...

ΜΕΘΟ∆ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

by user

on
Category: Documents
23

views

Report

Comments

Transcript

ΜΕΘΟ∆ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ:
ΜΕΘΟ∆ΟΣ S.W.O.T.:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
των
Κατερέλου ∆ηµήτριου Α.Μ. 5984
Κατσαβαβάκη Γεώργιου Α.Μ. 6212
Κρήτη
[Ιανουάριος, 2010]
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή
3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 2.1 Η έννοια της επιχείρησης
5
2.2 Η έννοια και το περιεχόµενο της οργάνωσης και διοίκησης
6
2.3 Η διαδικασία του προγραµµατισµού
8
2.4 Ανάλυση S.W.O.T.
8
2.5 Περιγραφή των σηµείων της ανάλυσης S.W.O.T.
10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 3.1 Στοιχεία του κλάδου
15
3.2 ∆υνάµεις αλλαγών σε ένα κλάδο
16
3.3 Στρατηγική ανάλυση κλαδικού περιβάλλοντος
17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 4.1 ALUMIL Α.Ε.
20
4.2 ALCO ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
25
4.3 ETEM Α.Ε.
30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συµπεράσµατα ανάλυσης
35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Επίλογος
39
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
40
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
43
2
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ολοένα συνεχής και αυξανόµενη µεταβλητότητα των παραγόντων που
επηρεάζουν την συµπεριφορά µιας επιχείρησης, επιβάλλει στα διοικητικά της
στελέχη-είτε αυτά είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες της, είτε µάνατζερ που έχουν
προσληφθεί για να αναλάβουν την διοίκηση του οργανισµού- την κατάστρωση ενός ή
περισσοτέρων επιχειρηµατικών σχεδίων και γενικότερα την σχεδίαση µιας
ολοκληρωµένης στρατηγικής. που θα έχει ως αποτέλεσµα την καλή επίδοση της
επιχείρησης και τη δηµιουργία µακροπρόθεσµων και διαρκών ανταγωνιστικών
πλεονεκτηµάτων.
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανάλυση µέσω της µεθόδου S.W.O.T.,
τριών επιχειρήσεων από τον κλάδο του αλουµινίου, οι οποίες είναι και εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α). Πιο αναλυτικά, η συγκεκριµένη
µέθοδος επιλέχθηκε προκειµένου να εντοπιστούν οι δυνάµεις-αδυναµίες-ευκαιρίεςαπειλές των τριών αυτών επιχειρήσεων και µετέπειτα να γίνει µια σύγκριση µεταξύ
των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν. Μέσα από αυτήν την ανάλυση θα
προσπαθήσουµε να διακρίνουµε, εκτός των προαναφερθέντων, τις στρατηγικές
επιλογές των εταιριών καθώς και τους στρατηγικούς τους προγραµµατισµούς.
3
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το στρατηγικό µάνατζµεντ (strategic management) και ο στρατηγικός
σχεδιασµός αναφέρονται στην πιο δύσκολη και σηµαντική πρόκληση που
αντιµετωπίζει οποιοσδήποτε οργανισµός, όπως είναι και η επιχείρηση, στο πώς,
δηλαδή, µέσα από τον ανταγωνισµό για επιβίωση και επικράτηση στο παρόν, θα
τεθούν τα θεµέλια για την επιτυχή πορεία στο µέλλον. Το να είναι µια επιχείρηση
επιτυχηµένη στο παρόν, δεν είναι αρκετό, γιατί απαιτούνται ουσιαστικές
προϋποθέσεις για να είναι επιτυχηµένη και στο µέλλον. Η πρόκληση αυτή είναι
δύσκολη, γιατί η αντιµετώπιση του παρόντος και η πορεία προς το µέλλον
περιλαµβάνει επιλογές, που φέρνουν τα διοικητικά στελέχη µιας επιχείρησης
αντιµέτωπα µε πολύπλοκες και δύσκολες αποφάσεις.
Το µάνατζµεντ, και δη το στρατηγικό µάνατζµεντ, αποτελεί στις µέρες µας
προαπαιτούµενο για οποιοδήποτε διοικητικό στέλεχος, προκειµένου να καταστρώσει
µία στρατηγική ή ένα επιχειρηµατικό πλάνο για την εκάστοτε επιχείρηση, και φυσικά
για την άριστη λήψη αποφάσεων. Σηµαντικό εργαλείο για τις παραπάνω ενέργειες
αποτελεί η µέθοδος S.W.O.T.(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Η
ανάλυση µιας επιχείρησης µέσα από την προαναφερθείσα µέθοδο, ο ορισµός της
οποίας θα εξεταστεί πιο διεξοδικά στην συνέχεια της παρούσας εργασίας, αποτελεί
ένα πρώτο βήµα για τη µελέτη των στρατηγικών και των επιχειρηµατικών επιλογών
µιας εταιρείας.
Η επιλογή των προς ανάλυση επιχειρήσεων από τον συγκεκριµένο κλάδο
έγινε βάση τριών κριτηρίων. Καταρχάς, ο συγκεκριµένος κλάδος κατατάσσεται
µεταξύ των έξι πιο δυναµικών παραγωγικών κλάδων της Ελληνικής οικονοµίας,
γεγονός που καταδεικνύει την σηµαντικότητά του. Επίσης, ο κλάδος των αλουµινίων
είναι ένας από τους σχετικά συγκεντρωµένους, όσον αφορά τον αριθµό των
επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, υπάρχουν λίγες αλλά µεγάλες εταιρείες, µε µία από
αυτές να αποτελεί τον ηγέτη του κλάδου, µε αποτέλεσµα να υπάρχει καθεστώς
έντονου ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού. Το γεγονός αυτό καταστεί τον κλάδο
ενδιαφέρον από ερευνητική σκοπιά. Επιπλέον, ο κλάδος των αλουµινίων, ο οποίος
συνδέεται άµεσα µε αυτόν των κατασκευών, είναι ένας από τους πλέον
αναπτυσσόµενους. Λογικό είναι, εποµένως, το ενδιαφέρον µιας τέτοιας εργασίας να
4
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
στρέφεται σε µία τέτοια βιοµηχανία όπως αυτή του αλουµινίου, καθώς οι παρούσες
οικονοµικές συγκυρίες (οικονοµική κρίση) και το αβέβαιο άµεσο µέλλον επιβάλλουν
τη χάραξη στρατηγικών εξόδου από την κρίση και εισόδου σε περίοδο ανάπτυξης και
αυξανόµενης κερδοφορίας.
