουν σε καινοτόμες ΜΜΕ ή σε ΜΜΕ με
δυναμικό ανάπτυξης, σε θέματα επενδύσεων και τεχνολογίας·
β) ενθάρρυνση της προσφοράς πιστώσεων σε ΜΜΕ μέσω της βελτίωσης των
διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων για πιστώσεις που προέρχονται από ΜΜΕ.
2. Το CBS αποτελείται από τη δράση "κεφάλαιο αρχικής ώθησης" και από τη δράση
"σύμπραξη".
Η δράση "κεφάλαιο αρχικής ώθησης" αποσκοπεί στη χορήγηση επιδοτήσεων με
σκοπό την ενθάρρυνση της προσφοράς κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε
καινοτόμες ΜΜΕ και άλλες ΜΜΕ με δυναμικό ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που ανήκουν στην παραδοσιακή οικονομία, μέσω της υποστήριξης των
ταμείων αρχικής ώθησης και εκκίνησης ή άλλων ανάλογων οργανισμών. Στήριξη είναι
δυνατόν να παρέχεται και για τη μακροχρόνια πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού με
εξειδικευμένες γνώσεις στις επενδύσεις ή στην τεχνολογία.
Η δράση "σύμπραξη" χορηγεί επιδοτήσεις σε χρηματοπιστωτικούς ενδιάμεσους για
την κάλυψη του κόστους της απαραίτητης τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση των
διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων για πιστώσεις που προέρχονται από ΜΜΕ,
ώστε να ενθαρρύνεται η προσφορά χρηματοδοτήσεων προς τις ΜΜΕ σε χώρες με
αδύναμη τραπεζική διαμεσολάβηση.
Για τους σκοπούς της δράσης "σύμπραξη", η τραπεζική διαμεσολάβηση θεωρείται
"αδύναμη" στις χώρες όπου οι εγχώριες πιστώσεις ως ποσοστό του ακαθάριστου
154
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
εγχώριου προϊόντος της χώρας είναι πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της Κοινότητας
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου.
Η δράση "σύμπραξη" συνοδεύει τις πιστωτικές διευκολύνσεις ή τον επιμερισμό των
κινδύνων που παρέχουν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις τράπεζες ή τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εταίρους από τις επιλέξιμες χώρες. Ένα σημαντικό μέρος
της δράσης συνδέεται με τη βελτίωση της ικανότητας των τραπεζών και άλλων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να εκτιμούν την εμπορική βιωσιμότητα σχεδίων που
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην οικο-καινοτομία.
Άρθρο 21
Υπηρεσίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και της καινοτομίας
1. Ενθαρρύνονται οι υπηρεσίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και της
καινοτομίας, ιδίως για τις ΜΜΕ.
2. Λαμβανομένης υπόψη της αποδεδειγμένης πείρας και των ικανοτήτων των
υφισταμένων ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης των επιχειρήσεων, είναι δυνατόν να
χορηγείται χρηματοοικονομική υποστήριξη σε εταίρους δικτύων για την παροχή,
ιδίως:
α)
υπηρεσιών
ενημέρωσης,
ανάδρασης,
επιχειρηματικής
συνεργασίας
και
διεθνοποίησης·
β) υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τόσο τεχνολογίας όσο και γνώσης·
γ) υπηρεσιών ενθάρρυνσης της συμμετοχής των ΜΜΕ στο έβδομο πρόγραμμαπλαίσιο Ε&ΤΑ.
Λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται στο παράρτημα III.
3. Η Επιτροπή επιλέγει τους εταίρους δικτύου μέσω προσκλήσεων υποβολής
προτάσεων σε σχέση με τις διάφορες υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο
155
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
2. Με βάση αυτές τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή μπορεί να
θεσπίσει συμφωνία-πλαίσιο για τη σύμπραξη με επιλεγμένους εταίρους δικτύου
καθορίζοντας το είδος των προσφερόμενων δραστηριοτήτων, τη διαδικασία
χορήγησης επιδοτήσεων σ’ αυτούς και γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
κάθε πλευράς. Η σύμπραξη πλαίσιο μπορεί να καλύπτει όλη την περίοδο διάρκειας
του προγράμματος.
4. Εκτός από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί
να
προσφέρει
χρηματοοικονομική
υποστήριξη
για
την
υλοποίηση
άλλων
δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος-πλαισίου
κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που μπορούν να απευθύνονται
αποκλειστικά στους εταίρους δικτύου. Οι υπηρεσίες αυτές εξασφαλίζουν ότι τα
ενδιαφερόμενα μέρη και οι πιθανοί υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν
ολοκληρωμένη βοήθεια βάσει των δυνατοτήτων στήριξης που παρέχει το πρόγραμμαπλαίσιο.
5. Η Επιτροπή υποστηρίζει τους εταίρους δικτύου διαθέτοντας την κατάλληλη
υποστήριξη για το συντονισμό και τη λειτουργία. Στους οργανισμούς που εδρεύουν σε
χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα-πλαίσιο επιτρέπεται να
επωφελούνται από αυτή την υποστήριξη για τον συντονισμό και τη λειτουργία.
6. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνεργασία των εταίρων δικτύου και σε περίπτωση
κατά την οποία ένας εταίρος δικτύου δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα σε
συγκεκριμένο αίτημα, το διαβιβάζει σε άλλον κατάλληλο εταίρο δικτύου.
Άρθρο 22
Πιλοτικά σχέδια και σχέδια πρώτης εμπορικής αξιοποίησης που αφορούν την
καινοτομία και την οικολογική καινοτομία
Η Κοινότητα παρέχει στήριξη σε σχέδια που αφορούν τις πρώτες εφαρμογές ή την
πρώτη εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ή οικολογικά καινοτόμων τεχνικών,
προϊόντων ή πρακτικών με κοινοτική συνάφεια, για τα οποία έχει ήδη
πραγματοποιηθεί επιτυχώς τεχνική επίδειξη, τα οποία όμως λόγω του εναπομένοντος
156
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
κινδύνου δεν έχουν ακόμα διεισδύσει σημαντικά στην αγορά. Τα σχέδια αυτά
στοχεύουν εν προκειμένω στην προώθηση της ευρύτερης χρησιμοποίησης των εν
λόγω τεχνικών, προϊόντων ή πρακτικών στις συμμετέχουσες χώρες και στη
διευκόλυνση της εφαρμογής τους στην αγορά.
Άρθρο 23
Ανάλυση, ανάπτυξη, συντονισμός της πολιτικής και αδελφοποίηση
Οι ακόλουθες ενέργειες μπορούν να αναληφθούν για την υποστήριξη της ανάλυσης,
της ανάπτυξης και του συντονισμού της πολιτικής με τις συμμετέχουσες χώρες:
α) μελέτες, συλλογή δεδομένων, έρευνες και δημοσιεύσεις, με βάση τις επίσημες
στατιστικές, όπου αυτό είναι δυνατόν·
β) αδελφοποιήσεις και συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων
εμπειρογνώμων από δημόσιους φορείς, από ΜΜΕ και από άλλα ενδιαφερόμενα
μέρη, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις·
γ) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, κ.λπ.·
δ) συγκριτική ανάλυση των εθνικών και περιφερειακών επιδόσεων, καθώς και
εργασίες εντοπισμού, διάδοσης και εφαρμογής ορθών πρακτικών.
Άρθρο 24
Μέτρα υποστήριξης του προγράμματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
Η Επιτροπή αναλαμβάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα εξής:
α) την ανάλυση και την παρακολούθηση της ανταγωνιστικότητας και των κλαδικών
θεμάτων, με στόχο ιδίως την ετήσια έκθεσή της σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας·
β) την προετοιμασία των αξιολογήσεων αντικτύπου των κοινοτικών μέτρων που
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη δημοσίευσή τους με
157
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
στόχο τον προσδιορισμό τομέων όπου απαιτείται απλούστευση της υφιστάμενης
νομοθεσίας ή προετοιμασία νέων νομοθετικών μέτρων που έχουν ως στόχο να
καταστήσουν την καινοτομία ελκυστικότερη στην Κοινότητα·
γ) την αξιολόγηση ειδικών πτυχών ή ειδικών μέτρων εφαρμογής σε σχέση με το παρόν
πρόγραμμα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας·
δ)
τη
διάδοση
χρήσιμων
πληροφοριών
σε
σχέση
με
το
πρόγραμμα
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
Τμήμα 3
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
Άρθρο 25
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας καθορίζει λεπτομερώς και σύμφωνα με τους στόχους
που ορίζονται στο άρθρο 10:
α) τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του·
β) τις προτεραιότητες·
γ) τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους·
δ) τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης και ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για την
ανάλυση των δυνατοτήτων επίτευξης αποτελεσμάτων που θα συμβάλουν στην
υλοποίηση των στόχων των ειδικών προγραμμάτων και του προγράμματος-πλαισίου
στο σύνολό του·
ε) επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα·
στ) τους κανόνες συμμετοχής·
ζ) τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μέτρων.
