...

ส่งหลักฐานด่วน

by user

on
Category: Documents
143

views

Report

Comments

Transcript

ส่งหลักฐานด่วน
ส่งหลักฐานด่วน
นั ก ศึ ก ษาที่ ยื่ น ขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ
(อุ ท กภั ย ) รอบที่ 1 ให้ ติ ด ต่ อ และส่ ง หลั ก ฐาน ภายในวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2554
ที่คุณลัดดา วัชระวรากรณ์ หรือ คุณเมทินี สุประพาส ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น
4 ส านั ก งานอธิ ก ารบดี โทร. 02 -3298000 ต่ อ 3245 ถ้ า ไม่ ส่ ง ห ลั ก ฐาน
ภายในวันที่กาหนด สถาบันถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
ลาดับ
1
ชื่อ - สกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายสุเมธ
รัตนากรธิติ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
50011751
หลักฐานที่ข
- บัตรนักศึกษา
- ทะเบียนบ้านมา
2
นายบารมี
สิทธิกิจ
52010629
- บัตรประชาชนบ
- ทะเบียนบ้านบิด
3
น
. ส
อรุณลักษณ์
. นาคกล่อม
52011420
- บัตรประชาชนบ
- ทะเบียนบ้านบิด
4
น.ส. ทิพาวรรณ
สวัสดิบุตร
52010421
- บัตรประชาชนบ
- ทะเบียนบ้านบิด
5
นายสถิตคุณ
เทวะเศกสรรค์
54011313
- บัตรประชาชนม
- ทะเบียนบ้านมา
6
นายจิรัฐติ
ทิพยรัตน์
54010219
- บัตรประชาชนบ
- ทะเบียนบ้านบิด
7
นายสุรพงศ์
จริยาวัฒนานนท์
52011335
ทะเบียนบ้านนศ./
8
น.ส.เพียงรวินทร์ หาญสิทธิ์
52010872
- หลักฐานบิดา
9
น.ส.กรรวี
รัตนมณี
53010029
- สมุดบัญชีนักศึก
10
นายปิติพงศ์
ชมบุหงา
53010986
- ทะเบียนบ้านมา
11
นายนภดล
เข็มมณี
52010563
- ทะเบียนบ้านบิด
12
น.ส. สุรนาถ
วงษ์ประเสริฐ
53011777
- บัตรประชาชนบ
- ทะเบียนบ้านบิด
13
น
. ส
พรไพรินทร์
14
นายวศิน
. คุณช่างทอง
วรารักษ์สัจจะ
52010788
- บัตรประชาชนบ
53011441
- บัตรประชาชนม
- ทะเบียนมารดา
15
นายชัยพร
ลีกิจวัฒนะ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
16 น.ส. ทิวาพร
ยศมูล
17
นายพลพัฒน์
พงษ์สุภา
52010245
- ภาพถ่ายที่อยู่อา
รหัสประจาตัวนักศึกษา
หลักฐานที่ข
52010423
- บัตรนักศึกษา
51010874
- บั ต ร ป ร ะ ช า
มารดา
- บัตรประชาชนบ
- ทะเบียนบ้านบิด
18
นายทศพร
ปวนปันมา
52010404
- บัตรประชาชนน
19
นายวีรภัทร์
เจียระผกานนท์
52011149
- บัตรประชาชนบ
- ทะเบียนบ้านบิด
20
นายปิยภัทร์
เงินดี
53010991
- เจ้าของบ้าน
- บัตรประชาชนบ
- ทะเบียนบ้านบิด
21
นายจักรวาล
ทองมี
53010188
- เจ้าของบ้าน
22
นายภาณุพงศ์
น้าแก้ว
53011234
- เจ้าของบ้าน
52010324
- ทะเบียนบ้านมา
- เจ้าของบ้าน
23
นายณัฐนนท์
น้อยไขขา
- สมุดบัญชีนักศึก
24
นายณัฐภัทร
จั่นงาม
51010428
- ข้อมูลบิดา
25
น.ส.แพรพรรณ
ธรรมบาลอุดม
53011187
- เจ้าของบ้าน
26
นายวิสิษฏ์
ธรรมภิบาลอุดม
54011214
- เจ้าของบ้าน
