...

Aloittavan liikunnan alan yrittäjän yritysilmeen ja mainonnan suunnittelu Joonas Jukka

by user

on
Category: Documents
34

views

Report

Comments

Transcript

Aloittavan liikunnan alan yrittäjän yritysilmeen ja mainonnan suunnittelu Joonas Jukka
Joonas Jukka
Aloittavan liikunnan alan yrittäjän
yritysilmeen ja mainonnan suunnittelu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Medianomi (AMK)
Viestinnän koulutusohjelma
Opinnäytetyö
26.4.2016
Tiivistelmä
Tekijä(t)
Otsikko
Joonas Jukka
Aloittavan liikunnan alan yrittäjän
yritysilmeen ja mainonnan suunnittelu
Sivumäärä
Aika
29 sivua + 2 liitettä
26.4.2016
Tutkinto
Medianomi (AMK)
Koulutusohjelma
Viestintä
Suuntautumisvaihtoehto
Graafinen suunnittelu
Ohjaaja(t)
Kari Vähäsarja
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan aloittavan liikunnan alan yrittäjän mahdollisuuksia toteuttaa yritykselleen yritysbrändäys ja luomaan sen ympärille johdonmukaista mainonnan
suunnittelua yrittäjyyden alun niukkojen resurssien puitteissa. Työssä tarkastellaan yritysilmeen luomista ja brändäämisen perusteita sekä mainonnan suunnittelun osaa markkinointisuunnitelmasta. Siinä tutustutaan mainonnan eri medioihin sekä palvelujen ja tuotteiden markkinointiin kohdennettuna opinnäytetyössä esiintyvän asiakkaan tarpeisiin.
Tutkielmassa käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, jonka pohjana on otettu markkinointi-, mainonta- ja yrittäjyyskirjallisuus sekä asiakkaan ja kahden aiemmin aloittaneen
yrittäjän haastattelu. Siinä selvitetään yrittäjyyden alun haasteita sekä etsitään järkeviä ja
edullisia ratkaisuja yrityksen markkinoinnin edistämiseen. Lisäksi kirjoittaja tarkastelee
tuloksia oman, yli kymmenen vuoden graafisen alan uransa kautta.
Johdantojaksossa selvitetään lähtökohdat ja syyt tutkielman toteuttamiselle. Toisessa jaksossa käsitellään yrittäjyyden perusteita, yritysidentiteettiä ja brändiä sekä tutustutaan
opinnäytetyössä esiintyvän asiakkaan toimintaan ja palveluihin. Kolmannessa jaksossa
esitellään mainonnan suunnittelun vaiheet yritysidentiteetin, visuaalisen ilmeen ja sen tuotteiden kautta mainonnan kanaviin ja niiden kustannuksiin. Viimeisessä jaksossa kerrotaan
johtopäätösten ja tulosten avulla se, kuinka yrittäjän olisi uran alkuvaiheessa syytä kartoittaa yrityksen identiteetti ja löytää toiminnastaan ne erityispiirteet, joita hyödyntämällä saadaan toteutettua erottuva ja omalaatuinen yritysilme sekä palvelujen ja tuotteiden markkinointi. Myös selviää, että oman toiminnan ja markkinoinnin aikatauluttaminen on ensiarvoisen tärkeää. On kohdennettava resurssit yritykselle oikeisiin kanaviin. Internet ja sosiaalinen media tarjoavat joustavia ja edullisia ratkaisuja markkinointiin. Oman sisällön tuottaminen on kannattavaa, sillä sen jakaminen omassa mediatilassa edistää tunnettuutta ja luo
parhaimmillaan uusia asiakaskontakteja ja myyntiä.
Tutkielma antaa aloittavalle yrittäjälle tärkeitä pohdinnan aiheita siihen, mitä yrittäjyyden
alkuvaiheessa on syytä huomioida oman työnsä markkinoinnin osalta. Lisäksi yrittäjä saa
konkreettisia esimerkkejä siitä, mihin resursseja on syytä kohdentaa, jotta yrityksen markkinointi olisi tehokasta ja resursseja säästävää.
Avainsanat
Pienyrittäjyys, yritysidentiteetti, brändi, mainonnan suunnittelu
Abstract
Author(s)
Title
Joonas Jukka
Visual Design and Advertising Plan
for a Beginner in Health and Exercise Business
Number of Pages
Date
29 pages + 2 appendices
26 April 2016
Degree
Bachelor of Culture and Arts
Degree Programme
Media
Specialisation option
Graphic design
Instructor(s)
Kari Vähäsarja, Lecturer
This bachelor’s thesis conducts research on opportunities to create a brand design and an
advertising plan for a small scale health and exercise business entrepreneurship having
limited time and funding resources in the beginning. The thesis is written having a graphic
designer’s point of view. It also creates a baseline for a small enterprise to create brand
visuals and plan advertising. The benefits and opportunities found in the different media
solutions are presented to be used in the services and products of an enterprise.
The thesis is built with qualitative research methods using marketing, advertising and entrepreneur literature. Three selected beginners as entrepreneurs have been interviewed
along the thesis. The interviews reveal what lies inside the disordered and busy start of an
entrepreneurship and what must be taken into consideration to gain more recognition and
success of the enterprise. The results have been analysed by a graphic designer having
more than ten years’ experience in the graphic business.
In the first chapter, the background and reasoning for the thesis are explained. In the second chapter, the basis, identity and brand of the enterprise are elaborated. Also the customer’s business and services are explained. In the third chapter, the enterprise business
view is mirrored by walking through the stages in advertising planning from business identity to visual design. The products of visual design and the media solutions and cost are
presented. In the last, fourth chapter, conclusion and results are discussed.
As a conclusion, the entrepreneur is challenged to create the business identity and to find
the special characteristic of the enterprise. The entrepreneur should concentrate from the
very beginning to the brand’s visual design and the marketing of services and products. It
is also important to make an executable schedule for marketing. The right resources must
be used for the right media solutions. Internet and social media provide good, flexible and
affordable solutions for marketing in a small enterprise. The entrepreneur should consider
to create their own content for the enterprise’s own media space and share information in
social media, since that is valuable for gaining recognition, new customers and sales with
less funds.
The thesis gives important thoughts on what a beginner entrepreneur should consider
when marketing a starting business. The text also presents various concrete solutions
concerning how an entrepreneur should focus on the available and limited resources to
make more efficient and less expensive marketing.
Keywords
Small enterprise, entrepreneurship, business identity, brand,
advertising planning
Sisällys
1
Johdanto
1
2
Asiakas, yrittäjyys ja yritys
3
2.1
Asiakas
3
2.2
Yrittäjyys ja resurssit
3
2.3
Yritysidentiteetti ja brändi
5
2.4
Asiakkaani tarjoamat palvelut ja tuotteet
7
2.5
Palvelutarjouksen koostaminen
8
2.6
Kilpailija-analyysin ja yrityksen positioinnin tärkeys
9
3
Mainonnan suunnittelu
10
3.1
Suunnittelun lähtökohdat
10
3.2
Visuaalinen identiteetti ja ilme
12
3.3
Visuaalisen ilmeen kustannukset
13
3.4
Pienyrittäjälle sopivat mainoskanavat ja -välineet
16
3.4.1 Web-palvelut
18
3.4.2 Sosiaalinen media vahvana yrittäjän arjessa
20
3.4.3 Sosiaalisen median kanavat
21
3.4.4 Hakukonepalvelut
23
3.4.5 Internetin muut sovellukset
24
4
Johtopäätös ja tulokset
25
5
Yhteenveto
26
Lähteet
Liitteet
Liite 1. Teemahaastattelu aloittavalle ja vasta-aloittaneelle yrittäjälle
Liite 2. Yrityksen toiminnan luotaus visuaalisen ilmeen luomista varten
28
1
1
Johdanto
Opinnäytetyöni käsittelee aloittavan liikunnan alan yrittäjän mahdollisuuksia toteuttaa
yritykselleen yritysbrändäys ja luoda sen ympärille johdonmukaista mainonnan suunnittelua olemassa olevien resurssien puitteissa. Kokemukseni mukaan vain harva yrittäjä
laatii edes suppeaa markkinointisuunnitelmaa alun kiireen tai heikon rahallisen tilanteen vuoksi. Keskityn tutkielmassani käsittelemään graafisen suunnittelijan näkökulmasta yritysilmeen luomisen ja brändäämisen perusteita ja mainonnan suunnittelun
osaa markkinointisuunnitelmasta. Tarkastelen mainonnan eri medioita, niiden hyötyjä
ja mahdollisuuksia, sekä palvelujen ja tuotteiden markkinointia kohdennettuna asiakkaani tarpeisiin. Olen rajannut työstäni pois markkinointisuunnitelman muut osat paitsi
mainonnan suunnittelun, sillä keskityn graafisen suunnittelijan vastuualueeseen visuaalisen puolen tuottajana. Printtimedian graafisena suunnittelijana jätän käsittelemättä
äänen ja liikkuvan kuvan kanavat, kuten TV:n ja radion.
Vuonna 2016 Suomen taloustilanteessa monella alalla vallitsee edelleen laskusuhdanne, ja yhä useampi työntekijä irtisanotaan vakituisesta työpaikastaan. Eri alojen käytännöt muokkautuvat, ja monen työntekijän kohdalla yksi varteenotettavista mahdollisuuksista työllistyä uudelleen on perustaa osaamisensa ympärille pienimuotoista yritystoimintaa. Vuoden 2016 alusta hallitus päätti muuttaa freelance-, määräaikaista ja muuta keikkamaista työtä tekevien henkilöiden nimikkeen yrittäjäksi. Yleisen työttömyyskassan (YTK) uutiskirjeessä (YTK 2016) kerrotaan, että lakimuutoksen myötä suurin
osa niin kutsuttua omaa työtä tekevistä henkilöistä katsotaan työttömyysturvassa yrittäjiksi. Monet heistä nostavat työttömyyskassasta epäsäännöllisen toimeentulonsa tueksi
ansiosidonnaista päivärahaa. Yrittäjän statuksella työtön voi käytännössä menettää
oikeutensa päivärahaan.
Helsingin Sanomien artikkelissa (Nieminen 2016) kerrotaan, että Tilastokeskuksen
mukaan vuonna 2015 15–64-vuotiaita itsensä työllistäjiä oli 157 000. Luku on kasvanut
vuosituhannen vaihteesta 37 000 hengellä. Mukaan on laskettu yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat. Työpaikkojen vähyys ja monien yritysten
käytäntö palkata keikkatyöläisiä pakottaa monen yrittäjäksi. Yrittäjyys nähdään myös
varteenotettavana vaihtoehtona, ja jopa ainoana, varsinkin asiantuntija-ammateissa.
(Nieminen 2016.)
2
Pienen budjetin ja rajallisten aikaresurssien vuoksi monet pienyrittäjät eivät kykene
laatimaan strategioita markkinoinnillensa, vaikka niiden avulla oman työn, palvelujen ja
tuotteiden markkinoinnista tulisi alusta alkaen johdonmukaista ja resursseja säästävää.
Oman yrityksen brändääminen ja omien tuotteiden tai palvelujen markkinointi jää uran
alussa usein hyvin pienimuotoiseksi. Tunnistettavuuden ja tunnettuuden kasvattaminen
vaatii tällöin monien vuosien työn.
