...

Series and Summation Notation

by user

on
Category:

copyright

40

views

Report

Comments

Transcript

Series and Summation Notation
Name
Date
Class
Practice A
LESSON
12-2 Series and Summation Notation
Use summation notation to write each series.
1. 2 4 8 16 32 64
a. Find a rule for the kth term.
b. Write the notation for the first 6 terms.
6
2
ak 2 k
k
k1
2. 6 5 4 3 2
5
3. 4 7 10 13 16 19
6
k1
4. 2 8 18 32
4
k1
5. 3 9 27 81 243
5
k 7 2k
2
3k 1 k1
3 k
k
k1
7. 1 4 9 16 25
5
6. 16 12 8 4 0 4 8
7
20 4k k1
Expand each series. Then evaluate.
2
k1
7
8.
2k
2
k3
18 32 50 72 98
270
a. Expand by replacing k.
b. Simplify.
4
9.
10
k
2
__
k1
a. Expand.
b. Simplify.
4
11.
5 2
k
10.
2 __
1
2 1 __
3 2
1
4__
6
k5
a. Expand.
3
25
12.
a. Expand.
20 40 80
b. Simplify.
140
3 20 k k21
a. Expand.
3 6 9 12 15
b. Simplify.
45
Solve.
13. Tracy deposits $16 into her savings account each week.
a. Write a series to represent how much she will
have deposited in n weeks.
b. Write a series to represent how much she will
have deposited in one year.
c. How much will she have deposited in one year?
Copyright © by Holt, Rinehart and Winston.
All rights reserved.
a207c12-2_pr.indd 11
2 1 0 1 2 3
b. Simplify.
k2
k 7 11
n
16
k1
52
16
k1
$832
Holt Algebra 2
12/29/05 6:32:24 PM
Process Black
*À>V̈ViÊ
--"
£Ó‡Ó 3ERIESAND3UMMATION.OTATION
*À>V̈ViÊ
--"
£Ó‡Ó 3ERIESAND3UMMATION.OTATION
5SESUMMATIONNOTATIONTOWRITEEACHSERIES
7RITEEACHSERIESINSUMMATIONNOTATION
A &INDARULEFORTHEKTHTERM
>
K
AKÊÊÊÓÊ x
Ê Ê ÊTKÊÊÇÊEÊ
K£
{
Ó
Ê Ê ÊTÓÊKÊ ÊEÊ
K£
>
Ç
Ê Ê ÊTÓäÊÊ{KÊEÊ
K£
%XPANDEACHSERIES4HENEVALUATE
>
>
>
>
{
A %XPAND
B 3IMPLIFY
{ {
ÇÚ
Ê£ÊÊ
>
A %XPAND
B 3IMPLIFY
Ó
??
K
>
ÓÊÊ£ÊÊÊÚÚ
ÊÓÊ ÊÊÚÚ
Ê£Ê
Î Ó
{ÊÚÚ
Ê£Ê
È
K
A %XPAND
B 3IMPLIFY
>
SK D
K
A %XPAND
B 3IMPLIFY
A %XPAND
ÓäÊÊ{äÊÊnä