Το υπόλοιπο αυτής της εργασίας χωρίζεται σε τέσσερα µέρη και είναι
οργανωµένο ως εξής. Στο πρώτο µέρος γίνεται µία ιδιαίτερα συνοπτική αναφορά
στους ορισµούς της επιχείρησης, του µάνατζµεντ, του στρατηγικού µάνατζµεντ
καθώς και στις δραστηριότητες αυτών. Επίσης, θα αναφερθούµε επιγραµµατικά στον
προγραµµατισµό της επιχείρησης και στην λήψη αποφάσεων. Τέλος, στο κοµµάτι
αυτό της εργασίας θα γίνει µία αναφορά και µελέτη της µεθόδου S.W.O.T.. Στο
δεύτερο µέρος θα γίνει µία περιληπτική παρουσίαση του κλάδου του αλουµινίου,
καθώς και µία ανάλυση αυτού βάση των πέντε δυνάµεων από το µοντέλο του Porter.
Στο επόµενο κεφάλαιο της εργασίας θα επιχειρηθεί η περιγραφή κάθε µίας εταιρείας
ξεχωριστά, όπου αµέσως µετά από την παρουσίασή της θα επιχειρείται και η
ανάλυση της µε την ήδη προαναφερθείσα µέθοδο(S.W.O.T.). Συνεχίζοντας στο
τέταρτο µέρος, που θα είναι και το σηµαντικότερο της παρούσας εργασίας, θα
προχωρήσουµε στην σύγκριση των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από την
ανάλυση που έλαβε χώρα σε προηγούµενο κοµµάτι της εργασίας. Η εργασία
ολοκληρώνεται µε τον επίλογο, όπου συνοψίζει το σκοπό της και παραθέτει κάποια
βασικά/ουσιαστικά συµπεράσµατα σχετικά µε τα ζητήµατα που εξετάστηκαν.
5
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Πολλοί ερευνητές και συγγραφείς έχουν κατά καιρούς προσπαθήσει, χωρίς
να το κατορθώσουν µέχρι σήµερα, να δώσουν έναν εννοιολογικό ορισµό που να
καλύπτει πλήρως τον όρο «επιχείρηση». Ο λόγος είναι απλός: η επιχείρηση ως όρος
και ιδέα είναι από µόνη της πολύπλοκη. Γίνεται δε περισσότερο δύσκολη η
προσπάθεια να δοθεί ένας εννοιολογικός ορισµός της επιχείρησης, από το γεγονός ότι
ο τρόπος προσέγγισης του όρου «επιχείρηση» από κάθε ερευνητή και συγγραφέα
είναι διαφορετικός. Παρακάτω παραθέτουµε ένα από τους ορισµούς που
χρησιµοποιείται κυρίως στους κύκλους του µάνατζµεντ: «Επιχείρηση είναι µια
οργανωµένη προσπάθεια ανθρώπων που αποσκοπεί, µε την ικανοποίηση των
πελατών της, να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της, κατά επαναλαµβανόµενο τρόπο1»
(Τζωρτζάκης-Τζωρτζάκη, 1999).
Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως οικονοµικό οργανισµό
είναι τα εξής:
•
Η οργανωµένη προσπάθεια των µελών της
•
Η ικανοποίηση των καταναλωτών ή πελατών της αγοράς που έχει επιλέξει
να ικανοποιήσει
•
Το κέρδος είναι το βασικό κίνητρο για ανάληψη επιχειρηµατικής
πρωτοβουλίας, το οποίο είναι το αποτέλεσµα της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας
•
Το κέρδος πρέπει να επαναλαµβάνεται
Ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης επηρεάζεται από διάφορους
παράγοντες που υπάρχουν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον
της. Παρακάτω αναφέρουµε επιγραµµατικά τους µερικούς από τους παράγοντες
αυτούς.
1
Τζωρτζάκης κ.α., 1999
6
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Εξωτερικό Περιβάλλον
a. Κοινωνικοί
Παράγοντες:
(∆ηµογραφική
Κατάσταση
και
Τάσεις,
Εργασιακή Ηθική και Προσωπικές Αξίες )
b. Πολιτικοί Παράγοντες: (Νόµοι)
c. Οικονοµικοί
Παράγοντες:
(Ανάπτυξη,
Πληθωρισµός,
Ανεργία,
Ανταγωνισµός, Προµηθευτές, Πελάτες)
d. Τεχνολογικοί Παράγοντες
Εσωτερικό Περιβάλλον
a. Χρηµατοδοτικοί Πόροι: (∆ανεισµός-Τόκος)
b. Φυσικοί
Πόροι:
(Εγκαταστάσεις,
Μηχανολογικός
Εξοπλισµός,
Μηχανισµός ∆ιανοµής, Αποθέµατα Πρώτων Υλών)
c. Ανθρώπινοι Πόροι
d. Τεχνολογικοί Πόροι
Πολλοί από τους προαναφερθέντες παράγοντες θα µας απασχολήσουν και στη
συνέχεια, δηλαδή στη διάρκεια της ανάλυσης S.W.O.T., καθώς µέσα από αυτούς θα
εντοπίσουµε δυνάµεις-αδυναµίες-ευκαιρίες-απειλές για την κάθε επιχείρηση.
2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ)
Έχουν κατά καιρούς προταθεί διάφοροι ορισµοί του Μάνατζµεντ. ∆ύο από
τους πιο αντιπροσωπευτικούς παρουσιάζονται παρακάτω:
«Μάνατζµεντ είναι η δραστηριότητα µε την οποία ολοκληρώνεται κάποιο
έργο µέσω άλλων ανθρώπων» (Αµερικανική Ένωση Μάνατζµεντ, 1969). Ένας πιο
πρόσφατος και πιο διαφορετικός είναι ο εξής: «Μάνατζµεντ είναι η δραστηριότητα
κατά την οποία εργάζεται κανείς µαζί και µέσω άλλων ανθρώπων, για την ολοκλήρωση
τόσο των στόχων της επιχείρησης όσο και των στόχων των ατόµων που εργάζονται σε
αυτήν2».
2
Τζωρτζάκης κ.α., 1999
7
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Από τους παραπάνω ορισµούς προκύπτει ότι το µάνατζµεντ είναι και
επιστήµη αλλά και τέχνη, καθώς επίσης ότι τα βασικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν
είναι η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα.
