...

Candiano - Canicattì

by user

on
Category: Documents
26

views

Report

Comments

Transcript

Candiano - Canicattì
I PROVERBI E LE ESPRESSIONI
L'ABBIGLIAMENTO
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Aprili, 'un ti scupriri
Candiano
Avanti pezza, ca pirtusu
Lo Verme
Chi t'avìat'a mìntiri li panni
francisi?
Cassaro
Di russu si vesti la 'gnuranza
Ferro
È di 'ntoccu finu
Brancato
È 'na pìspisa
Candiano
È un punziddruzzu
Candiano
È vistutu di cristianu
Brancato
È vistutu tuttu frìnnuli-frìnnuli
Candiano
Guàrdati di la livata di lu friddu
Candiano
Havi li canzi sciarriati cu li
scarpi
Brancato
Havi li scarpi a cucchiareddra
Brancato
Havi li scarpi 'ncrucchiuluti
Brancato
Havi lu mussu tingiutu
Brancato
M'accattavu un vistitu a la canna
Brancato
Maju, cuomu staju
Candiano
Mi stagliavu un vistitu
Brancato
Né d'estati, né di 'mmiernu 'un
lassari lu mantellu
Candiano
Niscì 'n-tutta gala
Candiano
'Nveci di dàrimi la matri, mi
dùnanu la figlia ch'è cchiú
tènnira
Cassaro
Pari un figurinu
Brancato
Si di Jinnaru stai 'n-cammisa,
'ntra Marzu scatti di li risa
Candiano
Si misi all'ancilina
Brancato
Si vesti cuomu a Maricchia la
Rinalla
Giardina
Ssu vistitu ci sta a pinnellu
Brancato
Ssu vistitu ci sta 'na picata
Brancato
Ssu vistitu ci sta 'na scupittata
Brancato
Ssu vistitu ci sta un castigu di
Diu
Brancato
Ti sta 'na scupittata
Brancato
Tutta parata e li piedi di fora
Candiano
Va cu li garruna di fora
Candiano
Vièstiti di farcuni, cá pari baruni Cassaro
LE ACCOPPIATE
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Arsu, spia di re
Brancato
Cazzi e contracazzi
Brancato
Cazzi e mazzi
Brancato
Misi 'nsèmmula fannu 'na naca
Brancato
Pàrinu lu sicchiu e la corda
Brancato
Parla di lu lupu e affaccia la
cuda
Brancato
Parla di lu vò e affàccianu li
corna
Lo Verme
Si juncièru "Tu chi mi dasti?" e
"Ju chi ti detti?"
Brancato
Si juncièru du' vugli senza filu Lodato
Si juncièru li tri di la
maiddra: Jàpicu, Picuni e
Panzamoddra
Palermo
Si juncièru li tri di la
maiddra: Nofriu, Catarina e
Nufrieddra
Brancato
Si juncieru lu lloccu e lu
'ntòntaru
Candiano
Si juncieru Masciu Nardu e Gnura
Ciu'
Cassaro
Si juncièru un minchiuni e 'nomu granni
Brancato
Su' cuomu la fastuca e lu
scornabeccu
Candiano
Sunnu "cricchi e crocchi"
Candiano
Sunnu cuozzu e canali
Candiano
Tu "Chi mi dasti?" e ju "Chi ti
detti?"
Brancato
Tutti du' puonnu fari 'n-aratu
Brancato
Unu dici cìciri e l'antru
arrispunni favi
Candiano
Unu fa cavigli e l'antru fa
pirtusa
Brancato
Unu jura e l'antru tistimunìa
Brancato
Unu lampu e l'antru truonu
Candiano
L'ADEGUATEZZA
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A tali pignata tali cupierchiu
Candiano
Chissu 'un è Vangelu pi ssa
Missa
Candiano
Ci sta cuomu lu caciu 'n-capu li
maccarruna
Candiano
Ci su' cchiú cacciatura ca
quagli
Candiano
Cientu cani 'n-capu 'n-uossu!
Brancato
Cu lu vientu ca mina ciernu e
spagliu
Candiano
È cchiossà lu nolu ca la
mircanzia
Candiano
È iddru pi iddru
Brancato
Fa cosi ca 'un su' pi li so'
ganghi
Candiano
Gruossu lu pisci, grossa la
resca
Candiano
resca
Quantu la pezza, lu pirtusu
Brancato
Truvà l'acchiettu pi lu sò
pumiettu
Cardella
Truvà lu pani pi li sò dienti
Brancato
GLI AFFARI
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A cu li vidisti 'n-manu?
Brancato
A jittallu 'n-terra ...
Brancato
A lu caru cùrricci, a lu mircatu
pènsacci
Candiano
Accatta a piglia e paga e vinni a
cridenza
Candiano
Accatta e pientitinni
Brancato
Accatta e vinni quannu sì prigatu
Candiano
Accattà lu fruttu 'n-erba
Brancato
Accatta vigna ca 'un ha'
chiantatu, accatta casa ca 'un ha'
fabbricatu
Candiano
Avanti accattari, ca vìnniri
Brancato
Avìa 'na fuddra, ca 'un ci putìa
dari a piettu
Brancato
Avìa 'na fuddra, ca 'un ci putìa
dari adènzia
Brancato
Buonu ci va lu paraspuolu
Brancato
Caccia sempri muschi
Brancato
Canta canzuni
Brancato
Ccà la peddri, ccà lu gattu
Brancato
Ci lu vinnì pi 'na mangiata di
pasta
Brancato
Cu a nenti si minti nenti si trova Brancato
Cu accatta acchiana, cu vinni
scinni
Brancato
Cu cadi e si susi 'un si chiama
caduta
Candiano
Cu cancia lardu cu lardu, unu di
li du' feti
Candiano
Cu cancia si leva li crozzi e
tingi
Candiano
Cu cunta puddricini cunta pìrita
Cardella
Cu disprezza compra
Brancato
Cu paga avanti-avanti mangia pisci
fitenti
Lo Verme
Cu spenni picca spenni assa'
Brancato
Cu 'un accatta e 'un vinni 'un
acchiana e mancu scinni
Candiano
Cu 'un pò accattari pattìa
Brancato
Cu va a la fera senza tarì va cu
'na doglia e torna cu tri
Comparato
Cunti spissi, amicizia longa
Ferreri
Ddr'affari ci jì a muoddru
Brancato
È misu a lu passu
Brancato
Fa la fera di Palazzolu
Candiano
Fa l'accatta e vinnii
Candiano
Fu caru e amaru
Brancato
Genti chiama genti
Brancato
La junta è chiddra ca conza e
guasta
Brancato
La robba bona trova patruni
Candiano
La robba va a tri: arrigalata,
'mpristata e vinnuta
Brancato
La robba va ammiscata
Brancato
L'accattà a scàrtitu
Candiano
L'accattà a vonta spaddri
Brancato
L'accattà di riguolu
Candiano
L'accattà di sgarru
Candiano
L'accattà salatu
Candiano
L'accattari e lu vìnniri 'un è
guerra civili
Cassaro
Lu pagà a sangu di papa
Brancato
Lu pagà caru ed amaru
Brancato
Lu priezzu è chiddru ca conza e
guasta
Brancato
Lu puorcu e lu mircanti all'annu
si vidi
Lo Verme
Lu putiaru socchi havi vinni e lu
pannieri socchi havi appenni
Lo Verme
Mercanti e puorcu vìdilu muortu
Ferro
Mircanti di vinu, pòviru e
mischinu
Candiano
Mircanti è cu perdi e mircanti è
cu guadagna
Candiano
Mircanzia sarbata furtuna aspetta
Candiano
Ni l’accattari e ni lu vìnniri ‘un
c’è pregiudiziu
Brancato
Niesci di la mà putìa e ti puonnu
càdiri li soli pila via!
Lodato
Nni voli... (ad es.: un miliuni) a
muriri
Brancato
Omu fallutu, miezz'arriccutu
Candiano
Pi arricchiri ci voli canciu di
tùmminu e botta di statìa
Candiano
Picca la pièrdita, picca lu
guadagnu
Brancato
Pisu e misura 'un ti leva e 'un ti
duna
Candiano
Puorci e mircanti si pìsanu muorti Candiano
Robba accattata patruni aspetta
Candiano
Si 'un accatta, pattija
Brancato
Siemmu a lu tantu a lu quantu
Candiano
Tantu sta la robba 'n-chiazza,
sina ca veni lu minchiuni e si
l'accatta
Candiano
Tiempu vinni merci
Candiano
Tocca e tuccammu!
Brancato
Un s'accatta la gatta ni lu saccu
(')
Ferreri
(')
Va' a te' pigliatillu!
Brancato
Va' a tri un sordu
Brancato
Vacci e stacci a la fera, cá
minchiuna ci nni truovi
Candiano
Vinni a-godi-pòpulu
Brancato
Vinni petri pùmici
Brancato
L'AGRICOLTURA
A favi e uortu 'n-omu muortu
Candiano
Acqua di Giugnu ruvina lu munnu
Brancato
Acqua e suli 'ntra li simenzi, mi
crìscinu li spranzi
Candiano
Ammaisa cu li vo' e simina cu li
vacchi a tiempu sò
Candiano
Annata acquarizza, cu simina ci
l'appizza
Candiano
Annata busara, 'un ci cumpara
Candiano
Annata di pira, annata di suspira
Brancato
Annata di racina, torna e simina
Candiano
Annata mazzariddrara, né ci vegna
né ci para
Candiano
Annata ricca, massaru cuntenti
Brancato
Aprili, ogni guccia un varliri
Candiano
Àrbulu ca 'un porta fruttu,
stèddralu di pedi
Brancato
Àrbulu curtu, tuttu fruttu
Candiano
Àrbulu gruossu resisti a lu vientu
Candiano
Àrbulu luongu, stèddralu di pedi
Brancato
Àrbulu 'n-miezz'a la strata, cu
passa lu scutola
Candiano
Avanti èssiri curnutu, ca aviri 'na
chiusa 'n-miezz'a la via
Brancato
Avanti la muglieri d'antru buttana,
c'aviri 'na chiusa 'n-miezz'a la
via
Lo Verme
Avanti tigna, ca locu e vigna
Candiano
Cirasi e pruna, chiàntani una
Candiano
Cu bona zappa la vigna bona havi la
vinnigna
Candiano
Cu chianta la vigna picca la
vinnigna
Candiano
Cu è riccu di piècuri e di lapi è
pòviru e nun lu sapi
Candiano
Cu havi assa' jumenti e lapi è
riccu e nun lu sapi
Candiano
Cu havi bona la vigna havi vinu,
pani e ligna
Candiano
Cu havi la vigna havi la tigna; cu
bona la zappa bona la vinnigna
Lo Verme
Cu havi l'aratu e 'un havi li vo'
tutti li guai sunnu so'
Candiano
Cu havi l'uortu ci hav'a stari vivu
e muortu
Lo Verme
Cu havi piècuri havi lana
Candiano
Cu havi terri havi guerri
Candiano
Cu simina 'ntra la vigna né meti né
vinnigna
Candiano
Cu vinnigna asciuttu vinni vinu
buonu
Candiano
Cu voli buonu mustu zappa la vigna
'ntr'Agustu
Candiano
Cu zappa lu turrenu funnu trova
sustanza e beni ni lu munnu
Candiano
Cuogli la prima fava, si vuo'
cògliri la secunna
Brancato
Di 'mmiernu si sarmìa e d'estati si Lodato
bastimìa
bastimìa
È carricatu cuomu li murtiddri
Brancato
Estati di 'mmiernu e 'mmiernu
d'estati 'un dùnanu mai buoni
annati
Candiano
Fa' la maisa funna cu li vo' e
lavura lu siminatu cu li vacchi
Candiano
Fammi pòvira, cá ti fazzu riccu
Candiano
Fava 'n-xjuri voli acqua a
fruvuluni
Candiano
Giugnu, la fanci 'n-pugnu
Candiano
Jì a fari lu prummintì
Brancato
Jinnaru siccu, burgisi riccu
Brancato
La crapa cu lu lupu si marita sutta
lu signu di la mal'annata
Candiano
La gramigna ni la vigna è cchiú
tinta di la tigna
Brancato
La maisa di la favata cuntrasta cu
la mal'annata
Candiano
L'oliva cchiú penni cchiú renni
Candiano
L'oliva renni la spisa di la puta,
di lu grassu e di la zappa
Candiano
Lu frummientu s'annetta cu lu
vientu e lu viziu cu lu turmientu
Candiano
vientu e lu viziu cu lu turmientu
Marzu asciuttu, granu pi tuttu
Candiano
Marzu, ogni troffa è un jazzu
Candiano
Minti fumieri e 'un prigari li
santi
Candiano
'Ntra Marzu mi rifazzu; 'ntr'Aprili
ti viegnu a vidìri: si 'un ha'
attalientu, mi vinnu li vuò e
Candiano
m'accattu lu frummientu
Pi Sant'Anna li ficu ni la canna
Brancato
Pi Santu Nnirìa lu buonu massaru
siminatu avìa
Candiano
Picca n'aviemmu di lu malu pàtiri,
sina cá li viddrani vannu a mètiri
Candiano
Pruvulazzu di Jinnaru carrica lu
sularu
Candiano
Puta a la luna di Jinnaru, si vuo'
jìnchiri lu vuttaru
Candiano
Quannu chiovi, 'un sicca nenti
Brancato
Quannu l'ancieddru 'un fa dannu, è
signu ca contrariu avisti l'annu
Candiano
Quannu 'ngrana l'arbuzzieddru, lu
massaru è puvurieddru
Candiano
Quannu puti l'olivu, 'un guardari
ramu
Candiano
Quannu viditi nièspuli, chiangiti:
chissu è l'ùrtimu fruttu di
l'estati
Brancato
Quantu vali 'n'acqua 'ntra Marzu e
Aprili, 'un vali Re Carlu cu tutti
l'aviri
Candiano
Quantu vali 'n'acqua 'ntra Marzu e
Aprili, 'un vali un sceccu cu milli
varliri
Candiano
San Martinu, favi e linu, si 'un
su' nati, su' siminati
Candiano
Santa Cicca, si 'un piglia, sicca
Lo Verme
Si a putari vai in Aprili, d'acqua
jinchi lu varliri
Candiano
Si Frivaru 'un frivarìa, Marzu 'un
erburìa
Candiano
Si lu lavuri si curca, lu patruni
si susi
Candiano
Si lu 'mmièrnu 'un 'mmirnìa e
l'estati 'un statìa, si nni va 'nfumu la massaria
Lodato
Si l'ulivuzza sbuccia 'n-aprili,
basta pi còglila lu varliri; si a
Maju affàccianu li buttuneddra,
basta 'na misureddra; ma si
ritardanu pi fin'a Giugnu, l'ha' a
cògliri a pugnu a pugnu
Candiano
Si ni l'aria 'un sta' mentri si
spaglia, si 'un sta' 'n-capu di cu
Candiano
li lapi taglia, ti vidi arridduttu
a pani e aglia
Simenta spana duna spichi a li
viddrana
Candiano
Sina ca ni l'aria arresta lu
frummientu, 'un sì tu lu patruni,
ma su' cientu
Candiano
Terra magra fa buon fruttu
Candiano
Terra nìvura duna pani buonu
Candiano
Tri cosi voli lu lavuri: simenta,
tiempu e zappaturi; acqua e vientu
fa frummientu, acqua e suli fa
lavuri
Candiano
Turrenu vacanti 'un paga patruni
Candiano
Uortu e jardinu, vacci continuu
Candiano
Vanga e zappuni 'un vannu dijuni
Candiano
L'ALIMENTAZIONE
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Abbasta ca lu ventri sia chinu, o
di paglia o di vinu
Candiano
Acqua travagliata vìvini a
jurnata
Candiano
Baddra 'n-vucca e vinu 'n-manu
Candiano
Carni cruda tinta pari; quann'è
cotta, bona pari
Candiano
Carni fa carni, pani fa panza,
vinu fa danza
Candiano
«Chi mangiasti?» «Li purpetta di
mà figlia la schetta.»
Brancato
«Chi mangiasti?»
allenta maritu.»
«Minescia
Brancato
«Chi mangiasti?» «Sosizza.»
«'N-culu t'appizza!»
Brancato
«Chi mangiasti?»
Brancato
«Zorbi!»
«Chi si mangia?» «Virdura, un
uovu e ... zìttiti!»