A %XPAND
B 3IMPLIFY
£{ä
B 3IMPLIFY
A %XPAND
B 3IMPLIFY
{ÊÊnÊÊ£ÈÊÊÎÓÊÊÈ{
{{
{x
N
>
>
K
K
ÓÇ
Ê> Ê£È
K
nÓä
A 7RITEASERIESTHATREPRESENTSTHENUMBEROFCLUB
MEMBERSATTHEENDOFNDAYS
>
fnÎÓ
C (OWMANYMEMBERSWILLTHECLUBHAVEATTHEEND
OFAWEEK
ÎÓǙ
œÌʏ}iLÀ>ÊÓ
œÌʏ}iLÀ>ÊÓ
7RITEEACHSERIESINSUMMATIONNOTATION
!SERIESISTHESUMOFTHETERMSOFASEQUENCE
3UMMATIONNOTATIONISUSEDTOREPRESENTASERIES
??
???
??
??
???
??
??
x
K£
Ç
>
E K£
Ê Ê ÊT£Ê
K£
Ê
Ê
>T
EÊ
K
????
K
K
>
È
nä
>
B (OWMANYBOOKSAREINTHEBOOKCASE
Copyright © by Holt, Rinehart and Winston.
All rights reserved.
4HISSERIESSTARTSWITHK
ANDENDSWITHK
K
??
??
??
??
??
>K
™äÊLœœŽÃ
K
>
SD SD
???
???
???
???
???
???
> SK D
K
œÌʏ}iLÀ>ÊÓ
SD SD K
> SKD
x°xʓˆiÃÊ«iÀʅœÕÀ
K
SD
>
#OPYRIGHT©BY(OLT2INEHARTAND7INSTON
!LLRIGHTSRESERVED
> SKD SSD D SSD D SSD D SSD D
!FTERAMINUTEJOGONHISTREADMILL4RENTCOOLSDOWNBYGRADUALLYSLOWING
UNTILHEREACHESMILEPERHOURTHESLOWESTSPEEDONHISTREADMILL!T
MINUTEHEMOVESHISSPEEDDOWNMILEPERHOUR!TMINUTEHE
MOVESHISSPEEDDOWNMILEPERHOUR!TMINUTEHEMOVESHISSPEED
DOWNMILEPERHOUR%ACHMINUTEOFCOOLDOWNHISSPEEDISREDUCEDBY
Îä
MILEMORETHANTHEPREVIOUSMINUTE
TŽÊÊÓäÊEÊ
Ê Ê ÊÊÊÚÚÚÚÚÚÚÚ
Ê Ê
ÊÊ
A 7RITEASERIESREPRESENTINGTHETOTALREDUCTIONIN
£ä
KÓ£
SPEEDATMINUTE
B "YHOWMUCHHASHEREDUCEDHISSPEEDAFTER
MINUTES
%XPANDEACHSERIESANDEVALUATE
™{xx
3OLVE
+ATEISUNPACKINGBOXESOFBOOKSANDARRANGINGTHEMONHERNEW
BOOKCASES3HEPLACESBOOKSONTHETOPSHELF%ACHSHELFCONTAINS
MOREBOOKSTHANTHESHELFABOVEIT4HEREARESHELVES
ÓxÊLœœŽÃ
A (OWMANYBOOKSAREONTHEBOTTOMSHELF
SDSDSD
K
£äÎx
K
K
K K
£Ó™°È
™
>
K
K
>
ÈÊÚÚ
ÊxÊ
&IRSTVALUEFORK
> SD SD QÊSD RQÊSD R
SDK
K
3EQUENCERULE
K
4OEVALUATEASERIESEXPANDTHESERIESBYWRITINGTHETERMSINTHESEQUENCEUPTOTHENTH
TERM4HENADDTOFINDTHESUM
4OWRITE
K
K
K
K
K
THETERMS
SUBSTITUTE
THEWHOLE
> SK DS DS DS DS DS D
NUMBERSFROM
K
THROUGH
3IMPLIFY4HENADD