Selvitän tutkielmassani sitä, mitä yrittäjyyden alkuvaiheessa on syytä ottaa huomioon
oman yrityksen brändäyksen, sekä palvelujen ja tuotteiden mainonnan osalta. Käytän
kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, jossa hyödynnän markkinointi-, mainonta- ja yrittäjyyskirjallisuuden lisäksi yhden aloittavan (liikunnan alan) ja kahden jo aloittaneen eri
alan pienyrittäjän (graafinen suunnittelu ja rakennustarvikemaahantuonti) teemahaastattelua. Haastattelut tuovat esiin käytännön kokemuksia ja niin kutsuttua hiljaista tietoa, jota yrittäjät ovat itse urallaan keränneet. Haastatteluja ei julkaista niiden arkaluontoisen ja yrityssalaisuuksia sisältävän sisällön vuoksi. Kysymyslista on kuitenkin nähtävissä liitteenä työn lopussa. Hyödynnän opinnäytetyössäni myös kymmenen vuoden
mainostoimistouran aikana kertynyttä taitotietoani ja graafisen alan tuntemustani tutkimustulosten analysointiin.
Opinnäytetyössäni löytyneitä ratkaisuja ei välttämättä voi yleistää jokaisen yrityksen
markkinointiin. Tarkoituksena on kuitenkin nostaa esiin muutamia kustannustehokkaita
ratkaisuja, joita yhdestä muutamaan henkilöön kokoiset aloittavat tai aloittaneet pienyritykset voivat hyödyntää markkinointinsa edistämiseksi.
Valitsin aiheen sen ajankohtaisuuden vuoksi. Käsittelemäni asiat eivät ole uusia, mutta
tämänhetkisessä työkulttuurissa monet uudet yrittäjät eivät välttämättä tiedä, mitä
mahdollisuuksia heillä on käytettävänä oman toimintansa alussa. Opinnäytetyötäni voi
siis hyödyntää niin aloittava pienyrittäjä kuin graafisella alalla omaa ammattiaan harjoittava freelance-työntekijäkin, joka kaipaa tietoa ja näkökulmia omaan markkinointiinsa.
Olen valmistunut Helsingin teknillisestä ammattioppilaitoksesta ulkoasuntoteuttajaksi
vuonna 2005 ja ollut yhtäjaksoisesti työelämässä valmistumisestani lähtien. Olen ollut
kahdessa eri mainostoimistossa tehden taitto- ja suunnittelutöitä jo yli kymmenen vuotta. Viimeisen reilun vuoden ajan olen toiminut freelancerina itsenäisesti sekä erään
tuotantoyhtiön kautta. Olen opiskellut vuodesta 2010 Metropolian ammattikorkeakoulun
iltalinjalla graafista suunnittelua. Oman määrittelyni mukaan graafinen suunnittelija on
3
henkilö, joka tuottaa graafisen alan palveluja, siis muuttaa ideat visuaaliseen muotoon
painetussa ja digitaalisessa ympäristössä.
2
2.1
Asiakas, yrittäjyys ja yritys
Asiakas
Opinnäytetyössäni asiakas, Olli Heinänen, on 33-vuotias liikunnan alan ja personal
trainer -palvelujen ammattilainen. Oman määritelmäni mukaan Personal trainer (myöhemmin käytettynä myös PT) on henkilö, joka tuottaa liikunnanalan palveluja asiakkaansa fyysisen kunnon parantamiseksi ja terveydentilan kohentamiseksi. Hän on valmistunut liikunnanohjaaja (AMK) -tutkinnolla Lahden Ammattikorkeakoulun Liikunnan
laitoksesta vuonna 2009.
Heinänen perusti oman toiminimen vuonna 2011 ja laati pienimuotoisen toimintastrategian, jonka perusajatuksena on tarjota laadukkaita yksilöllisiä valmennuspalveluja liittyen asiakkaan elintapoihin, ravitsemukseen ja fyysisen kunnon edistämiseen. Toiminimen perustamisen jälkeen hän kuitenkin siirtyi pian palkkatyöhön toiseen alan yritykseen, mutta on nyt miettinyt jatkavansa omaa yritystoimintaa.
Olen lupautunut tekemään asiakkaalleni suunnitelman yritysilmeestä ja kartoittamaan
mainonnan suunnittelua. Yrityksellä ei tällä hetkellä ole nimeä tai viimeisteltyä yritysstrategiaa, joten en tule toteuttamaan opinnäytetyöni kirjoittamisen aikana fyysistä yritysilmettä. Käyn kuitenkin läpi hänen yritysidealleen mielestäni sopivia markkinointituotteita ja -kanavia.
2.2
Yrittäjyys ja resurssit
Yrittäjyys houkuttaa ja koukuttaa monia, mutta enemmistöä se tuntuu arveluttavan ja
pelottavan. Haastattelemani yrittäjät ovat ryhtyneet yrittäjiksi ennakkoluulottomasti ja
nähneet siinä monia etuja. Tärkeimpänä syynä yrittäjyyteen siirtymiselle he ovat maininneet oman päätäntävallan töistä, oman työaikataulun vapautumisen sekä työstään
paremman korvauksen saamisen. Monet ovat aloittaneet palkkatöissä ja samalla perustaneet lisätienestien toivossa sivutoimintaa esimerkiksi toiminimen avulla. Yrityksen
4
perustamisen tarve saattaa joidenkin kohdalle tulla yllättäen ja suunnittelematta, mutta
useissa tapauksissa ajatus on kytenyt jo pidemmän aikaa. Joissain tapauksissa se on
lähtenyt liikkeelle asiakkaan toiveesta tai omasta kyllästymisestä yksitoikkoisiksi koettuihin palkkatöihin.
Heinänen (2016) kertoo ajatuksen yrittäjäksi ryhtymisestä syntyneen jo opiskeluaikana,
mutta toiminimen perustaminen tuli ajankohtaiseksi vasta myöhemmin, kun eräs työtarjous vaati oman toiminimen käyttämistä. Hän kertoo, että yrittäjyyteen kannustettiin jo
kouluaikana, sillä liikunnan alalla palkkatöiden määrä on hyvin rajallinen. Osaavalle
tekijälle riittää alalla töitä, mutta työn tekeminen yrittäjänä on todennäköisempää kuin
palkkatöiden saaminen. Kilpailu personal training -alalla on kovaa, ja erottuminen vaatii
osaamista ja hyviä markkinointitaitoja.
Freelancerien, toiminimellä työtä tekevien tai pienyritysten kautta toimivia ammattilaisia
halutaan usein hyödyntää joustavuuden, edullisempien kokonaiskustannusten ja erikoistuneemman ammattitaidon vuoksi. Useilla aloilla, kuten asiakkaani harjoittamalla
liikunnan alalla, käytännöksi on tullut palvelujen tarjoaminen pienyrittäjänä, sillä palkkatöitä on olemassa hyvin rajallisesti.
Yrittäjä ei pääse uransa alussa helpolla. Raha- ja aikaresurssit koetaan usein niukoiksi.
Alun vapauden tunne saattaa pian muuttua pitkittyneiksi työpäiviksi ja -viikoiksi. Haastateltavani kertoivat työaikojen lähteneen hallinnasta ensimmäisen vuoden aikana. Mikrosementti- ja betonitasotuotteiden maahantuontiyrityksen perustaja Joonas Tanninen
(2016) toteaa, että hän teki yrityksensä toisen perustajan kanssa yrityksen alkuvaiheessa noin puolen vuoden ajan hetkittäin töitä aamu kahdeksasta jopa kello yhteen
yöllä. Kovalla työllä he ovat yrittäneet saada yritystä tunnetummaksi. He hoitivat yrityksen paperityöt päivisin ja valmistelut öisin. Nyt työajat ovat tasoittuneet säännöllisemmiksi. Graafinen suunnittelija Jonttu Leskinen (2016) puolestaan kertoo yrittäjyyden
alussa nopeasti lisääntyneen työmäärän ja työajan tasoittamiseksi palkanneensa työntekijöitä. Hän sai palkkaamisellaan myös laajennettua yrityksensä tarjoamia palveluja ja
erikoisosaamista. Leskinen tarkentaa, että yksi hänen työntekijöistään teki puoliksi
myyntityötä ja puoliksi koodaustyötä, jota Leskinen ei siihen aikaan itse osannut. Hän
itse keskittyi suunnittelutöihin ja palvelemaan vanhoja asiakkaita.
Yrityksen kirjanpidon ulkoistaminen säästää yrittäjän aikaa. Leskisen (2016) mukaan
kirjanpitäjä tulee edulliseksi omiin resursseihin suhteutettuna. Kirjanpitopalvelu maksaa
5
noin kahdeksankymmentä euroa kuussa ja asiakirjat toimitetaan digitaalisessa muodossa kirjanpitäjän verkkopalvelun kautta. Leskinen selventää, että jos hän olisi itse
yrittäjänä tehnyt kirjanpidon ja täyttänyt kaikki kaavakkeet, olisi hänellä mennyt siihen
noin kaksi työpäivää kuukaudessa ja se olisi ollut suoraan kahden päivän tienestien
verran pois omasta palkasta. Freelancerina ja toiminimellä tekevälle kirjanpito on Leskisen mielestä paljon yksinkertaisempaa, sillä lakisääteisiä kirjanpitoilmoituksia on vähemmän. Kirjanpidon voi tehdä silloin itse.
Heinänen (2016) toivoo yrittäjyydessä ajankäytön suhteen tasapainoa työn ja muun
elämän välillä. Hänen kokemansa mukaan monet ihmiset miettivät, että yrittäjyyden
aloittaminen on liian rankkaa ja lomien pitämiseen ei ole aikaa. Tanninen (2016) neuvoo, että yrittäjyyden alkumetreillä olisi hyvä aikatauluttaa ja järjestää se, mitä tekee ja
milloin, jotta kaikki asiat tulisivat tehdyksi. Hänen mukaansa yrittäjän on myös opittava
tyytymään siihen, ettei aika yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Osa hoidettavista asioista on
vain siirrettävä myöhemmälle ajankohdalle.
2.3
Yritysidentiteetti ja brändi
Jokaisella yrityksellä on identiteetti, niin myös yksin työskentelevällä freelancerilla. Se
kattaa yrityksen olemuksen: perusarvot ja perusolettamukset, yrityskulttuurin ja tehtävät, tavoitteet ja visiot, strategiat ja suhtautumisen markkinoihin sekä kilpailuun, sekä
tarinat, myytit ja riitit (Pohjola 2003, 20). Identiteetti ilmentää yrityksen persoonan ja
muokkaantuu yrityksen vanhetessa ja kasvaessa. Jokaisen yrittäjän kannattaa tiedostaa ja konkretisoida yritysidentiteettinsä mahdollisimman hyvin heti alkuvaiheessa, jolloin sitä voidaan hyödyntää luodessa yritykselle markkinointia ja visuaalista ilmettä.
Nokkonen-Pirttilammen (2014, 23) mukaan yrityskuva eli brändi muodostuu asiakkaan
mielessä yrityksen tuotteiden, palvelujen ja identiteetin yhdessä muodostamista mielleyhtymistä. Tämä havainnollistetaan von Hertzenin (2006, 92) kuvaan pohjautuvassa
kuviossa 1. Iltanen (2000, 15) tarkentaa määritystä siten, että se, mitä yrityksestä kuullaan, nähdään ja kuinka se koetaan liittävät yrityksen ympäristöönsä. Brändiin vaikuttavat myös monet muut asiat, kuten toimitilojen siisteys, tuotteiden ulkonäkö, työntekijät,
kuulopuheet, mediaesiintyminen sekä palvelujen ja viestinnän laatu (NokkonenPirttilampi 2014, 24).
6
Kuvio 1. Brändi muodostuu asiakkaan mielessä. (vrt. von Hertzen 2006, 92.)
Vastaanottajan saama informaatio, kokemukset sekä havainnot, mutta niin ikään myös
asenteet, uskomukset, ennakkoluulot ja tunteet ovat vahvassa roolissa brändin synnyssä (Iltanen 2000, 15). Yritykset voivat itsekin vaikuttaa brändin kehittymiseen omalla
markkinoinnillaan ja sen ympärille luodulla ilmeellä.