Brancato
Cu mangia a crepapanza 'un si
cueta si 'un si lanza
Candiano
Cu mangia favi si 'ngrassa
Candiano
Cu mangia picca mangia assa'
Candiano
C'un uovu mangiu ju e tuttu lu
munnu
Ferro
Di la carni lu filiettu, di lu
pisci la vintrisca
Candiano
È dunci cuomu lu 'ncileppu
Brancato
È meglia di la carni di puorcu
Brancato
Funci e milinciani, cuotti o
crudi, jèttali a li cani
Candiano
Havi lu cuostu duru
Brancato
La carni cchiú bona è chiddra cu
l'uossu
Candiano
La carni dura ni li cuosti dura
Candiano
La carni fa carni e lu vinu fa la
forza
Candiano
La pirnici 'un serbi, si 'un è
sirbuta calla
Candiano
Latti e meli, vìvicci beni
Brancato
Li cosi ca pàssanu di la padeddra
smènnanu li vudeddra
Brancato
Li cosi dunci su' dannusi pi
l'arma e pi lu cuorpu
Candiano
Lu latti 'n-capu lu vinu ti
'mmilena
Candiano
Lu mangiari ni fa stari a
l'addritta
Candiano
Lu mangiari 'nsigna a vìviri
Candiano
Lu risu nasci ni l'acqua e mori
ni lu vinu
Candiano
Mangia a gustu tò e vièsti a
gustu d'antru
Brancato
Mangia beni e caca forti: 'un
aviri paura di la morti
Brancato
Mangia ficu, cá ti 'ngrossa lu
viddricu
Brancato
Mangiari senza vìviri è cuomu
murari 'n-siccu
Candiano
Mangiari senza vìviri è cuomu
truniari senza chiòviri
Candiano
Mangiavu cosi cu l'ossa
Brancato
Minticcinni di sali 'na visazza,
cònzala cuomu vuo', sempri è
cucuzza
Brancato
N-uovu friscu vali assa' (')
Candiano
Pani e vinu 'mporza lu schinu
Brancato
Pani schittu cala drittu
Brancato
Pasta grossa jinchi l'ossa
Brancato
Piècura minti anfa, crastu siti
Cucurullo
Pisci cuottu e carni cruda
Candiano
Ricotta e meli, vìvicci beni
Brancato
Ricotta 'n-frasca e vinu ni la
xjasca
Brancato
Si abbunna in pipi-spièzziu lu tò
cuocu, lu tatanellu poi
t'abbruscia un fuocu
Candiano
Spàraci, vavaluci e funci,
spienni sordi assa' e nenti mangi Cassaro
Ssa minescia è lavata
Brancato
Ssa pasta addivintà cuomu lu
mòccaru
Brancato
Ssa pasta è appuntateddra di sali Brancato
Ssu cafè pari brodu
Brancato
Ssu mangiari 'un mi scìddrica
Brancato
Tàvula senza sali, vucca senza
sputazza
Candiano
Ti vuo' mangiari 'na bona
'nzalata? Picca acitu, ben'oliata
e quattru voti arriminata
Candiano
Un ci fazzu tanta festa (')
Brancato
'Un vìviri acqua assa', cá ti
spùntanu li giurani ni la panza
Brancato
Uovu senza sali 'un fa né beni né
mali
Candiano
Vivi a cannulieddru
Brancato
Vivi 'n-capu 'n-uovu quantu 'ncapu a un vò
Candiano
Vuo' stari di saluti sempri
chinu? Mangia ova e trinca buonu
vinu
Candiano
L'ALTERNATIVA
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
O chissu, o cazzi!
Brancato
O chissu, o nenti!
Brancato
O chissu, o petri!
Brancato
O chissu, o rocchi!
Brancato
O cu lu buonu, o cu lu riu
Candiano
O cu lu buonu, o cu lu tintu
Brancato
O d'intra, o di fora
Brancato
O è farsu lu suli, o è farsa la
luna
Brancato
O lu gallettu, o lu cicirettu
Brancato
O si conza, o 'un si sburdi cchiú
Candiano
O siccu, o saccu
Lo Verme
O sorti, o morti
Brancato
O ti mangi ssa minescia, o
t'allavanchi di la finescia
Cassaro
O tri, o trentatrí
Cardella
O utri, o peddri
Candiano
O vuliri, o vulari
Brancato
Si 'un è muluni, è acculazzatu
Brancato
L'AMICIZIA
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A via d'amici si campa a ssu munnu Brancato
All'omu riccu 'un ci màncanu amici Candiano
Ama l'amicu tò cu lu viziu sò
Brancato
Amicu beneficatu, nimicu dichiaratu Candiano
Amicu ca 'un ti juva, parenti ca
'un ti duna e nimicu ca ti noci,
pàssali tutt'unu
Candiano
Amicu cu tutti, fidili cu nuddru
Brancato
Amicu urtulanu, amicu d'un granu
Candiano
Amicu viecchiu e casa nova
Candiano
Amicu? Facci la ficu!
Candiano
Avanti aviri un cani p'amicu, ca
'n-amicu cani
Lo Verme
Avanti fàrisi cientu amici, ca un
sulu nimicu
Candiano
Avanti 'n-amicu a la chiazza, ca
cent'unzi ni la cascia
Brancato
Avanti pèrdiri l'amicu, ca la
sparata
Candiano
Avìa tanti e tanti amici, vinni lu
malu tiempu e mi li sfici
Candiano
Canùscinu li 'nfilici cu su' li
buoni amici
Candiano
Càrzaru, malatii e nicissitati
scummòglianu lu cori di l'amici
Candiano
«Chi si dici?» «Cu ama a Diu campa
filici, cu 'un havi grana perdi
l'amici.»
Brancato
Cu havi amici è francu di guai
Brancato
Cu l'amici e li parienti 'un si ci
accatta e 'un si ci vinni nenti
Brancato
Cu lu "Dammi!" e cu lu "Te'!"
l'amicizia sempri c'è; cu lu
"Dammi!" e cu lu "Mu'!" amicizia
Brancato
'un ci nn'è cchiù
Cu sempri piglia e mai duna l'amicu
l'abbannuna
Candiano
Cuomu lu cravuni è l'amicu ca
finci: o t'ardi o ti tingi
Candiano
È buonu allazzatu
Brancato
È buonu 'ntrizzatu
Brancato
È 'na speci d'amicu
Brancato
Haju 'na fazzulittata d'amici
Brancato
L'amici di luntanu si vàsanu li
manu
Lodato
L'amici di salutu sunnu tanti,
l'uomini di cori picca e nenti
Candiano
L'amici, a li voti, su' miegli di
li parienti
Brancato
L'amicizia rinnuvata è cuomu la
minescia calliata
Lo Verme
L'amicu d'oj è lu nimicu di dumani Brancato
L'amicu e lu cumpari a lu bisuognu
pari
Candiano
L'amicu s'apprezza quannu si perdi Cassaro
Li veri amici e li veri parienti
su' li quattru tarì cu l'ali
bianchi
Candiano
Lu miegliu amicu ti tradisci
Lodato
'N-amicu buonu 'un si pò pagari
Candiano
Ni li morti e ni li carzaratini si
vidi lu cori di l'amici
Lodato
Ogni amicu ca mori cadi un scaluni Lodato
Ohimè, ohimè, ohimè, pi tri voti ti
lu dicu: «Cu cadi 'n-puvirtà perdi
l'amicu»
Candiano
Pari c'avìssiru li viddrica
'ncucchiati
Brancato
Patti prima e amicizia doppu
Brancato
Pi canùsciri 'n-amicu, si cci hav'a
mangiari 'na sarma di sali
Brancato
Quannu la corda è tranta assa', si
lassa sula
Brancato
Quannu la vutti curriva, lu cumpari
jiva e viniva; ora ca la vutti 'un
curri cchiú, lu cumpari 'un veni
Candiano
cchiú
Quannu l'amicu ti fa circari, voli
diri ca t'hav'a parlari
Brancato
Quannu si voli sèrbiri l'amicu, si
lassa jiri la robba a lu fuocu
Candiano
Si l'amicu 'un è fidili, arrinesci
un malu fini
Candiano
Si spàrtinu lu suonnu di la notti
Brancato
Si spàrtinu sulu pi lu suonnu di la
notti
Brancato
Si truvà sulu 'ntra 'na cunetta
Ferreri
Si vuonnu bèniri cuomu li frati
Brancato
Siemmu amici cuomu li puorci
Brancato
Siemmu amici di buttiglia
Candiano
Siemmu amici di cappieddru
Candiano
Siemmu amici di chiazza
Brancato
Siemmu amici di salutu
Brancato
Siemmu amici di trizzera
Brancato
Siemmu amici e passa
Brancato
Siemmu tutti 'na cosa
Brancato
Su' cuomu la vucca e lu nasu
Candiano
Su' tolli e matolli
Brancato
Sunnu cazzu e culu
Brancato
Sunnu culu e cammisa
Brancato
Sunnu cusuti a filu duppiu
Candiano
Sunnu ficatieddru e gisieri
Candiano
Sunnu fìcatu e ficatieddru
Candiano
Sunnu 'nzolia e muscatieddru
Lodato
'Un ci nn'è amici senza 'ntentu
Candiano
Unni regna l'amicizia, 'un c'è
avarizia
L'AMORE
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A li puorci e a li ziti lu vijuolu
si ci 'mpara 'na vota sula
Candiano
Ama a cu t'ama e rispunni a cu ti
chiama
Brancato
Ama a cu t'ama, e sia macari
petra!
Candiano
Amari a cu nun t'ama è tiempu
piersu
Brancato
Amari a cu nun t'ama è tiempu
piersu, cá ti commeni jiritinni a
spassu
Cassaro
Amuri e tussi 'un stannu cilati
Candiano
Amuri pi forza 'un havi valìa
Brancato
Amuri 'un senti arraggiuni
Brancato
Amuri 'un senti cunsigliu
Brancato
Amuri, biddrizzi e dinari su' tri
cosi ca 'un si puonnu ammucciari
Brancato
Amuri, prinizzi e dinari su' tri
cosi ca 'un si puonnu ammucciari
Candiano
Chiddra è la beddra ca a lu cori
piaci
Candiano
Ci adura macari li pìrita
Candiano
Ci detti 'na vasata a
pizzicunieddru
Brancato
Ci havi la sputazzeddra
Candiano
Ci havi l'amuruseddra
Brancato
Ci nesci lu xjatu pi 'na carusa
Candiano
Cu ama l'àrbulu ama la rama
Candiano
Cu havi gilusia rùsica favi, cu
havi doglia di cori mangia nivi
Candiano
Cu havi li manu friddi è
'nnamuratu, cu l'havi calli è
malatu
Brancato
Cu li peni d'amuri si pinìa, ma 'un
si mori
Candiano
Cu pati p'amuri 'un senti duluri
Brancato
È 'nnamuratu fin'a li giglia
Candiano
Fàtti 'ngrata, cá sì amata
Brancato
Gioia mia, pi tìa travagliu!
Brancato
Havi la sputazzeddra pi 'na carusa Candiano
La luntananza 'un abbannuna amuri,
cchiutuostu minti 'na vampa a lu
cori
Cassaro
La talìa cu l'uocchiu di lu cori
Candiano
La voli ca la voli!
Brancato
L'amuri è forti a pigliari e duru a
lassari
Brancato
L'amuri nuovu fa scurdari chiddru
viecchiu
Candiano
L'amuri 'un è brodu di cìciri
Brancato
L'amuri 'un havi timuri
Brancato
L'ancieddru ca canta ni la gaggia o
canta p'amuri o canta pi raggia
Cassaro
L'omu gilusu mori curnutu
Cassaro
Mi cadì di lu cori
Brancato
Mi cadì di lu cori e si ruppi
Brancato
Mori pi 'na carusa
Brancato
Pàrinu du' picciuna
Brancato
Pàrinu la lapa cu lu meli
Brancato
Pi 'na vasata fin'a Pittinè!
Cassaro
Pi 'na vasata, fin'a Cammarata!
Cardella
Pi 'n-amuri milli peni
Brancato
Quannu la fìmmina ti chiama, voli
diri ca ti ama
Brancato
Si l'amuri 'un è veru, lu fini 'un
è sinceru
Candiano
Si tiennu manu-manuzza
Brancato
Sta muriennu pi ...
Brancato
Su' du' armi 'ntra un cuorpu
Brancato
Sunnu accrappati l'unu cu l'antru
Brancato
Tantu è l'amuri ca t'haju, ca mi
dispiaci quannu ti viju!
Brancato
Ti vuogliu bèniri quantu 'na
cacata!
Brancato
Ti vuogliu bèniri quant'un duluri
di panza ni lu jinuocchiu!
Brancato
Ti vuogliu bèniri quant'un duluri
di panza!
Brancato
Ti vuogliu bèniri quant'un paru di
scarpi viecchi!
Brancato
'Un c'è amuri senza 'ntentu
Brancato
'Un c'è rosa senza spini e mancu
amuri senza peni
Brancato
GLI ANIMALI
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Armali e vinu, stacci vicinu
Candiano
Canciu di jumenta 'un fici mali a
lu staddruni
Candiano
Cani abbaia e vò pasci
Candiano
Di lu cani cu l'uossu tièniti
arrassu
Palermo
Gaddrini e carusi càcanu li casi
Lo Verme
La gaddrina cantatura né si vinni,
né si duna: si la mangia la
patruna
Candiano
Li scecchi buoni si vìnninu a lu
sò paisi
Lo Verme
Lu sceccu è un cavaddru ca 'un ha
studiatu
Candiano
M'accattavu 'na mula mafiusa
Brancato
Omu a cavaddru, sipurtura aperta
Candiano
Pi la Cannilora figlia la vecchia
e figlia la nova
Candiano
Pi San Nicola li puorci fora
Candiano
Scecchi bianchi e figli di
burgisi, li truovi tutti mangiuna
e lagnusi
Candiano
Scecchi e vuo', tira quantu puo'
Brancato
Sceccu e mulu, càrricali 'n-culu
Candiano
L'APPARENZA
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Cuomu mi vidi, mi scrivi
Brancato
Di la facci pari ca 'un ci curpa
Brancato
È bieddru cuomu lu granatu: bellu
di fora e d'intra guastatu
Candiano
È cuomu la cirasa: bella di fora e
lu vermi d'intra
Candiano
È fradiciu d'intra
Candiano
È la smraglia a la riversa
Candiano
È tuttu carta e nenti spièzzii
Brancato
È un Santu 'mpiccicatu a lu muru
Brancato
Fa lu cuddruzzu
Candiano
Fa lu fissa pi 'un pagari la
dugana
Brancato
Fa lu sceccu ni lu linzuolu
Candiano
Havi la funcia stritta
Brancato
Havi l'amaru 'n-vucca e sputa
dunci
Candiano
Havi lu meli 'n-vucca e lu feli a
lu cori
Candiano
L’havi tutti sutta la cuda
Brancato
Né omu sutta cappa, né fìmmina
sutta strazza
Candiano
Né tuònica fa monacu, né chirca fa
parrinu
Candiano
Né tutti li russi su' 'mbriachi,
né tutti li giarni su' malati
Candiano
Pari ca 'un ci joca e ci li fa
jiri tutti ni la fussetta
Brancato
Scrusciu di carta assa' e cubbàita
nenti
Brancato
Si vidi la facci e 'un si vidi lu
cori
Brancato
Sugnu cuomu lu vavaluciu ni lu
luci: pari c'arridu e 'nveci staju
muriennu!
Brancato
Tanta lana, mezza pisa
Candiano
L'APPETITO
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Avanti nìvuru pani, ca nìvura fami Brancato
Cani c'havi fami mangia cipuddra
Candiano
Cu china havi la panza a tàvula 'un
pranza
Candiano
Cu havi fami 'un cerca cumpanaggiu Candiano
Cu havi pitittu mangia
Candiano
Cu si curca cu la panza vacanti 'un
c'è punci ca 'un senti
Candiano
Haju la vucca di lu stòmacu
attuppata
Brancato
Haju 'na fami, ca 'un ci viju cchiú
di l'uocchi
Brancato
Haju un pitittu sbrugliatu!
Brancato
Havi la frevi mangiuna
Brancato
Havi la lupa
Brancato
Havi 'na fami abbunnata!