158
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει σαφώς τα μέτρα προώθησης της
οικολογικής καινοτομίας.
Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του άρθρου 24 δεν καλύπτονται από το ετήσιο
πρόγραμμα εργασίας.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ II
Το πρόγραμμα "Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ"
Τμήμα 1
Στόχοι και πεδία δράσης
Άρθρο 26
Θέσπιση και στόχοι
1. Θεσπίζεται πρόγραμμα "Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ" για την υποστήριξη
της εν λόγω πολιτικής.
2. Το πρόγραμμα "Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ" προβλέπει τις ακόλουθες
δράσεις:
α) ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών και ενίσχυση της
εσωτερικής αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ καθώς και για προϊόντα και
υπηρεσίες βασιζόμενα σε ΤΠΕ·
β) ενθάρρυνση της καινοτομίας μέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και των
επενδύσεων σε αυτές·
γ)
ανάπτυξη
μιας
κοινωνίας
των
πληροφοριών
χωρίς
αποκλεισμούς
και
αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων υπηρεσιών σε τομείς δημοσίου
συμφέροντος, καθώς και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
159
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
3. Οι δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πραγματοποιούνται αποδίδοντας
ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες
και τα οφέλη που προσφέρουν οι ΤΠΕ στους πολίτες, στις δημόσιες αρχές και στις
επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ.
Άρθρο 27
Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος πληροφοριών
Η δράση που αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο πληροφοριών στοχεύει στα εξής:
α) εξασφάλιση ομαλής πρόσβασης στις υπηρεσίες που βασίζονται στις ΤΠΕ και η
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ταχεία, σωστή και αποτελεσματική
υιοθέτηση
των
συγκλινουσών
συμπεριλαμβανομένων
των
ψηφιακών
θεμάτων
επικοινωνιών
διαλειτουργικότητας,
και
χρήσης
υπηρεσιών,
ανοικτών
προδιαγραφών, καθώς και θεμάτων ασφάλειας και αξιοπιστίας·
β) βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη του ψηφιακού περιεχομένου,
λαμβανομένων υπόψη της πολυγλωσσίας και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας·
γ) παρακολούθηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας, μέσω της συλλογής
δεδομένων και της ανάλυσης της ανάπτυξης, της διαθεσιμότητας και της χρήσης των
υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του
Διαδικτύου, της ευρυζωνικής πρόσβασης και τεχνολογικής εμπέδωσης, καθώς και των
εξελίξεων του περιεχομένου και των υπηρεσιών.
Άρθρο 28
Καινοτομία μέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και των επενδύσεων σε αυτές
Η δράση που αφορά την καινοτομία μέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και των
επενδύσεων σε αυτές αποσκοπεί στα εξής:
160
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
α) προώθηση της καινοτομίας στις διαδικασίες, στις υπηρεσίες και στα προϊόντα που
βασίζονται στις ΤΠΕ, ιδίως στις ΜΜΕ και στις δημόσιες υπηρεσίες, λαμβάνοντας
υπόψη τις απαιτήσεις σε δεξιότητες·
β) διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των
συμπράξεων για την επιτάχυνση της καινοτομίας και των επενδύσεων στις ΤΠΕ·
γ) προώθηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες και τα οφέλη που
προσφέρουν οι νέες ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους, συμπεριλαμβανομένης της
ενίσχυσης της εμπιστοσύνης σε νέες ΤΠΕ και στο άνοιγμα προς αυτές, και ενθάρρυνση
της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις νέες τάσεις και εξελίξεις στις ΤΠΕ.
Άρθρο 29
Κοινωνία
της
πληροφορίας
χωρίς
αποκλεισμούς,
αποτελεσματικότερες
και
αποδοτικότερες υπηρεσίες στους τομείς δημοσίου συμφέροντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Οι δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη μιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς
αποκλεισμούς και αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες υπηρεσίες στους τομείς
δημοσίου συμφέροντος, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αποσκοπούν:
α) στη διεύρυνση της πρόσβασης στις ΤΠΕ, όπως επίσης στο ψηφιακό περιεχόμενο
και στην ψηφιακή μόρφωση·
β) στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης, καθώς και στην υποστήριξη
της χρήσης των ΤΠΕ, αντιμετωπίζοντας κυρίως τα θέματα της προστασίας της
ιδιωτικής ζωής·
γ) στη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας, της διαθεσιμότητας και της
προσβασιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε τομείς κοινής ωφέλειας και για τη
συμμετοχή μέσω των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των
διαλειτουργικών πανευρωπαϊκών ή διακρατικών δημόσιων υπηρεσιών καθώς και της
ανάπτυξης στοιχείων κοινού ενδιαφέροντος και ανταλλαγής ορθών πρακτικών.
161
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Τμήμα 2
Εφαρμογή
Υποτμήμα 1
Εφαρμογή σχεδίων, δράσεων βέλτιστης πρακτικής και θεματικών δικτύων
Άρθρο 30
Γενικά
Το πρόγραμμα υποστήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ δύναται να εφαρμοσθεί μέσω
σχεδίων, δράσεων βέλτιστης πρακτικής και θεματικών δικτύων, καθώς και με μέτρα
για την ευρείας κλίμακας δοκιμή και την επίδειξη καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών
με πανευρωπαϊκή διάσταση.
Τα σχέδια, οι δράσεις βέλτιστης πρακτικής και τα θεματικά δίκτυα αποβλέπουν στον
εντατικότερο σχεδιασμό και την καλύτερη δυνατή χρήση λύσεων που βασίζονται σε
καινοτόμες ΤΠΕ, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο τομέων
δημοσίου συμφέροντος και για τις ΜΜΕ. Η κοινοτική στήριξη διευκολύνει επίσης τον
συντονισμό και την εφαρμογή δράσεων για την ανάπτυξη της κοινωνίας της
πληροφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.
Άρθρο 31
Σχέδια, δράσεις βέλτιστης πρακτικής και θεματικά δίκτυα
1. Στηρίζονται τα ακόλουθα:
α) σχέδια, όπως σχέδια εφαρμογής, πιλοτικά σχέδια και σχέδια πρώτης εμπορικής
αξιοποίησης·
β) δράσεις βέλτιστης πρακτικής, με σκοπό τη διάδοση των γνώσεων και την
ανταλλαγή εμπειρίας σε όλη την Κοινότητα·
162
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
γ) θεματικά δίκτυα που φέρνουν σε επαφή πλήθος ενδιαφερομένων φορέων με
συγκεκριμένο στόχο, ώστε να διευκολύνονται οι δραστηριότητες συντονισμού και η
μεταφορά γνώσεων.
2. Στόχος των σχεδίων είναι η προώθηση της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας
και της διάδοσης των νέων τεχνολογιών που είναι έτοιμες να εφαρμοσθούν στην
αγορά.
Η Κοινότητα δύναται να χορηγήσει επιδότηση προκειμένου να συμβάλει στον
προϋπολογισμό των σχεδίων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 στοιχείο
α).
3. Οι δράσεις βέλτιστης πρακτικής διενεργούνται σε συστάδες επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς και συνδέονται μεταξύ
τους μέσω θεματικών δικτύων.
Η συνεισφορά της Κοινότητας στις δράσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο
β), περιορίζεται στις άμεσες δαπάνες που κρίνονται αναγκαίες ή ενδεικνυόμενες για
την επίτευξη των καθορισμένων στόχων της δράσης.
4. Τα θεματικά δίκτυα μπορεί να συνδέονται με τις δράσεις βέλτιστης πρακτικής.
Η στήριξη των θεματικών δραστηριοτήτων αφορά τις επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες
συντονισμού και υλοποίησης του δικτύου. Η συνδρομή της Κοινότητας δύναται να
καλύπτει τις επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες των εν λόγω μέτρων.