Hyvä brändi herättää asiakkaassa luotettavuutta ja turvallisuuden tuntua. Se voi myös
edistää myyntiä, sillä aiemmin hyviä kokemuksia saanut asiakas valitsee mielellään
saman yrityksen palvelun tai tuotteen uudelleen ja suosittelee sitä tuttavilleenkin. Yrityksen yksi suurimmista haasteista onkin edesauttaa positiivisen asiakaspalvelun ja
laadukkaan toiminnan avulla hyvän mielikuvan ylläpitämistä ja kehittymistä. NokkonenPirttilampi (2014, 22) kehottaakin yritystä keräämään asiakaspalautetta ja tekemään
sen pohjalta toimintaan muutoksia, mikäli niitä tarvitaan.
Yrityksestä syntynyttä mielikuvaa on hankala muuttaa lyhyellä aikavälillä, sillä kuluttaja
pyrkii pitämään sen mielessään samanlaisena mahdollisimman pitkään (Iltanen 2000,
17). Siksi olisi syytä suunnitella markkinointi alusta alkaen siten, että yritys kykenee
lunastamaan kaikki asiakkaalle antamansa lupaukset ja täyttämään odotukset (Nokkonen-Pirttilampi 2014, 28). Tärkeää olisi siis kartoittaa yrityksen, tuotteiden ja palvelujen
realistiset kyvyt ja perustaa markkinointi niiden ympärille. Iltasen (2000, 19) mukaan
yritys voi ryhtyä kehittämään brändiään toimintapolitiikan tarkastuksen, yrityskuvatekijöiden ja sidosryhmien määrittelyllä, joilla voidaan luoda edellytykset paremman mielikuvan syntymiselle. Näin ollen yritys selkeyttää mielikuvaansa siitä, minkälainen kohderyhmä yrityksellä ja palveluilla mahdollisesti olisi. Mitä enemmän brändi vastaa yrityksen identiteettiä ja tavoitteita, sitä paremmin yritys on onnistunut toiminnassaan ja
viestinnässään (Von Hertzen 2006, 91).
7
Jos yrityksen brändiä pyritään tietoisesti rakentamaan tai kehittämään, voidaan apuna
käyttää erilaisia tutkimuksia. Edullisimmasta päästä on tehdä alkuun niin sanottu kartoittava yrityskuvatutkimus, jonka avulla selviää, kannattaako brändiä ylipäänsä lähteä
rakentamaan tai mihin suuntaan jo olemassa olevan brändin kehitystä olisi johdettava.
Siitä selviää myös markkinointikeinojen vahvuus ja erottautuvuus kilpailukentällä. (Iltanen 2000, 21.) Yrityskuvatutkimuksia olisi hyvä toteuttaa muutaman vuoden välein,
jotta nähdään, missä asemassa yritys on kilpailijoihinsa nähden ja mitä toimenpiteitä
kannattaisi tehdä aseman parantamiseksi.
Brändi koetaan vahvana kilpailukeinona. Yrityksen on helpompi myydä tuotteitaan tai
palvelujaan sen pohjalta, mitä tunnetumpi ja arvostetumpi se on. Hyvän brändin omaavan yrityksen markkinointi otetaan vastaan myönteisemmin, ja sen on myös helpompi
tuoda markkinoille uusia palveluja tai tuotteita. (Iltanen 2000, 19.)
2.4
Asiakkaani tarjoamat palvelut ja tuotteet
Asiakkaani tuottamat palvelut ovat abstrakteja eli aineettomia, jolloin niiden muuttaminen fyysisiksi markkinointituotteiksi vaatii miettimistä ja suunnittelua. Keskeinen tehtävä
yrityksen markkinointiviestinnälle onkin palvelutarjouksen konkretisointi ja havainnollistaminen (Iltanen 2000, 31). Asiakkaani tuottamiin palveluihin sisältyy personal trainer
-ohjausta ja -konsultointia ajaltaan ja määrältään eri mittaisissa asiakastapaamisissa.
Heinänen (2016) kertoo, että yrityksen tuottamat personal trainer -palvelut voisivat sisältää erilaisia personoituja palvelupaketteja, jotka käsittävät sovitun määrän tapaamiskertoja. Ne voidaan sitoa myös aikaan, kuten puolen vuoden mittaiseen palvelukokonaisuuteen. Tarjolla voisi olla myös tiettyihin lajeihin, kuten puolimaratonia varten
tähtääviä palvelupaketteja. Oheis- tai lisäpalveluja voivat olla erilaiset testauspalvelut
tai esimerkiksi eri harjoitteluvälineisiin liittyvä opastus.
Heinäsen (2016) mukaan palvelupakettien personointi on tarpeen asiakkaiden erilaisten lähtökohtien vuoksi. Osa ihmisistä tarvitsee PT-palveluja saadakseen riittävää motivaatiota säännölliseen liikunnan harrastamiseen. On myös asiakkaita, jotka tarvitsevat
PT-palveluja sen vuoksi, että heillä on jonkinlaisia rajoitteita, sairauksia, loukkaantumisia tai vammoja ja he tarvitsevat sen vuoksi erityisohjausta. Lisäksi on niitä, jotka tarvitsevat vähemmän aikaa päästääkseen omatoimiseen harjoittelurytmiin. Heinänen
(2016) toivoisi, että tyypillinen asiakkuus olisi pitkäkestoinen, vähimmillään puoli vuotta,
jotta valmennuksella ehdittäisiin saada aikaan kunnollisia tuloksia. Mieluiten hän halu-
8
aisi nähdä asiakkaassa kokonaisvaltaisemman muutoksen, joka näkyy noin vuoden
harjoittelun tuloksena.
Asiakkaallani ei ole kiinteistötilaa toimintansa pyörittämiseen, eikä toiminta muutenkaan
ole tiukasti paikkaan tai aikaan sidottua. Palveluun itseensä sisältyy myös kolmannen
osapuolen kustannuksia: liikuntatilojen, kuten kunto- tai liikuntasalin, välineiden sekä
testauslaitteistojen vuokrausta. Lisäksi kuluja saattavat lisätä fyysisten harjoitusten
yhteydessä käytettävien lisäravinteiden hankkiminen.
2.5
Palvelutarjouksen koostaminen
Palvelujen selkeyttäminen ydinajatuksesta toimivaksi kokonaisuudeksi vaatii yrittäjältä
ja suunnittelijalta ymmärrystä tarjotuista palveluista, niiden kohderyhmästä ja yleisellä
tasolla markkinointikeinoista.
Palvelutarjouksen koostamisen lähtökohdaksi olisi hyvä ottaa neljä peruskysymystä:
mitä, kenelle, miten ja millä imagolla (Kananen 2013, 16). Ensimmäiseksi yrittäjän on
selvitettävä se, mitä asiakkaat haluavat ja odottavat hänen palveluiltaan. Toiseksi on
kartoitettava kohderyhmä: minkä ikäisiä, missä elämäntilanteessa eläviä ja missä tuloluokassa potentiaaliset asiakkaat ovat. Kolmanneksi palveluille on luotava selkeät raamit siitä, mitä eri hintaisiin palveluihin sisältyy. Neljänneksi on mietittävä, miten palvelupaketit saadaan toteutettua mahdollisimman yksiselitteiseen ja houkuttelevaan muotoon. Näistä muodostunut palvelukokonaisuus on tehtävä toimivaksi ja läpinäkyväksi,
jotta se nähdään houkuttelevana.
Yrittäjän on tärkeää verrata palvelujaan myös kilpailijoihin nähden. Jotta yrittäjä saisi
selkeän kilpailuedun markkinoilla, on hänen luotava palveluilleen jokin muista kilpailijoista erottuva ominaisuus. Se voi olla ainutlaatuinen palvelukokonaisuus, johon kuuluu
myös lisäpalveluja tai se voi olla muokattavissa oleva kokonaisuus, jossa asiakas valitsee itselleen sopivia palvelujen osia ja maksaa vain niistä. Jos kilpaillaan muiden yritysten kanssa samoilla palveluominaisuuksilla, tulee yrittäjän tehdä palveluistaan selkeä, ytimekäs ja johdonmukainen kokonaisuus. (Iltanen 2000, 35.) Tätä voi edesauttaa
kilpailija-analyysillä, hyvällä mainonnan suunnittelulla sekä erottuvalla visuaalisen ilmeen suunnittelulla.
9
2.6
Kilpailija-analyysin ja yrityksen positioinnin tärkeys
Yrittäjän on tärkeä tiedostaa se, mitä omalla alalla tapahtuu, ja mitä muut alan yritykset
tekevät edistääkseen omaa toimintaansa. Kilpailijoiden mainosstrategioiden ja -tulosten
kartoittaminen on normaali ja jopa oleellinen käytäntö. Se auttaa myös asemoimaan
oman yrityksen kilpailukentälle. (Iltanen 2000, 146.) Tätä kutsutaan positioinniksi. Positioinnissa voidaan oman yrityksen tarkastelun lisäksi löytää menestystekijöiden, kysynnän ja trendien avulla yrityksen tämän hetkinen paikka (Kuvio 2) ja se, missä halutaan
olla tulevaisuudessa (von Hertzen 2006, 136). Uppoutuminen oman työnsä tekemiseen
vie kuitenkin usein yrittäjän ajan tärkeältä, tulevat työtilaukset mahdollistavalta myyntityöltä tai reagoimiselta siihen, mitä omalla alalla tapahtuu.
Kuvio 2. Yrityksen tai brändin sijoittaminen (positiointi) markkinakartalle on osa brändistrategian suunnittelua. (vrt. von Hertzen 2006, 136.)
Monet yrittäjät eivät tee kilpailija-analyysiä. Usein aloittavilla yrittäjillä ei riitä aika, taito
tai edes mielenkiinto sen toteuttamiseen. Jos alalla on kuitenkin paljon kilpailua, on
hyvä tiedostaa se, myykö palvelujaan liian halvalla vai kalliilla, tai mikä tekee kilpailevien yritysten palveluista asiakkaiden nähden houkuttelevia. Leskinen (2016) avaa haastattelussa, ettei hän kartoittanut kilpailukenttää, koska yrityksellä oli jo olemassa riittävä
asiakaspiiri yritystoiminnan pyörittämiseen. Hän kuitenkin tiedosti, että kilpailijat olivat
muita pieniä mainostoimistoja sekä freelancereita. Voittaessaan tarjouskilpailuja hän
huomasi hintojensa olevan kohtuullisia. Tanninen (2016) sen sijaan kertoo selvittäneensä oman yrityksensä sijoittumisesta kilpailukentällä. Yritysidea oli ainutlaatuinen,
eikä perustamisvaiheessa samanlaisten palvelujen tarjoajia ollut muita. Sisustusalan
nousevat trendit edesauttoivat Tannisen yrityksen vauhtiin pääsemistä ja tuotteiden
edulliset hinnat toimivat selkeänä kilpailuetuna.
10
3
Mainonnan suunnittelu
Perinteisesti mainonta määritellään tunnistettavissa olevan lähettäjän maksamaksi
kaupalliseksi viestinnäksi, jonka tavoitteena on tehdä tunnettuutta, rakentaa haluttua
mielikuvaa sekä pyrkiä edesauttamaan ja aikaansaamaan myyntiä. (Rope 2005, 306.)
Rajallisten taloudellisten resurssien vuoksi pienyrittäjän mainonnan suunnittelussa on
usein keskityttävä löytämään olennaisimmat vaihtoehdot tunnistettavuuden ja mielikuvan luomiselle sekä kehittämiselle. Tässä luvussa käydään läpi prosessi, jossa tutustutaan yritykseen, sen palveluihin ja tuotteisiin. Niiden pohjalta siirrytään visuaalisen ilmeen suunnittelun kautta sopivien mainoskanavien valintaan.
