...

เครื่องฟอกอากาศพลังสุริยะ + เตาปงยาง ลดไหม ลดควัน ลดมะเร็ง จาก หองปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือทางการแพทยและสิ่งแวดลอม

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

เครื่องฟอกอากาศพลังสุริยะ + เตาปงยาง ลดไหม ลดควัน ลดมะเร็ง จาก หองปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือทางการแพทยและสิ่งแวดลอม
เครื่องฟอกอากาศพลังสุริยะ + เตาปงยาง ลดไหม ลดควัน ลดมะเร็ง
จาก หองปฏิบตั กิ ารวิจัยเครื่องมือทางการแพทยและสิ่งแวดลอม
ออก รายการ Cyber Frontier สุดขอบไซเบอร
ทางชอง NBT ในวันอาทิตยที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.30 – 12.00 น.
เมื่อวันศุก รที่ 25 ตุล าคม 2556 ทางรายการ สุดขอบไซเบอร ทางสถานีวิท ยุโ ทรทัศนแหงประเทศ
ไทย NBT ไดม าทําการถายทํา 2 ผลงานนวัตกรรมจากหองปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือทางการแพทยและ
สิ่งแวดลอม ไดแก
1. เครื่องฟอกอากาศพลังสุริยะ
2. เตาปงยาง ลดไหม ลดควัน ลดมะเร็ง
ทีมงานนักศึกษาฟสิกสประยุกต ใหสัมภาษณ ในรายการสารคดีโทรทัศน "Cyber Frontier สุดขอบ
ไซเบอร" เรื่อง เครื่องฟอกอากาศพลังสุริยะ และเตาปงยาง ลดไหม ลดควัน ลดมะเร็ง ซึ่งเปนผลงานที่ไดรับ
รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม ถนนเทคโนโลยี 2556 และรางวัล THE WINNER จากรายการ
สมรภูมิไอเดีย ปที่ 8 โดยการถายทําครั้ง นี้นําเสนอเกี่ยวกับ ความสามารถในการทํางานจริง ของผลงาน
นวัตกรรมทั้ง 2 ผลงาน ที่สามารถใชงานไดจริงและมีประสิทธิภาพสูง และจะนําออกอากาศในวันอาทิตยที่ 3
พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.30 – 12.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT
Fly UP