Υποτμήμα 2
Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 32
Αιτήσεις
Οι αιτήσεις κοινοτικής στήριξης για σχέδια, δράσεις βέλτιστης πρακτικής και θεματικά
δίκτυα οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 31 περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικό δελτίο
163
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
με όλα τα στοιχεία χρηματοδότησης των σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της
αιτούμενης κοινοτικής χρηματοδότησης, καθώς και τυχόν αιτήσεις στήριξης από
άλλες πηγές. Αιτούντες οι οποίοι ζητούν άλλες μορφές κοινοτικής στήριξης, όπως
υπηρεσίες ή μελέτες, μπορούν επίσης να υποχρεωθούν να παρέχουν πληροφορίες
για το χρηματοοικονομικό δελτίο, ανάλογα με την περίπτωση.
Άρθρο 33
Ανάλυση, κατάρτιση και συντονισμός πολιτικής με τις συμμετέχουσες χώρες
Οι ακόλουθες ενέργειες αναλαμβάνονται για τη στήριξη της ανάλυσης, της
κατάρτισης και του συντονισμού πολιτικής με τις συμμετέχουσες χώρες:
α) μελέτες, συλλογή δεδομένων, έρευνες και δημοσιεύσεις βάσει επίσημων
στατιστικών, όπου είναι εφικτό·
β) συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνώμων από
δημόσιους φορείς, από ΜΜΕ και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συνέδρια και άλλες
εκδηλώσεις·
γ) εκστρατείες ευαισθητοποίησης, δικτύωση και άλλες συναφείς δραστηριότητες·
δ) συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών επιδόσεων και ενασχόληση με τις βέλτιστες
πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων της διάδοσης και της εφαρμογής τους.
Άρθρο 34
Προώθηση, επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση
1. Οι ακόλουθες ενέργειες αναλαμβάνονται για τη στήριξη της εφαρμογής τους
προγράμματος στήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ ή την προετοιμασία μελλοντικών
δραστηριοτήτων:
α) δραστηριότητες προώθησης, διάδοσης, ενημέρωσης και επικοινωνίας·
164
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
β) ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειρίας, διασκέψεις, σεμινάρια,
εργαστήρια ή άλλες συναντήσεις και διαχείριση δέσμης δραστηριοτήτων.
2. Τα μέτρα για την εμπορευματοποίηση προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών, οι
δραστηριότητες εμπορίας και η προώθηση των πωλήσεων δεν είναι επιλέξιμα για
στήριξη.
Άρθρο 35
Σχέδια κοινού ενδιαφέροντος: δημόσιες συμβάσεις βάσει τεχνικών προδιαγραφών
που καταρτίζονται κατόπιν συνεννόησης με τα κράτη μέλη
Η Επιτροπή, όπου κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος
στήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ και όπου διαπιστώνεται σαφές κοινό ενδιαφέρον
των κρατών μελών για την ανάπτυξη –σε ευρωπαϊκό επίπεδο– προϊόντων, υπηρεσιών
ή συστατικών στοιχείων ή συνιστωσών της βασικής υπηρεσίας, δύναται να εφαρμόζει
σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που να περιλαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και
οργανωτικά
καθήκοντα.
Λαμβάνονται
υπόψη
υφιστάμενες
πρωτοβουλίες,
προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη των προσπαθειών.
Η Επιτροπή, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, καθορίζει κοινές τεχνικές
προδιαγραφές και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής για τα εν λόγω σχέδια. Βάσει
αυτών των κοινών τεχνικών προδιαγραφών και χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής, η
Επιτροπή δημοσιεύει προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την εκτέλεση των
σχετικών σχεδίων. Οι εν λόγω προσκλήσεις υποβολής προσφορών εκπονούνται
αποκλειστικά και μόνο από την Επιτροπή σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες περί
συμβάσεων.
Τμήμα 3
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
Άρθρο 36
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
165
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας καθορίζει λεπτομερώς και σύμφωνα με τους στόχους
που ορίζονται στο άρθρο 26:
α) τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος·
β) τις προτεραιότητες·
γ) τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους·
δ) τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για
την ανάλυση των δυνατοτήτων επίτευξης αποτελεσμάτων που θα συμβάλλουν στην
υλοποίηση των στόχων των ειδικών προγραμμάτων και του προγράμματος-πλαισίου
στο σύνολό του·
ε) τα επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα·
στ) τους κανόνες συμμετοχής·
ζ) τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μέτρων.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ III
Το πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη"
Τμήμα 1
Στόχοι και πεδία δράσης
Άρθρο 37
Θέσπιση και στόχοι
1. Θεσπίζεται πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη" για τη στήριξη της
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής
διαφοροποίησης. Το πρόγραμμα συμβάλει στην εξασφάλιση ασφαλούς και βιώσιμης
ενέργειας
για
την
Ευρώπη,
ενισχύοντας
ταυτόχρονα
την
ευρωπαϊκή
ανταγωνιστικότητα.
166
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
2. Το πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη" προβλέπει δράση ιδίως:
α) για την τόνωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική χρήση των
ενεργειακών πόρων·
β) για την προώθηση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη στήριξη της
ενεργειακής διαφοροποίησης·
γ) για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης νέων και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές.
Άρθρο 38
Επιχειρησιακοί στόχοι
Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη" αποβλέπει
στα εξής:
α) παροχή των απαραίτητων στοιχείων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την
ανάπτυξη του δυναμικού των πόλεων και των περιφερειών, καθώς και για την
εκπόνηση των νομοθετικών μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των σχετικών
στρατηγικών στόχων· κατάρτιση των μέσων και των μηχανισμών για την
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αντίκτυπου των μέτρων που
θεσπίζονται από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στους τομείς που καλύπτονται
από το εν λόγω πρόγραμμα·
β) τόνωση των επενδύσεων, στο σύνολο των κρατών μελών, σε νέες και ιδιαίτερα
αποδοτικές τεχνολογίες στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής διαφοροποίησης, συμπεριλαμβανομένου του
τομέα των μεταφορών, με τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της επιτυχούς
επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών και της αποτελεσματικής εφαρμογής τους στην
αγορά, σε ευρεία κλίμακα, προκειμένου να τονωθούν οι επενδύσεις του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα, να προωθηθούν οι καίριες στρατηγικές τεχνολογίες, να
περισταλούν οι δαπάνες, να αυξηθεί η πείρα της αγοράς και να μειωθούν οι
167
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και άλλοι παράγοντες που θεωρούνται κίνδυνοι ή
φραγμοί οι οποίοι δυσχεραίνουν τις εν λόγω επενδύσεις·
γ) άρση των μη τεχνολογικών φραγμών στα αποτελεσματικά και ευφυή σχέδια για την
παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας με την προώθηση της ενίσχυσης των
θεσμικών ικανοτήτων –μεταξύ άλλων, σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο–, με τη
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ιδίως μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, με την
ενθάρρυνση των ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των βασικών
ενδιαφερομένων φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών γενικώς, καθώς και με
την εντονότερη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και των καλύτερων διαθέσιμων
τεχνολογιών, ιδίως μέσω της προώθησής τους σε κοινοτικό επίπεδο.
Άρθρο 39
Ενεργειακή απόδοση και ορθολογική χρήση των πηγών (SAVE)
Η δράση για την τόνωση της ενεργειακής απόδοσης και της ορθολογικής χρήσης των
πηγών ενέργειας δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:
α) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και πιο ορθολογική χρήση της ενέργειας,
ιδίως στον κατασκευαστικό και τον βιομηχανικό τομέα, με εξαίρεση τις ενέργειες που
καλύπτονται από το άρθρο 41·
β) στήριξη της κατάρτισης νομοθετικών μέτρων και της εφαρμογής τους.
Άρθρο 40
Νέοι και ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι (Altener)
Η δράση για την προώθηση νέων και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων δύναται να
περιλαμβάνει τα εξής:
α) προώθηση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κεντρική και την
αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης· στηρίζεται
168
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, με εξαίρεση τις
ενέργειες που καλύπτονται από το άρθρο 41·
β) ενσωμάτωση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο τοπικό περιβάλλον και
στα ενεργειακά συστήματα·
γ) στήριξη της κατάρτισης νομοθετικών μέτρων και της εφαρμογής τους.
Άρθρο 41
Ενέργεια στις μεταφορές (STEER)
Η δράση για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης νέων και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:
α) στήριξη πρωτοβουλιών σχετικά με όλες τις ενεργειακές πτυχές των μεταφορών και
στήριξη της διαφοροποίησης των καυσίμων·
β) προώθηση των ανανεώσιμων καυσίμων και της ενεργειακής απόδοσης στις
μεταφορές·
γ) στήριξη της κατάρτισης νομοθετικών μέτρων και της εφαρμογής τους.