Brancato
Havi 'na fami di lupu
Brancato
Jinchi la panza, jìnchila di spini
e 'un lu fari sèntiri a li to'
Candiano
vicini
La fami ci scippa l'uocchi
Brancato
La fami fa nèsciri lu lupu di la
tana
Candiano
La fami 'un cerca pititti
Candiano
La gula ci fa "Jàpicu-Jàpicu"
Lo Verme
La gula ci fa "nicchi-nicchi"
Candiano
La panza 'un senti arraggiuni
Brancato
La vacca ca nun mangia cu lu vò o
ha mangiatu o mangirà po'
Candiano
La vacca o voli fienu o voli paglia Candiano
Lu pitittu mi sta arrivannu ni
l'uocchi
Brancato
Lu saccu vacanti 'un pò stari a
l'addritta
Brancato
Mangiannu mangiannu, veni lu
pitittu
Brancato
Mi vinni 'na dibulizza!
Brancato
Minti pani a denti, cá la fami
s'arrisenti
Brancato
Ogni vucca voli mangiari
Candiano
Pari un puzzu senza funnu
Brancato
Pari vacanti d'intra
Brancato
Pi lu pani e pi lu vinu si cancia
la facci a lu vicinu
Candiano
Quannu ci spercia, mangia
Brancato
Si spunnà a Don Cola Carogna
Brancato
'Un voli mangiari mancu a diàvulu
Brancato
L'ASPETTO
TESTO
Cuomu havi la facci havi lu cori
FONTE
(Legenda in calce)
Brancato
Di lu pau si nni vìdinu li pinni, di
la palummeddra lu pizzu e l'ala
Cassaro
È acchiancatu
Candiano
È cchiú nìvuru di San Calo'
Brancato
È cuom'un puorcuspinu
Brancato
È 'na caràmula
Brancato
È 'na giarriteddra senza cuoddru
Brancato
È 'na testa di vò
Brancato
È 'na tradàntula
Brancato
È nìvuru cuomu la pici
Brancato
È pilusu cuomu 'na scimia
Brancato
È russu cuom'un gàmmaru
Brancato
È russu cuom'un pipìu
Brancato
È un callaruni
Brancato
È un cavatuni
Brancato
È un finucchinu
Brancato
È un lucirtuni di cannitu
Brancato
È un sosizzuni
Brancato
Facci ca 'un havi culuri: o iddru è
latru o è tradituri
Cassaro
Facci di pala!
Brancato
Havi la facci arrappata
Brancato
Havi la facci chiappina
Brancato
Havi la facci chiatta
Brancato
Havi la facci crafuocchi-crafuocchi
Brancato
Havi la facci cuomu lu cascavaddru
Macaluso
Havi la facci di bamminieddru
Brancato
Havi la facci di beduinu
Brancato
Havi la facci di burrània muscia
Brancato
Havi la facci di cani
Brancato
Havi la facci di cavaddru
Brancato
Havi la facci di c...
Brancato
Havi la facci di cucca
Candiano
Havi la facci di culu
Brancato
Havi la facci di grasta
Brancato
Havi la facci di 'mpisu
Candiano
Havi la facci di picareddra
Brancato
Havi la facci di pruni
Brancato
Havi la facci di puorcu
Brancato
Havi la facci di purpiettu
Brancato
Havi la facci di zarca
Brancato
Havi la facci giarnusa
Brancato
Havi la facci 'ntribbulata
Brancato
Havi la facci quant'un purtieddru
Brancato
Havi la facci tavuluta
Brancato
Havi la facci tòrbita
Brancato
Havi la facci virdi cuomu l'aglia
Candiano
Havi la funcia di puorcu
Brancato
Havi la 'mpalazzata
Brancato
Havi la nasca arrappata
Brancato
Havi la nasca di cani
Brancato
Havi la nasca di pipìu
Brancato
Havi la nasca 'mpipiriddruta
Brancato
Havi la panza quantu 'na vutti
Brancato
Havi la testa cuomu 'n-acculazzatu
Brancato
Havi la testa di puddricinu
Brancato
Havi la testa di vò
Brancato
Havi la testa 'ncucchiata cu lu
cuoddru
Brancato
Havi la testa tumminara
Brancato
Havi la varba spana
Brancato
Havi la vucca a culu di gaddruzzu
Candiano
Havi la vucca chiappina
Brancato
Havi li capiddri a paraccu
Brancato
Havi li capiddri cuomu li sparacogni Brancato
Havi li capiddri giovetti
Brancato
Havi li dienti cacati
Brancato
Havi li dienti di cavaddru
Brancato
Havi li dienti 'ntartarati
Brancato
Havi li spaddri quant'un cantaranu
Brancato
Havi l'oricchi a paraccu
Brancato
Havi lu cuoddru luongu cuom'un
gaddruzzu
Brancato
Havi lu nasu a pipiollu
Brancato
Havi lu piettu palumminu
Brancato
Havi lu varbaruozzu cuomu lu Cori di
Gesù
Brancato
Havi l'uocchi a pampineddra
Brancato
Havi l'uocchi cuomu du' pirtusa
Brancato
Havi l'uocchi cuomu du' pruna
Brancato
Havi l'uocchi cuomu lu tri d'aremi
Brancato
Havi l'uocchi di crastu
Brancato
Havi l'uocchi 'nfussati
Brancato
Havi l'uocchi 'nfussunati
Brancato
Havi l'uocchi scasati
Brancato
Havi l'uocchiu vivu cuomu la sarda
Brancato
Havi 'na ristucciata pi capiddri!
Brancato
Havi 'na trumma di nasu!
Candiano
Jetta li piedi di latu
Brancato
La carni sta beni sina a lu gattu
Brancato
La pirsuna, cuomu è vista, è
giudicata
Cassaro
L'uocchiu voli la sò parti
Brancato
Ogni nasu sta a la sò facci
Brancato
Pari a lu pizzu s'è marbizzu
Candiano
Pari abbarsamatu
Brancato
Pari ca camina 'n-capu li tràmpuli
Brancato
Pari ca s'avissi agliuttutu un
mànicu di scupa
Brancato
Pari ca si ci pò cunfissari
Brancato
Pari ca 'un ha cacatu
Brancato
Pari la Madonna di l'arsòliu
Giardina
Pari la morti ‘n-pirmissu
Brancato
Pari 'mpilatu a lu spitu
Candiano
Pari 'na gaddrina ammurbata
Brancato
Pari 'n-antr'e tantu
Brancato
Pari un cani vastuniatu
Brancato
Pari un cuorbu
Brancato
Pari un picciuttieddru schiettu
Brancato
Pari un santu 'mpiccicatu a lu muru
Brancato
Pari un surci viecchiu
Brancato
Si fici li capiddri a la mascagna
Brancato
Statti arrassu di cuoddru a
passiluni
Candiano
Tali nasu, tali fusu
Candiano
LE ASSURDITÀ
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Aviss'a gridari lu vò e grida la
vacca!
Brancato
Ci vinni spinnu di latti
d'ancieddru
Candiano
Ci voli 'mparari a lu diàvulu a
santiari!
Brancato
Ci voli 'mparari a lu pisci a
natari!
Cardella
Ciccu 'un era natu e Franciscu si
chiamava
Lodato
Hav'a parlari lu vò e parla
l'aratu!
Candiano
Lu latru assicuta lu sbirri!
Candiano
Lu latru fa lu boia e l'arrubbatu è
'mpisu!
Candiano
Lu lupu vinni carni!
Candiano
Lu vò dici curnutu a lu sceccu!
Brancato
'N-capu lu re c'è lu vicirè
Brancato
Nn'havi cuda lu maccarruni?
Brancato
Persi la jumenta e va circannu la
cuddrana
Ferreri
Persi lu sceccu e va circannu lu
capistru
Brancato
Pi scantu di li cuorbi, 'un
s'hann'a siminari favi?
Candiano
Pi scantu di li cuorbi, 'un
siminammu linu?
Candiano
Prima la cammisa e doppu lu jippuni Candiano
'Un havi crapa e vinni latti!
Candiano
'Un pò caminari e voli cùrriri!
Brancato
'Un pò purtari quattru tummina e si
voli carricari mezza sarma!
Lodato
'Un s'ha dittu mai a lu munnu la
piècura mangiàrisi lu lupu
Candiano
Viegnu di lu muortu e mi dici ch'è
vivu?
Brancato
Voli addrizzari l'anca a li cani
Candiano
Voli addrizzari li gammi a li cani
Candiano
Voli addrizzari lu cannuni cu lu
jinuocchiu
Candiano
Voli affucari lu cani cu li lasagni Candiano
Voli dari a capiri ca lu suli senti
friddu
Candiano
Voli fari tràsiri lu sceccu pi la
cuda
Brancato
Voli sprìmiri lu cuti
Brancato
Vuogliu cruvicari a mà patri cu li
piedi di fora
Candiano
Vuogliu lu cicirettu, 'un lu
vuogliu lu gallettu
Brancato
I BAMBINI
TESTO
Ancora ci feti la vucca di latti
FONTE
(Legenda in calce)
Brancato
Ancora havi la scorcia 'n-culu
Brancato
Ariu di 'mmiernu e picciliddru
'mpasciatu, a chi è niettu a chi
è cacatu
Candiano
Camina a brancicuni
Brancato
Camina a quattru gammi
Candiano
Ci fici lu cuntu
Brancato
Ci livà la minna
Brancato
Cu lestu minti li dienti aspetta
lu parenti
Candiano
Cu lestu minti li dienti lestu
lassa li parienti
Candiano
Cu nasci è bieddru, cu si marita
è buonu, cu mori è santu
Candiano
È ancora ni la scorcia di l'uovu
Brancato
È bieddru cuom'un suliddru
Brancato
È mezza fìmmina
Brancato
È un pupiddru di commadinu
Brancato
È un scravaglieddru
Brancato
Havi la vucca ca pari un
curaddruzzu
Brancato
Li picciliddri pìglianu cuomu la
menta
Lo Verme
Novi misi, novi visi
Brancato
Pari addrivatu
Brancato
Talè ssu Cacalinusu! Ancora va'
cacannu casa-casa!
Brancato
Talè ssu scardillicchiu!
Brancato
Talè ssu scramucchiusu!
Brancato
Talè ssu scricchia-favi!
Brancato
BASTA
TESTO
«Basta!»
«Fasola cu la pasta.»
Agnieddru a sucu e spiddrì lu
vattìu
FONTE
(Legenda in calce)
Brancato
Brancato
Chioppi, scampà e 'un si nni pozza
parlari cchiú!
Brancato
Cu fici-fici!
Brancato
Cu nn'appi, nn'appi, guastiddruzzi
fritti!
Ferreri
Cuomu fu e cuomu nun fu, ...
Brancato
Cuomu fu-fu, 'un si nni pozza
parlari cchiú!
Brancato
E stùjati lu mussu!
Brancato
Lu fattu è fattu e 'un si nni
pozza parlari cchiú!
Brancato
Quannu la finisci, è sempri tardu
Brancato
Tagliammu curtu!
Brancato
LE BATTUTE
TESTO
«Beddra Matri!»
patri!»
«Sí, bieddru
Brancato
«Cu ti fici?»
«Già!»
«San Filici.»
«Giugnu!»
«Mischinu!»
schinu!»
FONTE
(Legenda in calce)
Candiano
Brancato
«Cá ci doli lu
«Nenti c'è ...»
vacanti.»
Brancato
«Intra 'na casa
«Pirchí?» «Pi l'asini ca su'
tri!» «E cu tìa fannu quattru!»
Brancato
Brancato
tri!»
«E cu tìa fannu quattru!»
«Pirchí?»
tri!»
«Pirchí du' e unu fannu
Brancato
A tò ma'!
Brancato
A tò suoru!
Brancato
Arrimina, cá quaglia
Brancato
Caru amicu, la ticchiara fa la
ficu!
Brancato
Cunsumatu pi cunsumatu, frìjimi 'nuovu!
Candiano
Haju un duluri di panza ni lu
jinuocchiu
Brancato
Jisti a Naru e 'un t'ammazzaru: o
'un ti vìttiru o ti sbagliaru
Candiano
Mangi pisci e ti va' curchi
Brancato
Masciu Fastiddiu!
Brancato
Mi stinnicchiu e mi stinnacchiu
Brancato
Miegliu aviri 'na causa a Naru!
Cardella
Nn'havi chichireddra di sparagnu?
Brancato
Nn'havi visticeddri di prima
figlianna?
Brancato
Si 'un fussi pi l'aglia e l'uogliu,
...
Brancato
Tiritùppiti e tiritàppiti!
Brancato
Vossa trasi, cá ci la 'nzaju
Brancato
LA BELLEZZA E LA BRUTTEZZA
TESTO
«Quantu sì làdia!»
appi di piàciri.»
FONTE
(Legenda in calce)
«Piacivu a cu
Brancato
Artizza è mezza biddrizza
Brancato
Biddrizza e santità 'un si cunfà
Candiano
Cu beddra si voli fari guai e peni
hav'a passari
Brancato
Cu havi beddra facci si marita
Candiano
Cu nasci beddra nasci maritata
Brancato
È làdia cuomu 'na scimia
Brancato
È làdiu quant'è buonu
Brancato
Havi la facci di panittera
Brancato
La biddrizza è mezza dota
Candiano
La biddrizza 'un dura tuttu tiempu Candiano
Scorcia, figlia, e fa biddrizzi
Brancato
'Un sunnu li biddrizzi ca ti fannu
amari, sunnu li modi e li dorci
paroli
Cassaro
LE BENEDIZIONI
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Biniditta la terra unn'arriposa!
Brancato
Biniditta la terra unni ci
arripòsanu l'ossa!
Cassaro
Biniditta la terra unni posa li
piedi!
Brancato
Chi putìssitu pigliari 'n-amu a lu
Brancato
juocu di lu lottu!
Chi ti vinissi lu beni!
Brancato
Lu Signuri ci hav'a alluminari la
testa!
Brancato
Lu Signuri ci hav'a fari mìntiri la
Brancato
testa a puostu!
Lu Signuri ci hav'a gràpiri
l'uocchi!
Brancato
Lu Signuri t'aiuta e Maria
t'accumpagna!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a aiutari e a mìa
Brancato
'un m'hav'a scurdari!
Lu Signuri t'hav'a aiutari unni va
e unni vieni!
Cassaro
Lu Signuri t'hav'a aiutari!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a dari socchi
addisiddra lu tò cori!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a fari campari
cent'anni
Brancato
Lu Signuri t'hav'a guardari!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a mannari tutti li
Brancato
grazii c'addrisiddra lu tò cori!
Lu Signuri ti l'arrunchia!
Brancato
Lu Signuri ti l'hav'a arrunchiari
cu la pala!
Brancato
Lu Signuri ti l'hav'a rènniri 'ncapu l'arma e la saluti!
Cassaro
Lu Signuri ti lu renni!
Brancato
Lu Signuri ti nn'hav'a dari tutta
saluti!
Brancato
Lu Signuri ti nn'hav'a dari tutti
pruvvidenzi!
Brancato
Lu Signuri ti nn'hav'a dari tuttu
beni e saluti
Brancato
Lu Signuri ti pozza allungari li
jorna!
Brancato
Lu Signuri 'un ci hav'a livari la
manu di 'n-cuoddru!
Brancato
T'avìss'a viniri lu beni di Diu!
Brancato
T'aviss'a viniri lu beni!
Brancato
T'hav'a fari ùttili!
Brancato
Tuttu buonu e binidittu chiddru ca
t'haju fattu!
Brancato
Tuttu buonu e binidittu!