27
นายพัชรพงศ์
โชคสิทธิพัฒน์
51010881
- เจ้าของบ้าน
28
น.ส. ภัทริน
เหลืองเถลิงพงษ์
53011222
- เจ้าของบ้าน
29
นายเชาวฤทธิ์
ชัยสุริยะพันธ์
53010385
- เจ้าของบ้าน
30
นายสิทธิพจน์
แจ่มโลก
53011684
- เจ้าของบ้าน
31
น.ส. กานต์ชนา
คงศรี
52010060
- เจ้าของบ้าน
32
นายวรวิทย์
รัตนวงศ์
52011051
- เจ้าของบ้าน
33
น.ส. ปาลิตา
ถานอาจนา
52010715
- เจ้าของบ้าน
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
34 นายกฤษฎา
กฤษณังกูร
รหัสประจาตัวนักศึกษา
หลักฐานที่ขอเพ
52010028
- เจ้าของบ้าน
35
นายภาณุพันธ์
พุทธางกูร
54010990
- เจ้าของบ้าน
36
น.ส. ภณิดา
ผลนิมิตร
52010482
- เจ้าของบ้าน
37
นายณัฐพล
พรณัฐวุฒิกุล
52010342
- เจ้าของบ้าน
38
นายภคพล
ตั้งดารงรัตน์
52010880
- เจ้าของบ้าน
39
นายชาญณรงค์ ชิตานนท์
53010353
- เจ้าของบ้าน
40
นายพีรวัส
ศรีม่วง
53011164
- เจ้าของบ้าน
41
นายสรรเสริญ
ชีวินจรัสโรจน์
51011368
- เจ้าของบ้าน
42
นายอัมพรชัย
ภู่ผล
53610538
- เจ้าของบ้าน
( ป. โท )
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
42
น.ส. เพ็ญนภา
ตินตะโมระ
51020055
- เจ้าของบ้าน
43
น.ส.กมลชนก
ศรีศุภสันต์
54020002
- เจ้าของบ้าน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
44
นายธันคม
เกษทอง
51020253
- ทะเบียนบ้านมารด
45
นายพฤทธิ์
เติมไพสิฐ
52020209
- บัตรประชาชนมา
- ทะเบียนมารดา
46
น.ส. สมฤดี
ผดุงศักดิ์วงศ์
51020075
- บัตรนักศึกษา
47
น.ส. พิมพ์พร
ผลชูชื่น
50020054
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
48
นายพลากรณ์
จริยะนันตกุล
50020049
- บัตรนักศึกษา
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
49
น
. ส
พรรณทิพา
. มงคลล่า
50020048
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
50 น.ส. ชนาทิพย์ สุนย์ตะคุ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
หลักฐานที่ขอเพ
50020016
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
51
นายกนกพล
อยู่เจริญ
51020089
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
52
นายวีรพล
การีโรจน์
51020130
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
53
นายธีธัช
สถิตานุชิต
54020202
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
54
นายเอกพันธุ์
ฤกษ์ประสูตร
52030184
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
55
น.ส. เบญญภา
สอนสุทธิ์
53035213
- บัตรประชาชนมา
- ทะเบียนบ้านมารด
56
น.ส. เสริมพร
ดวงจินดา
53030203
- บัตรประชาชนมา
57
น.ส.ขวัญชนก
สุดโต
52030094
- บัตรประชาชนบิด
58
น
. ส
วชิราภรณ์
. ตรีมรรค
52030186
- บัตรประชาชนบิด
59
นายทศพล
53035050
- บัตรประชาชนบิด
แก้มแกมคง
- ทะเบียนบ้านบิดา
60