Άρθρο 42
Ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες
Η δράση για το συνδυασμό αρκετών από τους ειδικούς τομείς που αναφέρονται στα
άρθρα 39, 40 και 41 ή που αφορούν ορισμένες προτεραιότητες της Κοινότητας,
δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:
α) ενσωμάτωση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
αρκετούς τομείς της οικονομίας·
β) συνδυασμό διαφόρων μέσων, εργαλείων και φορέων στο πλαίσιο της ίδιας δράσης
ή του ίδιου σχεδίου.
169
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Τμήμα 2
Εφαρμογή
Άρθρο 43
Σχέδια προώθησης και διάδοσης
Στηρίζονται οι ακόλουθες δράσεις:
α) στρατηγικές μελέτες με βάση την ανταλλαγή αναλύσεων και τη συστηματική
παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και των τάσεων που παρατηρούνται στον
τομέα της ενέργειας, με σκοπό την κατάρτιση των μελλοντικών νομοθετικών μέτρων ή
την επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας –όπως εκείνης που διέπει τη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας–, την εφαρμογή της μεσοπρόθεσμης και της
μακροπρόθεσμης στρατηγικής στον ενεργειακό τομέα με σκοπό την προώθηση της
βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την εκπόνηση μακροπρόθεσμων οικειοθελών
δεσμεύσεων με τον εν λόγω τομέα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και, τέλος,
την ανάπτυξη συστημάτων προτύπων, επισήμανσης και πιστοποίησης, σε συνεργασία
επίσης με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπου αυτό είναι σκόπιμο·
β) δημιουργία, διεύρυνση ή αναδιοργάνωση δομών και μηχανισμών για τη βιώσιμη
ενεργειακή ανάπτυξη, όπως διαχείριση της ενέργειας, σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, καθώς και ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων και μέσων
της αγοράς, με παράλληλη αξιοποίηση των εμπειριών από παλαιότερα και σημερινά
δίκτυα·
γ) προώθηση συστημάτων και εξοπλισμών βιώσιμης ενέργειας ώστε να επιταχυνθεί
περαιτέρω η διείσδυσή τους στην αγορά και να τονωθούν οι επενδύσεις με σκοπό την
ευχερέστερη μετάβαση από την επίδειξη στην εμπορία αποδοτικότερων τεχνολογιών,
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και δημιουργία θεσμικών δυνατοτήτων·
δ) ανάπτυξη δομών ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, χρήση των
αποτελεσμάτων, προώθηση και διάδοση της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων
πρακτικών που εμπλέκουν όλους τους καταναλωτές, διάδοση των αποτελεσμάτων
170
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
των ενεργειών και των σχεδίων, καθώς και συνεργασία με τα κράτη μέλη μέσω
επιχειρησιακών δικτύων·
ε) παρακολούθηση της εφαρμογής και του αντικτύπου των κοινοτικών νομοθετικών
μέτρων και μέτρων στήριξης.
Άρθρο 44
Σχέδια πρώτης εμπορικής αξιοποίησης
Η Κοινότητα παρέχει στήριξη σε σχέδια που αφορούν την εμπορική αξιοποίηση
καινοτόμων
τεχνικών,
διαδικασιών,
προϊόντων
ή
πρακτικών
κοινοτικού
ενδιαφέροντος, για τα οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί επιτυχώς τεχνική επίδειξη. Τα
σχέδια
αυτά
στοχεύουν
εν
προκειμένω
στην
προώθηση
της
ευρύτερης
χρησιμοποίησης των εν λόγω τεχνικών, προϊόντων ή πρακτικών στις συμμετέχουσες
χώρες και στη διευκόλυνση της εφαρμογής τους στην αγορά.
Τμήμα 3
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
Άρθρο 45
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας καθορίζει λεπτομερώς και σύμφωνα με τους στόχους
που ορίζονται στο άρθρο 37:
α) τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος·
β) τις προτεραιότητες·
γ) τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους·
δ) τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για
την ανάλυση των δυνατοτήτων επίτευξης αποτελεσμάτων που θα συμβάλουν στην
171
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
υλοποίηση των στόχων των ειδικών προγραμμάτων και του προγράμματος-πλαισίου
στο σύνολό του·
ε) τα επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα·
στ) τους κανόνες συμμετοχής·
ζ) τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μέτρων.
ΤΊΤΛΟΣ III
ΓΕΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
Άρθρο 46
Επιτροπές
1. Η Επιτροπή επικουρείται από τις ακόλουθες επιτροπές:
α) την επιτροπή για το πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία" (EIP),
καλούμενη "επιτροπή διαχείρισης του EIP" (EIPC)·
β) την επιτροπή για το πρόγραμμα "Στήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ", καλούμενη
"επιτροπή διαχείρισης ΤΠΕ" (ICTC)·
γ) την επιτροπή για το πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη" (IEE), καλούμενη
"επιτροπή διαχείρισης του IEE" (IEEC).
Ο πλήρης συντονισμός και η συνεργασία σε ολόκληρο το πρόγραμμα-πλαίσιο,
συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής διαχείρισης και της συνεπούς συνολικής
εφαρμογής, εξασφαλίζονται από την Επιτροπή, η οποία επικουρείται από την EIPC, σε
στενή συνεργασία με την ICTC και την IEEC.
2. Για τις επιτροπές της παραγράφου 1, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 αυτής.
172
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης
1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.
3. Οι επιτροπές της παραγράφου 1 θεσπίζουν τους εσωτερικούς τους κανονισμούς.
Άρθρο 47
Εγχειρίδιο χρήστη
1. Μετά την έναρξη ισχύος του προγράμματος-πλαισίου, η Επιτροπή δημοσιεύει
ευανάγνωστο και φιλικό για τον χρήστη εγχειρίδιο που θεσπίζει σαφές, απλό και
διαφανές πλαίσιο γενικών αρχών για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμαπλαίσιο. Το εγχειρίδιο για τον χρήστη διευκολύνει ιδίως τη συμμετοχή των ΜΜΕ.
2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή
των αιτήσεων μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης είναι όσο
το δυνατόν συντομότερο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποστέλλονται εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Άρθρο 48
Στρατηγική συμβουλευτική επιτροπή για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία
Η Επιτροπή συμβουλεύεται τη "Στρατηγική συμβουλευτική επιτροπή για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία" που αποτελείται από εκπροσώπους
βιομηχανικών και επιχειρηματικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων
των ΜΜΕ, και άλλους εμπειρογνώμονες. Η τεχνογνωσία τους αφορά τους τομείς και
τα θέματα που εμπίπτουν στο πρόγραμμα-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της
χρηματοδότησης, των ΤΠΕ, της ενέργειας και της οικολογικής καινοτομίας.
Άρθρο 49
Κατάργηση
Η απόφαση 96/413/ΕΚ καταργείται.
173
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Άρθρο 50
Μεταβατικά μέτρα
Τα μέτρα εφαρμογής για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 27 στοιχείο
β) εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 456/2005/ΕΚ έως τις 31 Δεκεμβρίου
2008.
Μετά την ως άνω ημερομηνία, οι ενέργειες που έχουν ξεκινήσει δυνάμει της
απόφασης αριθ. 456/2005/ΕΚ στις ή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2008, θα
αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τη εν λόγω απόφαση, με εξαίρεση
την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της εν λόγω απόφασης, η οποία
αντικαθίσταται από την επιτροπή του άρθρου 46 παράγραφος 1 στοιχείο β) της
παρούσας απόφασης.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο α), η Επιτροπή
μπορεί να συνεχίσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, τη λειτουργία του δικτύου
Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών και τη σύναψη ετήσιων συμφωνιών με τα μέλη
του για τη χορήγηση ειδικών επιδοτήσεων, με χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
παρόντος προγράμματος-πλαισίου, και να διατηρήσει τους επιχειρησιακούς όρους
λειτουργίας του προηγούμενου πολυετούς προγράμματος για τις επιχειρήσεις και την
επιχειρηματικότητα που θεσπίζει η απόφαση 2000/819/ΕΚ.
Άρθρο 51
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στρασβούργο, 24 Οκτωβρίου 2006.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
174
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
J. Borrell Fontelles
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
P. Lehtomäki
[1] ΕΕ C 65 της 17.3.2006, σ. 22.
[2] ΕΕ C 115 της 16.5.2006, σ. 17.
[3] Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2006 (δεν έχει ακόμα
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 12ης
Οκτωβρίου 2006.
[4] ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
[5] ΕΕ L 167 της 6.7.1996, σ. 55.
[6] ΕΕ L 183 της 11.7.1997, σ. 12. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
αριθ. 1376/2002/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 30.7.2002, σ. 1).