Οι βασικές λειτουργίες/δραστηριότητες του µάνατζµεντ κατατάσσονται
παρακάτω:
I. Στον προγραµµατισµό και λήψη αποφάσεων (είναι η βασική δραστηριότητα
που θα µας απασχολήσει στη µετέπειτα εργασία)
II. Στην οργάνωση
III. Στην στελέχωση
IV. Στην διεύθυνση του ανθρώπινου παράγοντα-διαπροσωπικοί επηρεασµοί και
V. Στον έλεγχο.
Η υφιστάµενη διαµάχη µεταξύ των απαιτήσεων παρόντος και µέλλοντος
βρίσκεται στο κέντρο του στρατηγικού µάνατζµεντ. Αυτό συµβαίνει γιατί το
περιβάλλον της επιχείρησης µπορεί να διαφέρει σηµαντικά σε σχέση µε το παρελθόν
και πολύ περισσότερο µε το µέλλον. Αναπτύσσονται διαρκώς νέα προϊόντα,
εισέρχονται
νέοι
ανταγωνιστές,
αυξάνονται
τα
υποκατάστατα
προϊόντα,
µεταβάλλονται οι προτιµήσεις των καταναλωτών και οι εξελίξεις στην τεχνολογία
είναι τόσο ραγδαίες, ώστε να µεταβάλλουν όχι µόνο τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων, αλλά και ολόκληρες διαδικασίες παραγωγής. Όλοι οι παραπάνω
παράγοντες προκαλούν συνεχείς µεταβολές στο περιβάλλον και η επιχείρηση
βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια διαρκή διαδικασία αλλαγής και προσαρµογής. Σ’ αυτή
τη διαδικασία η επιχείρηση διαθέτει ένα πολύ σηµαντικό όπλο, το στρατηγικό
µάνατζµεντ, µε τη βοήθεια του οποίου είναι σε θέση να εκµεταλλεύεται το παρόν και
να σχεδιάζει τη µελλοντική πορεία, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να συνδυάζει τις αλλαγές
του εξωτερικού περιβάλλοντος µε τις αλλαγές στο εσωτερικό της περιβάλλον.
«Το στρατηγικό µάνατζµεντ αφορά ένα σύνολο αποφάσεων και ενεργειών
που έχουν σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη αποτελεσµατικής στρατηγικής,
προκειµένου να επιτευχθούν οι τιθέµενοι σκοποί. Η διαδικασία του στρατηγικού
µάνατζµεντ αποτελεί τον τρόπο µε τον οποίοι οι υπεύθυνοι για τη διαµόρφωση
στρατηγικής καθορίζουν τους στόχους και λαµβάνουν στρατηγικές αποφάσεις.
Οι στρατηγικές αποφάσεις αφορούν ολόκληρο το περιβάλλον µέσα στο οποίο
8
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
λειτουργεί η επιχείρηση, το σύνολο των πόρων που αυτή διαθέτει, καθώς και την
αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των δύο3».
2.3 Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
«Προγραµµατισµός είναι η διαδικασία καθορισµού στόχων και η επιλογή
µιας µελλοντικής πορείας δράσης για την επίτευξη αυτών των στόχων. Με άλλα
λόγια ο προγραµµατισµός βοηθά στην υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης
στο απώτερο µέλλον4». Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει πέντε φάσεις, οι οποίες
αναφέρονται επιγραµµατικά:
Πρώτη Φάση: Καθορισµός των Στόχων
∆εύτερη Φάση: Προτάσεις ∆ιοικητικών Στελεχών
Τρίτη Φάση: Λήψη Αποφάσεων (Είναι αυτή που µας ενδιαφέρει και θα
εξετάσουµε παρακάτω)
Τέταρτη Φάση: Εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης
Πέµπτη Φάση : Αξιολόγηση του Προγράµµατος
Η αναγκαιότητα του προγραµµατισµού και συγκεκριµένα του στρατηγικού
προγραµµατισµού, έγκειται στην αναγκαιότητα ενός επιτυχηµένου µάνατζερ για τους
παρακάτω λόγους:
I. Το περιβάλλον της επιχείρησης είναι δυναµικό
II. Η σηµερινή παραγωγή είναι εντάσεως κεφαλαίου
III. Ο προγραµµατισµός δείχνει την κατεύθυνση και παρέχει ένα αίσθηµα
ευθύνης
IV. Από τον προγραµµατισµό εξαρτώνται οι άλλες δραστηριότητες της
διοίκησης
3
4
Γεωργόπουλος Ν., 2004
Τζωρτζάκης κ.α., 1999
9
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T.
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
Για να σχεδιαστεί ένα αποτελεσµατικό στρατηγικό πρόγραµµα, θα πρέπει τα
ανώτερα στελέχη µιας επιχείρησης να εναρµονίσουν τους στόχους µε τα µέσα που
διαθέτει αυτή. Αυτό θα επιτευχθεί µόνο εάν εντοπιστούν ποια είναι τα δυνατά και
ποια είναι τα αδύνατα στοιχεία της επιχείρησης. Η διάγνωση και εκτίµηση των
δυνατών και αδύνατων σηµείων µιας επιχείρησης, καθώς και των ευκαιριών και
απειλών που διαφαίνονται κατά τον προγραµµατισµό, ονοµάζεται ανάλυση S.W.O.T.
(Πίνακας 1). Η µέθοδος αυτή είναι απλή και χρησιµοποιείται και για προσωρινό
προγραµµατισµό.
H ανάλυση S.W.O.T. είναι ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στο στρατηγικό
µάνατζµεντ, που αποσκοπεί στο να διαγνώσει τα ατού και τις αδυναµίες µιας
επιχείρησης, σε συνδυασµό µε τις ευκαιρίες και απειλές που αντιµετωπίζει στον
κλάδο της. Η ανάλυση βασίζεται στη βασική αρχή του στρατηγικού µάνατζµεντ ότι
µια αποτελεσµατική στρατηγική προσαρµόζει τις δυνατότητες της επιχείρησης (ατού,
αδυναµίες) στο εξωτερικό της περιβάλλον (ευκαιρίες, απειλές). Αξίζει να σηµειωθεί
ότι η ανάλυση αυτή είναι πολύ εύκολη στη χρήση της και παρέχει µια κάποια γενική
εικόνα της στρατηγικής κατάστασης της επιχείρησης.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΕΣ
Strengths/∆υνάµεις
Opportunities/Ευκαιρίες
ΚΑΚΕΣ
Weaknesses/Αδυναµίες
Threats/Απειλές
(Πίνακας 1)
Ανάλογα µε το επίπεδο και τον τρόπο εφαρµογής της, η ανάλυση S.W.O.T.