Kokonaisuudessaan mainonnan suunnitteluun kuuluvat myös mainosmäärärahat,
myyntistrategioiden ideointi ja mainonnan tulosten tutkiminen ja mittaaminen. Jätän ne
kuitenkin käsittelyni ulkopuolelle, sillä niihin aloittavan yrittäjän resurssit harvoin riittävät. Lisäksi jätän tarkemmin käsittelemättä mainonnan sanoman eli ydinviestin ideoimisen, mainoskampanjan suunnittelun sekä sen toteuttamisen, sillä niitä varten asiakkaallani tulisi olla yritysstrategia mietittynä mahdollisimman pitkälle ja yrityksellä mainosmäärärahaa kerättynä.
3.1
Suunnittelun lähtökohdat
Mainonnan suunnitteluprosessin alussa graafisen suunnittelijan on kartoitettava asiakkaan kanssa yrityksen toiminnan periaatteet, perusasiat ja palvelut sekä tuotteet. Käytin haastattelukysymyslistani kokoamisen apuna graafinen suunnittelija Kari Vähäsarjan tekemää dokumenttia, joka sisältää asiakkaan kanssa läpikäytäviä teemoja. Niiden
avulla pyritään keräämään tarvittavat perustiedot yritysilmeen luomista varten. Sain
kokoamillani haastattelukysymyksillä (kts. Liite 2) kartoitettua asiakkaani ajatuksia yrityksestä ja perustuksen sen tulevan ilmeen suunnittelulle.
Vähäsarjan kysymyslistassa käydään läpi yrityksen johtajan tai hänen valtuuttamansa
henkilön kanssa yrityksen liikeidea ja tavoitteet, keskustellaan yrityksen historiasta,
nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuudesta. Siinä tutustutaan yrityksen käsitykseen visuaalisesta identiteetistä, tämänhetkisistä ja tulevista tuotteista, palveluista ja toimintata-
11
voista. Keskustelussa käsitellään kattavammin yrityksen myyntiä ja markkinointia kohderyhmien, toimenpiteiden, myynninedistämisen ja toimivuuden kautta. Lisäksi perehdytään yrityksen maineeseen, arvoihin ja tavoitemielikuvaan. (Vähäsarja, 2007.)
Iltasen (2000, 57–60) laatimassa yrityskartoitusprosessissa tehdään lyhyt selvitys palveluista ja sen ominaisuuksista sekä perehdytään markkinoiden kokonaiskuvaan. Siinä
selvitetään kuluttajakunta, kilpailukuva sekä tarkastellaan aiempien toimenpiteiden tuloksia. Prosessissa mietitään pitkän ajan palvelupolitiikka, markkinointitavoitteet ja
-toimenpiteet. Näistä luodaan suunnitelma yrityksen mainonnalle, jolle ideoidaan pääsanoma.
Kartoituksen jälkeen on mietittävä ne vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat,
joita hyödyntäen rakennetaan yrityksen mainonnan periaatteet. Rope (2005, 339) kiteyttää mainonnan suunnitteluun vaikuttavat periaatteet erottuvuuteen, linjakkuuteen,
pitkäjänteisyyteen, kiteytyvyyteen, tasokkuuteen ja kohderyhmäkohtaisuuteen.
Mainonnan suunnittelun periaatteissa on löydettävä yritykselle ominaiset ja luontevat
kilpailuedut. Ropen (2005, 339–345) mukaan erottuvuudessa keskeisintä on saada
oma viesti näkyviin viestisanoman, viestinnän ratkaisujen sekä ulkoasun valinnoilla.
Niissä yrityksen identiteettiä ja brändiä voidaan hyödyntää vahvasti. Linjakkuus merkitsee mietityn näköistä ulkoista ilmettä ja tunnistettavuutta. Kokonaisvaltainen ja loppuun
saakka mietitty visuaalinen ilme luo selkeän ja helposti lähestyttävän vaikutelman. Pitkäjänteisyys liittyy siihen, että suuri osa kohderyhmästä löytää, vastaanottaa ja sisäistää yrityksen lähettämän viestin vasta lukuisten toistojen jälkeen ja pidemmän ajan
kuluessa. Oikeat mainoskanavat ja kohderyhmän selvittäminen ovat suuressa roolissa
viestin perille saamisessa. Kiteytyvyyden osalta viestinnässä tulisi saada edes yksi asia
kohderyhmän tietoisuuteen. Tätä pyritään saamaan mainonnan viestin selkeyttämisellä
ja pääsanoman rajaamisella. Tasokkuus viittaa mielikuvalliseen vaikutukseen mainonnassa. On osattava puhua kohderyhmälle oikealla tavalla ja saatava palvelut näyttämään arvoisiltaan. Mielikuvan ja todellisuuden suuri poikkeavuus karkottaa helposti
potentiaalisen asiakkaan. Kohderyhmäkohtaisuudessa pyrkimyksenä on herättää juuri
oikean kohderyhmän mielenkiinto raikkailla tai jopa hieman rohkeillakin viesteillä ja
toteutuksilla.
12
3.2
Visuaalinen identiteetti ja ilme
Visuaalinen identiteetti on yrityksen identiteetin näkyvä osa, kaikki mikä yrityksestä on
silmin havaittavissa (Pohjola 2003, 108). Visuaalisen identiteetin avulla yritys saa luotua persoonallisuudelleen konkreettisen ulkonäön. Sen tulee pohjautua vahvasti yrityksen identiteettiin eli olemukseen ja tyyliin, jotta siitä tulisi selkeä ja uskottava (Pohjola
2003, 20). Yksinkertaisimmillaan yritys voi näyttäytyä logon, värimaailman ja typografian kautta. Jos nämä tekijät saadaan toimimaan hyvin keskenään, niiden avulla markkinointiin on helppo luoda johdonmukaista, yhtenäistä ilmettä. Parhaimmillaan se herättää asiakkaissa kiinnostusta, luottamusta ja tunnistettavuutta.
Asiakkaani yritysilme tulee näkymään lähinnä logotyypin (yrityksen kirjoitetun nimen
ilme), liikemerkin (yrityksen nimen yhteydessä oleva tunnus), web-palvelujen (internetsivut), sosiaalisen median alustojen visuaalisen maailman ja erinäisten pienten painomateriaalien ilmeessä.
Logo ja siihen liittyvät elementit, kuten liikemerkki, värit ja typografia ovat kaiken viestinnän kantavia pilareita. Ne on suunniteltava huolella, sillä ne mahdollistavat muun
hyvälaatuisen markkinointimateriaalin toteutuksen. (Rope 2005, 293.) Koska asiakkaani pääpaino visuaalisen ilmeen käytössä on internetympäristö, logon suunnittelun pohjaksi on järkevää ottaa toimivuus internetsivulla sekä sosiaalisen median palveluissa.
Asiakkaani tapauksessa mieleenpainuvan ja erottuvan liikemerkin suunnittelu on olennaista, sillä hyvin toteutettuna se luo asiakkaille pelkkää logotyyppiä enemmän mielikuvia ja herättää enemmän tuntemuksia, kuten arvostusta ja luottamusta.
Mikäli jatkossa tuotetaan muutakin materiaalia tai tekijänä on joku muu kuin alkuperäinen suunnittelija, on syytä koostaa graafinen ohjeisto. Se kertoo yksinkertaisin esimerkein sen, miten logoa, värimaailmaa, typografiaa ja kuvia käytetään markkinointimateriaaleissa. Graafinen ohjeisto osoittaa muun muassa logon suoja-alueet, käyttämisen
värillisillä pohjilla, kuvien päällä tai mustavalkoisissa materiaaleissa ja logon koon suhteessa materiaaliin. Se kertoo yrityksen kirjaintyylin ja koon painetussa ja digitaalisessa
mediassa, värimäärittelyt ja niiden käytön, kuvamaailman ja mahdolliset lisäelementit.
Näiden pohjalta on helppo toteuttaa laadukkaan ja yrityksen visuaalisen identiteetin
näköistä markkinointimateriaalia.
13
Graafiseen ohjeistoon kootaan myös esimerkkejä markkinointimateriaaleista. Ropen
(2005, 291) mukaan markkinoinnin perusmateriaaleihin luokitellaan muun muassa kirje- ja laskulomakkeet, kirjekuoret ja saatelomakkeet, kansiot sekä käyntikortit. Asiakkaani ensisijainen painettu markkinointimateriaali on käyntikortti, jonka avulla hän voi
ensitapaamisessa luoda asiantuntevan ja luottamusta herättävän mielikuvan mahdolliselle asiakkaalleen.
Niitä asiakkaita varten, jotka eivät mielellään käytä tietokonetta, olisi hyvä luoda pieni
painos laskulomakkeesta, kirjekuoresta, saatekirjepohjasta sekä yritysesitteestä. Useat
digitaaliset painotalot tarjoavat nykyään laadukasta painojälkeä ja pienyrittäjälle sopivia
pieniä painoksia. Lisäksi digitaalisen painattamisen etuna on materiaalien, kuten kutsujen ja tervetuliaisviestien mahdollinen personointi. Pieni painos on edullisempi ja helpommin hallittavissa. Mikäli materiaalit loppuvat kesken, on vaivatonta tilata lisäpainos
samasta tai korjatusta aineistosta.
3.3
Visuaalisen ilmeen kustannukset
Heinäsellä ja Leskisellä oli ennen omien yritystensä perustamista olemassa jo jonkinlainen asiakaspiiri. Tarve perustaa omaa yritystoimintaa tuli siten valmiin kysynnän
kautta. Markkinointiin ja mainontaan on kuitenkin vaikea panostaa usein niukkojen käytössä olevien resurssien vuoksi. Yhdeksi tärkeimmistä kanavista saada oma yritys tai
palvelu pienellä panostuksella tunnetummaksi on osoittautunut myönteisen palvelukokemuksen saaneen asiakkaan suositus läheisilleen sekä tuttavilleen. Tämä saattaa
riittää alkuun, mutta yrityksen kasvun kehittymisen kannalta on perusteltua käyttää
myös maksullista mainontaa.
Uusi palvelu markkinoilla tarvitsee usein paljon mainontaa tullakseen tunnetuksi tai
saadakseen kokeilijoita (Iltanen 2000, 133). Avukseen yrittäjä saattaa tarvita markkinoinnin ammattilaisen ja graafikon palveluja, joita mainostoimistot tarjoavat. Vastaalkaneen yrittäjän rahat eivät usein riitä isojen mainos- ja markkinointitoimistojen palvelujen käyttämiseen. Heinänen (2016) arveleekin, että mainostoimiston palvelujen hyödyntäminen vaatisi moninkertaisesti sen määrän rahaa, joka aloittelevalla yrittäjällä on
varaa tarjota. Hänen mielikuvissaan se on kallista. Pohjola (2003, 44) painottaa kuitenkin, että visuaalisen ilmeen suunnittelun kustannus on investointiluonteinen ja käyttöikään nähden yleensä melko pieni. Suunniteltu yritysilme maksaa itsensä myöhemmin takaisin tunnettuutena ja imagon kasvuna (Kuvio 3), jos työ on tehty oikeiden lähtö-
14
tietojen pohjalta ja on suunnittelultaan korkeatasoinen (Pohjola 2003, 44). Onnistunut
yritysilme voidaan pitää pitkään samanlaisena, joten mahdollisuus tunnettuuden kasvamiselle on suuri.
Kuvio 3. Onnistuneeseen yritysilmeeseen käytettyjen kustannusten suhde tunnettuuden ja
imagon kehittymiseen. (vrt. Pohjola 2003, 44.)