[7] ΕΕ L 192 της 28.7.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1682/2004 (ΕΕ L 308 της 5.10.2004, σ. 1).
[8] ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την
απόφαση αριθ. 1776/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ
L 289 της 3.11.2005, σ. 14).
[9] ΕΕ L 14 της 18.1.2001, σ. 32.
[10] ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 29. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
αριθ. 787/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 12).
[11] ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την
απόφαση αριθ. 2113/2005/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 34).
175
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
[12] Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
[13] ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
[14] ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
[15] ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
[16] ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
[17] ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20.
[18] ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.
[19] ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90.
[20] ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την πράξη
προσχώρησης του 2003.
[21] ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65.
[22] ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σ. 42.
[23] ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50.
[24] ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
[25] ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).
[26] ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 1.
-------------------------------------------------ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ενδεικτική δημοσιονομική ανάλυση
176
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Η ενδεικτική κατανομή των ποσών που χορηγούνται από τον προϋπολογισμό για τα
συγκεκριμένα προγράμματα έχει ως εξής:
α) 60 % του συνολικού προϋπολογισμού για την εφαρμογή του προγράμματος
"Επιχειρηματικότητα και καινοτομία", εκ των οποίων περίπου το ένα πέμπτο
χορηγείται για την προώθηση της οικο-καινοτομίας·
β) 20 % του συνολικού προϋπολογισμού για την εφαρμογή του προγράμματος
"Στήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ"·
γ) 20 % του συνολικού προϋπολογισμού για την εφαρμογή του προγράμματος
"Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη".
-------------------------------------------------ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ρυθμίσεις εφαρμογής σχετικά με τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ που
ορίζονται στο άρθρο 17
1. ΚΟΙΝΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΆ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΆ ΜΈΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ
A. Προϋπολογισμός
Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό καλύπτει το πλήρες κόστος κάθε μέσου,
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμής προς τους ενδιάμεσους
χρηματοπιστωτικούς φορείς, όπως οι ζημίες από εγγυήσεις, τα έξοδα διαχείρισης για
το ΕΤΕ και τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς που διαχειρίζονται τους
ενωσιακούς πόρους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο επιλέξιμο κόστος ή δαπάνη.
Η μεταφορά πόρων μεταξύ μέσων πρέπει να παραμένει ευέλικτη έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς που
συντελούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος-πλαισίου.
B. Καταπιστευτικοί λογαριασμοί
177
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Το ΕΤΕ και τα σχετικά διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημιουργούν ξεχωριστούς
καταπιστευτικούς λογαριασμούς στους οποίους τοποθετούνται οι δημοσιονομικοί
πόροι κάθε μέσου. Αυτοί οι λογαριασμοί μπορεί να είναι τοκοφόροι. Οι τόκοι που
εισπράττονται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2013 δύνανται να προστίθενται στους
πόρους και να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του σχετικού μέσου.
Οι καταβολές που πραγματοποιεί ο καταπιστευματοδόχος για την εξόφληση των
υποχρεώσεων πληρωμής έναντι των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων
χρεώνονται στον αντίστοιχο καταπιστευτικό λογαριασμό. Τα ποσά που πρέπει να
επιστραφούν από τον καταπιστευματοδόχο στον γενικό προϋπολογισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έξοδα διαχείρισης του καταπιστευματοδόχου και άλλες
επιλέξιμες δαπάνες και έξοδα χρεώνονται στον καταπιστευτικό λογαριασμό σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και
του καταπιστευματοδόχου. Ο καταπιστευτικός λογαριασμός πιστώνεται με έσοδα
που προέρχονται από την Επιτροπή, με τόκους και, ανάλογα με το μέσο, με τα έσοδα
από πραγματοποιηθείσες επενδύσεις (μηχανισμός GIF) ή με προμήθειες αναλήψεων
υποχρεώσεων και εγγυήσεων καθώς και με άλλες απαιτήσεις (μηχανισμός SMEG).
Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα τυχόν υπόλοιπα των καταπιστευτικών λογαριασμών,
εκτός από τα δεσμευμένα κονδύλια που δεν έχουν ακόμη αφαιρεθεί και τα κονδύλια
που ευλόγως απαιτούνται για την κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών και εξόδων,
επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γ. Προμήθειες
Η διαχείριση των μέσων διέπεται από κατάλληλη πολιτική προμηθειών. Οι
προμήθειες καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις πρακτικές της αγοράς και
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
- τη συνολική διάρκεια του εκάστοτε μέσου και τις σχετικές απαιτήσεις
παρακολούθησης που υπερβαίνουν την περίοδο των δημοσιονομικών δεσμεύσεων·
- τις επιλέξιμες χώρες·
178
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
- το βαθμό νεωτερισμού και περιπλοκότητας του μέσου·
- τον συναφή αριθμό δραστηριοτήτων, όπως η έρευνα αγοράς, ο εντοπισμός των
ενδιάμεσων φορέων και η διενέργεια διαπραγματεύσεων με αυτούς, η διάρθρωση
των συναλλαγών, το κλείσιμο, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων.
Δ. Προβολή και ευαισθητοποίηση
Κάθε ενδιάμεσος φορέας πρέπει να προβάλει επαρκώς και με διαφάνεια τη στήριξη
που παρέχεται από την Κοινότητα, μεταξύ άλλων παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με
τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προβλέπονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο.
Εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί δικαιούχοι ενημερώνονται δεόντως όσον αφορά τις
διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης.
2. ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ GIF
A. Εισαγωγή
Οι παράμετροι σχετικά με την καταπίστευση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση
αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤΕ. Η Επιτροπή
εφαρμόζει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των ταμειακών
διαθεσίμων.
B. Ενδιάμεσοι φορείς
Ο GIF 1 και ο GIF 2 απευθύνονται σε ενδιάμεσους φορείς εμπορικού
προσανατολισμού, τους οποίους διαχειρίζονται ανεξάρτητες ομάδες που συνδυάζουν
τα κατάλληλα προσόντα με την απαιτούμενη πείρα. Οι ενδιάμεσοι φορείς επιλέγονται
σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων και της αγοράς, με διαφάνεια
και
χωρίς
διακρίσεις,
αποφεύγοντας
τυχόν
σύγκρουση
συμφερόντων
και
αποβλέποντας στη συνεργασία με ευρύ φάσμα εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών
φορέων ή παρόμοιων οργανισμών.
Γ. Κριτήρια επιλεξιμότητας
179
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Ο GIF λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις αυτοχρηματοδοτούμενες δραστηριότητες
του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΕ,
με την έγκριση επενδυτικής πολιτικής που εμπεριέχει υψηλότερο επιχειρηματικό
κίνδυνο, τόσο όσον αφορά τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς όσο και τις
επενδυτικές πολιτικές τους.
GIF 1
Ο GIF 1 επενδύει σε ενδιάμεσα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και σε άλλα
επενδυτικά μέσα που επενδύουν σε ΜΜΕ ηλικίας έως δέκα ετών, ξεκινώντας, κατά
κανόνα, από τη φάση προ-A (αρχική ώθηση) και A (εκκίνηση) και παρέχοντας
επενδύσεις συνέχειας, οσάκις ενδείκνυται. Οι συνήθεις μέγιστες συνολικές
επενδύσεις σε ενδιάμεσους φορείς παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων ανέρχονται
στο 25 % του συνολικού κεφαλαίου που διαθέτει ο σχετικός φορέας ή έως το 50 % για
νέους φορείς που θεωρείται ότι είναι πιθανό να επιδράσουν καταλυτικά στην
ανάπτυξη αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων για συγκεκριμένη τεχνολογία ή σε
συγκεκριμένη
περιφέρεια,
καθώς
και
ως
επενδυτικοί
δίαυλοι
για
τους
επιχειρηματικούς αγγέλους. Οι μέγιστες συνολικές επενδύσεις σε ενδιάμεσους φορείς
παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων ανέρχονται στο 50 % στις περιπτώσεις όπου το
επενδυτικό ενδιαφέρον του φορέα εστιάζεται στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται
στην οικολογική καινοτομία. Τουλάχιστον το 50 % του κεφαλαίου που επενδύεται σε
οποιονδήποτε φορέα πρέπει να προέρχεται από επενδυτές που λειτουργούν σε
συνθήκες οι οποίες αντιστοιχούν σε συνήθεις συνθήκες αγοράς (δυνάμει της αρχής
του ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς), ανεξάρτητα από τη νομική φύση
και την ιδιοκτησιακή δομή των επενδυτών που παρέχουν αυτό το ποσοστό του
κεφαλαίου. Καμία ανάληψη υποχρεώσεων προς μεμονωμένο φορέα δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ. Ο GIF 1 δύναται να συνεπενδύει με ίδιους πόρους του
ΕΤΕ ή με πόρους βάσει της εντολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή με
άλλους πόρους που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης του ΕΤΕ.