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δύο σκοπούς:
I. Για την ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης µιας οργανωτικής µονάδας της
επιχείρησης, ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας.
II. Για τη διάγνωση και αξιολόγηση των δεδοµένων µιας επιχείρησης ή ενός
οργανισµού γενικότερα.
10
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Στην παρούσα εργασία θα χρησιµοποιήσουµε την µέθοδο για το δεύτερο σκοπό και
για αυτό στις επόµενες γραµµές θα την αναλύσουµε λίγο περισσότερο.
S.W.O.T. για την αξιολόγηση της επιχείρησης
Στην περίπτωση που θέλουµε να αξιολογήσουµε µια επιχείρηση, η ανάλυση
S.W.O.T. µπορεί να µας φανεί χρήσιµη µέθοδος. Η προσέγγιση σε αυτόν τον τρόπο
ανάλυσης δίνει έµφαση στα παρακάτω σηµεία:
i.
Γίνεται σε επίπεδο επιχείρησης και όχι σε οργανωτικές µονάδες της
επιχείρησης, προϊόντα ή υπηρεσίες.
ii.
Με τη µελέτη του εσωτερικού της περιβάλλοντος η επιχείρηση θα
εντοπίσει µια σειρά από δυνάµεις και αδυναµίες ενώ µε την µελέτη του
εξωτερικού περιβάλλοντος θα ανακαλύψει τις ευκαιρίες αλλά και τις
απειλές
2.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ S.W.O.T.
∆υνατά και αδύνατα σηµεία
∆υνατά σηµεία
Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, τα δυνατά σηµεία διακρίνονται σε τέσσερις
κατηγορίες που αναλύονται παρακάτω και είναι:
• Η υγιής οικονοµική κατάσταση, η οποία ενδέχεται να σας δίνει το
προβάδισµα έναντι των ανταγωνιστών σας. Μεταξύ των σηµαντικών
παραγόντων περιλαµβάνονται οι εξής:
Ταµειακή ροή
Αυξανόµενος κύκλος εργασιών και κερδοφορία
Σωστή οικονοµική διαχείριση, καλός πιστωτικός έλεγχος και ελάχιστες
επισφαλείς απαιτήσεις
∆υνατός ισολογισµός
Πρόσβαση σε µεγάλες πιστώσεις, ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και
καλή σχέση µε την τράπεζα και άλλες πηγές χρηµατοδότησης
11
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
•
Το µάρκετινγκ, το οποίο ίσως να αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία σας. Για
παράδειγµα, η επιχείρησή σας µπορεί να επωφελείται από τα εξής:
Καλή φήµη και δυνατό όνοµα
Σίγουρη πελατειακή βάση
Ευρύ φάσµα προϊόντων
Αποτελεσµατική
έρευνα
και
ανάπτυξη,
χρήση
σχεδιασµού
και
καινοτοµιών
Εκπαιδευµένο προσωπικό πωλήσεων
Ολοκληρωµένη υποστήριξη µετά την αγορά (after sales)
Προστατευµένη πνευµατική ιδιοκτησία (π.χ. καταχωρηµένα σχέδια,
πατενταρισµένα προϊόντα)
•
Οι ικανότητες των στελεχών διοίκησης και του προσωπικού, καθώς και τα
διάφορα συστήµατα µπορεί να αποτελούν εξίσου σηµαντικές ισχυρές βάσεις
για επιτυχία. Περιλαµβάνουν παράγοντες όπως:
Ισχυρή διαχείριση σε βάθος
Ικανότητα για γρήγορη λήψη αποφάσεων
Υπαλλήλους µε προσόντα, επιτυχή διαδικασία προσλήψεων και
αποτελεσµατική εκπαίδευση και ανάπτυξη
∆υνατά κίνητρα και υψηλό ηθικό
Αποδοτική διοίκηση
•
Τα
δυνατά
σηµεία
της
παραγωγής
περιλαµβάνουν
µεταξύ
άλλων
κατάλληλους χώρους γραφείων και παραγωγής, και καλές πηγές υλικών ή
υποσυστηµάτων. Μια επιχείρηση µπορεί να επωφελείται από τα εξής:
Σύγχρονες, χαµηλού κόστους εγκαταστάσεις παραγωγής
Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα
Μια καλή τοποθεσία
Αποτελεσµατικές προµήθειες και καλή σχέση µε τους προµηθευτές
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα δυνατά σηµεία δεν είναι πάντα αυτά που
φαίνονται. Τα δυνατά σηµεία ενδέχεται να συνεπάγονται αδυναµίες (για παράδειγµα,
οι κορυφαίες επιχειρήσεις της αγοράς χαρακτηρίζονται συχνά από εφησυχασµό και
µεγάλη γραφειοκρατία) και συχνά συνεπάγονται απειλές (για παράδειγµα, ο
καλύτερος πωλητής σας µπορεί να είναι δυνατό σηµείο – µέχρι να παραιτηθεί).
12
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Αδύνατα σηµεία
Τις αδυναµίες συχνά τις γνωρίζουµε, αλλά προσπαθούµε να τις αγνοούµε.
Παρακάτω αναφέρονται εν συντοµία.
•
Η κακή οικονοµική διαχείριση µπορεί να οδηγήσει στις εξής καταστάσεις:
Να µην υπάρχουν αρκετοί διαθέσιµοι πόροι για επένδυση σε ένα νέο
εργοστάσιο ή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων
Όλες οι διαθέσιµες ασφαλιστικές δικλείδες, συµπεριλαµβανοµένων των
προσωπικών περιουσιακών στοιχείων και εγγυήσεων να έχουν ήδη
δεσµευτεί για υπάρχοντα δάνεια
Ο κακός πιστωτικός έλεγχος οδηγεί σε µη προβλέψιµη ταµειακή ροή
•
Εάν το µάρκετινγκ δεν έχει σαφή προσανατολισµό µπορεί να οδηγήσει στα
εξής:
Ψυχρή αντιµετώπιση των απαιτήσεων των πελατών
Περιορισµένο ή απαρχαιωµένο φάσµα προϊόντων
Εφησυχασµό και έλλειψη καινοτοµίας
•
Οι αδυναµίες των στελεχών διοίκησης και του προσωπικού είναι συχνά
δύσκολο να εντοπιστούν, εκτός αν τις εξετάσει κανείς εκ των υστέρων.
