...

Elecziuns communalas

by user

on
Category: Documents
19

views

Report

Comments

Transcript

Elecziuns communalas
Administraziun communala
Gemeindeverwaltung
Elecziuns communalas
Propostas inoltradas
a) Autoritads che vegnan elegidas all’urna
President communal (1)
Pancrazi Berther, 1964, meinafatschenta, Rueras (veder)
Suprastonza communala (4)
Baseli Berther, 1969, pur, Dieni (veder)
Gebharda Berther, 1963, scolasta scola da lavur, Rueras (niev)
Marcellino Giger, 1969, specialist da banca cun attest da qualificaziun, Gionda (veder)
André Schmid, 1966, fiduziari, Sedrun (veder)
Eveline Soliva, 1957, cudischadra funsila cun attest cantunal, Sedrun (niev)
Cumissiun da gestiun (3)
Guido Friberg, 1971, econom da menaschi SEA (HWV), Sedrun (veder)
Norbert Vinzens, 1944, scolast real, Sedrun (veder)
Suppleants cumissiun da gestiun (2)
Barla Berther-Tuor, 1949, vendidra / casarina, Rueras (niev)
Cussegl da vischnaunca (11)
Armin Albin, 1972, signun/pasterner en scolaziun, Rueras (niev)
Christian Albin, 1959, telematicher, Sedrun (niev)
Gelgia Deplaz, 1957, mussadra da scoletta, Rueras (niev)
Primus Deragisch, 1969, emploiau da banca, Bugnei (veder)
René Epp, 1982, contabilist, Gionda (veder)
Samuel Giossi, 1973, scrinari, Sedrun (niev)
Pio Hendry, 1968, bostger, Sedrun (niev)
Baseli Huonder, 1963, pur, Sedrun (veder)
Marlies Levy, 1975, casarina, Surrein (niev)
Silvio Schmid, 1959, meinafatschenta pendicularas, Gionda (veder)
Severino Solèr, 1976, meinatren, Sedrun (niev)
Marcel Soliva, 1954, cau dil register funsil, Sedrun (veder)
Manuela Steffen, 1980, hoteliera, Rueras (niev)
Suppleants cussegl da vischnaunca (2)
Franz Decurtins, 1967, polizist communal / inspectur da fiug, Bugnei (veder)
Sep Aluis Monn, 1956, survigilader Aua Cristalla, Gionda (niev)
Cussegl da scola (4)
Bruno Berther, 1954, cussegliader da segiradas, Rueras (veder)
Sonja Decurtins, 1972, casarina / emploiada mercantila, Bugnei (veder)
Monika Flury, 1964 casarina / cuschiniera, Camischolas (veder)
David Tuor, 1967, manischunz, Sedrun (niev)
Suppleant cussegl da scola (1)
Claudia Monn-Bass, 1975, casarina, Camischolas (niev)
Cussegl d’administraziun energia alpina (2)
Giusep Decurtins, 1960, emploiau da banca, Sedrun (veder)
Peter Wirth, inschignier d’electro, 1951, Surrein (veder)
b) Cumissiuns permanentas
Cumissiun da baghegiar (5)
Commember dalla suprastonza communala
Maria Halon, Sedrun (veder)
Guido Monn, Gionda (veder)
Bruno Pfiffner, Camischolas (veder)
Suppleants (2)
Marcus Munsch, Sedrun (veder)
Ursin Schmid, Bugnei (veder)
Cumissiun Bogn Sedrun (3)
Commember dalla suprastonza communala
Curdin Brugger, Gionda (niev)
Pius Cavegn, Camischolas (niev)
Gregor Deflorin, Rueras (niev)
Peter Wirth, Surrein (niev)
Cumissiun Tgèsa s. Vigeli (3)
Commember dalla suprastonza communala
Eveline Soliva, Sedrun (veder)
Madlen Berther-Flury, Rueras (niev)
Cumissiun museum (3)
Commember dalla suprastonza communala
Marlies Decurtins-Bass, Rueras (niev)
Barla Monego, Rueras (veder)
Cumissiun NEAT (7)
Commember dalla suprastonza communala
Commember dalla suprastonza communala
Gelgia Deplaz, Sedrun (veder)
Baseli Huonder, Sedrun (veder)
Gregor Deflorin, Rueras (niev)
André Maissen, Gionda (niev)
Erwin Monn, Camischolas (veder)
Peter Wirth, Surrein (niev)
Cumissiun da verificaziun (3)
Renate Deragisch, Sedrun (veder)
Vigeli Jacomet, Sedrun (veder)
Franz Loretz, Surrein (veder)
Cumissiun da prevenziun (7)
Commember dalla suprastonza communala
Monika Berther-Sommer, Rueras (veder)
Curdin Brugger, Gionda (veder)
Barla Cavegn-Fry, Rueras (niev)
René Epp, Sedrun (veder)
Andreas Fischbacher, Camischolas (veder)
Monika Flury, Camischolas (veder)
Katja Maissen, Gionda (niev)
Cumisiun da schazetg
- Per objects agricols (1)
Baseli Huonder, Sedrun (niev)
- Per objects buca agricols (1)
Bruno Pfiffner, Camischolas (veder)
c) Delegaziuns per ordeifer
Casa da tgira Sursassiala (5)
Commember dalla suprastonza communala
Monika Berther-Sommer, Rueras (veder)
Romana Deragisch, Bugnei (veder)
Erika Tuor, Sedrun (niev)
Rinaldo Schmid, Gionda (niev)
Spital regiunal Surselva (3)
Commember dalla suprastonza communala
Hans Jacomet, Sedrun (veder)
Daniela Monn-Berther, Camischolas (veder)
Suppleants (2)
Gion Giachen Monn, Rueras (veder)
Antonia Janki, Gionda (niev)
Schigentera da gliet Zavragia (4)
Michael Deragisch, Rueras (veder)
Peter Hüssi, Gionda (veder)
Sep Aluis Monn, Gionda (veder)
Andreas Pfister, Sedrun (niev)
Suppleants (2)
Hans Decurtins, Sedrun (veder)
Ambrosi Solèr, Bugnei (veder)
Spitex Cadi (3)
Commember dalla suprastonza communala
Benedetg Hendry, Sedrun (veder)
Munconza da candidat(a)s
Nus dein part ch’igl ei buca vegniu proponiu eifer il termin fixau il diember necessari da
mandataris per tuts posts vacants:
Ei maunca
- per las elecziuns all’urna:
- 1 candidat(a) per la cumissiun da gestiun
- 1 candidat(a) sco suppleant(a) dalla cumissiun da gestiun
- per las elecziuns entras il cussegl da vischnaunca:
- 1 candidat(a) per la cumissiun da baghegiar
- 1 candidat(a) per la delegaziun Spitex Cadi
Sereferend sin art. 17, alinea 3 dalla lescha davart las votaziuns ed elecziuns per la
vischnaunca da Tujetsch vegn ei reaviert cheutras in‘ulteriura gada la pusseivladad per far
propostas, denton mo per ils posts vacants. Vischinadis ni gruppas da votantas e votants da
15 persunas che vulan far propostas san pretender da nus ina gliesta ufficiala da propostas.
La gliesta sa era vegnir cargada giu dalla pagina d’internet (www.tujetsch.ch; Actualitads).
La gliesta cun las propostas ei d’inoltrar alla canzlia communala (biro electoral) entochen ils
26 d‘avrel 2008.
Votaziun secund scrutini: 1. da zercladur 2008 ensemen cun ulteriuras votaziuns federalas e
cantunalas.
Il biro electoral
Fly UP