GIF 2
180
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Ο GIF 2 επενδύει σε ενδιάμεσα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που επενδύουν
σε ΜΜΕ, κατά κανόνα στις φάσεις B και Γ (επέκταση). Οι συνήθεις μέγιστες συνολικές
επενδύσεις σε ενδιάμεσα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου ανέρχονται στο 15 %
του συνολικού κεφαλαίου που διαθέτει ο σχετικός φορέας ή έως το 25 % για:
- νέους φορείς που θεωρείται ότι είναι πιθανό να επιδράσουν καταλυτικά στην
ανάπτυξη αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων για συγκεκριμένη τεχνολογία ή σε
συγκεκριμένη περιφέρεια·
- φορείς των οποίων το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στην οικο-καινοτομία·
- φορείς που δημιουργούνται από νεοσυσταθείσες ομάδες διαχείρισης.
Σε περίπτωση συνεπενδύσεων των πόρων του GIF 2 με ίδιους πόρους του ΕΤΕ ή
πόρους βάσει της εντολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή άλλους πόρους
που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης του ΕΤΕ, η μέγιστη συνεισφορά του GIF 2
ανέρχεται στο 15 %. Τουλάχιστον το 50 % του κεφαλαίου που επενδύεται σε
οποιονδήποτε φορέα πρέπει να προέρχεται από επενδυτές που λειτουργούν σε
συνθήκες οι οποίες αντιστοιχούν σε συνήθεις συνθήκες αγοράς (δυνάμει της αρχής
του ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς), ανεξάρτητα από τη νομική φύση
και την ιδιοκτησιακή δομή των επενδυτών που παρέχουν αυτό το ποσοστό του
κεφαλαίου. Καμία ανάληψη υποχρεώσεων προς μεμονωμένο φορέα δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ.
Δ. Ισότιμες επενδύσεις
Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού GIF σε ενδιάμεσο
χρηματοπιστωτικό φορέα είναι ισότιμες με εκείνες που πραγματοποιούν οι ιδιώτες
επενδυτές.
Ε. Ρόλος ακρογωνιαίου λίθου
Για νέα ταμεία που θεωρείται ότι είναι πιθανό να επιδράσουν καταλυτικά στην
ανάπτυξη αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων για συγκεκριμένη τεχνολογία ή σε
181
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
συγκεκριμένη περιφέρεια, το ΕΤΕ μπορεί να διαδραματίζει ρόλο ακρογωνιαίου
επενδυτικά λίθου.
ΣΤ. Διαφάνεια των όρων
Το ΕΤΕ εξασφαλίζει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο των
GIF 1 και GIF 2 είναι διαφανείς και κατανοητοί.
Ζ. Διάρκεια ζωής του GIF
Ο GIF αποτελεί μακροπρόθεσμο μηχανισμό ο οποίος θα συμμετέχει σε ενδιάμεσους
χρηματοπιστωτικούς φορείς, κατά κανόνα, για πέντε έως δώδεκα έτη. Εν πάση
περιπτώσει, η διάρκεια των επενδύσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού GIF δεν θα
υπερβαίνει τα 19 έτη από τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης μεταξύ της Επιτροπής
και του ΕΤΕ. Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες στρατηγικές εξόδου στις συμφωνίες
μεταξύ του ΕΤΕ και των ενδιάμεσων φορέων.
Η. Ρευστοποίηση επενδύσεων
Δεδομένου ότι οι περισσότερες επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο
του μηχανισμού GIF πρέπει να είναι σε μη εισηγμένους και μη ρευστούς τίτλους, η
ρευστοποίηση αυτών των επενδύσεων πρέπει να βασίζεται στη διανομή των εσόδων
που εισπράττονται από τον ενδιάμεσο φορέα μετά την πώληση των επενδύσεών τους
σε ΜΜΕ.
Θ. Επανεπένδυση εσόδων από ρευστοποιηθείσες επενδύσεις
Τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων και των επιστροφών που θα
εισπραχθούν από το ΕΤΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, προστίθενται στους πόρους του
GIF και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του.
3. ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΎ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΥΠΈΡ ΤΩΝ ΜΜΕ
A. Εισαγωγή
182
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Οι παράμετροι σχετικά με την καταπίστευση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση
αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤΕ και συνάδουν
με τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές. Η Επιτροπή εφαρμόζει ειδικές κατευθυντήριες
γραμμές για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων.
B. Ενδιάμεσοι φορείς
Οι ενδιάμεσοι φορείς επιλέγονται μεταξύ των συστημάτων εγγύησης που ήδη
εφαρμόζονται
ή
που
ενδέχεται
να
εφαρμοσθούν
σε
επιλέξιμες
χώρες,
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών αμοιβαίων εγγυήσεων, και οποιουδήποτε
άλλου κατάλληλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Οι διαδικασίες επιλογής πρέπει να
είναι διαφανείς και αμερόληπτες, αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων.
Οι ενδιάμεσοι φορείς επιλέγονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και
με γνώμονα τα εξής:
- τον αντίκτυπο στον όγκο της χρηματοδότησης (δάνεια, μετοχικό κεφάλαιο ή οιονεί
μετοχικό κεφάλαιο) που παρέχεται στις ΜΜΕ· ή/και
- τον αντίκτυπο στην πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· ή/και
- τον αντίκτυπο στην ανάληψη κινδύνου όσον αφορά τη χρηματοδότηση ΜΜΕ από
τον οικείο ενδιάμεσο φορέα.
Γ. Επιλεξιμότητα
Τα χρηματοοικονομικά κριτήρια που διέπουν την επιλεξιμότητα στο πλαίσιο του
μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ πρέπει να καθορίζονται για κάθε ενδιάμεσο
φορέα βάσει των δραστηριοτήτων του, με σκοπό την κάλυψη όσο το δυνατόν
περισσότερων ΜΜΕ. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες και
τις πρακτικές της αγοράς που επικρατούν στον σχετικό τομέα.
Είναι επιλέξιμη η χρηματοδότηση για την απόκτηση υλικών και άυλων περιουσιακών
στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένων
των
δραστηριοτήτων
καινοτομίας,
της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης.
183
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Τα κριτήρια που αφορούν την τέταρτη θυρίδα του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των
ΜΜΕ, δ) τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜΜΕ,
περιλαμβάνουν μεμονωμένες και πολύπλευρες συναλλαγές, καθώς και συναλλαγές
μεταξύ διαφόρων κρατών. Η επιλεξιμότητα πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες
πρακτικές της αγοράς, ιδίως όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα και τη
διαφοροποίηση του κινδύνου του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου.
Δ. Όροι εγγυήσεων
Οι εγγυήσεις που εκδίδονται από το ΕΤΕ, εξ ονόματος της Επιτροπής, στο πλαίσιο της
θυρίδας α) χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια, της θυρίδας β) μικροπιστώσεις και
της θυρίδας γ) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια του μηχανισμού εγγυήσεων
υπέρ των ΜΜΕ, καλύπτουν ένα τμήμα του κινδύνου που αναλαμβάνει ο ενδιάμεσος
φορέας στο πλαίσιο χαρτοφυλακίου χρηματοδότησης μεμονωμένων συναλλαγών. Η
τέταρτη θυρίδα του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ, δ) τιτλοποίηση,
περιλαμβάνει τον επιμερισμό του κινδύνου ορισμένων τιτλοποιημένων μεριδίων που
είναι αρχαιότερα του πρώτου τμήματος ζημιών ή την ανάληψη του κινδύνου ενός
σημαντικού μέρους του πρώτου τμήματος ζημιών από τον αρχικό επενδυτή και τον
επιμερισμό του υπόλοιπου τμήματος.
Οι εγγυήσεις που παρέχονται από το ΕΤΕ σχετικά με τη θυρίδα α) χρηματοδότηση με
δανειακά κεφάλαια, τη θυρίδα β) μικροπιστώσεις και τη θυρίδα γ) ίδια κεφάλαια ή
οιονεί ίδια κεφάλαια του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ είναι, κατά κανόνα,
ισότιμες με τις εγγυήσεις ή, οσάκις ενδείκνυται, με τη χρηματοδότηση από τον
ενδιάμεσο φορέα.