Συνήθη παραδείγµατα είναι:
Η αδυναµία ανάδειξης και εκπαίδευσης διαδόχων
Η αποκλειστική συγκέντρωση της εξειδικευµένη γνώσης και του ελέγχου
στα χέρια λίγων βασικών στελεχών
Η αδυναµία λήψης εξωτερικής συµβουλής
Μεγάλη συχνότητα αλλαγής προσωπικού
•
Η αναποτελεσµατική παραγωγή και οι ακατάλληλοι χώροι γραφείων και
παραγωγής µπορούν να υπονοµεύσουν οποιαδήποτε επιχείρηση, όσο σκληρά
κι αν δουλεύουν οι εργαζόµενοι. Τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα
περιλαµβάνουν τα εξής:
Κακή τοποθεσία και απεριποίητοι χώροι εργασίας
Απαρχαιωµένος εξοπλισµός, υψηλό κόστος παραγωγής και χαµηλή
παραγωγικότητα
Μακρόχρονες µισθώσεις που καθηλώνουν την επιχείρηση σε ακατάλληλα
γραφεία ή στη χρήση ακατάλληλου εξοπλισµού.
13
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Ευκαιρίες και Απειλές
Ευκαιρίες
Οι εξωτερικές αλλαγές παρέχουν ευκαιρίες, τις οποίες οι επιχειρήσεις που
χαρακτηρίζονται από σωστή διαχείριση µπορούν να τις εσωτερικοποιήσουν και να
τις εκµεταλλευτούν προς όφελός τους.
•
Οι αλλαγές που εµπλέκουν οργανισµούς και άτοµα που επηρεάζουν άµεσα
την επιχείρησή σας, µπορεί να σας αποκαλύψουν εντελώς νέες δυνατότητες.
Για παράδειγµα:
Η χρεοκοπία ενός ανταγωνιστή
Η καλύτερη πρόσβαση σε πιθανούς νέους πελάτες και αγορές (π.χ. αγορές
του εξωτερικού).
Οι αυξανόµενες πωλήσεις σε υπάρχοντες πελάτες, ή νέες επαφές που
αποκτήθηκαν µέσω αυτών
Η ανάπτυξη νέων καναλιών διανοµής (π.χ. του διαδικτύου)
Η βελτίωση των διακανονισµών προµήθειας, όπως π.χ. προµήθεια
ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν.
Η ευκαιρία πρόσληψης ενός βασικού στελέχους από έναν ανταγωνιστή.
Η παρουσία χρηµατοδοτών που ενδιαφέρονται για τη χρηµατοδότηση
τυχόν δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας.
•
Το ευρύτερο επιχειρηµατικό περιβάλλον µπορεί να αλλάξει προς όφελός σας.
Οι αλλαγές ενδέχεται να είναι οι εξής:
Πολιτικές ή νοµοθετικές αλλαγές. Για παράδειγµα, µια αλλαγή στη
νοµοθεσία που απαιτεί οι πελάτες να αγοράζουν ένα προϊόν.
Οικονοµικές τάσεις. Για παράδειγµα, πτωτικά επιτόκια µε αποτέλεσµα να
µειώνεται το κόστος του κεφαλαίου.
Κοινωνικές εξελίξεις. Για παράδειγµα, δηµοσιογραφικές αλλαγές ή
µεταβαλλόµενες καταναλωτικές απαιτήσεις που οδηγούν σε αύξηση της
ζήτησης για τα προϊόντα σας.
Νέες τεχνολογίες. Για παράδειγµα, νέα υλικά, νέες διαδικασίες και
συστήµατα πληροφορικής.
14
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Απειλές
Οι απειλές µπορεί να είναι ασήµαντες µέχρι και ικανές να καταστρέψουν την
επιχείρηση.
•
Και σε αυτή την περίπτωση, οι αλλαγές στις οποίες εµπλέκονται οργανισµοί
και άτοµα που επηρεάζουν άµεσα την επιχείρησή σας µπορεί να έχουν
εκτεταµένες επιπτώσεις. Για παράδειγµα:
Τα
βελτιωµένα
ανταγωνιστικά
προϊόντα
ή
η
εµφάνιση
νέων
ανταγωνιστών.
Η απώλεια ενός σηµαντικού πελάτη.
Η υπερβολική εξάρτηση από ένα διανοµέα ή µια οµάδα διανοµέων
Η αδυναµία των προµηθευτών να τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας.
Οι αυξήσεις των τιµών εκ µέρους των προµηθευτών.
Μια πιο κλειστή αγορά εργασίας, µε αποτέλεσµα µεγαλύτερη δυσκολία
στις προσλήψεις.
Η
αποχώρηση
βασικών
στελεχών
που
ενδεχοµένως
γνωρίζουν
επαγγελµατικά µυστικά.
Η µείωση των πιστωτικών ορίων εκ µέρους των δανειστών ή αύξηση των
δαπανών
Μια αναπροσαρµογή του µισθώµατος που απειλεί να αυξήσει τα πάγια
έξοδα ή η λήξη της µίσθωσης.
∆ικαστικές διαδικασίες (π.χ. η µήνυση από έναν πελάτη).
•
Το ευρύτερο επιχειρηµατικό περιβάλλον µπορεί να αλλάξει εις βάρος σας.
Αυτό µπορεί να είναι αποτέλεσµα:
Πολιτικών ή νοµοθετικών αλλαγών. Για παράδειγµα, νέα νοµοθεσία που
αυξάνει τα έξοδά σας ή που απαιτεί επανασχεδιασµό των προϊόντων
Οικονοµικών τάσεων. Για παράδειγµα, χαµηλότερες τιµές συναλλάγµατος
µε αποτέλεσµα χαµηλότερο εισόδηµα από δραστηριότητες στο εξωτερικό.
Κοινωνικών εξελίξεων. Για παράδειγµα, απαιτήσεις των καταναλωτών για
προϊόντα «φιλικά προς το περιβάλλον»
Νέων τεχνολογιών Για παράδειγµα, τεχνολογία που καθιστά τα προϊόντα
σας απαρχαιωµένα ή δίνει το πλεονέκτηµα στους ανταγωνιστές.