Yrittäjä voi etsiä mainostoimistoille vaihtoehtoa freelancerien ja pienyritysten keskuudesta. Hintojen kilpailuttaminen ei maksa mitään, mutta vie jonkin verran aikaa yrittäjän
kalenterista. Kilpailutuksen avulla yrittäjä löytää edullisimmat tai hintalaadultaan sopivimmat palvelut ja säästää siten varoja. Opiskellessani Metropolian ammattikorkeakoulussa, olen törmännyt ilmiöön, jossa pienyritykset tilaavat logo- tai yritysilmesuunnittelua koululta. Graafisen suunnittelun opiskelijat voivat ottaa näitä toimeksiantoja kurssija lopputöikseen pientä tai hieman suurempaakin korvausta vastaan. Loppujen lopuksi
kustannukset ovat vain murto-osa mainostoimistojen hinnoista. Myös graafisen alan
opiskelijat hyötyvät toimeksiannoista, sillä ne tarjoavat hyvää työkokemusta ja käyttökelpoisia näytetöitä portfolioihin lisättäväksi.
Kun mainostoimistot yhä useammin hakevat työntekijöikseen printti-, digitaalisen ja
audio-visuaalisen median moniosaajia, odotetaan myös graafisten suunnittelijoiden
hallitsevan laajemmin markkinointia. Sama pätee asiakkaiden toiveissa. He haluavat
monipuolista, osaavaa graafisen alan palvelua mahdollisimman edullisesti. Oman työn
hinnoittelu on tärkeää pitää oikeassa suhteessa ammattitaitoon. Pienyrittäjillä saattaa
mennä pitkä aika sen tiedostamiseen, missä hintatasossa eri palvelut, kuten graafinen
suunnittelu tai markkinointikonsultointi, liikkuvat.
15
Kalliiden mainostoimistopalvelujen ja aikaa vievän hintojen kilpailuttamisen vuoksi
pienyrittäjä ei usein koe oman yritysilmeen luomiselle välttämätöntä tarvetta, vaan hän
luottaa pelkästään omien palvelujen ja tuotteiden tuomaan liiketoimintaa edistävään
vaikutukseen. Leskinen (2016) huomauttaa, että tänäkin päivänä alalla näkee vielä
paljon amatöörimäisiä niin sanottuja ”Comic Sans” -firmoja, joiden ilme on toteutettu
halvalla ja huonoilla välineillä. Hän painottaa, että mitä ammattimaisemmalta ja luotettavammalta yritysilme näyttää, sitä voimakkaampi on myös kilpailuetu. Asiakkaan ensivaikutelma yrityksestä on erittäin tärkeässä roolissa.
Yrittäjän on pääsääntöisesti rahoitettava toimintansa käyttämällä omaa pääomaa, joka
koostuu omista säästöistä tai muusta omaisuudesta tai vierasta pääomaa, joka tarkoittaa useimmiten lainaa pankilta tai ulkopuolisilta sijoittajilta. Myös yrityksen perustamista
ennen haettu ELY-keskuksen (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) myöntämä kehittämisavustus kasvua tai kansainvälistymistä varten tai TE-toimiston enintään 18
kuukauden ajalle tukema starttiraha, joka on noin 705–1130 euroa kuukaudessa (Honkanen & Jokilampi 2016, 28). Nämä summat tuntuvat olevan kuitenkin hyvin pieniä
siihen nähden, mitä yrittäjä yleensä laajamittaisempaan mainontaansa ja mainoskampanjointiinsa tarvitsisi. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, ettei yrittäjällä ole varaa luoda
mainoskampanjoita ennen kuin yritys on päässyt tuottavuudellaan sille tasolle, että on
mahdollista koota mainosmäärärahastoa. Pienyrittäjän kannattaakin alussa keskittyä
ennen kaikkea yritysilmeensä ja brändinsä rakentamiseen.
Edellä mainittujen lukujen ja rahoitusvinkkien osalta Tanninen (2016) selventää, että
hänen yritystään varten on otettu pankilta iso laina, jonka lisäksi hänen yrityksensä
toinen perustaja on sijoittanut toimintaan omia varojaan. Lisäksi markkinointia varten
Tanninen koki saaneensa helposti starttirahaa, jota sai valtiolta itse sijoittaman summan verran lisää. Koko summa täytyy kuitenkin todistettavasti ja konkreettisella näytöllä osoittaa käytetyn ennalta sovittuun markkinointitoimenpiteeseen.
Heinänen (2016) ei hakenut starttirahaa, vaikka personal training -yritystoiminnan
käynnistämisessä valtaosa rahallisesta panostuksesta meneekin markkinointiin. Hän
kertoo, ettei muita suuria kustannuksia yrittäjyyden alussa YEL-maksujen (Yrittäjän
eläkelaki) lisäksi juurikaan ollut. Yrityksen markkinointi ja mainonta voivat viedä rahan
lisäksi paljon aikaa, mutta ilman markkinointia liiketoimintaa ei ole. Hän painottaa, että
näkyvyyttä tulisi saada, jotta yritys saisi asiakkaita. Asiakkuuksien lisääntyessä hän
16
käyttäisi mielellään aikaa muuhunkin, joten ulkopuolisen osaajan käyttö on hänen mielestään perusteltavissa.
3.4
Pienyrittäjälle sopivat mainoskanavat ja -välineet
Pienyrittäjän on hyvä selvittää mikä mainosväline tai -kanava sopii oman yrityksen tarpeisiin ja kukkarolle. Valittavissa on runsaasti eri medioita, niin painettuja kuin sähköisiä. Useimmiten valtakunnallisten sanomalehtien, aikakauslehtien, television ja radion
sekä suurten mediayhtiöiden internetmainonnan hinta nousee pienyrittäjän tavoittamattomiin. Sosiaalisen median ja internetin hakukonepalvelut ovat tuoneet mahdollisuuden
kohdennettuun mainontaan, jonka kustannuksiin yrittäjällä on päätäntävalta. Halutessaan yrittäjä voi päättää sijoittaa pieniä summia pidemmillä aikaväleillä tai isompia
summia kerralla suuremman näkyvyyden ja kontaktimäärän aikaansaamiseksi.
Perinteinen printtimedia käsittää sanomalehdet, kaupunki- ja ilmaislehdet, aikakauslehdet, ulko- ja liikennevälinemainonnan, messu- ja tapahtumamateriaalit, lentolehtiset
ja yritysesitteet. Ilmoittelu aikakaus- ja sanomalehdissä on keskimäärin kallista siihen
nähden, että ilmoituksen näkee vain rajattu yleisö ja vain rajattuna aikana. Jotta riittävää näkyvyyttä saataisiin aikaiseksi, tulisi ilmoitusmainontaan panostaa suuria summia
rahaa ja siihen on usein varaa vain isoilla yrityksillä.
Sähköisen median kenttään on tullut sosiaalinen media vahvana markkinointikanavana
internetin hakukone- ja bannerimainonnan sekä sähköpostimarkkinoinnin ohelle. Sähköpostimarkkinointiin tulisi hankkia oikeudet maksullisista osoitetietokannoista ja muutenkin nykyajan sähköpostitulvassa yrittäjän kalliilla maksama viesti saattaa jäädä monilta näkemättä. Bannerimainonnassa on samat ongelmat kuin lehti-ilmoituksissakin:
näkyvyys maksaa paljon, jotta se olisi tehokasta ja yritykselle hyödyllistä.
Sosiaalinen media on luonut mahdollisuuden siihen, että pienyrittäjän ei tarvitse maksaa kaikesta mainonnasta. Leino (2011, 48) puhuu kirjassaan median uudesta kolmijaosta. Siinä yrittäjän sähköiset markkinointikanavat jaetaan kolmeen kategoriaan: maksettu media, oma mediatila ja ansaittu media (Kuvio 4). Se, miten oma markkinointi
painottuu näihin kolmeen alueeseen, riippuu pitkälti yrittäjän omasta panostuksesta
markkinointiin. Oma mediatila ja ansaittu media vaativat yrittäjältä paljon itse tuotettua
sisältöä.
17
Kuvio 4. Median uusi kolmijako.
Maksettu media käsittää hakusanamainonnan, display-mainonnan ja sponsoroinnin
(Leino 2011, 48). Hakusanamainontaa voi ostaa klikkausmäärään tai näkyvyyteen perustuen internetin hakukonepalveluista, kuten Googlen AdWords-palvelusta. Siinä
maksetaan näkyvyydestä Googlen hakutuloslistauksessa. Display-mainonta perustuu
siihen, että palvelun tarjoaja sijoittaa sähköisen mainoksen automaattisesti tiettyjä aiheita käsitteleviin verkkosivustoihin tai matkapuhelinsovelluksiin, kunhan mainoksen
avainsanat sopivat niiden sisältöön (Google, 2016). Leinon (2011, 48) mukaan maksettu media sopii hyvin tuotteiden tai palvelujen lanseeraukseen ja tunnettuuden kasvattamiseen.
Oma mediatila käsittää yrityksen itse tuottaman sisällön. Kanavina toimii internet-,
kampanja- ja Facebook-sivut, sähköposti, blogi, YouTube ja Twitter-kanavat sekä mobiilisovellukset. Niillä yritys tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ainutlaatuisella sisällöllä ja
näin edistää myyntiä sekä asiakasuskollisuutta. (Leino 2011, 50.)
Ansaitussa mediatilassa kuluttajat toimivat markkinointiaktiiveina. Jakamalla, kommentoimalla, kirjoittamalla ja tykkäämällä yrityksen tuottamasta sisällöstä he tekevät yritystä
tunnetummaksi ja ottavat sen mukaan elämäänsä. (Leino 2011, 51.) Tällaista toimintaa
ovat blogikirjoitukset, kuvien ja videoiden jako, Facebook- tai Twitter-postaus, kommentti keskustelupalstalla, suosittelu tai arvostelu (Leino 2011, 49).
Tanninen (2016) mainitsee ansaitun median osalta, että alkuvuodesta 2016 Helsingin
Sanomat otti häneen yhteyttä puhelinhaastattelun muodossa betonitaso-aihetta koskevaa artikkelia varten. Haastattelu julkaistiin vähän ajan kuluttua myös valtakunnallises-
18
sa Metro-kaupunkilehdessä. Aiemmin, tammikuussa 2016, Helsingin Sanomat julkaisi
artikkelin mikrosementin käytöstä, mutta sitä varten Tannista ei vielä haastateltu. Tanninen on käyttänyt myös jonkin verran maksettua mediaa erään markkinointitoimiston
palvelujen kautta. Yrityksen tuotteita on näkynyt muutamissa sisustusalan aikakauslehtien esimerkkikuvissa.
Tanninen (2016) kertoo yrityksensä osallistuneen kahtena vuonna Habitareen, Suomen
suurimpaan huonekalu-, sisustus- ja designtapahtumaan. Ensimmäinen kerta meni
hänen mukaansa kokeilumielellä, mutta kokemus oli erittäin positiivinen. Viime syksynä
2015 hänen yrityksensä oli mukana tapahtumassa uudemman kerran ja vastaanotto oli
loistava. Tannisen varaama määrä yritys- ja tuote-esitteitä loppui heti alkuunsa ja hän
joutuikin tilaamaan niitä lisää tapahtuman aikana. Habitaren lisäksi Tannisen yrityksen
betonitasoja on ollut näytteillä kahdessa kohteessa Jyväskylän asuntomessuilla vuonna 2014. Yrityksen toinen perustaja esitteli tasoja paikan päällä kaksi ja puoli kuukautta. Tanninen mainitsee Jyväskylän messujen vierailijoilta tulleen yhteydenottoja näihin
päiviin saakka. Messuille osallistuminen on kallis investointi ja Habitare on Tannisen
mielestä kallein messutapahtuma Suomessa. Viiden päivän osallistuminen Habitareen
maksoi monta tuhatta euroa ja lisäksi messuosasto oli koottava itse. Tannisen mukaan
messuille osallistuminen on kuitenkin maksanut itsensä takaisin moninkertaisesti. Habitare tuli Tannisen yritykselle juuri oikeaan aikaan.