Brancato
IL BENE E IL MALE
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A cu fa mali 'un crìdiri mai
Candiano
A cu voli mali Diu ci leva li lumi
Candiano
A lu mali 'un c'è funnu
Candiano
Cu ad antru procura dannu si
pripara l'affannu
Candiano
Cu addisiddra lu mali ad antru lu
sò l'havi darriè la porta
Brancato
Cu beni ad antru fa, beni a iddru
si fa
Fazio
Cu cerca lu mali, lu mali si trova
Candiano
Cu fa beni mori ammazzatu
Brancato
Cu fa beni pi paura nenti vali e
picca dura
Candiano
Cu fa beni pi usanza nenti vali e
picca avanza
Candiano
Cu fa mali, mali aspetta; cu fa
beni, beni aspetta
Brancato
Cu fa piaciri, piaciri trova
Candiano
Cu mali fa mali pensa
Candiano
Cu pripara lu vilenu, la prima
tazza è sò
Candiano
Cu scava la fossa pi antru ci cadi
ddrà intra
Ferreri
Cu simina guai arricogli malanni
Candiano
Cu simina spini 'un pò arricògliri
rosi
Candiano
Cu ti voli beni 'n-casa ti veni
Brancato
Cu ti voli mali 'un ti lassa pi
curtu
Candiano
Fa' beni e scordatillu, fa' mali e
pènsacci
Brancato
Fa' beni e socchi veni veni
Candiano
La mala parti è di cu la fa e no di
cu la ricivi
Brancato
Lu beni è sempri rinnutu a mali e,
si 'un è rinnutu a mali, 'un si pò
diri ch'è beni
Cassaro
Lu beni si canusci quannu si perdi
Candiano
Mali e beni a lu fini veni
Candiano
Mali 'un fari e paura 'un aviri
Brancato
Ogni mali 'un veni pi nòciri
Brancato
Pensa a lu mali, cá beni ti nni
veni
Brancato
Si quarcunu t'avverti lu beni, 'un
ti l'ha' a pigliari a mali
Candiano
'Un caminassi scanzu cu simina
spini
Candiano
'Un fari beni a puorci e limuòsina
a parrini
Cassaro
'Un t'ammiscari, 'un ti 'ntricari,
'un fari beni, cá mali ti nni veni
Brancato
IL BISOGNO
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A cu aiutu 'un ti pò dari lu tò
cori 'un cunfidari
Cassaro
A cu mi duna pani ci dicu papà
Brancato
A lu 'mbriacu tutti lu pòrtanu a
vìviri
Brancato
Aiutu a lu bisuognu, e no cunsigliu Candiano
Amara ddra porta c'aspetta la
minescia cotta!
Cassaro
Amaru cu havi bisuognu d'antru!
Brancato
Amaru cu sta a spranza d'antru!
Brancato
Cu havi bisuognu s'accala
Brancato
Cu sta a spranza d'antru e la
pignata minti va p'arriminari e 'un
trova nenti
Brancato
Cu voli a mìa veni a la casa, cu
voli a Diu si nni va 'n-chiesa
Brancato
Cu voli anna, cu 'un voli cumanna
Brancato
Lu bisuognu è masciu e 'nsigna a
fari
Candiano
fari
Lu bisuognu è parenti di la
nicissità
Candiano
Lu bisuognu fa cùrriri li ciunchi
Candiano
Lu bisuognu fa fari valintizzi
Candiano
Lu trìvulu 'mpara a chiànciri
Brancato
Tinta acqua serbi a li bisuogni
Cassaro
Unni mi vuontu-vuontu, truovu scuru Brancato
Va' ni lu patutu, 'un jiri ni lu
saputu
Candiano
LA BONTÀ
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Buonu sí, ma buonu-buonu no
Candiano
Cu piècura si fa lu lupu si la
mangia
Brancato
Cu troppu s'accala tutti lu
pìstanu
Candiano
È buonu, ... si 'un si guasta
Brancato
È cchiù buonu di lu pani di casa
Brancato
È la crema di li cristiani
Brancato
È lu re di li galantuomini
Candiano
È 'na pàmpina di paradisu
Candiano
È 'na pampineddra di paradisu
Brancato
È 'na pasta d'àngilu
Brancato
È 'na pasta di meli
Candiano
È un carusu cuomu l'oru
Brancato
È un galantomu pi daveru, e no a
pamparì
Brancato
È un piezzu di pani
Brancato
Lu meli si fa liccari e lu feli si
fa sputari
Candiano
Né tantu buonu di fàriti
scrapisari e mancu tantu tintu di
fàriti schifiari
Ferro
Quannu unu è troppu buonu, tutti
ci nni fannu
Brancato
Si fa cacari 'n-vucca
Brancato
Si fa pisciari 'n-vucca
Brancato
Si fici maniari di tutti
Brancato
Si fici xjavuriari
Candiano
LE BOTTE
TESTO
«D'unni vieni?»
mulinu.»
FONTE
(Legenda in calce)
«Viegnu di lu
Candiano
A iddru ch'è narisi!
Brancato
Biniditti li manu!
Candiano
Ci abbuddravu la facci
Brancato
Ci aggiustà li custuri
Candiano
Ci alliscià la carina
Brancato
Ci arrizzà lu pilu
Brancato
Ci detti lignati a-leva-pilu
Brancato
Ci detti lignati d'uorbi
Brancato
Ci detti masciddrati a la riversa Brancato
Ci detti 'na bella livata di
lignati
Brancato
Ci detti 'na filacata di nirbati
Brancato
Ci detti 'na jinucchiata ni li
cugliuna
Candiano
Ci detti pira jazzuliddri
Candiano
Ci detti pugna a la 'n-sutta
Brancato
Ci detti un saccu di lignati
Brancato
Ci detti un saccu e 'na sporta di
timpuluna
Brancato
Ci detti vastunati all'urbina
Brancato
Ci detti vastunati uorbi
Brancato
Ci fici addivintari li carni cuomu
li milinciani
Candiano
Ci fici arrussicari li chiappi di
lu culu
Brancato
Ci fici cuntari li scaluna
Candiano
Ci fici jittari li virmicieddri
Candiano
Ci fici la facci lenzi-lenzi
Brancato
Ci fici scrùsciri li masciddri
Brancato
Ci fici vìdiri li stiddri di
juornu
Brancato
Ci fici vìdiri li stiddri di
mezzi-juornu
Brancato
Ci fici vìdiri lu lampu cu tuttu
lu truonu
Candiano
Ci fici viniri lu giudiziu
Brancato
Ci fiddrià la facci
Brancato
Ci frìjinu li manu
Candiano
Ci li detti all'urbisca
Brancato
Ci li detti di la dritta e di la
riversa
Brucculeri
Ci li detti ni li chiappi di lu
culu
Brancato
Ci ruppi li corna
Brancato
Ci scaccià li puddrizzuna
Brancato
Ci scutulà li puddrizzuna
Brancato
Ci scutulà l'oricchi
Brancato
Ci scutulà lu pilu
Candiano
Ci scutulà lu pruvulazzu
Candiano
Ci stuccà li rini
Brancato
Ci xjaccaru li corna
Brancato
Cu ni duna si l'aspetta
Candiano
Cu ti rumpi la testa ti sana, cu
ti rumpi lu cori 'un ti sana
Candiano
Cu 'un senti russuri 'un senti
vastunati
Brancato
È carni di vastuni
Candiano
È un saccu di vastuna
Lo Verme
Fuoru manu santi
Candiano
Havi li manu luonghi
Brancato
L'abbuddrà a vastunati
Brancato
L'ammaccà a lignati
Brancato
L'ammaccà buonu pi buonu
Brancato
L'ammazzà a fircunati
Brancato
L'arridducieru cuom'un Cristu a la
Cruci
Brancato
L'arrimuddraru a lignati
Brancato
L'arrimuddraru a vastunati
Brancato
L'arrizzittà pi tutti li festi
Brancato
Li lignati fannu fari li figli
parrini
Brancato
Li lignati fannu viniri lu
giudiziu
Brancato
Lu fici abballari 'n-capu 'na
corda
Brancato
Lu fici abballari senza suonu
Brancato
Lu fici firrijari cuomu 'na
tuòrtula
Brancato
Lu fici stari cuomu l'Ecce Homo
Brancato
Lu fici stari cuom'un Cristu
Brancato
Lu fici stari un schifìu
Brancato
Lu fracculià
Brancato
Lu lardiaru a lignati
Ferro
Lu 'mpiccicà a lu muru
Brancato
Lu piglià a pagnittuna
Brancato
Lu piglià pi lu pizzu di lu culu e
lu jittà fora
Brancato
Lu purtà all'ugnu di muriri
Candiano
Lu struppiaru buonu pi buonu
Brancato
Lu sturdieru a lignati
Brancato
Lu vastuni 'nsigna lu garzuni
Candiano
Mi granciulìanu li manu
Candiano
Scippa li vastunati di 'n-manu
Brancato
Si ci jittà di 'n-cuoddru
Brancato
Si pigliaru a capiddrati
Candiano
Sientu xjàvuru di vastunati
Brancato
Ti fazzu vìdiri di chi erba si fa
la scupa!
Brancato
Tiritìnghiti e tiritànghiti
Candiano
LE BUGIE
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Cunta cìciri e favi
Candiano
Dici Diu ca nun è Diu
Brancato
Dici Diu ca 'un è Diu
Brancato
La farfantarìa havi lu nasu luongu
e li gammi curti
Lo Verme
Lu dissi a pamparì
Brancato
Lu dissi apposta
Brancato
Lu farfanti dici la vrità e 'un è
crittu
Lodato
Lu farfanti hav'a aviri memoria
bona
Candiano
Mi voli fari cuddrari un cucùmmaru
tuortu
Cardella
Si la niscì di la manica
Brancato
LA CALMA E LA FRETTA
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
«Mi nni vaju, c'haju prescia.»
«Chi ha' a jiri a dari lu latti a
lu picciliddru?»
Brancato
«Mi nni vaju, c'haju prescia.»
«Mancu s'avìssitu lassatu li
picciliddri ca chiàncinu!»
Brancato
A li curti!
Brancato
A lu puostu di lu sangu ci havi
acqua
Brancato
Allargammu lu cumpassu!
Candiano
Arrivà cu la lingua di fora
Brancato
Arrivà cu lu cori 'n-vucca
Brancato
Arrivà cu lu xjatu a la gula
Brancato
Burrasca furiusa dura picca
Candiano
Chi è tutta ssa prescia? Chi è
vuddru ca si jetta?
Brancato
Ci jì di nott'e notti
Brancato
Cu curri s'arrizzola
Lo Verme
Cu fa li cosi adasciu mai la sgarra Candiano
Cu t'assicuta?
Candiano
Cu va adasciu fa gran caminu
Candiano
Cu va adasciu 'un rallenta
Candiano
Cu va chianu va sanu e va luntanu
(e ... perdi la cursa)
Brancato
Curri a la sdirrutta
Brancato
Curri a riètina stisa
Brancato
Curri cuomu 'na nièvula
Brancato
Curri cuom'un liebbru
Brancato
Curri, ca pari assicutatu
Brancato
È lestu di pedi
Candiano
Havi cchiú prescia di la mammana
Candiano
Havi lu pedi lieggiu
Brancato
Havi lu scìddricu
Brancato
La gatta priscialora fa li
gattarieddri uorbi
Brancato
Lu fici a scatta-cori
Brancato
Pari assicutatu
Brancato
Pari c'aviss'a jiri a pigliari la
'ntinna
Brancato
Pari un furgarieddru cu lu spitu
'n-culu
Brancato
Si misi li carcagna 'n-culu
Brancato
Si misi li scarpi 'n-culu
Brancato
Si stuccà li gammi a viniri
Brancato
Veni sempri arrubbatu
Brancato
Vinni a li quattru-a li cincu
Brancato
IL CAMMINARE
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Camina all'urbina
Brancato
Camina catàmmaru-catàmmaru
Brancato
Camina cuomu 'na tradàntula
Brancato
Camina latinu-latinu
Brancato
Camina muru-muru senza jiri
anciddriannu!
Brancato
Camina 'ntusciatu
Candiano
Camina sodu-sodu
Candiano
Camina tuornu-tuornu
Candiano
Camina xjanchinu
Brancato
Chi va' anciddriannu?
Brancato
Chi va' cazzuliannu?
Brancato
Chi va' scamparduniannu?
Brancato
Ci allatinà lu pedi
Brancato
Havi li piedi tunni
Brancato
Mi misi lu pedi a la via
Brancato
Si nni jì a cavaddru di li scarpi
Brancato
Si nni jì giru-giru
Brancato
Va firrijannu nuveni
Brancato
LA CAPACITÀ E L'INCAPACITÀ
TESTO
A chi lu dissi, a chi lu fici
FONTE
(Legenda in calce)
Brancato
Acchiana mura lisci cuomu li gatti Brancato
Appena mi vuontu l'uocchi, mi la fa Brancato
Chi nascì 'mparatu?
Brancato
Chissa è botta di masciu
Candiano
Ci cuntà li pila di 'n-culu
Brancato
Cu ssa misa 'un cumìna nenti
Brancato
È capaci di muriri 'n-miezz'a li
guasteddri
Candiano
È cuom'un puddricinu ni la stuppa
Candiano
È di la curina
Candiano
È di mangiari e di sprìmiri
Candiano
È lu spizzieddru 'n-miezz'a la
'nsalata
Candiano
È mancusu e drittusu
Candiano
È 'na minchiareddra
Brancato
È un cani di caccia
Brancato
È un diàvulu
Brancato
È un figliu di buttana
Brancato
È un figliu di cacata
Brancato
È un figliu di Matri Filippa
Brancato
È un gliòmmaru malu 'ncugliutu
Brancato
È un vrazzu di mari
Brancato
Fa a cu cadi-cadi
Candiano
Fa li cosi a la fuddrisca
Candiano
Fa li cosi a la vò
Brancato
Fa li cosi a trugliu
Brancato
Fici catinazzu
Candiano
Fici lu santu e la vigilia
Ferro
Fici lu tularu masciu
Candiano
Fici 'na 'nchiappa grossa
Brancato
Fici un juocu di manu
Candiano
Havi la testa 'n-capu li spaddri
Brancato
Havi la testa 'n-capu lu cappieddru Candiano
Havi li corna
Candiano
Havi li curnicchia
Candiano
Havi li manu biniditti
Candiano
Havi li scagliuna
Brancato
Havi lu meli e nun si lu sapi
liccari
Brancato
Havi setti para di cugliuna
Brancato
Havi tanti trasuti e nisciuti
Candiano
Jì a ligna senza corda
Brancato
Li cugliuna ci strìcanu 'n-terra
Brancato
Lu buonu stari e lu malu fari
Cassaro
Lu vonta e lu sbonta cuomu ci pari
e piaci
Candiano
Mancu sapi fari la "o" cu lu
bicchieri
Brancato
Mancu sapi s'è vivu o s'è muortu
Brancato
Mancu si sapi attaccari li canzi
Candiano
Mi la fici davanti-davanti
Brancato
Mi la fici sutta l'uocchi
Brancato
Minti lu mànicu unni voli iddru
Candiano
Nenti pani cuottu pi li sgangulati Ferreri
Ni sapi una cchiossà di lu diàvulu Brancato
Pari ca la spirtizza l'avissi tutta
iddru
Brancato
Piglia l'acqua cu lu catu senza
funnu
Candiano
Piglia l'acqua cu lu panaru
Brancato
Quattru coccia si li mangia
Brancato
Quattru fila si li mangia
Brancato
Sapi l'Ave Maria a la dritta e a la
riversa
Candiano
Sapi quantu ci nn'hav'a calari
Brancato
Sapi stari 'n-miezz'a la genti
Brancato
Sapi unni lu virsieriu teni la cuda Candiano
S'arrimina cuomu lu scravagliu ni
la stuppa
Brancato
Si mangia la terra
La Verde
Si mangia li petri crudi
Brancato
Si nni jì a ligna senza corda
Brancato
Si sapi cacciari li muschi di lu
nasu
Candiano
Si sapi fari lu fattu sò e chiddru
d'antru
Candiano
Si sapi firrijari
Brancato
Si sapi quartijari
Brancato
Simina all'acqua e arricampa a lu
vientu
Brancato
Ssa cosa è fatta cu li piedi
Brancato
'Un ci la porta la stràula a lu
chianu
Candiano
'Un è buonu mancu a fari un pilesi Candiano
'Un la perdi la birritta 'n-miezz'a
la fuddra
Brancato
'Un nni fa una bona
Candiano
'Un sempri jencu arrinesci d'aratu Candiano
'Un si sapi attaccari mancu li
canzi
Candiano
'Un vinni né un firrijuolu né un
pumiettu
Candiano
Va circannu lu mètiri a cavaddru
Candiano
Va circannu maccarruna pi stufatu
Candiano
Va circannu radici p'arruttari
Brancato
LA CASA
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Avanti a la tò casa cu picca pani,
ca 'n-casa d'antru cu pirnici e
fasciani
Brancato
Avanti lu picca 'n-casa tò, ca
l'assa' 'n-casa d'antru
Brancato
Avanti pani e tumazzu 'n-casa
propia, ca gaddrini e fasciani 'ncasa d'antru
Candiano
Buffetta e cufilaru all'artizza di
baccalaru
Brancato
Chiavuzza, chiavuzza, ognedunu a la
sò casuzza
Cassaro
Cu 'un havi casa 'un havi vicini
Lodato
Cu 'un havi la casa sò 'un pò
mangiari quannu voli
Lodato
Frabbica di 'mmiernu dura 'n-eternu Candiano
Frabbica e liti 'un ni faciti
Candiano
Frabbichi e liti, pruvati e viditi
Candiano
Havi 'na casa ca si ci pò jucari cu
du' spati
Candiano
Havi 'na casa ca, prima di tràsiri,
t'ha' a stujari li piedi
Brancato
La casa capi quantu voli lu patruni Brancato
La tò casa abbrazza e vasa
Cassaro
Ni la casa senza suli trasi lu
mièdicu a tutti l'uri
Brancato
Ogni gaddru ni lu sò gaddrinaru
Brancato
Ogni puorcu a lu sò munnizzaru
Candiano
Ogni seggia havi lu sò donu
Brancato
Pi casa havi un cacatoju
Brancato
Pi ogni ancieddru lu sò nidu è
bieddru
Candiano
Quannu chiovi e malu tiempu fa, cu è
'n-casa d'antru mali sta
Brancato
Ssa casa è 'na nivera
Brancato
Ssu cessu è accussì pulitu, ca si ci Brancato
pò mangiari
pò mangiari
Sta a casa addruvata
Brancato
Sulu-sulu l'aria ca c'è ni ssa casa Brancato
Teni la casa cuomu 'na cappella
Brancato
Teni la casa cuomu 'na paglialora
Brancato
Teni la casa cuom'un cacatoju
Brancato
Teni la porta a filazzeddra
Brancato
Teni la porta a vaniddruzza
Brancato
Unni c'è lu liettu c'è
l'arrizziettu
Cassaro
LA CATTIVERIA
TESTO
«È buonu!» «Sì, quannu dormi»
FONTE
(Legenda in calce)
Brancato
A lu puostu di la peddri ci havi
cùtina
Brancato
A lu puostu di lu cori ci havi un
cuti
Brancato
A lu schirsuni si ci scaccia la
testa
Candiano
Avanti lu tintu pruvatu, ca lu
buonu a pruvari
Brancato
Ci cunzà un bellu capizzu
Brancato
Ci dissi lu Signuri a San
Giuvanni: «Di li singaliati
guardatinni»
Candiano
Ci fici li scarpi
Brancato
Ci fici varba e capiddri
Brancato
Cu è malu, malu pensa
Candiano
È babbu tintu
Brancato
È cchiú fitusu di la latrina di
li carrabbunera
Cardella
È cchiú tintu di la dètta vicina Lodato
È cchiú tintu di la mala matina
Brancato
È cchiú tintu di la mala morti
Brancato
È cchiú tintu di lu diàvulu
Brancato
È cosa d'ammazzallu
Brancato
È cuomu lu cascavaddru: d'unni lu
pigli-pigli, ti gratta li manu
Brancato
È cuomu lu diàvulu zuppiddru
Brancato
È la cuda di lu diàvulu
Candiano
È 'na carnetta
Brancato
È 'na mala frùscula
Candiano
È 'na mala sperra
Brancato
È 'na mala spina
Candiano
È 'na mala strippa
Brancato
È 'na mala zìppula
Candiano
È 'na razza tinta
Brancato
È 'n-arcissimu diàvulu
Brancato
È pulitu, ... quannu si lava la
facci!