FORK
TOEVALUATE
E
>
N
> FSKD
>
K
,ASTVALUEFORK
4HE'REEK
LETTERSIGMA
ORODENOTES
THESUM
È
Ê Ê ÊTÊKÊÓÊÊKE
K£
SK D
nÊÚÚ
Ê£Ê
>
>T
È
Ó
Ê Ê Ê ÚÚ
ÊÎÊKÊ ÊÊ£Ê
{
K£
%VALUATEEACHSERIES
x
KÓ
Ê Ê Ê ÚÚÚ
Ê£ÊÊÊ Ê Ê
£ä
K£
???
???
??
????
?????
???
Ç
Î
Ê>Ê ÚÚÚ
Ê ÊÊ
ÓK
K£Ê
>
#OPYRIGHT©BY(OLT2INEHARTAND7INSTON
!LLRIGHTSRESERVED
,iÌi>V…
,%33/.
£Ó‡Ó 3ERIESAND3UMMATION.OTATION
Ê>Ê ÊÎÊÊTÊÓÊKE
N
Ê> ÊÎÊK
K£
Ç
Ê Ê ÊÎÊK
K£
*À>V̈ViÊ
--"
£Ó‡Ó 3ERIESAND3UMMATION.OTATION
Înx
B 7RITEASERIESTHATREPRESENTSTHENUMBEROFCLUB
MEMBERSATTHEENDOFONEWEEK
£äÊÊnÊÊÈÊÊ{ÊÊÓÊÊ
äÊÊÓÊÊ{ÊÊÈÊÊn
£ä
3OLVE
/NEDAY(ANNAHSTARTSANEWONLINE)NTERNETCLUBBYCONVINCING
TWOOFHERFRIENDSTOJOIN4HENEXTDAYEACHMEMBERCONVINCES
TWOMOREPEOPLETOJOIN4HETHIRDDAYOFTHECLUBEACHMEMBER
CONVINCESTWOMOREPEOPLETOJOINANDSOONFORAFULLWEEK
ÎÊÊÈÊʙÊÊ£ÓÊÊ£x
C (OWMUCHWILLSHEHAVEDEPOSITEDINONEYEAR
A %XPAND
B 3IMPLIFY
K
K£
xÓ
Ê Ê Ê£
Ê È
K£
>
3OLVE
4RACYDEPOSITSINTOHERSAVINGSACCOUNTEACHWEEK
A 7RITEASERIESTOREPRESENTHOWMUCHSHEWILL
HAVEDEPOSITEDINNWEEKS
B 7RITEASERIESTOREPRESENTHOWMUCHSHEWILL
HAVEDEPOSITEDINONEYEAR
#OPYRIGHT©BY(OLT2INEHARTAND7INSTON
!LLRIGHTSRESERVED
K
K
K
ΣÚ
Ê£Ê
x
>S KD
Î
>S KD
K
x
%VALUATEEACHSERIES
ÓÊÊ£ÊÊäÊÊ£ÊÊÓÊÊÎ
>
K
S D ÚÚ
Ê£Ê Ê£ÊÊxÊÊÓx
>
K
K
K
K
S D £nÊÊÎÓÊÊxäÊÊÇÓÊʙn
ÓÇä
B 3IMPLIFY
AK4up.indd 45
>
ÈÊ ÊÊÊÚÚ
ÇÊ ÊÓ
£ÊÊÊÚÚ
ÊxÊ ÊÊÊÚÚ
K
A %XPANDBYREPLACINGK
K
??
???
???
???
??
??
È
£
ÚÚÚ
Ê Ê Ê ÊÊ
ÎK
K£
Ç
Ê Ê ÊT£ÊEÊK
K£
>
K ??
K K
T E
%XPANDEACHSERIESANDEVALUATE
>
{
Ê>Ê Ê ÚÚÚ
Ê£ÊÊÊ Ê £ä
K£
>
>
>
>
x
Ê Ê ÊTÓÊEÊK
K£
È
Ê Ê ÊTxKÊÊ££ÊEÊ
K£
x
Ê Ê ÊTÈKÊÊ£ÊEÊ
K£
È
Ê Ê ÊTÎKÊÊ£ÊEÊ
K£
x
Ê Ê ÊTÎÊEÊK
K£
x
Ê Ê ÊTKÊÓÊEÊ
K£
>
?????
??????
???
????
B 7RITETHENOTATIONFORTHEFIRSTTERMS
È
Ê Ê ÊÓÊK
K£
K
TETETE
T ET ET E
#OPYRIGHT©BY(OLT2INEHARTAND7INSTON
!LLRIGHTSRESERVED
45
(OLT!LGEBRA
Holt Algebra 2
12/29/05 6:27:12 PM
Fly UP