15
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Στο µέχρι τώρα κοµµάτι της εργασίας παρουσιάστηκαν εν συντοµία τα
παρακάτω θέµατα. Στην εισαγωγή αναφέρθηκε ο σκοπός της εργασίας και στην
συνέχεια παρουσιάστηκαν οι έννοιες της επιχείρησης, του µάνατζµεντ, της
διαδικασίας του προγραµµατισµού και τέλος περιγράψαµε τη µέθοδο S.W.O.T.. Στη
συνέχεια θα παρουσιάσουµε της τρεις υπό εξέταση επιχειρήσεις και θα
προχωρήσουµε µε την ανάλυση αυτών µέσω της µεθόδου S.W.O.T..
16
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ
Γενικά
Το αλουµίνιο αποτελεί ένα από τα βασικά υλικά σε διάφορους τοµείς
εφαρµογών όπως δόµηση, συσκευασία, καλώδια κ.λ.π.. Άρχισε να χρησιµοποιείται
έντονα στην χώρα µας την δεκαετία του 60. Οι λόγοι της ραγδαίας ανάπτυξης των
εφαρµογών του ήταν κυρίως οι εξής:
- Η αξιοποίηση του ελληνικού βωξίτη µε την ίδρυση της µονάδας Αλουµίνιον
της Ελλάδος για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου. Η αξιοποίηση µιας εθνικής
πρώτης ύλης είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη µιας µεταποιητικής βιοµηχανίας που
κατατάσσεται µεταξύ των κυριότερων της Ευρώπης. H Ελλάδα κατέχει την 8η θέση
παγκοσµίως σε αποθέµατα βωξίτη, και την πρώτη στην Ε.Ε.( παράγει περίπου το
11% της παραγωγής αλουµινίου). Από το βωξίτη, µε ειδική κατεργασία παράγεται η
αλουµίνα (καθαρό οξείδιο του αργιλίου), από την οποία µε περαιτέρω επεξεργασία
(ηλεκτρόλυση κατά κύριο λόγο) λαµβάνουµε το πρωτογενές αλουµίνιο. Ενδεικτικά,
τέσσερις τόνοι βωξίτη µετατρέπονται σε δύο τόνους αλουµίνας, από τους οποίους
λαµβάνουµε ένα τόνο αλουµινίου.
- Η αλµατώδης οικοδοµική ανάπτυξη της χώρας που ήταν και ο καθοριστικός
παράγοντας για την αύξηση του ΑΕΠ, ιδιαίτερα από την περίοδο των Ολυµπιακών
Αγώνων και µετέπειτα.
Σήµερα ο κλάδος, πλήρως καθετοποιηµένος, περιλαµβάνει τόσο µεγάλες
βιοµηχανίες όσο και πάρα πολλές µικρές βιοτεχνίες και κατατάσσεται µεταξύ των έξι
πιο δυναµικών παραγωγικών κλάδων της Ελληνικής οικονοµίας. Οι συνεχείς
επενδύσεις των επιχειρήσεων τόσο σε τεχνολογικό εξοπλισµό όσο και σε ανθρώπινο
δυναµικό τους επιτρέπει να δραστηριοποιούνται επιτυχώς σε αγορές στο εσωτερικό
και το εξωτερικό έντονα ανταγωνιστικές και συνεχώς µεταβαλλόµενες. Σηµαντικό
µέρος της παραγωγής προορίζεται για εξαγωγές, που αποτελούν περίπου το 7% των
συνολικών εξαγωγών της χώρας. Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορροφούν
περίπου το 70% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών αλουµινίου. ∆είγµα της
ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών προϊόντων Αλουµινίου αποτελούν οι εξαγωγές
17
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
προϊόντων πρώτης µεταποίησης που πλησιάζουν το 65% των συνολικών πωλήσεων.
Ο κλάδος απασχολεί άµεσα ή έµµεσα 53.000 άτοµα σε περίπου 8.500 επιχειρήσεις
και έχει έναν κύκλο εργασιών που εκτιµάται ότι ανήλθε κατά το 2008 σε 4 δις ευρώ
και αποτελεί το 1.8% του ΑΕΠ.
Το αλουµίνιο είναι µέταλλο που χρησιµοποιείται ευρέως στην καθηµερινή
ζωή λόγω των σηµαντικών ιδιοτήτων που παρουσιάζει. Η αντοχή του στη διάβρωση,
η ηλεκτρική του αγωγιµότητα, η εύκολη µεταχείριση, το µικρό κόστος συντήρησης
καθώς και το µικρό του ειδικό βάρος σε σχέση µε άλλα µέταλλα, το καθιστούν ένα
ιδιαίτερα χρήσιµο υλικό. Άλλο χαρακτηριστικό, που έχει διαδραµατίσει σηµαντικό
ρόλο στην ευρεία διάδοσή του, είναι το γεγονός ότι ανακυκλώνεται, συµβάλλοντας
έτσι στην εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Το
αλουµίνιο χρησιµοποιείται σήµερα ευρέως στις οικοδοµές και γενικότερα στα
κατασκευαστικά έργα, στα µεγάλα δηµόσια έργα, στις συσκευασίες τροφίµων και
άλλων προϊόντων, στους τοµείς των µεταφορών, στη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας,
σε οικιακές συσκευές - ηλεκτρικές και µη, και αλλού. Τα κουφώµατα αλουµινίου
είναι ευρύτατα αναγνωρισµένα ως τα καλύτερα χάρις: στα µηχανικά τους
χαρακτηριστικά, στη στεγανότητά τους σε αέρα και νερό, στις ευκολίες
συναρµολόγησης και συντήρησης και τέλος στην αισθητική τους-κατέχουν περίπου
85% της αγοράς, ενώ τα ξύλινα και τα πλαστικά κουφώµατα µοιράζονται το
υπόλοιπο 15%. Στην Ελλάδα, η µεταποίηση του αλουµινίου περιορίζεται κυρίως
στους τοµείς της έλασης και της διέλασης. Τα τελικά προϊόντα έχουν χρήση στην
οικοδοµή, συσκευασία, οικιακό εξοπλισµό, κλπ..