Brancato
È tintu e malu vattiatu
Brancato
È tintu quantu Diu lu potti fari Brancato
È tintu, ca 'un ci nni voli cchiú Brancato
È un bellu trispu
Brancato
È un Cainu
Brancato
È un chiuovu tuortu
Brancato
È un cruoccu masculinu
Candiano
È un feti-vivu
Brancato
È un ghiaccu di furca
Brancato
È un juogu tuortu
Candiano
È un lignu tuortu
Brancato
È un mala-cunnutta
Brancato
È un malu drappu
Brancato
È un parmu di Giuda
Cassaro
È un Patri Lanuzza
Candiano
È un taddru di Giuda
Candiano
È un trispu tuortu
Brancato
Feti cchiossà di lu pìritu
Brancato
Havi la peddri dura
Brancato
Havi li tinturìi a setti sulara
Cassaro
Havi lu cori cu lu pilu
Brancato
Havi lu cori di cuoriu cu tuttu
lu pilu
Candiano
Havi lu cori di petra
Brancato
Havi lu cuoriu duru
Brancato
Havi lu sangu tintu
Brancato
Jetta ni lu tintu
Brancato
La lapa, pi muzzicari, persi la
vrisca e lu meli
Cardella
La mal'erba 'mprucchia lestu
Candiano
L'erba tinta 'un sicca mai
Brancato
Li cosi tinti 'un muòrinu ma'
Cassaro
Lu cravuni, si 'un tingi,
mascarìa
Brancato
Lu diàvulu si nn'aggira
Giardina
Lu diàvulu 'un ci po’
Brancato
Lu lignu tuortu l'addrizza lu
luci, l'omu tintu l'addrizza la
liggi
Candiano
Lu lupu c'è 'mparatu a li gridati Candiano
Lu lupu di mala coscenza cuomu
opera pensa
Lo Verme
Lu meli si fa liccari e lu feli
si fa sputari
Candiano
Lu praniu 'un pò fari pira lisci Candiano
Lu tintu fa scannaliari a lu
buonu
Lo Verme
Malatia di lupi, sanità
d'agnieddri
Candiano
Né tantu buonu di fàriti
scrapisari e mancu tantu tintu di
fàriti schifiari
Ferro
Nn'havi tinturìi cchiossà di lu
diàvulu
Brancato
Si ci vaju davanti, mi mùzzica;
si ci vaju darrieri, mi cancija
Cardella
Si juncieru chiddri di lu malu
cunsigliu: cu lu sapi cu hav'a
chiànciri!
Candiano
Su' lu lampu e lu truonu
Cassaro
Tinturii nn'havi pi iddru e pi
l'amici
Brancato
Un pruvari lu tintu, cá, cchiú lu
pruovi, cchiú tintu lu truovi
Cassaro
I CONSIGLI
TESTO
Acqua, cunsigli e sali, a cu 'un
ti l'addumanna 'un ci nni dari
FONTE
(Legenda in calce)
Brancato
Cu sulu si cunsiglia sulu si penti Candiano
Cu 'un ascunta a li chiù granni
appenni li vièrtuli a mali banni
Brancato
Li cunsigli di li viecchi si
pìglianu
Candiano
Lu miegliu mistieri è chiddru di
dari cunsigli
Lo Verme
Ogni cunsigliu lassa e lu tò
piglia
Candiano
Paroli di li genti 'un ni pigliu,
bona cuscenza mi duna cunsigliu
Candiano
Pi tintu cunsigliu miu, ...
Candiano
Piglia cunsigliu di prudenti, cá
mai ti nni pienti
Candiano
Piglia cunsigliu di viecchiu,
surbizzu di giùvini e 'un ti
fidari di nuddru
Candiano
Sarbatillu pi li to' bisuogni
Candiano
Un cunsigliu sanu vali pi cientu
manu
Candiano
I CONTADINI
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A lu viddranu 'un ci dari la
bacchetta 'n-manu
Candiano
Arristà cu la scorcia di viddranu
Brancato
Cu fa un favuri a lu viddranu un
juornu sarà cacatu 'n-manu
Cassaro
Diu ni scanza e libera di li
viddrani arrinisciuti!
Brancato
È viddranu cu li piedi xjaccati
Candiano
È viddranu grugnu
Brancato
È viddranu 'ncarcatu cu la mazza
Brancato
Fa' beni a lu viddranu, cá ti nni
voli mali; facci mali, cá ti nni
voli beni
Candiano
Havi li piedi 'ncritati
Brancato
Li viddrani hannu li caddra 'ntesta
Brancato
Li viddrani hannu l'uocchi ni li
jinocchia
Brancato
Lu viddranu fattu riccu 'un
canusci né parienti né amici
Candiano
Lu viddranu havi la vièrtula di la
'gnuranza e la vièrtula di la
malizia
Candiano
Lu viddranu si curca vistutu:
cuomu la pensa la cosa, la fa
Lo Verme
Lu viddranu sta sempri cu l'uocchi
'n-celu
Brancato
Lu viddranu teni lu cuntu ni la
birritta
Candiano
Pi cummàttiri cu la testa d'un
viddranu, ci voli 'n-antru
Candiano
viddranu, ci voli 'n-antru
viddranu
Pi cunvìnciri un viddranu 'un ci
puòttiru mancu quaranta abbucati a
tavulinu
Brancato
Quannu lu viddranu si mangia la
gaddrina, o è malatu iddru o è
malata la gaddrina
Candiano
Scarpi gruossi, testa fina
Brancato
Testa cotta a lu suli!
Candiano
Testa di zuccu!
Candiano
Tri cosi lu Signuri 'un potti
addrizzari: cucùmmari, cucuzzi e
testi di viddranu
Candiano
Viddranu 'un è cu nasci viddranu,
viddranu è cu fa viddranii
Candiano
IL CONTENTARSI E L'INGORDIGIA
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A cu ti duna lu cuddruruni 'un ci
addumannari la guasteddra
Candiano
Acqua ca duna a du' vaddruna
all'unu o all'antru veni menu
Candiano
Avanti chissu, ca un pugnu 'ntra
'n-uocchiu
Brancato
Avanti cu lu picca gòdiri, ca cu
l'assa' trivuliari
Brancato
Avanti magru a li purrazzi, ca
gruossu a la zammatarìa
Candiano
Avanti oj l'uovu, ca dumani la
gaddrina
Brancato
Avanti un maccarruni, ca cientu
virmicieddri
Candiano
Chi va' circannu?
Candiano
Chi va' scallannu?
Brancato
Chiangiu c'un uocchiu
Brancato
Chissu passa lu cummentu
Brancato
Chissu passa lu cuvernu
Brancato
Cogli lu cuottu e lu crudu
Candiano
Cu abbrazza assa' 'un strinci nenti Ferreri
Cu assicuta a du' cuniglia né
n'ammazza e mancu ni piglia
Candiano
Cu cerca assa' 'un trova nenti
Candiano
Cu du' vucchi voli vasari una di li
du' l'hav'a lassari
Candiano
Cu havi lu maccicuni gruossu
s'affuca
Brancato
Cu s'accuntenta godi
Brancato
Cu si jetta a lu picca, a l'assa'
si ci trova
Candiano
Cu tuttu voli tuttu perdi
Lo Verme
Cu va pi pigliari du' cuniglia
tutti li lassa e nenti ni piglia
Lo Verme
Cu voli fari muzzicuna gruossi
s'affuca
Candiano
Cu voli gòdiri du' regni o lassa la
massarìa, o lassa li gregni
Cardella
Du' regni 'un si puonnu gòdiri
Brancato
Fa cuomu lu gattu: futti e chiangi
Brancato
Lu cacciaturi ca spara a du'
cuniglia unu lu sbaglia e l'antru
'un lu piglia
Brancato
Lu picca m'abbasta e l'assa'
m'assuperchia
Brancato
Lu riccu e lu potenti un sunnu mai
cuntenti
Candiano
M'abbasta e mi nn'assuperchia
Brancato
Mi cuntientu di chiddru ca c'esponi
lu cori
Brancato
Miegliu di nenti!
Brancato
Miegliu d'un pugnu 'ntra 'nuocchiu!
Brancato
Quannu la carni a lu spitu è assa',
resta cruda
Lo Verme
Santu Mangiuni nascì prima di lu
Signuri
Cassaro
Sempri stenta cu mai si cuntenta
Brancato
Si vuo' campari cuntenti, vòntati
darrieri e no davanti
Candiano
Socchi abbasta a unu abbasta a
cientu
Cassaro
Socchi 'un puo' aviri 'un lu
disiari
Brancato
Sta beni e ci doli lu culu
Brancato
Tanti regni 'un si puonnu gòdiri
Candiano
'Un lassa spichi pi darriè
Candiano
'Un nesci un cani cu 'n-uossu 'nvucca!
Brancato
'Un pò mangiari carni e surchia
brodu
Brancato
'Un si pò aviri greca e cappucciu
Candiano
'Un si pò aviri la xisca china e lu
vutieddru gruossu
Candiano
'Un sulu ca ti dugnu lu meli e
sparti la burnìa!
Candiano
Voli addrattari a du' minneddri
Brancato
Voli la vutti china e la muglieri
'mbriaca
Brancato
Voli lu meli e lu 'nziriddru
Lodato
Vulissi pigliari lu munnu cu tutti
du' li manu
Brancato
I CONTRASTI
TESTO
Cu arridi e cu chiangi!
FONTE
(Legenda in calce)
Brancato
Cu la voli cotta, cu la voli
cruda e cu la voli abbruscata la
cannila
Candiano
Janni no e Giuvanni sí
Brancato
Ju munnu la cipuddra e a tìa
t'arzìanu l'uocchi!
Brancato
Ju travagliu e tu sudi!
Brancato
La festa a Naru e lu Santu a
Racarmutu
Cardella
La gaddrina fa l'uovu e a lu
gaddru ci abbruscia lu culu
Cardella
gaddru ci abbruscia lu culu
La nivi piedi-piedi e li
spièzzii 'n-carta
Lo Verme
La porta aperta e la chiavi a la
cinta
Lo Verme
Li scecchi livaru li ferra a li
cavaddra!
Candiano
Lu fattu è unu e lu discursu è
'n-antru
Brancato
Mà nannu era purciddratu e ju
muoru di fami!
Candiano
Mangia cu la sarbietta e senza
li piatta
Cardella
Su' cuomu lu diàvulu e San
Binnardu
Brancato
Trìvulu di casa e sbìu di
vaneddra
Brancato
Unni vidi, unni svidi!
Brancato
Uocchi chini e manu vacanti
Brancato
IL CORAGGIO E LA PAURA
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Addivintà quant'un trasèntulu
Candiano
Appi lu stòmacu di ...
Brancato
Cchiossà è lu scantu c'havi di 'ncuoddru, ca antri cosi
Brancato
Ci addivintà la facci bianca cuomu
la carta
Brancato
Ci addivintà la facci bianca cuomu
li muorti
Brancato
Ci fici mìntiri du' piedi 'ntra 'na
scarpa
Brancato
Ci fici trimari li puddrizzuna
Brancato
Ci 'ngrussà lu sangu
Candiano
Ci trema lu culu
Candiano
Ci voli stòmacu
Brancato
Cu havi scantu si fazza monacu
Candiano
È omu di fìcatu
Brancato
È pigliatu d'appagnu
Brancato
È pigliatu di suggizioni
Brancato
Havi la facci stracanciata
Brancato
Havi lu cori di cunigliu
Candiano
Havi lu trimulizzu
Candiano
Havi 'na battitina di cori!
Candiano
Lu culu ci fa "trìnguli-mìnguli"
Candiano
M'addivintà lu sangu acqua
Brancato
Mi fici pigliari 'n-arrisantuni!
Brancato
Mi guastavu lu sangu
Brancato
Paura guarda vigna e lu guardianu
si la vinnigna
Brancato
Paura guarda vigna e no sipala
Candiano
S'armà di coraggiu e ci jì
Brancato
Si cacà li canzi
Candiano
Si fici la facci granni
Candiano
Si piglià di scantu
Brancato
Si scanta di l'ùmmira sò
Brancato
Si teni lu culu cu tutti du' li
manu
Candiano
Spavientu novanta!
Brancato
Ti cachi?
Brancato
'Un 'm'abbasta l'armu
Brancato
'Un si scanta mancu di lu diàvulu
Brancato
LE CORNA
TESTO
«Piezzu di curnutu!» «Curnutu
ci sì tu e cu 'un ti lu dici!»
FONTE
(Legenda in calce)
Brancato
«Quannu vieni?»
«Ni lu juornu
di San Minni, quannu ci fannu la
festa a li curnuti.»
Brancato
Avanti èssiri curnutu, ca 'un
èssiri ascuntatu
Lo Verme
C'è curnutu ca nni mori, c'è
curnutu ca ci coli
Candiano
Corna e vastunati, cu l'havi si
li teni
Candiano
Cu 'un è curnutu 'un è figliu di
Diu
Candiano
Curnutu a lu tò paisi e babbu
unni va'-va'
Brancato
Curnutu ci lu fici schifiari
Brancato
Curnutu pi un cuornu, curnutu pi
du' corna
Brancato
È cchiú curnutu di 'na carteddra
di vavaluci
Brancato
È curnutu di 'rredi e 'rriditati Candiano
È un curnutu, sarbànnucci lu San
Giuvanni
Brancato
Fa lu curnutu pacinziusu
Brancato
Havi cchiú corna di li capiddri
c'havi 'n-testa
Brancato
Havi li corna a setti sulara
Brancato
Havi li corna accussì luonghi,
ca ci nièscinu di lu cappieddru
Candiano
Havi li corna 'nturciuniati
Brancato
Havi mangiascinu ni li corna
Brancato
Li corna cu l'havi si li serra
Candiano
Li corna su' cuomu li dienti:
d'allura fannu màliri, ma doppu
sièrvinu pi mangiari
Brancato
Li curnuti su' furtunati:
senz'èssiri re, su' 'ncurunati
Lo Verme
Lu ciervu, di fronti a tìa, è
tignusu
Brancato
Lu curnutu è l'ùrtimu a sapillu
Candiano
Piezzu di curnutu!