น.ส. วสุ
นันทดี
52030223
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
61
น.ส. ปณียา
พจนปรีชา
52030205
- สมุดบัญชีนักศึกษ
62
นายชวพล
กลิ่นแพทย์กิจ
51030207
- ทะเบียนบ้านนักศ
63
นายกนกพล
แก้ววิชิต
53030170
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
64
น.ส.อัญชนา
มีเดชสกุณี
53035159
- เจ้าของบ้าน
- บัตรนักศึกษา
65
น.ส. แคทรียา
จันทราอภิรักษ์
53035202
- เจ้าของบ้าน
66
น.ส. นุศราพร
ศรีเนตร
51030315
- เจ้าของบ้าน
51040405
บัตรประชาชนนักศ
- บัตรประชาชนมา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
67
นายชัชวิน
แก้วกุลศรี
- ทะเบียนบ้านมารด
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
68 น.ส.สุพรรษา
แสงจันทร์
รหัสประจาตัวนักศึกษา
หลักฐานที่ขอเพ
53040286
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
69
น.ส.สาริสา
แก้วเทศ
51040106
- บัตรประชาชนมา
- ทะเบียนบ้านมารด
70
นายธวัชชัย
สอนเขียว
51040035
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
71
นายอมฤต
สิ ง ห ร า ณ
อยุธยา
51040372
- บัตรประชาชนมา
- ทะเบียนบ้านมารด
72
นายเอกรินทร์
มะขามทอง
51040374
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
73
น.ส. กมลา
อ่างมณี
51040193
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
74
นายบดินทร์
ศุภเดชานนท์
51040660
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
75
นายอนันตชัย
คงผล
51040737
บัตรประชาชนนักศ
76
น.ส. ชุลีพร
กลั่นเรืองแสง
51040635
- บัตรนักศึกษา
77
น.ส.รังสิมา
ควรชม
52040266
- บัตรประชาชนมา
78
น.ส.วนิดา
รักชาติ
51010251
- เจ้าของบ้าน
79
น.ส. โสรยา
ใบเต๊ะ
52040217
- บัตรประชาชนบิด
- ทะเบียนบ้านบิดา
- ลักษณะที่พักอาศัย
80
น.ส.วิมลภรณ์
เชื้อน้อย
52040375
- รายละเอียดบิดา
81
นายสุรสิทธิ์
รุ่งเรืองชยพร
51040108
- เจ้าของบ้าน
82
นายสิวะพงศ์
เหล่าจินดาพันธ์
51040100
- ทะเบียนบ้านมารด
- เจ้าของบ้าน
83
น.ส. อภิรดี
เจ้าวรรณะ
54040355
- เจ้าของบ้าน
84
นายณพัชร
ผลโชค
51040639
- เจ้าของบ้าน
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
85 น.ส. กุลธิดา ทิพย์สมบูรณ์
รหัสประจาตัวนักศึกษา
หลักฐานที่ขอเพิ่ม
54040657
สมุดบัญชีของนักศึกษ
86
น.ส. กรพินธุ์
โสภาผล
52040558
- เจ้าของบ้าน
87
น.ส.กุสุมา
ศรีสละ
51040381
- เจ้าของบ้าน
88
น.ส.วิชริณี
สถาพรวรศักดิ์
51040464
- เจ้าของบ้าน
89
นายชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร
51040409
- เจ้าของบ้าน
90
น.ส. ปริญญา เมี้ยนแม้น
51040559
- เจ้าของบ้าน
91
น.ส. สุวีณา
แพรสุวรรณ์
51040730
- เจ้าของบ้าน
92
น.ส.วารุณี
รอดสุข
53040911
- เลขที่บ้าน
93
น.ส.กฤษติญา สุกใส