3.2 ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΛΑ∆Ο
Τα οικονοµικά χαρακτηριστικά ενός κλάδου δίνουν µια µόνο (κάπως
ποσοτική) διάστασή του, και δεν παρέχουν πληθώρα πληροφοριών για τις εκάστοτε
αλλαγές. Οι περισσότερες αλλαγές οφείλονται σε κινητήριες δυνάµεις που µε τη
σειρά τους είναι ευνοϊκές
ή
δυσµενείς για τη µελλοντική συµπεριφορά των
επιχειρήσεων. Οι βασικότερες από αυτές τις δυνάµεις παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Αλλαγές στους µακροοικονοµικούς-νοµισµατικούς δείκτες (ΑΕΠ,
πληθωρισµός, ανεργία, επιτόκια, συναλλαγµατικές ισοτιµίες)
Καινοτοµίες σε διάφορους τοµείς (προϊόντα, µάρκετινγκ, τεχνολογία)
18
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Αλλαγές σε κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο (προτιµήσεις καταναλωτών,
νέες νοµοθεσίες)
Αλλαγές
στο
τεχνογνωσίας,
ευρύτερο
περιβάλλον
είσοδος-έξοδος
του
επιχειρήσεων,
κλάδου
(διάχυση
αβεβαιότητα
και
επιχειρηµατικός κίνδυνος)
3.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης, µπορεί να προσδιορισθεί µε
τη χρήση του µοντέλου των πέντε δυνάµεων του Porter, που στοχεύει στη δοµική
ανάλυση του κλάδου. Το µοντέλο αυτό συνίσταται από τα εξής :
1. την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων
2. τη διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών της επιχείρησης
3. τη διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών της επιχείρησης
4. την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα
5. την ένταση του ανταγωνισµού ανάµεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις
στον κλάδο
Όσον αφορά το συγκεκριµένο κλάδο, οι δυνάµεις αναλύονται και
επεξηγούνται παρακάτω ως εξής:
1. Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων
Η εισχώρηση στη βιοµηχανία αλουµινίου απαιτεί µεγάλο κόστος. Το
70% του συνολικού µεριδίου του κλάδου ανήκει στις 5 µεγάλες εταιρείες
διέλασης.
2. ∆ύναµη των προµηθευτών
Οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, στην πλειονότητα των περιπτώσεων,
καλύπτονται απ’ ευθείας από τις εταιρείες. Ταυτόχρονα πρότυπα κέντρα
διανοµής άµεσα ελεγχόµενα από τις ίδιες και ειδικής µορφής συνεργασίες
µε τους κατά τόπους εµπόρους βελτιώνουν τους χρόνους παράδοσης και
την ποιότητα των υπηρεσιών που η εταιρία παρέχει στον τελικό
καταναλωτή. Η προώθηση των προϊόντων των εταιρειών στις ξένες
αγορές γίνεται µέσω αντιπροσώπων µε τους οποίους συνεργάζονται, ή
απευθείας.
19
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
3. ∆ύναµη των πελατών
Οι πελάτες είναι κυρίως εµπορικοί αντιπρόσωποι και κατασκευαστές,
που συνεργάζονται
µε µηχανικούς, αρχιτέκτονες και εργολάβους,
ενώ λιγότεροι άµεσοι πελάτες είναι ιδιώτες. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι
µόνο 14% του συνολικού πληθυσµού έχει έρθει σε επαφή µε την αγορά
αλουµινίου (3% την τελευταία τριετία).
4. Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα
PVC, Πλαστικά προϊόντα (Ελλάδα) που θεωρούνται οικονοµικότερη λύση
5. Ένταση του ανταγωνισµού
Ο ανταγωνισµός είναι έντονος, λόγω της ολιγοπωλιακής δοµής του, και θα
συνεχίσει να είναι για τον συγκεκριµένο κλάδο. Οι µεγαλύτερες εταιρείες
του κλάδου (αλφαβητικά)είναι:
1) Alco
2) Alumil
3) Alunef
4) Elvial
5) Etem
6) Europa
7) Exalco
Προοπτικές του κλάδου
Οι προοπτικές του κλάδου, συνδεδεµένες µε την οικονοµική ανάπτυξη,
παρουσιάζονται θετικές για τα επόµενα έτη. Επίσης η βελτίωση των συστηµάτων και
η δηµιουργία νέων προϊόντων µε υψηλό βαθµό θερµοηχοµόνωσης, λειτουργικότητας,
αισθητικής την οποία προσφέρουν και οι νέες βαφές µε την αποµίµηση ξύλου εκτός
από τις νέες κατασκευές έχουν επεκταθεί και στην αντικατάσταση παλαιών
κουφωµάτων ξύλου ή και αλουµινίου παλαιοτέρων σειρών. Το κλίµα στην οικονοµία
που έχει αναπτυχθεί σχετικά µε τις ανάγκες δηµιουργίας νέων κτιρίων, αθλητικών
χώρων, εγκαταστάσεων κ.λ.π., δίνει µία µακροπρόθεσµη προοπτική ανάπτυξης στον
κλάδο, ειδικά στον τοµέα των µεγάλων έργων υποδοµής.
Σε ότι αφορά την ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα, που απορροφά
µεγάλο µέρος των προϊόντων διέλασης αλουµινίου, καθοριστικός παράγοντας
20
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ανάπτυξης αναµένεται να είναι η σταδιακή αποκλιµάκωση των επιτοκίων. Ένα τέτοιο
γεγονός, θα βοηθούσε και θα ωθούσε τα νοικοκυριά να πάρουν δάνεια για αγορά ή
κατασκευή νέας κατοικίας, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη και άλλων κλάδων, όπως
αυτόν του αλουµινίου.
Στο επόµενο κεφάλαιο προχωράµε στην περιγραφική παρουσίαση των
εταιρειών και συνεχίζουµε µε την ανάλυση τους µέσω της µεθόδου S.W.O.T.. θα
ξεκινήσουµε µε την ALUMIL, καθώς πρόκειται για τον ηγέτη του κλάδου.
21
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Όπως προαναφέρθηκε και στο τέλος του προηγούµενου κεφαλαίου, στο
παρών µέρος της εργασίας θα γίνει µία προσέγγιση- παρουσίαση των υπό µελέτη
εταιρειών, µε ταυτόχρονη ανάλυση τους µε τη µέθοδο S.W.OT.. Η παρουσίαση της
ALUMIL ως πρώτη, έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί την ηγέτιδα επιχείρηση του
κλάδου.
ALUMIL A.E.