Brancato
Quantu va 'na bona 'ncurnatura
'un va 'na bona truvatura
Brancato
Si li corna niscìssiru fora, lu
celu fussi pirtusa-pirtusa
Candiano
Si piglià li corna di 'n-terra e
si li misi 'n-testa
Candiano
'Un c'è mànnara senza spini e
'un c'è parintela senza corna
Candiano
Vuo' sapiri cu 'un havi corna?
Cu s'affaccia a lu suli e 'un fa
ùmmira
Candiano
IL DANNO
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Ci abbruscià lu pagliuni
Brancato
Cu ha fattu lu malannu si lu chiangi
Candiano
Cu rumpi paga e cu perdi cunsigna
Lodato
Cu rumpi paga e li coccia sunnu so'
Candiano
È cchiú dannusu di la carni di puorcu
Cardella
È cchiú dannusu di 'na crapa
Cardella
È cchiú dannusu d'un sceccu 'ntra 'nuortu
Brancato
Fici 'na froscia di cent'ova
Brancato
Havi lu tuortu e lu muortu
Candiano
Pi 'mpidugliari 'un ci voli nenti; pi
spidugliari ci voli la menti
Lo Verme
Si cunsumà cu li so' manu
Brancato
Si scavà la fossa cu li so' piedi
Candiano
IL DARE
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Avanti dari la lana, ca la piècura
Candiano
Ci jinchì lu culu
Brancato
Ci lu detti cu l'arma e lu cori
Candiano
Ci lu fici vìdiri cu la cannilicchia
Brancato
Ci lu fici vìdiri ni lu cannuolu
Candiano
Ci lu stricà mussu-mussu
Brancato
Ci nni detti cu lu cucucciu
Candiano
Ci nni fici tastari 'na sbrizza
Brancato
Cosi dati, manu tagliati, pizzuddrapizzuddra 'n-capu li casi
Candiano
Cosi dati, muzzicuna e cutiddrati
Brancato
Cu duna lu sò pani a lu cani d'antru
perdi lu pani e lu cani midè
Lodato
Cu duna prima duna baddannu, cu duna
appriessu duna 'ncarcannu
Candiano
Cu duna prima hav'a suppurtari doppu
Candiano
Cu 'un havi 'un pò dari, cu 'un sapi
'un pò 'nsignari e cu cchiossà sapi
cchiossà vali
Candiano
Dari e prigari è castigu di Diu
Candiano
Li detti a li cani e a li gatti
Brancato
Lu datu è datu e lu 'mpristatu torna
Lodato
Lu teni a stecchettu
Brancato
Mi cali li canzi e mi riji la cammisa Brancato
Ogni xjuri è signu d'amuri
Cassaro
Prumminti assa' e 'un duna nenti
Lodato
Quannu lu pòviru duna a lu riccu, lu
diàvulu si nn'arridi
Candiano
Quannu ti dùnanu la purceddra, curri
lestu cu la curdiceddra
Candiano
Santu Francu murì
Brancato
Socchi serbi a tìa 'un lu dari ad
antru
Lodato
Va' pi Diu e pi carità!
Brancato
I DEBITI E I CREDITI
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A lu pigliari lestu, a lu pagari 'un
tantu lestu
Candiano
Amaru cu hav'a dari!
Brancato
Avanti 'n'ura arrussicari, ca
cent'anni 'nvirdicari
Brancato
Cent'unzi di malincunia 'un puòttiru
pagari un granu di dètta
Brancato
Ci detti la casa 'n-facci
Brancato
Ci fici cacari fin'all'ùrtimu sordu
Brancato
Cu ci campa paga
Brancato
Cu duna a cridenza perdi l'amicu e li
dinari
Candiano
Cu hav'a dari hav'a pagari
Candiano
Cu 'mpresta perdi la testa
Candiano
Debiti 'n-capu debiti, 'un ti fari
malu pàtiri, cá, cu lu fari debiti,
Brancato
carzaratu 'un ci puo' jiri
Debiti nn'havi cchiossà di li
capiddri c'havi 'n-testa
Brancato
Dètta livata, 'n-celu acchianata
Brancato
Di lu malu pagaturi o uoriu o paglia
Candiano
È cu lu ghiaccu a la gula
Candiano
È 'mpricignatu di debiti
Brancato
E siemmu paci!
Brancato
Havi cchiú debiti ca 'un pisa
Candiano
Havi 'mpignata fin'a la cammisa
Brancato
Havi 'mpignati fin'a l'uocchi
Brancato
Lu buonu pagaturi è patruni di la
vurza d'antru
Brancato
Lu dannu si fa quannu 'un si paga
Lo Verme
Mi mangià un cuostu
Brancato
Mi sta sucannu lu sangu
Brancato
Nata 'n-miezz'a li debiti
Brancato
Ognunu si paga la sò dètta
Candiano
Pagari e muriri, cchiú tardu ca si pò Brancato
Purtà li sordi a pipitunieddru
Brancato
Quant'è bellu diri di no! Ti resta
l'amicu e la robba tò. Si dici di sí,
pierdi l'amicu e li quattru tarì
Brancato
Scrivi a lu muru
Brancato
Scrivi! Quannu 'un ha' chi fari,
lieggi!
Brancato
Si chiama torna
Brancato
Si li 'mprièstiti fùssiru buoni, si
'mpristàssiru li muglieri
Brancato
Siemmu paci
Brancato
Socchi t'ha' a 'mpignari ti lu vinni
Lodato
Suca lu sangu a li puvurieddri
Brancato
'Un la po’ livari mancu cu lu
spicciaturi
Brancato
'Un 'mpristari, 'un pliggiari, 'un
fari beni cá l'ha' rinnutu a mali
Candiano
'Un si la po’ livari di 'n-cuoddru
mancu cu lu rasuolu
Brancato
Zicchi e dinari su' forti a scippari
Brancato
LE DIFFICOLTÀ
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
«Cuomu jammu?» «Jammu avanti pi 'un
jiri annarriè.»
Brancato
Ammurrà lu sceccu!
Brancato
Ci voli la manu di Diu
Candiano
È cuomu circari lu setti d'oru 'nmiezz'a quaranta carti
Brancato
È cuomu circari 'na spìngula ni lu
pagliaru
Candiano
È cuomu lu gruppu di Salamuni
Candiano
È 'na marreddra difficili di sbùrdiri Brancato
Havi carduna spinusi pi li manu
Candiano
Havi chi scardari
Candiano
Havi firrizzi pi li manu
Candiano
Havi lana assa' di cardari
Candiano
Minti sempri sticchi e puntiddri
Brancato
Quannu pi tanta scarsizza di lazzu,
quannu pi tanta funnizza di puzzu
Candiano
Sbrugliammu ssa matassa!
Brancato
DIO
TESTO
Aiùtati, cá Diu t'aiuta
FONTE
(Legenda in calce)
Lo Verme
All'omu limusinieri Diu è dispinzieri Candiano
Ama a Diu e nun falliri, a li genti
làssali diri
Candiano
Cu ama a Diu campa filici, cu 'un
havi dinari perdi l'amici
Brancato
Cu voli a Diu si lu prega
Candiano
Diu ha cuvirnatu e Diu cuverna
Candiano
Intra 'n'ura Diu lavura
Cassaro
L'omu pensa e Diu dispensa
Candiano
L'omu proponi e Diu disponi
Brancato
L'omu proponi e Diu s'indisponi
Brancato
Lu sapi Diu e nuddru cchiú!
Brancato
Lu Signiruzzu havi lu pedi di chiummu
e junci a tutti
Brancato
Lu Signuri chiuj la porta e grapi lu
purticatu
Brancato
Lu Signuri duna li viscotta a cu 'un
havi dienti
Brancato
Lu Signuri duna lu meli a cu 'un si
lu sapi liccari
Lodato
Lu Signuri è granni
Cassaro
Lu Signuri è granni e Maria ca prega
Brancato
Lu Signuri è lagnusu, ma 'un è
scurdusu
Candiano
Lu Signuri havi la manu longa
Brancato
Lu Signuri pruvvidi pi quantu vidi
Brancato
Lu Signuri 'un ascunta àngili cantari
e mancu voli sèntiri asini ragliari
Candiano
Lu Signuri, cu lu sò piduzzu di
chiummu, junci a tutti
Brancato
O cu gaddru o senza gaddru, Diu fa li
jorna
Lo Verme
Ogni buonu desideriu Diu concedi
Brancato
Sà chi vitti lu Signiruzzu!
Brancato
Si lu Signiruzzu m'aiuta e la scecca
camina, ...
Brancato
Un c'è volontà di Diu (')
Brancato
Un sulu Diu, un sulu maritu, 'na sula
patria
Candiano
'Un t'inimicari cu Diu e mancu cu lu
diàvulu
Brancato
Unni manca, Diu cuverna
Brancato
I DISPETTI
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A dispiettu di lu munnu e lu
'mpiernu!
Candiano
A la facci di cu 'un voli!
Brancato
A la facci di cu 'un voli,
guastiddruzzi e ravioli!
Brancato
A la raggia tò!
Brancato
A la raggiazza tò!
Brancato
Ci fici fari li vudeddra purriti
Brancato
Ci fici fari lu stòmacu purritu
Brancato
Ci fici li raggi
Brancato
Ci fici mangiari cugliuna cu lu sali
Brancato
Ci fici mangiari currìi cu lu sali
Brancato
Ci fici mangiari li gùvita
Brancato
Lu fici muriri cu lu fietu di
l'arsòliu
Brancato
Lu fici muriri cu lu fietu di lu
cravuni
Brancato
Lu fici muriri pilu cu suppilu
Brancato
IL DOLORE
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Arraggia cuom'un cani
Brancato
Avanti doglia di vurza, ca doglia di
cori
Brancato
Chi ti murì lu sceccu?
Brancato
Chiànginu sina li petri
Brancato
Chiangiu làgrimi di sangu
Brancato
È muortu d'intra
Giardina
È 'n'arma di Priatoriu
Cardella
È 'n'arma 'n-pena
Brancato
Haju 'na pena muta ni lu cori
Brancato
La pena c'è, ma lu mangiari ci voli
Brancato
La pena lu purtà a lu fussuni
Brancato
M'accupa lu cori
Brancato
Mi 'ntisi scippari l'arma
Brancato
Mi 'ntisi spàrtiri lu cori
Candiano
Mi strazzà lu cori
Brancato
LA DONNA IN CHIAVE NEGATIVA
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Amaru cu ci ancugna!
Brancato
Amaru cu ci càpita!
Brancato
Amaru cu ci 'ncaglia!
Brancato
Beddra di facci e làdia di cori
Brancato
Cu fìmmini e picciuotti 'un ti
cunfidari
Candiano
Cu la munci e cu la vasa, cu la
strinci e l'accarizza
Candiano
Cu scecchi caccia e fìmmini cridi
lusciu di Paradisu 'un nni vidi
Candiano
Discursi di fìmmini e grida di
pàpari 'nzalanìscinu lu munnu
Candiano
Diu ni scanza d'omu spanu e di
fìmmina varbuta!
Ferreri
Donna ca troppu nesci pi la strata
perdi lestu la strata e la
cuntrata
Candiano
Donna, fuocu e mari fannu l'omu
priculari
Candiano
Du' sorti di làgrimi hannu li
donni: una di duluri e l'antra di
'nganni
Candiano
Duna cuocciu a tutti
Brancato
Duna 'mmastu a tutti
Brancato
È accussì làdia, ca fa calari lu
latti a li scecchi
Brancato
È accussì làdia, ca fa siccari lu
latti
Brancato
È accussì làdia, ca pò jiri
caminannu a mezzannotti
Brancato
È accussì làdia, ca pò jiri 'nmiezz'a 'n'armata di spagnuoli
Candiano
È accussì làdia, ca pò jiri 'nmiezz'a un reggimentu di surdati
Brancato
È beddra cuomu lu funnu di la
padeddra
Brancato
È beddra scuncirtusa
Brancato
È beddra sdignusa
Brancato
È cchiú facili guardari un saccu
di punci, ca 'na fìmmina
Candiano
È cchiú làdia di la morti
Brancato
È cchiú làdia di lu piccatu
mortali
Brancato
È cchiú làdia di lu scuru
Brancato
È fìmmina di mal'affari
Brancato
È fìmmina pubblica
Brancato
È fìmmina tinta
Brancato
È làdia affriggiusa
Brancato
È làdia ca 'un ci nni voli cchiú
Brancato
È lieggiuliddra
Brancato
È malu fatta
Brancato
È 'mpastata cu lu sivu
Brancato
È munciunijata
Brancato
È 'na barracana
Brancato
È 'na cani figliata
Brancato
È 'na cani gneffa
Brancato
È 'na cani sciuta
Brancato
È 'na carusa maniata
Brancato
È 'na carusa musciuliata
Brancato
È 'na cavalla
Brancato
È 'na farca
Brancato
È 'na farcazza
Brancato
È 'na frazzata
Brancato
È 'na gatta morta
Brancato
È 'na gatta mùmia
Brancato
È 'na gatta parda
Cassaro
È 'na giarra di puostu
Brancato
È 'na pala di baccalà
Brancato
È 'na pala di ficudìnia
Brancato
È 'na papazza di bacarà
Brancato
È 'na porca spunnata
Brancato
È 'na sarda
Brancato
È 'na scupittata
Brancato
È 'na troia, sarbànnucci lu vattìu Brancato
È 'na truscia di robbi luordi
Brancato
È 'na virsera
Brancato
È 'n-cavaddruta
Brancato
È numinata
Brancato
È 'nzilla e tappinara
Cardella
È parata cuomu lu cavaddru di
Raitanu
Brancato
È passata di cuttura
Brancato
È passata di lievitu
Candiano
È sempri 'n-capu d'iddra
Brancato
È sicca cuomu 'na sarda
Brancato
È sicca cuomu 'na signa
Brancato
È sicca cuom'un sgruoppu
Brancato
È tutta appitturata
Brancato
È tutta 'nciancianiddrata
Brancato
È un bellu scàmpulu
Brancato
È un cantaranu
Brancato
È vanniata
Brancato
È vistuta all'airò
Brancato
Fa la bella giùvini
Candiano
Fa la fissiusa
Candiano
Fa puntina
Candiano
Fìmmina gilusa, fìmmina priculusa
Lauricella
Fìmmina varbuta di luntanu si
saluta
Candiano
Fìmmina vasata ‘un perdi vintura
Lauricella
Fìmmini e fuocu, stacci luntanu
Candiano
Fìmmini e pàpari, quantu menu
puo'
Candiano
Fìmmini e spranza, foddri cu ci
havi fidi
Candiano
Guàrdati di buttana vecchia e di
putiaru giùvini
Candiano
Havi la facci ca pari Santa
Catarina di Siena
Candiano
Havi li gammi a friscaliettu
Candiano
Havi li gammi di fierru-filatu
Brancato
Havi li minni allaccarati
Candiano
Havi lu carusieddru ruttu
Brancato
Havi lu culu antu
Brancato
Havi lu culu chiattu
Brancato
Havi lu culu lisciu
Brancato
Havi lu culu quantu 'na coffa
Brancato
Havi lu culu quant'un tùmminu
Brancato
Havi lu culu strafalàriu
Brancato
Havi lu culu strusciatu
Brancato
Havi lu culu vasciu
Brancato
Havi lu mussu cuomu lu cularinu di
la signa
Brancato
Havi lu piettu lisciu cuomu 'na
tàvula
Brancato
tàvula
Havi 'na catina
Brancato
Havi un culu ca pari 'na batìa
Candiano
La donna spissu si lamenta e doli
e si fa malata quannu voli
Candiano
La fìmmina bona è chiddra ca 'un
havi né uocchi né oricchi
Candiano
La fìmmina ca si 'mpupa e fa
toletta o è 'nnamurata o è cajorda
netta
Candiano
La fìmmina ca va 'mpupata di tutti
veni sparlata
Candiano
La fìmmina è cuomu la canna: a
ogni vientu s'inchina
Candiano
La fìmmina è cuomu l'ardica: punci
a cu la tocca schirmenti, e no a
cu la frica cu li piedi
Candiano
La fìmmina è fatta pi lavari
vacila e piatta
Candiano
La fìmmina è la causa d'ogni mali
Candiano
La fìmmina e la gaddrina si perdi,
si troppu camina
Candiano
La fìmmina è lu dannu di la nostra
origini
Candiano
La fìmmina e lu vinu lèvanu lu
giudiziu all'omu
Candiano
La fìmmina è 'na musca cavaddrina,
ca duna ardenti assa' li muzzicuna Brancato
La fìmmina senza amuri è cuomu la
rosa senza oduri
Lo Verme
La fìmmina tinta è cuomu la
giummarra, ca la produci la cchiú
tinta terra
Candiano
La fìmmina vacanti di testa è lu
'mpiernu di l'arma e lu priatoriu
di la vurza
Candiano
La furnaci prova l'oru e l'oru
prova la fìmmina
Candiano
La miènnula xjurisci e la fìmmina
'mpazzisci
Candiano
Làdia di facci e làdia di cori
Brancato
Li fatti su' màsculi e li paroli
su' fìmmini
Brancato
Li fìmmini chiàncinu cuomu la
luna
Candiano
Li fìmmini hannu li capiddri
luonghi e lu cirivieddru curtu
Brancato
Li fìmmini hannu setti spirdi
cuomu li gatti
Candiano
Li fìmmini hannu un diàvulu pi
capiddru
Brancato
capiddru
Li fìmmini 'un si pìglianu lu
sceccu, cá ci strazza li linzola
Candiano
Li sordi di la beddra si nni vannu
tutti a bianchettu
Candiano
L'omu ca 'n-sacchetta 'un havi
nninni è cuomu la fìmmina senza
culu e senza minni
Candiano
Lu bellu di la fìmmina è chiddru
ca 'un si vidi
Lo Verme
Lu cavaddru cu la vìria e cu lu
spruni e la fìmmina c'un buonu
vastuni
Candiano
Lu cori di la fìmmina havi cientu
crafuocchi
Candiano
Lu juocu è juocu, ma cu donni è
fuocu
Candiano
Lu mari duna lu sali e la fìmmina
duna lu mali
Candiano
Lu sceccu, la fìmmina e la crapa
hannu la stessa capa
Candiano
Madama Tinnirina
Candiano
Madonna di la Catina,
scatinatimillu ssu mà figliu!