Heinänen (2016) kertoo, että hän edistäisi yrityksensä markkinointia hyvällä näkyvyydellä ja erilaisilla kampanjoilla. Tosin, PT-palvelussa tarjouskampanjoiden tekeminen ei
pitäisi olla itseisarvo tai myyntivaltti, vaan ennemminkin asiakkaissa aikaansaatujen
tulosten pitäisi puhua puolestaan. Heinänen luottaa siihen, että hänen ohjauksestaan
hyötyvä asiakas kertoisi tarinaansa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, Heinäsen perustamassa blogissa tai kiitoskirjoituksena yrityksen internetsivuilla. Resurssit on silloin
kannattavampaa kohdentaa pienten kustannuserien medioihin, kuten sosiaaliseen mediaan ja hakukonemarkkinointiin. Aktiivisella oman sisällön tuottamisella Heinänen voisi
saavuttaa tunnettuutta.
3.4.1
Web-palvelut
Leino (2011, 41) julistaa, että ilman internetsivuja yritys ei käytännössä ole olemassa.
Kananen (2013, 28) painottaa, että toimivia internetsivuja ei voida suunnitella ilman,
että yrityksen digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median suunnitelmat ovat kunnossa.
19
Tämä kertoo, että yrityksen toiminnan lähtökohtien tulisi olla kirkkaasti selvillä, jotta
voidaan tuottaa tehokkaita web-palveluja.
Nykyajan internetsivut eivät ole vain staattisia ja ajassa pysähtyneitä ilmoitustauluja.
Videoiden, liikkuvien elementtien ja äänen lisäksi sosiaalisen median mukaantulo elävöittää internetsivujen toiminnallisuutta. Sivut toimivat eräänlaisena alustana saattaa
monia netin palveluja yhteen. Pienyrittäjät upottavat sivuilleen blogejaan sekä sosiaalisen median syötteitä. Tärkein rooli yrityksen internetsivuilla on edelleen esitellä yrityksen toimintaa, palveluja, tuotteita sekä edistää yrityksen brändiä visuaalisen ilmeen
avulla. Sivuilta tulisi aina löytyä ajankohtaisimmat yhteystiedot ja aukioloajat.
Leskinen (2016) painottaa haastattelussa verkkosivujen merkitystä mainostoimistoyrityksensä toiminnan esittelyn perustana. Sivuilleen hän kertoi lisänneensä työnäytteitä
toteutetuista asiakastöistä. Perustamisen aikaan Leskisen yrityksellä ei ollut käytössään sosiaalisen median palveluja, sillä käyttö ei ollut niin vakiintunutta yrityspiireissä.
Hänen mukaansa asiakkuuksia hankittiin puhelimitse ja kaiken oleellisen pystyi kertomaan ja esittelemään internetsivujen kautta.
Pohjolan (2003, 163) mukaan verkkopalvelussa visuaalisen ilmeen tehtävä on personoida yritystä tai tuotetta. Huomioarvo tai erottuvuus eivät ole suuressa roolissa toisin
kuin esimerkiksi ulko- tai printtimainonnassa (Pohjola 2003, 163). Internetsivujen etuna
on se, että sivut voidaan rakentaa selkeiksi ja informatiivisiksi, eikä asiaankuulumattomien mainosten tai muun materiaalin kanssa tarvitse kilpailla näkyvyydestä. Yritys saa
itse päättää kuinka hillittynä tai räväkkänä sivunsa pitää.
Pienyrittäjät käyttävät usein internetistä löytyviä maksullisia kotisivukonepalveluja, joiden avulla voi rakentaa selkeät ja näyttävätkin internetsivut pienellä, noin parinkymmenen euron kuukausimaksulla. Tanninen (2016) kertoo investoineensa saamaansa starttirahaa yrityksensä internetsivujen koodaamiseen, sillä yrityksellä on käytössään myös
verkkokauppa. Sen koodaaminen toimivaksi ja hyväksi vaati erikoisosaajaa. Hän suunnitteli ulkoasun itse ja toimitti pohjan valitsemalleen mediatoimistolle koodattavaksi.
Hänen yrityksensä on käyttänyt samaa starttirahaa myös sivujen jatkokehitykseen.
20
3.4.2
Sosiaalinen media vahvana yrittäjän arjessa
Yli kymmenen vuoden aikana markkinointi on mullistunut internetin, sähköpostin ja
muun sähköisen median osalta, kun sosiaalisen median palvelut ovat syntyneet ja kasvaneet valtaamaan sähköisen markkinoinnin alaa. Yhä useammat yhtiöt ja yrittäjät ovat
siirtyneet sosiaaliseen mediaan luomaan näkyvyyttä toiminnalleen. Pienyrittäjille se on
antanut mahdollisuuden toimia itse tai asiakkaittensa välityksellä ”puskaradiona” toimintansa edistämiselle.
Sosiaalisen median palveluja on monenlaisia; verkosta löytyy muun muassa uutis-,
kuva-, esitys-, viesti- ja päiväkirjapalveluja, joissa ihmiset tuottavat sisältöä julkisesti tai
kohdennetusti haluamalleen piirille. Käyttökelpoisimpia ja tunnetuimpia palveluja ovat
yhteisöpalvelu Facebook, videopalvelu YouTube, viestipalvelu Twitter, kuvapalvelut
Instagram ja Pinterest sekä erilaiset blogipalvelut. Yritys voi käyttää sosiaalisen median
kanavia myös markkinointiinsa ja välillisesti asiakasajureina verkkosivuilleen (Kuvio 5)
(Kananen 2013, 58).
Kuvio 5. Yritys voi houkutella ja ohjata sosiaalisen median palvelujen käyttäjiä yrityksen verkkosivuille. (vrt. Kananen 2013, 58.)
Sosiaalista mediaa hyödyntämällä yritys voi saada lisäarvoa yritystoimintansa useilla
eri osa-alueilla. Markkinoinnissa brändin rakentamista, kävijästrategioita, menekinedistämistä, jäsen- tai asiakashankintaa, myyntityötä, kampanjan hallintaa sekä tehokkuuden ja vaikuttavuuden mittaamista voidaan tehostaa sosiaalisen median avulla. (Leino
2011, 47.) Sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, tarjoavat työkaluja markkinoinnin toteuttamiseen ja mittaamiseen.
Sosiaalinen media toimii hyvin nykyaikaisen markkinointinäkemyksen mukaisessa
asiakassuhteiden luomisessa ja hoitamisessa. Tyypillistä sosiaalisen median alustoille
21
on avoimuus ja jatkuva muutos, joilla tuetaan keskustelua ja yhteisöllisyyttä. (Kananen
2013, 14.) Etuna on sosiaalisen median palvelujen reaaliaikaisuus. Palveluissa yritys ja
asiakkaat ovat vuorovaikutteisessa kontaktissa. Yrittäjät voivat hoitaa asiakaspalvelua,
esitellä tuotteitaan tai palvelujaan ja asiakkaat voivat tiedustella tai antaa palautetta
yrittäjän suuntaan. Samalla yritykset saavat näkyvyyttä ja mahdollisesti uusia asiakkaita. Leinon (2011, 48) mukaan kilpailun kiristyessä yritykset vähentävät sosiaalisen median maksullista mainontaa ja keskittävät ne varat omassa mediatilassa (esitelty luvun
3.5 neljännessä kappaleessa) tuotettavaan sisältöön, joka tuo lisäarvoa jo olemassa
oleville asiakkaille.
Valtaosan tästä lisäarvosta voi yrittäjä rakentaa ilmaiseksi omalla aktiivisuudellaan.
Mediakustannukset laskevat nollaan euroon, mikäli yrittäjä joka tapauksessa luo markkinointisisältöä omaan mediatilaan ja jakaa sitä sosiaaliseen mediaan (Leino 2011, 48).
Sosiaalisen median käyttäjät vinkkaavat mielenkiintoisista yrityksistä, palveluista ja
tuotteista tutuilleen. Pienyrittäjälle tämä käytäntö on rahanarvoista yritystoiminnan kannalta, joten olemassa olevien asiakassuhteiden ylläpitämiseen on syytä nähdä vaivaa.
Kananen (2013, 14) varoittaa kuitenkin, että kuluttajat haluavat myös hyötyä osallistumisestaan. Yrittäjän onkin syytä miettiä niitä keinoja, joilla kuluttajat saadaan myös
jatkossa mukaan yhteistoimintaan.
3.4.3
Sosiaalisen median kanavat
Tanninen (2016) kertoo yrityksen toimivan sosiaalisen median osalta kuvapalvelu Instagramissa, jossa heillä on pari tuhatta seuraajaa. Lisäksi Tanninen päivittää samoja
kuvia myös henkilökohtaiselle tililleen. Instagramin kautta on myös tullut kauppaa ja
suoria kyselyitä yrityksen tuotteista. Tannisen kokee palvelun kautta tavoittavansa hyvin olemassa olevia ja uusia seuraajia käyttämällä hashtagia (#) ja sopivia hakusanoja.
Aalto & Yoe Uusisaari (2010, 88) kertovat Facebookin olevan vuonna 2010 tärkein sosiaalisen median verkostopalvelu. Vuonna 2016 se vaikuttaa edelleen olevan sitä. Yritykset ovat siirtäneet yhä enemmän markkinointiaan Facebookiin ja ihmiset käyttävät
paljon aikaa syötteiden selailuun, lukemiseen ja kommentointiin. Yritykset esittelevät
omia tuotteitaan, palvelujaan ja nostattavat henkeä omilla viesteillään. Facebookissa
voi kätevimmin tiedottaa yrityksen ajankohtaisista asioista, aktivoida seuraajia, avata
keskusteluja, vastaanottaa palautetta ja vastata siihen reaaliajassa, sekä kasvattaa
asiakaskantaa mainostamalla yritystä ja jakamalla mielenkiintoista sisältöä.
22
Twitter mahdollistaa lyhyiden tiedotusten nopean leviämisen, ja se on hyvä keino luoda
kansainvälisiä verkostoja (Aalto & Yoe Uusisaari 2010, 87). Twitter toimii parhaiten
tervehdysten lähettämiseen sekä alaa käsittävien juttujen ja ilmiöiden vinkkaukseen
internetlinkkeinä.
Blogin kirjoittaminen sopii monen alan ammattilaisille. Kuluttajat etsivät blogeista ratkaisuja ongelmiinsa ja kokemuksia tuotteista ja palveluista (Kananen 2013, 58). Kirjoittajat voivat esitellä vapaasti omia mielipiteitään ja perustella niitä. Blogissaan yrittäjä
voi käsitellä alan ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä, kertoa toiminnastaan ja projekteistaan, tehdä listoja tai motivoida lukijoitaan. Myös suurissa yrityksissä kirjoitetaan blogeja, koska niissä voi ilmaisen mainonnan osalta kertoa ammattitaidon lisäksi yrityksen
arvoista, identiteetistä ja palveluasenteesta (Nokkonen-Pirttilampi 2014, 105).
Monet liikunnan alalla olevat personal trainerit kirjoittavat blogia. Heinänen (2016) on
seurannut muutamia ja mainitsee kirjoittajien kertovan niissä omasta elämästään saadakseen näkyvyyttä. Tämä saattaa joidenkin asiakkaiden mielessä kääntyä negatiivisesti kirjoittajan asiantuntevuutta kohtaan. Ilmiötä kutsutaan Popular personal trainingiksi, jossa kyse on ennemminkin henkilöpalvonnasta, kuin ammattilaisen seuraamisesta hänen osaamisensa vuoksi.