Το ΕΤΕ δύναται να χρεώνει σε ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό φορέα προμήθεια που
υπολογίζεται επί τη βάσει δεσμευμένων ποσών τα οποία όμως δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με συμφωνημένη κλίμακα ("προμήθειες ανάληψης
υποχρεώσεων") καθώς και προμήθειες εγγυήσεων. Δύναται επίσης να επιβάλει
προμήθεια σχετικά με μεμονωμένες συναλλαγές τιτλοποίησης.
E. Ανώτατο όριο των μέγιστων σωρευτικών ζημιών του ΕΤΕ
184
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Πρέπει να τεθεί ανώτατο όριο όσον αφορά το κόστος που συνεπάγεται ο μηχανισμός
SMEG για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε, σε καμία
περίπτωση, να μην υπερβαίνει τα δημοσιονομικά κονδύλια που χορηγούνται στο ΕΤΕ
στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού. Δεν πρέπει να υπάρχει υποχρέωση πληρωμής
στον προϋπολογισμό.
Η υποχρέωση του ΕΤΕ να καταβάλει το μερίδιό του όσον αφορά τις ζημίες του
ενδιάμεσου φορέα εξακολουθεί να ισχύει έως ότου το σωρευτικό ποσό των
πληρωμών που πραγματοποιούνται για την κάλυψη των ζημιών από συγκεκριμένο
χρηματοδοτικό χαρτοφυλάκιο, μειωμένο –όπου κρίνεται σκόπιμο– κατά το σωρευτικό
ποσό της αντίστοιχης ανάκτησης των ζημιών, φθάσει το προσυμφωνημένο ποσό, μετά
το οποίο η εγγύηση του ΕΤΕ ακυρώνεται αυτομάτως.
ΣΤ. Ανάκτηση ζημιών και άλλα έσοδα καταβλητέα στον καταπιστευτικό λογαριασμό
Τυχόν ανάκτηση ζημιών από συγκεκριμένο ενδιάμεσο φορέα πρέπει να πιστώνεται
στον καταπιστευτικό λογαριασμό και να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του
ανώτατου ορίου των μέγιστων σωρευτικών ζημιών του ΕΤΕ έναντι του ενδιάμεσου
φορέα. Οποιαδήποτε άλλα έσοδα, όπως οι προμήθειες ανάληψης υποχρεώσεων και
οι προμήθειες εγγυήσεων, πιστώνονται στον καταπιστευτικό λογαριασμό και, αν
ληφθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013, προστίθενται στους πόρους του
μηχανισμού SMEG.
Ζ. Διάρκεια του SMEG
Οι μεμονωμένες εγγυήσεις ΜΜΕ ισχύουν έως δέκα έτη.
4. ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ
A. Εισαγωγή
Οι διατάξεις εφαρμογής για τη δράση "Κεφάλαιο αρχικής ώθησης" και τη δράση
"Εταιρική σχέση", συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων της καταπίστευσης, της
διαχείρισης και της παρακολούθησης, υπόκεινται σε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής
και του ΕΤΕ ή των σχετικών διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
185
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Οι ενδιάμεσοι φορείς επιλέγονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς.
Οι διαδικασίες επιλογής για την παροχή τεχνικής βοήθειας είναι διαφανείς και να μην
επιφέρουν διακρίσεις, αποφεύγοντας τυχόν σύγκρουση συμφερόντων.
B. Δράση "Κεφάλαιο αρχικής ώθησης"
Η διαχείριση της δράσης "Κεφάλαιο αρχικής ώθησης" πραγματοποιείται βάσει
καταπίστευσης. Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πρέπει να καλύπτει το
συνολικό κόστος της δράσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισής της και
οποιεσδήποτε άλλες επιλέξιμες δαπάνες ή έξοδα. Οι παρεχόμενες επιδοτήσεις πρέπει
να στηρίζουν τα Ταμεία επενδύσεων που περιλαμβάνουν κεφάλαια αρχικής ώθησης
στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμά τους, καλύπτοντας τμήμα του απορρέοντος
κόστους διαχείρισης.
Γ. Δράση "Εταιρική σχέση"
Η διαχείριση της δράσης "Εταιρική σχέση" πραγματοποιείται μέσω του ΕΤΕ ή
σχετικών διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Καλύπτει την τεχνική βοήθεια, τα
έξοδα διαχείρισης και άλλες επιλέξιμες δαπάνες για τη στήριξη της ενίσχυσης των
ικανοτήτων.
5. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
Οι εξωτερικές αξιολογήσεις διενεργούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,
λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη και την
απασχόληση που θεσπίστηκε με την απόφαση 98/347/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης
Μαΐου 1998, για μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής υπέρ των καινοτόμων μικρών και
μεσαίων
επιχειρήσεων
(ΜΜΕ)
που
δημιουργούν
θέσεις
απασχόλησης
—
Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση [1] και του πολυετούς
προγράμματος για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις ΜΜΕ. Οι
εξωτερικές αξιολογήσεις εκτιμούν τον αντίκτυπο των κοινοτικών χρηματοδοτικών
μέσων για τις ΜΜΕ και παρέχουν ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των
αποτελεσμάτων
που
έχουν
επιτευχθεί,
ιδίως
με
την
αξιολόγηση
των
186
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων και της σχέσης κόστους-οφέλους κάθε μέσου. Οι
εκθέσεις αξιολόγησης περιλαμβάνουν στατιστικά δεδομένα για την Ένωση ως σύνολο
και για τα μεμονωμένα κράτη μέλη και τις άλλες συμμετέχουσες χώρες, μεταξύ των
οποίων:
- για τον GIF, τον αριθμό των ΜΜΕ που καλύφθηκαν και τον αριθμό των θέσεων
εργασίας που δημιουργήθηκαν,
- το ποσοστό αποδοτικότητας των επενδύσεων,
- για τον SMEG, τον αριθμό και την αξία των δανείων που δόθηκαν από τους
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς στις ΜΜΕ, τον αριθμό των ΜΜΕ που
καλύφθηκαν καθώς και τον αριθμό και την αξία των δανείων για τα οποία υπήρχε
αδυναμία πληρωμής,
- για τη δράση "Κεφάλαιο αρχικής ώθησης", τον αριθμό των οργανισμών που
στηρίχθηκαν και τον όγκο των επενδύσεων σε κεφάλαια αρχικής ώθησης,
- για τη δράση "Εταιρική σχέση", τον αριθμό των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών
φορέων που στηρίχθηκαν και των ΜΜΕ που καλύφθηκαν,
- τυχόν ειδικά αποτελέσματα σχετικά με την οικο-καινοτομία.
Προβάλλονται επαρκώς τα αποτελέσματα και τα διδάγματα από τις εκθέσεις των
εξωτερικών αξιολογητών, καθώς και η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ
των ενδιαφερομένων φορέων.
[1] ΕΕ L 155, 29.5.1998, σ. 43.
-------------------------------------------------ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων και της
καινοτομίας που ορίζονται στο άρθρο 21
187
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
α) Υπηρεσίες ενημέρωσης,
ανατροφοδότησης με στοιχεία, επιχειρηματικής
συνεργασίας και διεθνοποίησης
- διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία και τις ευκαιρίες της
εσωτερικής αγοράς εμπορευμάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της
σήμανσης για ευκαιρίες υποβολής προσφορών,
- ενεργός προώθηση κοινοτικών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και πολιτικών και
προγραμμάτων σχετικά με τις ΜΜΕ και παροχή πληροφοριών στις ΜΜΕ σχετικά με
τις διαδικασίες εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων,
- λειτουργικά εργαλεία για τον υπολογισμό του αντικτύπου της ισχύουσας
νομοθεσίας για τις ΜΜΕ,
- συμβολή στην εκπόνηση μελετών της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου,
- εφαρμογή άλλων κατάλληλων μέσων για την ενεργό συμμετοχή των ΜΜΕ στη
διαδικασία χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής,
- παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για την ανάπτυξη διασυνοριακών δραστηριοτήτων
και διεθνούς δικτύωσης,
- στήριξη των ΜΜΕ στην εξεύρεση σχετικών εταίρων από τον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα μέσω των κατάλληλων εργαλείων.
β) Υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά της τεχνολογίας και της
τεχνογνωσίας
- διάδοση των πληροφοριών και αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις
πολιτικές, τη νομοθεσία και τα προγράμματα στήριξης στον τομέα της καινοτομίας,
- συμμετοχή στη διάδοση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
- παροχή μεσιτικών υπηρεσιών για τη μεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων, καθώς και
για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ κάθε μορφής φορέων καινοτομίας,
188
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
- τόνωση των ικανοτήτων καινοτομίας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ,
- διευκόλυνση της σύνδεσης με άλλες υπηρεσίες καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων
υπηρεσιών που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία.