Brancato
Moru! Moru! Moru! Sentu fetu
d'omini e mi sbongiu! (Doppu tri
Brancato
jorna si nni fujì c'un favarisi)
Muzzicuni di fìmmina ti lassa 'na
làdia ferita
Candiano
Na fìmmina e 'na pàpara fannu 'na
fera (')
Candiano
Nn'ha fattu di tutti li sorti e
maneri
Candiano
Nn'ha fattu quantu Nureddra
Brancato
Pari ca ci avìssiru passatu lu
chianuozzu 'n-capu lu piettu
Brancato
Pari canciatu di li donni
Brancato
Pari la Pischiriddra
La Vecchia
Pari la zita di Pòddraru
Brancato
Pari 'na Befana
Brancato
Pari 'na consunta
Brancato
Pari 'na pupa di vitrina
Brancato
Pi culu havi 'na maiddra
Brancato
Pi culu havi 'na truscia
Candiano
Pò dari 'mmastu a 'n-esièrcitu di
surdati
Brancato
Porta lu culu a passijari
Brancato
Quannu la fìmmina movi l'anca, si
'un è buttana, picca ci manca
Brancato
S'annaca cuomu s'avissi li punci
di 'n-cuoddru
Brancato
Sbirri, bagasci e cani càmpanu
abbuttati e a li vicchizzi muòrinu
di fami
Ferreri
Si parà cu tutti l'armiggi
Brancato
Tannu la fìmmina sta ferma cu unu,
quannu lu turcu si fa cristianu
Candiano
Tira cchiossà un pilu di fìmmina,
ca cientu parigli di vo'
Brancato
Tira cchiossà un pilu di fìmmina,
ca li vo' di Cucurullu
Ferreri
Tri su' li ruvini di la casa:
vinu, juocu e fìmmina
Candiano
Tutta ca si natichìa
Brancato
Tutta ca si stucchìa
Brancato
'Un c'è cchiú maliziusu di la
fìmmina
Candiano
'Un havi culu cuomu li santi
Brancato
'Un la vuogliu tuccari mancu cu
'na canna
Brancato
Unni ci su' campani ci su'
buttani
Cardella
Un pilu di fìmmina tira un
bastimentu a mari
Candiano
LA DONNA IN CHIAVE POSITIVA
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A la fìmmina massara talìacci la
scala
Candiano
A talialla squaglia 'n-vucca
Brancato
Beddra di facci e beddra di cori
Brancato
Biniditta sò ma' ca la fici!
Brancato
Camina cu l'uocchi 'n-terra, figlia
mia!
Brancato
Ci màncanu sulu li canzi
Brancato
Ci màncanu sulu li cugliuna
Brancato
Cuomu vuliti vu', signura, fazzu,
cá di la vita mia 'un nni tiegnu
cuntu
Brancato
È allattunata
Brancato
È anta di cudera
Brancato
È anta di munta
Brancato
È beddra cuomu 'na ntorcia
Alaimo
È beddra cuomu la luna
Brancato
È beddra cuomu l'oru
Brancato
È beddra cuomu lu suli
Brancato
È beddra cuomu 'na pupa germanisa
Candiano
È beddra quantu Diu la potti fari
Brancato
È bona
Brancato
È bunazza
Brancato
È dritta cuomu 'na cannila
Brancato
È dritta cuom'un fusu
Brancato
È fatta a pinnellu
Brancato
È massaruna e studiata
Brancato
È 'na bannera
Giardina
È 'na campera
Brancato
È 'na capitana
Brancato
È 'na cassata
Brancato
È 'na cassata di Pasqua
Brancato
È 'na cumannatura
Brancato
È 'na fìmmina ca fa annivìsciri li
muorti
Brancato
È 'na fìmmina ca fa sangu
Brancato
È 'na fìmmina ca si fa taliari
Brancato
È 'na fìmmina ca 'un finisci mai
Brancato
È 'na fìmmina ca 'un si sparda mai
Brancato
È 'na fìmmina mafiusa
Brancato
È 'na fìmmina scioccata
Brancato
È 'na fìmmina scioccatunazza
Brancato
È 'na fìmmina spartana
Brancato
È 'na jumenta
Brancato
È 'na lattuca ovata
Brancato
È 'na 'ntinna
Brancato
È 'na rosa
Brancato
È nìvura e caddrusa
Brancato
È tutta beddra
Brancato
È tutta casa e chiesa
Brancato
È un bellu piezzu di baccalaru
Brancato
È un bellu stoccu di fìmmina
Candiano
È un masculuottu
Brancato
Fa firrijari la testa
Brancato
Facci minutiddra, culu di maiddra
Candiano
Fimmina di casa è!
Brancato
Gaddrina vecchia fa brodu buonu
Brancato
Havi la peddri bianca cuomu la
cira
Brancato
Havi la peddri bianca cuomu lu
latti
Brancato
Havi la peddri di sangu e latti
Candiano
Havi la peddri fina cuomu la sita
Brancato
Havi li carni cuomu la scuma
Brancato
Havi li minni tisi
Brancato
Havi li pinnulara luonghi
Brancato
Havi li punza di 'na lavannera
Brancato
Havi lu culu a mandurlinu
Brancato
Havi lu culu a pizzu
Brancato
Havi un bellu minnularu
Candiano
Havi un bellu pirsunali
Brancato
Havi un culu di tràinu
Brancato
Havi un culu malandrinu
Brancato
Havi un paru di minni ca ci pò
addrattari un sceccu
Brancato
Havi un paru di minni priculusi!
Brancato
Làdia di facci e beddra di cori
Brancato
L'omu è lu fuocu, la fìmmina è la
stuppa, veni lu diàvulu e xjùxja
Candiano
Manca lu xjatu a talialla
Brancato
Pari fatta cu lu tuornu
Brancato
Pi uocchi havi du' curaddra
Brancato
Pi uocchi havi du' stiddri
Brancato
Si la suca cu l'uocchi
Candiano
Si pò vìviri 'ntra un bicchieri
d'acqua
Brancato
Si 'un è beddra, è vuteddra
Candiano
Sìccanu l'uocchi a talialla
Brancato
Vavaluci a sucari e fìmmini a
vasari 'un puonnu mai saziari
Candiano
Veni lu cori a talialla
Brancato
LA DONNA IN GENERALE
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Biddrizzi, dinari e donni, cchiossà
ci nn'è, cchiossà ci nni vuonnu
Brancato
Chissu è un maccicuni ca 'un si
lassa
Candiano
È 'na cuniglia
Brancato
La gaddrina c'ha fattu l'uovu 'un si
chiama cchiú puddrascia
Candiano
Ogni donna e ogni vacca havi la sò
'ntacca
Candiano
Tri su' li cosi friddi: manu di
varbieri, nasca di cani e culu di
fìmmina
Candiano
Tri su' li potenti di lu munnu:
fuocu, oru e donna
Candiano
'Un c'è sciloccu senza acqua e mancu
fìmmina senza xjacca
Candiano
'Un mìntiri la paglia vicinu a lu
fuocu
Brancato
L'EGOISMO E L'ALTRUISMO
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A tiempu di ficu 'un c'è parenti e
mancu amicu
Candiano
A tiempu di scattioli: «Cumma', ci
jammu addifora?»; a tiempu di ficu
fatti: «Cumma', ni jammu sparti»
Lodato
Avanti li mà dienti, ca li mà
parienti
Candiano
Cu mangia sulu s'affuca
Brancato
Cu si piglia la pena di la carni
d'antru, la sò si la màncianu li cani Cassaro
Cu si piglia lu pinsieri d'antru
annuvrica
Brancato
Cumpagnu unni vuliti, fora di la
tàvula
Candiano
Doppu di mìa, cu mori mori
Candiano
La prima carità vegna a nu'
Asaro
La tò è carità pilusa
Brancato
Lu cuorbu, pi pigliàrisi la pena
d'antru, annuvricà
Brancato
Lu mulinaru tira acqua a lu sò mulinu Candiano
Lu pani è cucca: cu l'havi si
l'ammucca
Lo Verme
Nuddru ti dici «Làvati la facci, cá
pari cchiú beddra»
Cassaro
Ognunu pensa pi lu sò muccuni e tira
lu brasciu a lu sò cuddruruni
Cassaro
Ognunu si guarda la sò peddri
Candiano
Ognunu si prega lu sò santu
Candiano
Ognunu si raspa la sò rugna
Candiano
Ognunu si stuja lu culu cu la sò
cammisa
Candiano
Ognunu si tira lu sò cuntu
Lo Verme
Peddri pi peddri: avanti la tò, ca la
mia
Candiano
Prima di tutti ju; tutti l'antri
doppu di mìa
Brancato
doppu di mìa
Quannu avìa lu "chi", chiamava a unu
e ni vinìanu tri; ora ca 'un haju lu
"chi", tutti mi dìcinu: «Chi càvulu
sì?»
Candiano
GLI ERRORI
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Appinnì li robbi a mali banni
Candiano
Cancia l'oru pi lu stagnu
Brancato
Ci la sbagliasti!
Brancato
Junci pipi a li càvuli
Candiano
Mi jivu a arriparari unni chiovi
Brancato
Piglià un granciu fuddruni
Candiano
Raccumannà la piècura a lu lupu
Lo Verme
Santu 'Nzerta, Santu Sbaglia
Brancato
Sbagliari va'!
Cassaro
Sbagliasti persuna e cantunera
Ferro
Scancia bussichi pi lanterni
Brancato
Scancia la Francia cu la Spagna
Candiano
Si cridi ca lu fùttiri è cuomu lu
pisciari
Cardella
Si cridi ca lu scìnniri è cuomu
l'acchianari
Cardella
Si misi sutta scupa
Brancato
Sina lu parrinu sbaglia a diri la
missa
Cassaro
Succedi sina a lu burdunaru di
sbagliari la strata
Candiano
Trùppica lu sceccu cu quattru piedi e
'un hav'a càdiri chiddru cu du'?
Candiano
Viju lu miegliu e m'attaccu a lu pjeu Candiano
L'ESAGERAZIONE
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
... 'un tantu e 'un quantu!
Brancato
Ammazzà un sceccu pi du' pira
Candiano
Cala, si vuo' vìnniri!
Brancato
D'ogni filu ni fa un travu
Brancato
D'un travu fici 'na naticchia
Candiano
E, all'ùrtimu, ci su' li pira
Candiano
Mi cridìa ca chiuviva, ma no ca
sdilluviava
Candiano
S'ha mangiatu lu puorcu e si fa
scrupulu di li 'nziti
Candiano
Si 'mpascia la testa prima di
vinìricci lu duluri
Brancato
Si voli mìntiri cu la Santa Chiesa!
Brancato
Taglia bruòcculi
Brancato
'Un havi pani e surchia brodu
Brancato
LE ESCLAMAZIONI
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A sta cuòppula!
Candiano
A sta mi'!
Brancato
A sta milinciana!
Brancato
A sta mìnica!
Candiano
A sta minna!
Candiano
A sta misca!
Brancato
A sta pipa!
Brancato
A sta zorba!
Candiano
A stu cani!
Brancato
A stu càvulu!
Brancato
Arràssati, cá mi tingi!
Brancato
Arràssati, callara, cá mi tingi!
Candiano
Beddra Matruzza!
Brancato
Buttana di lu diàvulu!
Brancato
Buttana di tò ma'!
Brancato
Cammurrìa!
Brancato
Caspitina!
Brancato
Cavaddru e carrettu!
Brancato
C'èèè!
Brancato
Ci vaju 'n-culu!
Brancato
Ci vaju 'n-sacchetta!
Brancato
Cissu! Cissu! Cissu!
Brancato
Cosi di foddri!
Brancato
Cristu di Diu!
Brancato
Cruci di Diu!
Brancato
Curnutu di Giuda!
Brancato
Curnutu di lu diàvulu!
Brancato
Diu di la Cruci!
Brancato
Diu ni scanza e libera!
Brancato
Diu ni scanza!
Brancato
Giudiziu patataru!
Brancato
Lassa ca di l'ossa mia ni facìssiru
pizzuca di mangiatura!
La Verde
Lassa l'uossu!
Brancato
Macari ogni figliu di mamma!
Brancato
Mai, Maria!
Brancato
Mala via fa lu fumu!
Lo Verme
Mallitta la miseria 'mpami e cani!
Brancato
Mascaratu!
Brancato
Mascaruni!
Brancato
Matri Maria!
Brancato
Menzamà Diu!
Brancato
Mi juocu l'arma!
Brancato
Mi nni futtu d'arsu fin'a re!
Brancato
Mi'!
Brancato
Minchiuni!
Brancato
Minica!
Brancato
Minicheddra!
Brancato
Minna!
Brancato
Misca!
Brancato
Miscareddra!
Brancato
Mischinazzu!
Brancato
Mischinieddru!
Brancato
Mischinu!
Brancato
Mìzzica!
Brancato
Mizzichina!
Brancato
Musciaccà!
Brancato
Naca ca t'annaca!
Brancato
'N-cuscenza di l'arma!
Brancato
Ni li naschi!
Brancato
'N-nomu di lu Patri, di lu Figliu e
di lu Spirdu Ssantu!
Brancato
'N-nomu-di-lu-Patri!
Brancato
Oh, Diu di la paci!
Brancato
Oh, paci di Diu!
Brancato
Oh, piccatu mortali!
Brancato
Oh, specchiu!
Brancato
Passa ccà!
Brancato
Passa ddrà!
Brancato
Patri, Figliu e Spirdu Ssantu!
Brancato
Porca Madosca!
Brancato
Pròsita!
Brancato
Pròsita veru!
Brancato
Puorcu lu nimicu di Diu!
Brancato
Quant'onuri e piaciri a la casa mè!
Brancato
Quantu cosi cu 'na lira!
Brancato
San Firticchiu Apuòstulu!
Brancato
Sangu di Giuda!
Brancato
Sangu di lu diàvulu!
Brancato
Scasciu!
Brancato
Schifìu di cani arripuddruta e
macinata!
Candiano
Scioccatu!
Brancato
Scugna!