Heinänen (2016) kertoo, että jos hän kirjoittaisi blogia, haluaisi hän sen olevan asiapohjainen. Hänestä kiehtovaa olisi se, että hän voisi omalla elämäntyylillään näyttää
esimerkkiä muille. Blogin kirjoittaminen tuo kuitenkin lisätunteja yrittäjän kalenteriin ja
olisi syytä miettiä, kuinka paljon kirjoittamiselle voi antaa aikaa päivä- tai viikkotasolla.
Hän jatkaa, että blogi voi olla jollekin hyvä työkalu saada julkisuutta ja nimeä, sillä lukijat jakavat blogeja muissa sosiaalisen median palveluissa. Sosiaalisen median kanavat
toimivat myös keskenään. Twitter-viestejä eli twiittejä ja blogi-kirjoituksia voi lähettää
linkkeinä Facebookiin ja toisinpäin.
Heinänen (2016) kertoo, liikunnan alalla arvostetaan ja kuunnellaan niin sanottuja Podcast-lähetyksiä, eli äänitettyjä puheita, luentoja tai esitelmiä. Hän kertoo, että Podcastlähetykset voisivat tuoda positiivista mediajulkisuutta alaa jonkin aikaa tehneelle ja tunnettuutta saavuttaneelle ammattilaiselle. Niissä käsitellään erilaisia treenitapoja, alan
trendejä ja sitä, mitä PT-palvelut tulevat olemaan tulevaisuudessa. Alalla toimii keskenään hyvin erilaisia personal trainereita monilla eri harjoitusmetodeilla. Lähetysten se-
23
asta voi löytää myös pätevien kansainvälisten ammattilaisten vinkkejä ja mielipiteitä
ihmisen liikkumisesta tai liikuttamisesta. Aiheita on monia, kuten esimerkiksi ihmisen
anatomia tai fysiologia.
3.4.4
Hakukonepalvelut
Sosiaalinen media ei välttämättä ole helpoin paikka yrityksen palvelujen löytymiselle.
Ensin tulisi löytää yrityksen profiili ja sieltä linkki kotisivuille, joilta löytyy mahdollisuus
tutustua palveluihin ja ostaa niitä. Yrityksen verkkosivujen tehokkuutta voidaan lisätä
hakukoneoptimoinnilla (SEO tai search engine optimization, engl.) (Kananen 2013, 66).
Siinä yrittäjä voi pienehköllä kuukausi- tai klikkaushinnalla ja haluamallaan aikavälillä
nostaa internetsivujensa näkyvyyttä hakukoneiden (yleensä Google) hakutuloslistauksessa. Googlen hakupalvelujen avulla yritys löytyy välittömästi ja näkyy oman alan kilpailijoiden seasta. Lisäksi Google paikantaa yrityksen GoogleMaps-sovelluksessa ja
näyttää käyttäjien lisäämiä arvosteluja yrityksestä.
Tanninen (2016) kertoo todenneensa Googlen AdWords-hakukoneoptimointipalvelun
käytön edullisimmaksi ja toimivimmaksi tavaksi saada yritykselle internetnäkyvyyttä,
tunnettuutta ja asiakkaita. Hänen taktiikkansa on käyttää palvelua jaksoittain, jotta yrityksen sivustoa saadaan nostettua kärkisijoille hakutuloksissa. Tanninen (2016) puntaroi Google AdWordsin käytön olevan edullista siihen nähden, kuinka paljon näkyvyyttä
sen avulla saavutetaan verrattuna esimerkiksi monien tuhansien eurojen lehtiilmoituksen näkyvyyteen. Hakukoneoptimoinnin keskeisin haaste on keksiä hyviä hakusanoja, joilla oikea asiakaskunta löytää yrityksen sivut.
Nokkonen-Pirttilampi (2014, 104) tiivistää, että Google AdWords -palvelussa voi luoda
tekstimainoksia, jotka näkyvät Googlen hakutulosten alkupäässä (Kuvio 6). AdWordspalvelun käyttöönotto edellyttää sitä, että yrityksen internetsivut ovat valmiit ottamaan
vastaan asiakkaita, palvelemaan heitä ja houkuttelemaan ostopäätöksiin. Jos sivut
eivät palvele tarkoitustaan tai tarjoavat muuta kuin mitä yritys on hakukoneen tuloksissa luvannut, potentiaaliset asiakkaat saattavat paeta sivuilta niiden epämääräisyyden,
huonon käytettävyyden tai asiakkaan osalta väärän sisällön vuoksi.
24
Kuvio 6. Yrityksen maksamaa näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa.
Hakukoneoptimointipalvelujen rinnalle sopii hyvin ilmainen käyttäjäanalyysipalvelu
Google Analytics, jolla saadaan tietoa sivulle tulleiden käyttäjien käyttämistä hakutermeistä (muut kuin yrityksen nimi), sekä siitä, miten he käyttäytyvät sivuilla. Näistä käyttäjäanalyysipalveluista voi saada vinkkejä AdWords-palveluun sopiviin hakusanoihin.
On myös hyvä vaihtaa ja järkeistää hakusanoja sopivin väliajoin.
3.4.5
Internetin muut sovellukset
Internet tarjoaa internetsivujen, sosiaalisen median ja hakukonepalvelujen lisäksi erilaisia maksuttomia tai edullisia sovelluksia, joiden piiriin pienyrittäjän on helppoa ja usein
järkevääkin liittyä. Jos yrittäjällä on toimipaikka, on hyvä lisätä sijainti esimerkiksi Yelppalveluun, josta käyttäjät löytävät yrityksen helposti alan hakutermeillä tai lähellä olevien yritysten listauksesta. Listauksen yhteydessä näkyvät myös kattavat käyttäjäarvostelut.
Myös Fonecta kokoaa ja listaa yrityksiä alueellisesti internetissä. Sivulle voi ilmoittaa
yrityksensä käyntiosoitteen, yhteystiedot sekä internetsivuosoitteen yritystä kuvaavan
tekstin lisäksi. Fonectan palveluista osa on maksullisia.
25
4
Johtopäätös ja tulokset
Mainonnan suunnittelun kenttä on laaja. Aloittavalle pienyrittäjälle aika- ja raharesurssien niukkuus on yritystoiminnan edistämistä hankaloittava tekijä. Usein yrittäjän rahkeet eivät yksinkertaisesti riitä edesauttamaan oman yrityksensä ilmeen ja markkinoinnin suunnittelua. Haastatteluissani kävi ilmi, että yrittäjän alkutaivalta auttaisi suunnitelmallinen ja aikataulutettu ote markkinoinnin osalta. Materiaalien tekeminen sekä toteuttaminen on osattava ennakoida hyvissä ajoin. Tutkielmaa tehdessä nousi usein
esiin, että pienyrittäjällä on selkeästi tarve pienimuotoiselle markkinointisuunnitelmalle.
Käsitykseni mukaan usein yrittäjät toteuttavat yrityksensä logon ja ilmeen itsenäisesti
tai ammattitaidottomien harrastelijoiden avulla. Tutkielmassa perusteltujen mainonnan
suunnittelun pääkohtien osalta yritysilme ja brändi ovat kuitenkin niin tärkeä osa yritystoimintaa, että niiden suunnitteluun ja ideointiin kannattaa hyödyntää alan ammattilaista. Valtion myöntämä starttiraha auttaa markkinoinnin luomisessa. Rahaa voi käyttää
esimerkiksi yritysilmeen suunnitteluun, internetsivujen rakentamiseen tai markkinointikonsultin palveluksiin. Yritysilmeen ja mainonnan suunnitteluun löytyy apua freelancegraafikoista, pienistä mainostoimistoista sekä kouluista ja muista yhteisöistä.
Yrityksen toiminnan periaatteiden, perusasioiden, palvelujen ja tuotteiden kartoitus (esitelty luvussa 3) mahdollistavat hyvän pohjan ilmeen suunnittelulle. Hyvin toteutettu visuaalinen ilme, jota ei tarvitse heti uudistaa kokonaan ja hyvä brändi tulevat yritykselle
pidemmällä aikavälillä investoinnin osalta edullisemmaksi tunnistettavuuden ja houkuttelevuuden vuoksi.
Yrittäjän kukkarolle sopivia mainonnan kanavia ovat sosiaalisen median palvelut (osa
esitelty luvun 3.3 alaluvuissa), kuten Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ja blogit,
sekä internetin hakukonemarkkinointipalvelu Google AdWords. Facebookissa ja Googlen palveluissa yrittäjä voi aloittaa hyvinkin pienillä summilla saaden kontakteja, näkyvyyttä ja mahdollisia uusia asiakkaita. Nämä sijoittuvat median uudessa kolmijaossa
(esitelty luvussa 3.5) maksettuun mediaan. Yrittäjän kannattaa resurssien puitteissa
luoda omaa sisältöä omaan mediatilaan, eli internetsivuille ja sosiaaliseen mediaan.
Ansaittu media on yrittäjälle loppujen lopuksi ilmaista, mutta se vaatii yrittäjältä ahkeruutta oman sisällön luomisessa, esimerkiksi blogin muodossa ja aktiivisuutta sen jakamisessa. Hyvää palvelua saanut asiakas kertoo kokemuksestaan tutuilleen ja jakaa
yrityksen tuottamaa sisältöä sosiaalisessa mediassa. Haastattelujen perusteella tuotte-
26
lias yrittäjä saatetaan huomata myös perinteisemmissä medioissa esimerkiksi lehtihaastattelukutsuna.
Asiakkaalleni sopivimmat markkinointimateriaalit (esitelty luvussa 3.3) ovat oman arvioni mukaan logo ja liikemerkki, web-palvelut eli internetsivut ja sosiaalisen median
alustojen visuaalinen ilme. Fyysisten asiakaskontaktien osalta on hyvä rakentaa Powerpoint-esityspohja toiminnan esittelyä ja uusien asiakkaiden houkuttelua varten. Lisäksi ilmettä ja brändiä voidaan tuoda esille erinäisten pienten painosten printtimateriaalien avulla, kuten käyntikortti, yritysesite, laskupohja ja kirjekuori. Yrityksen visuaalinen ilme ja sen käyttö koostetaan esimerkein graafisessa ohjeistossa, jotta yrityksen
markkinointi näyttää yhtenäiseltä kaikissa eri medioissa.
Nokkonen-Pirttilampi (2014, 154) nostaa esille markkinoinnin tulosten mittaamisen tärkeyden. Vaivattominta on tiedustella uusilta asiakkailta asiakassuhteen alussa, mitä
kautta he ovat kuulleet yrityksestä. Vanhoille asiakkaille voi toteuttaa pienimuotoisen
kyselyn ja vastapalvelukseksi suorittaa vaikkapa arvonta. Internetsivuilla kävijöiden
liikehdinnästä kertoo Google Analytics, josta yritys saa kävijämäärän lisäksi tärkeää
tietoa siitä, mikä omilla sivuilla on toimivaa ja mikä ei.
5
Yhteenveto
Alun perin olin ajatellut tätä opinnäytetyötä varten toteuttaa asiakkaalleni konkreettisen
yritysilmesuunnitelman: logon, graafisen ohjeiston, malliesitteen ja internetsivuluonnoksen, mutta asiakkaani yrityksellä ei ole vielä lopullista nimeä tai strategiaa. Päätin prosessin edetessä keskittyä mainonnan suunnittelun piirissä olevien mahdollisuuksien
tutkimiseen. Minulle avautui jokseenkin kattavasti se, miten aloittavan pienyrittäjän kiireet vaikuttavat suunnitelmallisuuteen, järjestelmällisyyteen ja kokonaiskuvan hahmottamiseen. Selvisi, että yrittäjän kannattaa aikatauluttaa tekemisiään, purkaa kiirettä
asiakokonaisuus kerrallaan ja siirtää kiireettömämpiä tehtäviä myöhemmälle ajankohdalle.