γ) Υπηρεσίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στο έβδομο πρόγραμμαπλαίσιο για την έρευνα
- αύξηση της ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο
για την έρευνα,
- παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για την πιστοποίηση των ιδίων αναγκών σε έρευνα
και τεχνολογική ανάπτυξη και για την εξεύρεση σχετικών εταίρων,
- συνδρομή των ΜΜΕ κατά την εκπόνηση και το συντονισμό προτάσεων σχεδίων για
τη συμμετοχή στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ε&ΤΑ39.
Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί πως τα κονδύλια του ΕΤΑ δεν
απορροφώνται
σε
ικανοποιητικό
βαθμό,
εξαιτίας
της
έλλειψης
μεγάλου
ενδιαφέροντος στη διαδικασία έγκρισης κρατικών ενισχύσεων, κάτι που έχει αρχίσει
να αλλάζει σταδιακά, οι δυνατότητες ενισχύσεων, της εξοικείωσης της ελληνικής
ερευνητικής κοινότητας με θέματα όπως είναι η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα,
στο θεσμικό πλαίσιο που έχεις πολλές ελλείψεις και στην έλλειψη προσωπικού, αλλά
και της μη διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης του ήδη υπάρχοντος προσωπικού σε
θέματα έρευνας.
Τέτοια θέματα θα μπορέσουν να επιλυθούν μέσω της αναμόρφωσης του Εθνικού
Θεσμικού Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογία, όπου περιλαμβάνεται «η
δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, Διϋπουργικής Επιτροπής
και Εθνικού Οργανισμού»40.
39
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D1639:EL:NOT
Παρατίθεται αυτούσια η απόφαση.
40
www.liaison.uoc.gr/documents/sxetikh_bibliografia/sxetikh.../ESPA.pdf 2/ 8/ 2013.
3/ 8/ 2013.
189
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
Περίληψη ΚΑΠ
Η νέα ΚΑΠ θέτει εκ νέου τους κανόνες για ένα διάστημα επτά χρόνων για να εξοπλίσει
τον αγροτικό τομέα της Ευρώπης. Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020
ανέρχεται στα 408.31 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ο εν λόγω κανονισμός 1307/13 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/608 της 20ης Δεκεμβρίου 2013. Ο κανονισμός αυτός
στοχεύει στον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την απλοποίηση των κανόνων σε ισχύ
σχετικά με την δημόσια παρέμβαση, την ιδιωτική αποθεματοποίηση, τα έκτακτα
μέτρα και την ενίσχυση σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και την διευκόλυνση της
συνεργασίας ανάμεσα στον παραγωγό και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις.
Για την ομαλή μετάβαση από την ισχύουσα στην νέα ΚΑΠ ένας σχετικός κανονισμός
διέπει τη μετάβαση αυτή για το 201441.
Τα βασικά σημεία της αναθεώρησης της ΚΑΠ αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις,
δηλαδή μείωση του ποσού εισοδηματικής ενίσχυσης για τις μεγάλες καλλιέργειες
(άρθρο 11), αναδιανεμητικές πληρωμές (άρθρο 41), εξωτερική σύγκλιση, εσωτερική
σύγκλιση (άρθρο 25), συνδεδεμένες ενισχύσεις (άρθρα 52 και 53), δημοσιονομική
Πειθαρχία (άρθρο 8), καθώς και αυτό που αφορά τον ενεργό αγρότη (άρθρο 9) και
τους νέους αγρότες (άρθρα 50 και 51). Επίσης, αφορά το πρασίνισμα (άρθρα 43 έως
47), την ισοδυναμία (άρθρο 43 & παράρτημα IX), τη διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων
(άρθρο 44), τις περιοχές οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ) (άρθρο 45 και παράρτημα X).
Μια άλλη παράμετρος που αφορούν τα νέα σημεία της ΚΑΠ είναι η ενιαία
κοινή οργάνωση αμπέλων (άρθρο 61 και ακόλουθα), τη ζάχαρη (άρθρα 124 και
ακόλουθα), το γάλα (άρθρα 148 και ακόλουθα), τη δημόσια παρέμβαση και ιδιωτική
αποθεματοποίηση (άρθρα 8 και ακόλουθα), καθώς και προγράμματα για τα σχολεία
(άρθρα 22 και ακόλουθα), αλλά και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές
οργανώσεις (άρθρα 152 και ακόλουθα), έκτακτα μέτρα (άρθρα 219 και ακόλουθα) και
41
http://www.paseges.gr/el/news/Dhmosieythhkan-oi-kanonismoi-ths-neas-KAP 26/ 12/
2013.
190
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
το άρθρο 43(3) διατάξεις σχετικές με την Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας (Σταθερή διάταξη).
Η τρίτη παράμετρος αφορά την αγροτική ανάπτυξη, δηλαδή το κοινό
στρατηγικό πλαίσιο, τις προτεραιότητες (άρθρο 5), τις επενδύσεις (άρθρο 17), τη
δασοκομία (άρθρα 21-27,34), το γεωργο-περιβάλλον (άρθρο 28) / Βιολογική Γεωργία
(άρθρο 29) / Natura και Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (άρθρο 30), περιοχές με
φυσικούς περιορισμούς (άρθρα 31-32 και παράρτημα II), τη χρηματοδότηση (άρθρο
59) και την καινοτομία.
Η τέταρτη παράμετρος είναι ο οριζόντιος κανονισμός και αφορά συστήματα
χρηματοδότησης, διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και σύστημα παροχής γεωργικών
συμβουλών, πολλαπλή
συμμόρφωση, απόσυρση
αχρεωστήτως
καταβληθέντων
ενισχύσεων και κυρώσεις, τη δημοσίευση των ονομάτων των δικαιούχων των ταμείων
της ΚΑΠ, ενώ δεν παραλείπεται η εισαγωγή αποθέματος κρίσεων ώστε να
υποστηρίζεται ο αγροτικός τομέας σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων που επηρεάζουν
την αγροτική παραγωγή ή την διανομή42.
42
http://www.paseges.gr/el/news/Koinh-Agrotikh-Politikh:-H-Anathewrhsh-egkrithhke-apoto-Symboylio-teleytaies-exelixeis 27/ 12/ 2013.
191
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΤΥΠΗ ΒΙΒΛΟΓΡΑΦΙΑ
1. SETE, 2012.
2. Παπασταθοπούλου Π. & Μπάλτας, Γ., Συμπεριφορά Καταναλωτή Αρχές,
Στρατηγικές, Εφαρμογές, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2003.
3. Σιώμκος, Γ., Συμπεριφορά καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, τ. Α’, εκδ.
Σταμούλης, Αθήνα 1994.
4. Ελληνικό
Κέντρο
Αγροτουρισμού,
«αγροτουρισμός-
οικοτουρισμός»,
Ιανουάριος 2003.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
1. energy_el httpeuropa.eupolenerflipbookelfilesenergy_el.pdf .
2. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=446
3. http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/smart_cities_en.htm
4. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-538_en.htm?locale=en .
5. http://www.depa.gr/default.asp?pid=80&la=1 10/ 10/ 2013.
6. http://www.ant1online.gr/Politics/Goverment/Pages/20136/1ff96f1a-25ef45ab-aa25-1980b8396b30.aspx 15/ 10/ 2013.
7. http://www.info-kilkis.gr/botanikos.html 21/ 8/ 2013.
8. http://lawbank.forologikanea.gr/laws/viewArticle?article_id=5636 4/ 9/ 2013.
9. http://www.epixeiro.gr/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%C
E%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%9D%CE%AD%CE
%BF%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%
CF%8C%CF%82-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82/489-2011-04-2517-15-35 11/ 11/ 2013.
10. http://www.epixeiro.gr/attachments/article/499/FEK_112_A_N.3861.pdf
5/
11/ 2013.
11. http://euractiv.gr/thematikoi-fakeloi/i-nea-koini-agrotiki-politiki-tis-periodoy-20142020 22/ 12/ 2013.
192
Φεβρουάριος 2014
Τμήμα Λογιστικής – ΤΕΙ Ηρακλείου
12. http://www.paseges.gr/el/news/Koinh-Agrotikh-Politikh:-H-Anathewrhsh-egkrithhkeapo-to-Symboylio-teleytaies-exelixeis 23/ 12/ 2013.
13. http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/1973dt22-11-2013c 22/ 12/ 2013.
193
Φεβρουάριος 2014
Fly UP