Brancato
Scunzulatu!
Brancato
Sì biddrazzu pi daveru!
Brancato
Si dici sí, ma no accussì!
Candiano
Signuri, scanzàtini!
Brancato
Spirdi e miènnuli virdi!
Candiano
Ssu Baconchi!
Brancato
Ssu scioccatu!
Brancato
Talè d'unni mi va a firrìja!
Brancato
Viva sta minchia e la banna ca sona!
Brancato
Zu-cu-zzù!
Brancato
LE ESORTAZIONI
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
Allibirtàmmuni e senza tanti c...!
Brancato
Allibirtàmmuni, cá lu llorgiu
firrìja!
Brancato
Amuninni, cá ni canuscieru!
Brancato
Annacàmmuni!
Brancato
Annàcati!
Brancato
Armàmmuni e jìticci
Brancato
Arricuglièmmuni li stigli e amuninni
Brancato
Caminati appriessu di mìa, cá vi
'nsignu l'Ave Maria
Candiano
Faciemmu pipa!
Brancato
Forza, cá xjacca!
Candiano
Jammu a l'accurzu!
Brancato
Jammu a li curti!
Brancato
Lesta la manu, lesti li punti, cá a
lu Sabatu siemmu junti!
Brancato
Lèvacci manu!
Brancato
Livammu l'offisa di Diu!
Brancato
Lu suli cuddrà li 'ntinni: curàtulu,
amuninni!
Candiano
Uocchiu a lu vijuolu!
Brancato
L'ESPERIENZA E L'INESPERIENZA
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A putìa vecchia 'un circari addràuru
Candiano
Avanti lu viecchiu pruvatu, ca lu
nuovu a pruvari
Brancato
Bannera vecchia onura capitanu
Candiano
Crìscinu l'anni e crisci la malizia
Candiano
Cu è azzannatu 'na vota, la secunna
grapi l'uocchi
Candiano
Cu 'un ci passa 'un ci cridi
Brancato
È ancieddru di primu pilu
Brancato
È ancieddru di primu vuolu
Brancato
È mula di 'na manu
Brancato
È scannaliatu e l'acqua fridda ci
pari calla
Brancato
È un lupu viecchiu
Candiano
Ha passatu vaddri e vaddruna
Candiano
Havi li pila arsi
Candiano
Lu cani scallatu fuji l'acqua fridda
Candiano
N'ha' a mangiari ancora cuddruruna
affumati!
Brancato
N'ha' a mangiari ancora pani duru!
Brancato
Noè avìa novicent'anni e ancora avìa
a mìntiri giudiziu
Cassaro
Quantu cosi hav'a vìdiri un cristianu
prima ca mori!
Brancato
Sina la vurpi vecchia 'ncaglia ni lu
lazzu
Candiano
Sugnu arsu di l'acqua calla, veni la
fridda e mi scalla
Candiano
'Un c'è a cu pruvari!
Brancato
Viennu l'anni e veni lu giudiziu
Brancato
L'ETÀ
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
... anni l'havi 'ntra un jinuocchiu
Brancato
... anni 'un l'ha' a fari cchiú
Brancato
«Haju trent'anni.»
ganga.»
Brancato
«Sí, intra 'na
Anni e corna cu l'havi si li teni
Brancato
Anni e piccati su' sempri cchiossà di
quantu si dìcinu
Candiano
Criscì Cacalinusu: 'un ci caca cchiù
intr'a la casa!
Brancato
Havi l'anni di la cucca
Candiano
Havi l'anni di la 'nzolia
Candiano
Havi l'età di lu sivu
Brancato
Havi quattru vintini e mezza
Brancato
Havi tant'anni 'n-capu lu jimmu
Candiano
L'anni mancu ci pàrinu
Candiano
Passannu la quarantina, un malannu
ogni matina; passannu la cinquantina,
un malannu sira e matina; passannu la
sissantina, la morti s'avvicina
Brancato
Quann'era 'n-picciuttanza, ...
Brancato
Quannu avìa la spaccazzeddra pi
darriè, ...
Brancato
LE MALEDIZIONI
TESTO
FONTE
(Legenda in calce)
A cu si mangià la mà guasteddra ci
Brancato
hann'a càdiri fìcatu e vudeddra!
Acqua davanti e vientu darriè!
Brancato
Acqua davanti e vientu darrieri,
quantu ti porta Barbanera!
Brancato
Ammazzatu! Li cani ca ti màncianu! Brancato
Avissit’a muriri ammazzatu, piezzu
di disgraziatu!
Brancato
Avìssit'a cannariari ni lu fuocu
di lu 'mpiernu!
Brancato
Avìssit'a muriri a Santu Vitu!
Brancato
Avìssit'a muriri allampatu!
Brancato
Avìssit'a muriri consuntu!
Brancato
Avìssit'a muriri di ccà a dumani
matina!
Brancato
Avìssit'a muriri di morti sùbbitu! Brancato
Avìssit'a muriri ora stessu!
Brancato
Avìssit'aviri 'na mala chiamata!
Brancato
Campana santa e vuci di Maria,
pinsàticci Vu' pi cu voli mali a
mìa!
Brancato
Campana santa e vuci di Maria,
stuccàticci l'ossa a cu voli mali
a mìa!
Brancato
Casa gastimiata, o iddra è pòvira,
o iddra è malata
Brancato
Chi t'arricampassi la terra,
quantu ti lievi davanti l'uocchi
mia!
Brancato
Chi ti cridi ca vuogliu lu sò
mali? Li cani si l'hann'a
mangiari!
La Licata
Chi ti vinissi 'na botta d'acìtu!
Brancato
Chi ti vinissi 'na botta d'àcitu!
Brancato
Chi ti vinissi 'na botta di nenti! Brancato
Chi ti vinissi un nenti!
Brancato
Chi ti vinissi un scasciu!
Brancato
Ci avìssir'a càdiri li jita a cu
si lu piglià!
Brancato
Ci avìssir'a càdiri li manu a cu
si lu piglià!
Brancato
Ci hann'a ammuddrari li manu a cu
mi l'arrubbà!
Brancato
Ci hav’a ammuddrari la lingua a cu
parla mali di mìa!
Brancato
Ci hav'a fari 'ntuòssicu e vilenu! Brancato
Cu 'un cridi a mìa l'hav'a
pruvari!
Brancato
Cu voli fari un mali a mìa 'un
hav'a aviri né forza e mancu valìa
cuomu li petri di 'n-miezz'a la
via, quantu si scorda la casa, la
porta e la via!
Candiano
Dulura d'ossa e morti mai!
Brancato
Frevi ci vegna a cu frevi mi misi,
Candiano
cá sugnu xjuri di tutti li misi!
cá sugnu xjuri di tutti li misi!
Fuocu e fraschi!
Candiano
Furca ca ti 'nfurca!
Brancato
Ghiaccu ca t'affuca!
Brancato
Ha' a dari cuntu a Diu di chiddru
ca fa!
Brancato
Ha' a muriri addannatu cu lu
diàvulu a capizzu!
Brancato
Ha' a muriri addannatu!
Brancato
La mammana t'avìa a lassari cu lu
viddricu di fora!
Brancato
La morti t'hav'a trari li piedi!
Brancato
La pesti ca ti mangia!
Brancato
Li gastimi su' di caniglia: cu li
jetta si li piglia
Cassaro
Li guai ca fa' vìdiri a mìa ssu
Diu l'hav'a fari vìdiri a tìa!
Brancato
Li sordi ca ha' ti l'ha' a
mangiari tutti a purritìi!
Brancato
Li sordi ca m'ha' mangiatu
t'hann'a jiri tutti 'n-fumu!
Brancato
Li supirchiarii ca mi sta'
faciennu ssu Signuri ti l'hav'a
Brancato
rènniri!
Lu gabbu agghica, la gastima no
Candiano
Lu Signuri ci hav'a pinsari a cu
si minti 'n-vucca li figli di
mamma!
Brancato
Lu Signuri m'hav'a fari la grazia
ca 'un t'hav'a agghiurnari!
Brancato
Lu Signuri mi l'hav'a fari vìdiri
cu li mà uocchi!
Brancato
Lu Signuri t'avìa a fari muriri
cent'anni prima!
Brancato
Lu Signuri t'avìa a fari muriri
prima di nàsciri!
Brancato
Lu Signuri t'aviss'a arricògliri!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a chiantari li
chiova giusti pi giusti!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a fari
agghiurnari muortu!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a fari ammuddrari
la lingua, quant'accussì 'un fa'
Brancato
dannu cu ssa vuccazza fitusa!
Lu Signuri t'hav'a fari ammuddrari
tuttu!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a fari arristari
cu lu culu di fora!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a fari arristari
senza un lazzu!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a fari chiànciri
làgrimi di sangu!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a fari jittari
làgrimi di sangu!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a fari muriri
pòviru e pizzenti!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a fari santari la
lingua!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a fari scattari!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a fari siccari la
lingua!
Brancato
Lu Signuri ti nn'hav'a mannari
guai e malatii, ca 'un ha' a aviri
Brancato
unni mìntili!
Lu Signuri t'hav'a mannari
purritànii di capu d'annu!
Brancato
Lu Signuri t'hav'a 'ncarcari la
manu!
Cassaro
Lu Signuri t'hav'a sdirrupari!
Brancato
Lu Signuri ti l'hav'a fari
chiànciri!
Brancato
Lu Signuri ti l'hav'a fari
pruvari!
Brancato
Lu Signuri ti l'hav'a fari vìdiri
'n-capu li to' figli!
Brancato
Lu Signuri ti l'hav'a rènniri!
Brancato
Lu Signuri ti nn'hav'a mannari
guai e malatii, ca 'un ha' a aviri
Brancato
cuomu arrunchialli!
Lu Signuri 'un ci hav'a livari la
manu di 'n-cuoddru!
Brancato
Mala morti, Signuri!
Brancato
Mala scadenza!
Brancato
Malanni ca ti pòzzanu viniri, jiri
e viniri!
Brancato
Malatia longa e morti a la
'mpruvvisa!
Lodato
Malatia longa e morti mai!
Brancato
Mallitta ju ca t'annacavu!
Brancato
Mallitta la naca ca t'annacà!
Brancato
Mallitta tò ma' ca ti misi a lu
munnu!
Brancato
Mallittu cu ti trà li piedi!
Brancato
Mallittu lu latti ca ti detti!
Brancato
Mallittu lu momentu ca nascisti!
Brancato
Mangiatu di li cani!
Brancato
Morti ca 'un vegna e guai cu la
carriola!
Asaro
Morti ca 'un vegna e guai cu la
pala!
Asaro
Motu ca ti veni!
Brancato
Nora, nuriddra, sòggera t'ha' a
fari, li guai c'ha' fattu a mìa a
tìa ti l'hann'a fari!
Cassaro
Priegu a Diu ca t’accurza li
jorna!
Brancato
Quannu chiangìvatu t’avìa a
scattari lu viddricu!
Brancato
S’avìanu a rùmpiri li chiova di la
naca!
Brancato
Santa Luciuzza t'hav'a fari
annurbari di tutti du' l'uocchi!
Brancato
Santa Luciuzza t'hav'a privari di
la vista di l'uocchi!
Brancato
Si c'è, ssu Diu 'un t'hav'a fari
vìdiri lusciu pi tutti li setti
generazioni!
Brancato
Socchi ha' lu Signuri 'un ti
l'hav'a fari gòdiri!
Brancato
Socchi ti mangi 'un t'hav'a fari
ùttili!
Brancato
Sper'a Diu ca a liettu un ci ha' a
muriri!
Brancato
Sper'a Diu ca ha' a arristari
jittatu intra un funnu di liettu!
Brancato
Ssi vuccuna ca mi sta' dannu lu
Signuri ti l'hav'a fari sguttari!
Brancato
Ssu Cristu 'nchiuvatu ci hav'a
pinsari!
Brancato
Ssu Signuri 'un si l'hav'a
scurdari, a li muorti-muorti
unn'è!
Brancato
T’hav’a siccari lu sangu di lu
cori!
Brancato
T'avìa a fari vilenu lu latti ca
ti detti!
Brancato
T'aviss'a ammuddrari la vucca!
Brancato
T'aviss'a arrivari 'na mala nova!
Brancato
T'aviss'a arrivari 'na petra di
l'àriu quannu menu ti l'aspietti!
Brancato
T'aviss'a càdiri la lingua quannu
parli!
Brancato
T'aviss'a fari vilenu!
Brancato
T'aviss'a nèsciri lu sensu!
Brancato
T'aviss'a scattari lu cori!
Brancato
T'aviss'a scattari lu sangu di lu
cori!
Brancato
T'aviss'a viniri lu castigu di
Diu!
Brancato
T'aviss'a viniri lu morbu!
Brancato
T'aviss'a viniri 'na botta di
motu!
Brancato
T'aviss'a viniri 'na botta di
sali!
Brancato
T'aviss'a viniri 'na botta di
sangu!
Brancato
T'aviss'a viniri 'na botta di
vilenu!
Brancato
T'aviss'a viniri 'na cancarena ni
la lingua!
Brancato
T'aviss'a viniri 'na frevi
maligna!
Brancato
T'aviss'a viniri 'na morti
subitània!
Brancato
T'aviss'a viniri 'na pipita
masculina!
Brancato
T'aviss'a viniri 'na pipita ni la
lingua!
Brancato
T'aviss'a viniri un càncaru
masculinu!
Brancato
T'aviss'a viniri un cuorpu di
sali!
Brancato
T'aviss'a viniri un cuorpu di
sangu!
Brancato
T'aviss'a viniri un duluri di
panza ni li jinocchia!
Brancato
T'aviss'a viniri un motu!
Brancato
T'avìssir'a ammuddrari li gammi e
li vrazza!
Brancato
T'avissir'a càdiri li dienti!
Brancato
T'avìssir'a carricari li diàvuli!
Brancato
T'avìssir'a livari di 'n-miezzu
lestu ch'è lestu!
Brancato
T'avìssir'a mangiari li ciàuli!
Brancato
T'avìssir'a mangiari li viermi!
Brancato
T'avìssir'a pigliari a scanciu!
Brancato
T'avìssir'a sparari a lu largu,
quant'accussì nuddru ti pò dari
aiutu!
Brancato
T'avìssir'a sparari!
Brancato
T'avìssir'a truvari muortu intra
un lavinaru!
Brancato
T'avìssit'a arriddùciri cu li
pezzi 'n-culu!
Brancato
T'avìssit'a scippari l'ova di
l'uocchi!
Brancato
T'avìssit'a stuccari la nuci di lu
cuoddru!
Brancato
T'avìssit'a stuccari li gammi!
Brancato
T'avìssit'a stuccari lu cuoddru!
Brancato
T'avìssit'a truvari tra càncari e
mali dulura!
Candiano
Testa, tistuni e diàvulu ca ti
porta!
Candiano
T'hav'a fari vilenu chiddru ca ti
mangi!
Brancato
T'hav'a finiri cuomu lu cani di
Don Cecè!
Candiano
T'hav'a finiri cuomu lu cani di lu
Baruni!
Candiano
T'hav'a nèsciri lu sensu cuomu la
Parrineddra!
Brancato
Ti nn'avìssir'a viniri guai quantu
li capiddri c'ha' 'n-testa!
Brancato
Ti nn'avìssit'a jiri a lu 'mpiernu
cu tutti li scarpi!
Brancato
Ti pòzzanu mangiari li cani e a
banna d'acqua, quantu l'armaluzzi
màncianu e vìvinu!
Brancato
Ti pòzzanu mangiari li cani e a
banna d'acqua, quantu l'armaluzzi
'un s'affucanu!
Cardella
Ti vegna lu malannu e la mala
nova!
Candiano
'Un t'hav'a lùciri!
Brancato
Uocchi ch'aviti fattu chiàngiri,
chiangiti! 'Un è meraviglia siddru
Lodato
lagrimati!
I proverbi e le espressioni fanno parte
della
Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato
Legenda:
Brancato
=
Dott. Giuseppe
Brancato
Candiano
=
Cav. Pietro
Candiano
Cardella
=
Avv. Luciano
Cardella
Cassaro
=
Sig.ra Concetta
Cassaro
Brancato
Comparato
Farm. Ina
Comparato
=
Ferreri
=
Dott. Agostino
Ferreri
Ferro
=
Sig.ra Grazia
Ferro Giardina
Lo
Verme
=
Rag. Paolo Lo
Verme
Lodato
=
Prof. Diego
Lodato
http://www.canicatti-centrodoc.it/
Fly UP