53040125
- เลขที่บ้าน
94
นายนัฐตพงษ์ ขาขยัน
53040167
- เจ้าของบ้าน
95
นายวรากร
51040347
- หลักฐานบิดา
อรุณพานิชเลิศ
- หลักฐานมารดา
- เจ้าของบ้าน
96
น
. ส
ภัทราภรณ์
97
นางภควัต
98
น.ส. สุกันยา
. ไชยนา
53040321
- เจ้าของบ้าน
วิจิตรสาร
51041035
- เจ้าของบ้าน
เปียสุวรรณ
51041048
- เจ้าของบ้าน
- บัตรประชาชนบิดา
99
นายกิตติพงษ์ แช่มพักตร์
100 น
. ส
เบญจมาศ
101 นายณัฐวุฒิ
54040368
- เจ้าของบ้าน
. วงศ์จักษุ
52040168
- เจ้าของบ้าน
ฤทธิ์บุญ
54040750
- เจ้าของบ้าน
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
คณะวิทยาศาสตร์
102 นายประยุทธ
โพธิลักษณ์
รหัสประจาตัวนักศึกษา
หลักฐานที่ขอเพิ่ม
52650602
ภาพถ่ายที่อยู่อาศัย
บัตรประชาชนบิดา
- ทะเบียนบิดา
( ป. โ ท )
103 น.ส. นันทิยา
วรวุฒิพงษ์
53051386
- เจ้าของบ้าน
104 น.ส.ชัชฎา
วุฒิโชคดารงค์
51050235
- เจ้าของบ้าน
105 น.ส.อณิชญ์สร สามารถ
51051104
- เจ้าของบ้าน
106 น.ส.อัมพิกา
51051111
- เจ้าของบ้าน
107 น.ส.กัลยารัตน์ เชี่ยวชาญ
51050005
- เจ้าของบ้าน
108 น.ส. พิรญาณ์
หมั่นเพ็งยัง
54050414
- เจ้าของบ้าน
109 น.ส. อัจจิตา
ใจธรรม
53050573
ทะเบียนบ้านมารดา
- เจ้าของบ้าน
- เจ้าของบ้าน
เรืองเดช
110 น.ส.กมลวรรณ สิตานนท์
50068003
111 นายประวีณ
บุญหนุน
51050735
- เจ้าของบ้าน
112 น.ส.ภัทรพร
วิพัฒน์ครุฑ
51050172
- เจ้าของบ้าน
113 นายคุณาธิป
คณาทรัพย์บวร
52050013
- เจ้าของบ้าน
114 นายสิริดล
ดลสู่สุขหทัย
53051465
- เจ้าของบ้าน
115 น.ส. ยุวลี
อินทร์วิลัย
51050764
- เจ้าของบ้าน
116 นายเกษมสันต์ ทองอยู่
52050841
- เจ้าของบ้าน
117 น.ส.อนงค์รัตน์ ศรีลารักษ์
52050929
- เจ้าของบ้าน
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
118 นายวิศวะ
เจนจบ
รหัสประจาตัวนักศึกษา
53660517
หลักฐานที่ขอเพ
-
(ป.โท)
119 นายชยพล
ประไพพรเลิศ
แบบขอรับความช่วย
- ท ะ เบี ย น บ้ า น บ
มารดา
- บั ต ร ป ร ะช าช น บ
มารดา
- สมุดบัญชีนักศึกษา
53070012
- เจ้าของบ้าน
53080211
- ทะเบียนบ้านมารด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
120 น.ส. อรวรรณ
ขาวพุ่ม
- บัตรประชาชนมาร
121 นายฐิติพงศ์
ทิพย์แก้ว
52080159
- บัตรนักศึกษา
122 น.ส.พัณนิดา
พุ่มพวง
51080103
- เข้าของบ้าน
123 น.ส.วนิดา
อุตะรัง
53080051
- เจ้าของบ้าน
124 น.ส.นัสรีน
โซ๊ะลี
52080180
- รายละเอียดมารดา
125 นายพงษ์สม
ปัจโจปการกิจ
53080107
- เจ้าของบ้าน
126 น.ส. เปมิกา
ปัทม์แก้ว
53080032
- เจ้าของบ้าน
127 น.ส.รัชดาภรณ์ อุบลวรรณา
52080049
- เจ้าของบ้าน
128 น.ส.ขนิษฐา
51080141
- เจ้าของบ้าน
54671409
- เจ้าของบ้าน
โรจน์ประกาศิต
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
129 นายนพพร
ทองสังข์
( ป. โท)
Fly UP