Pienimuotoiselle markkinointisuunnitelmalle olisi selkeästi käyttöä, vaikka yksikään
haastattelemistani yrittäjistä ei ollut sellaista tehnyt. Yrityksen sijoittuminen kilpailukentällä olisi hyvä tiedostaa. Omasta palvelusta, tuotteesta tai yrityksestä tulisi löytää ne
vahvuudet, joilla omaa toimintaa voisi markkinoida. Aloittavalla yrittäjällä ei ole rahalli-
27
sia resursseja panostaa markkinointimäärärahoihin, joten edullisimmat, mielellään ilmaiset kanavat ovat tärkeitä löytää. Haastattelemani yrittäjät tuntuvat panostavan sosiaaliseen mediaan sekä Googlen hakukonemarkkinointiin. Perinteisemmät painettu media, TV ja radio koetaan olevan liian kalliita pienyrityksille. Sen sijaan yrittäjät tekevät
itse tai teettävät yrityksilleen käyntikortteja, esitteitä sekä myymälämateriaalia ja tuottavat sisältöä sosiaalisen median kanaviin, kuten yhteisöpalveluihin, kuvapalveluihin ja
blogeihin.
Itselläni ei ole ollut yrittäjyydestä kokemusta. Omat käsitykseni paljastuivat samankaltaisiksi, kuin mitä haastateltavani kertoivat lähipiirinsä ja tuttaviensa käsitysten olevan.
Yrittäjyys nähdään yleisesti pelottavana, riskialttiina ja erittäin byrokraattisena. Haastateltavani ovat ryhtyneet rohkeasti yrittäjiksi ja huomanneet pian, kuinka vapauttavaa,
mielenkiintoista ja palkitsevaa yrittäjyys on, vaikkakin alun niukat rahavarat ja pitkiksi
venyvät työpäivät saattavat tuntua lannistavalta. Oma suhtautumiseni yrittäjyyteen on
muuttunut myönteisemmäksi ja tämän hetkisessä huonossa työmarkkinatilanteen valossa näen yrittäjyyden olevan yksi hyvä vaihtoehto myös itseni työllistämiselle.
Aion tätä tutkielmaa hyödyntäen toteuttaa asiakkaani yritysilmeen hänen tulevan strategiansa mukaisesti. Perehtymiseni aiheeseen on hyvä pohja järkevälle mainonnan
suunnittelulle, ja nyt minulla on ehdottaa sopivia, asiakkaan rahoja säästäviä kanavia
yrityksen markkinointiin.
Uskon tämän opinnäytetyön luovan sen lukijalle selkeämpää mielikuvaa yrittäjyyden
alkuvaiheista. Myös alallaan aloittavat graafiset suunnittelijat voivat löytää tutkielmasta
hyviä vinkkejä siitä, mihin aiheisiin on syytä tutustua omien asiakkuuksiensa osalta.
Tämä opinnäytetyö kirjoitettiin pienyrittäjän resurssien puitteisiin. Se ei käsitellyt markkinointisuunnitelmaa kokonaisuudessaan, vaan mainonnan suunnittelua sen osana ja
rajattuna asiakkaani tarpeisiin. Uskon löytäneeni hyviä huomioita siitä, mihin aloittavan
yrittäjän sekä yrittäjälle markkinointia toteuttavan graafisen suunnittelijan on syytä kiinnittää huomiota yrityksen, palvelujen tai tuotteiden tehokkaan ja järjestelmällisen markkinoinnin edistämiseksi.
Kiitos Ari, Aura, Jasu, Jonttu, Joonas, Kari ja Olli, sekä Tikkurilan Metropolian opettajat
ja kollegani KDG10S2-luokalta.
28
Lähteet
Aalto, Tuija & Yoe Uusisaari, Marylka 2010. Löydy – Brändää itsesi verkossa. Helsinki:
BTJ Finland Oy.
Google, 2016. Display-verkosto.
<https://support.google.com/adwords/answer/117120?hl=fi>. Luettu 7.4.2016.
Heinänen, Olli 2016. Toiminimen perustanut liikunnan alan yrittäjä. Teemahaastattelu
opinnäytetyötä varten.
Honkanen, Minna & Jokilampi, Jari 2016. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2016.
PDF. Helsinki: Suomen Uusyrityskeskukset ry / SUK-Palvelu Oy.
Iltanen, Kaarina 2000. Mainonnan suunnittelu. Helsinki: WSOY.
Kananen, Jorma 2013. Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Leino, Antti 2011. Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet. Helsinki: Antti Leino ja Infor Oy.
Leskinen, Jonttu 2016. Freelancerina toimiva graafinen suunnittelija ja AD. Teemahaastattelu opinnäytetyötä varten.
Nieminen, Martta 2016. Yhä useampi työllistää itse itsensä (10.3.2016). Helsingin Sanomat. <http://www.hs.fi/talous/a1457496430208>. Luettu 10.3.2016.
Nokkonen-Pirttilampi, Mari 2014. Pienyrittäjän markkinointiviestinnän käsikirja. Jyväskylä: Extreme Translation Oy ja Mari Nokkonen-Pirttilampi.
Pohjola, Juha 2003. Ilme – visuaalisen identiteetin johtaminen. Helsinki: Juha Pohjola
ja Inforviestintä Oy.
Rope, Timo 2000. Suuri markkinointikirja. Helsinki: Talentum.
29
Tanninen, Joonas 2016. Mikrosementti- ja betonituotteiden maahantuoja. Teemahaastattelu opinnäytetyötä varten.
von Hertzen, Pirjo 2006. Brändi yritysmarkkinoinnissa. Helsinki: Talentum Media Oy.
Vähäsarja, Kari 2007. Asiakasyrityksen toiminnan luotaus. Presentaatio. Vantaa.
YTK 2016. Yrittäjän määritelmän muuttuminen
<https://ytk.fi/ajankohtaista/uutiset/lakimuutokset-1-1-2016>. Luettu 18.1.2016.
Liite 1
1 (2)
Teemahaastattelu aloittavalle ja vasta-aloittaneelle yrittäjälle
1. Miksi haluat ryhtyä yrittäjäksi? Mikä yrittäjyydessä vetosi sinuun?
Johdatus: Kannustettiinko yrittäjyyteen jo opiskeluissasi tai aiemmin elämässäsi?
Johdatus: Millainen työ- ja taloustilanne alallasi on?
2. Minkälaiset resurssit sinulla on käytettävissäsi aloittaessasi?
Johdatus: Kuinka suuren osan starttirahasta aiot käyttää markkinointiin ja mainontaan?
Johdatus: Riittääkö aika niiden suunnitteluun ja toteutukseen?
3. Suunnitteletko yrityksellesi markkinointikonseptia tai markkinointisuunnitelmaa?
Johdatus: Mitkä ovat yrityksesi tavoitteet?
Johdatus: Mitkä ovat yrityksesi myynnin ja markkinoinnin pääkohderyhmät?
4. Teetkö kilpailija-analyysiä?
(esim. Minkälaista markkinointiviestintää kilpailijat käyttävät? Missä medioissa heitä
näkee? Minkälaista heidän sisältönsä on? Entä myynninedistäminen?)
Johdatus: Onko ala mielestäsi paljon kilpailtu?
Johdatus: Minkälaiset yritykset ovat suurimmat kilpailijasi?
5. Miten markkinoit tai aiot markkinoida yritystäsi, palvelujasi tai tuotteitasi?
Johdatus: Mitä mainosvälineitä tai mediakanavia käytät?
(Esim. SoMe, internet, sanomalehdet, paikallislehdet, kaupunkilehdet (ilmaisjakelu),
aikakauslehdet, televisio, radio, ulko- ja liikennevälinemainonta, suoramainonta)
Johdatus: Mitä markkinointituotteita ajattelit käyttää markkinoinnissasi?
(Esim. käyntikortti, lentolehtiset, esitteet, puhelin- tai sähköpostisuoramainonta, webpalvelut, messumateriaalit, tapahtumaspotit)
6. Mitkä ovat oman markkinointisi pääkanavat? (Mm. lueteltu edellä.)
Johdatus: Mitä muita kanavia aiot hyödyntää tai olet ajatellut kokeilla?
7. Mitä sosiaalisen median kanavia aiot käyttää yrityksellesi?
(Esim. Facebook, Twitter, blogi)
Johdatus: Millä tavalla uskot yrityksesi hyötyvän sosiaalisesta mediasta?
Johdatus: Mitä SoMe-kanavia käytät yksityishenkilönä?
Liite 1
2 (2)
8. Keitä aiot hyödyntää markkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa? Miksi?
(Esim. freelance-graafikkoa, markkinointikonsulttia, mainostoimistoa, koulutyötilauksena, itse tekemällä)
Johdatus: Minkälaisia kanavia tai yhteyksiä sinulla on käytettävissä siihen?
Johdatus: Minkä tahon näet tai koet parhaimpana hintaan/ajankäyttöön nähden?
Seuraavat kysymykset ovat jatkokysymyksiä, mikäli olet jo toteuttanut markkinointia ja
mainontaa yrityksellesi:
9. Uskotko saaneesi markkinoinnista tulosta yrityksellesi?
Johdatus: Kuinka uskoit markkinoinnin onnistuneen?
10. Miten yrityksesi markkinointi on jatkunut?
Johdatus: Panostatko markkinointiin ja mainontaan tästedes?
Johdatus: Mille osa-alueelle?
11. Mitä tekisit markkinoinnin ja mainonnan osalta nyt toisin?
Yhteenveto:
12. Mikä tulevaisuudenkuva yritykselläsi on?
Johdatus: Mitä tavoitteita olet asettanut?
Johdatus: Mitä palveluja tai tuotteita uskot yritykselläsi olevan tulevaisuudessa?
Liite 2
1 (1)
Yrityksen toiminnan luotaus visuaalisen ilmeen luomista varten
(mukailtuna Kari Vähäsarjan dokumentin pohjalta)
1. Mitkä ovat yrityksesi
a) liikeidea b) visiot c) tavoitteet d) toimintaympäristö?
2. Mikä on yrityksesi historia ja tarina?
3. Onko yritykselläsi yhteistyökumppaneita, sidosryhmiä tai verkostoitumista nyt ja
mahdollisesti tulevaisuudessa?
4. Miten näet yrityksesi liiketoiminnan kehityksen ja alan trendit nyt ja tulevaisuudessa?
5. Mitä palveluja tai tuotteita yrityksesi tarjoaa? Mitkä ovat päätuotteita?
Minkälaisia palveluja ja tuotteita aiot tuottaa mahdollisesti tulevaisuudessa?
Miten ne eroavat kilpailijoiden palveluista ja tuotteista?
6. Minkälaisen uskot yrityksesi aseman olevan markkinoilla?
7. Miten edistät palveluittesi ja tuotteittesi myyntiä? Mitkä ovat myynnin pääkohde- ja
sidosryhmät?
8. Mitkä ovat yrityksesi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (SWOT)?
9. Minkälaista puhuttelutapaa ja tyyliä käytät tai haluat käytettävän markkinointiviestinnässäsi?
10. Millaisia arvoja yrityksesi edustaa tai haluaisi edustaa jatkossa?
11. Minkälaisilla laatusanoilla kuvailisit yritystäsi? (Esim. luotettava, asiantunteva, nopealiikkeinen, rohkea, vastuuntuntoinen, konservatiivinen, kehittyvä, tarkka, vakavarainen, innovatiivinen, konsultoiva, kuunteleva, edelläkävijä, ihmisläheinen jne.)
12. Miten itse näet yrityksesi visuaalisen identiteetin ja graafisen tyylin?
(omat mieltymykset, ideat, värit, kuvamaailmat)
Fly UP