Γενικά
Η ALUMIL, µε 25 χρόνια ιστορίας πλέον, αποτελεί έναν από τους
µεγαλύτερους και περισσότερο προηγµένους τεχνολογικά βιοµηχανικούς Οµίλους
στον τοµέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής διέλασης αλουµινίου. Έχει την
έδρα της στη Βιοµηχανική Περιοχή του Κιλκίς, περίπου 50 χλµ βόρεια από τη
συµπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Κατέχει διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 45
χώρες του κόσµου και έχει καθιερωθεί πλέον ως µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες
αλουµινίου στον κόσµο.
Σηµαντικά στοιχεία της δυναµικότητάς της είναι ότι διαθέτει 26 θυγατρικές
εταιρίες (Πίνακας 2), εκ των οποίων οι 19 βρίσκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη,
Βαλκάνια, Μ. Ανατολή), καθώς επίσης διαθέτει δίκτυα πωλήσεων που καλύπτουν 45
αγορές σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Μέση Ανατολή & Η.Π.Α. . Η µητρική εταιρία
ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το
1998. Η συγκεκριµένη εταιρεία είναι η ηγέτιδα επιχείρηση του κλάδου που
εξετάζουµε.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουµινίου, στην
παραγωγή οµογενοποιηµένων ράβδων (µπιγιέτες) αλουµινίου που τις χρησιµοποιεί
ως πρώτη ύλη στην παραγωγή των προφίλ και στην επεξεργασία µέρους της
παραγωγής της. Επίσης, παράγει, εισάγει και εµπορεύεται εξαρτήµατα για τα
συστήµατα αλουµινίου που έχει σχεδιάσει, µε στόχο την πληρέστερη τεχνική
υποστήριξη των πωλήσεών της. Παράλληλα, µέσω των θυγατρικών της εταιριών
παράγει εξειδικευµένα προϊόντα αλουµινίου για ειδικές εφαρµογές, εξαρτήµατα,
22
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
υπερσύγχρονα συστήµατα αυτοµατισµών (για πόρτες, ασανσέρ, κ.α.), πολυκαρβονικά
φύλλα αλουµινίου και σύνθετα φύλλα αλουµινίου και έχει δυνατότητα νέων τεχνικών
βαφής (ανοδίωση). ∆ιαθέτει 8 υπερσύγχρονες παραγωγικές µονάδες προφίλ
αλουµινίου και εξαρτηµάτων και αναµένονται να δηµιουργηθούν δύο καινούργιες. Οι
βιοµηχανικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ιδιόκτητα οικόπεδα 600.000 τ.µ. µε
ιδιόκτητες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 220.000 τ.µ. διεθνώς και ετήσια παραγωγική
δυναµικότητα άνω των 80.000 τόνων προφίλ.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουµινίου, η εταιρεία
εφαρµόζει διαδικασίες πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων της σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές των σηµάτων QUALANOD και QUALICOAT. Επιπλέον από το
1995 είναι κάτοχος του πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001, ενώ το 2002 η εταιρία
πιστοποιείται για την εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.
Η εταιρία απασχολεί πάνω από 1950 άτοµα ως προσωπικό, εκ των οποίων τα 540
ανήκουν στη µητρική Alumil. Οι άνθρωποι της Alumil, οι Alumilers, υλοποιούν τη
στρατηγική της ∆ιοίκησης µε σκοπό την κατάκτηση ολοένα και περισσοτέρων
αγορών της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Αµερικής, επιδιώκοντας την
τελειότητα κάθε µέρα.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
ΕΛΛΑ∆Α
7
ΑΛΒΑΝΙΑ
1
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
2
ΙΤΑΛΙΑ
1
ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
1
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
1
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1
ΠΟΛΩΝΙΑ
1
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
2
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
1
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
1
ΣΚΟΠΙΑ
1
ΣΕΡΒΙΑ
3
ΓΑΛΛΙΑ
1
ΚΥΠΡΟΣ
2
ΣΥΝΟΛΟ
26
(Πίνακας 2)
23
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Η Αποστολή Της Επιχείρησης
Το στρατηγικό
όραµα είναι µια άποψη της
µελλοντικής κατεύθυνσης µιας
επιχείρησης και του δρόµου που θα ακολουθήσει. ∆ιαχρονικό όραµα της εταιρίας
ALUMIL είναι η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη µε κύριο γνώµονα το σεβασµό προς
τους πελάτες και τους εργαζοµένους της.
Το όραµά της η εταιρία το επιδιώκει βασιζόµενη στην επιχειρηµατικότητα και
καινοτοµία, στη διαρκή και έντονη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος της, και
στην παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας, ώστε τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και
οι υποδοµές να είναι πάντα τα πιο ανταγωνιστικά της αγοράς.
Φιλοσοφία της εταιρίας ALUMIL είναι όλες οι ενέργειες και οι δράσεις της
να διέπονται από µέγιστο σεβασµό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το φυσικό
περιβάλλον.
Οι αξίες της µπορούν να συνοψιστούν στις εξής:
•
Συνέπεια
•
Πρωτοπορία
•
Οµαδικό πνεύµα
•
Εµπιστοσύνη
•
Αποτελεσµατικότητα
•
Αφοσίωση
•
Κοινωνική Ευθύνη
Οι µάνατζερ της επιχείρησης θέτουν στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να
αναφέρονται σε ξεκάθαρα και µετρήσιµα αποτελέσµατα. Στόχοι της εταιρίας στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι οι εξής:
•
Να διατηρήσει την ηγετική της θέση και το υπάρχον πελατολόγιό της
•
Να συνεχίζει να διαφοροποιείται ποιοτικά ως προς το προϊόν της
•
Να αυξήσει τις πωλήσεις & το µερίδιο αγοράς της
•
Να επενδύσει στους τοµείς έρευνας και ανάπτυξης µε σκοπό την
δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων
•
Να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της
•
Να συνεχίσει να δίνει βαρύτητα στον άνθρωπο και το περιβάλλον
24
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Συνολική Θέση-Επιχειρησιακή Στρατηγική
Με λίγα λόγια
συµπεραίνουµε ότι η επιχειρησιακή
στρατηγική του Οµίλου
ALUMIL χαρακτηρίζεται κυρίως από τα εξής:
•
Έντονη εξωστρέφεια προς νέες αγορές
•
Συνεχής αναζήτηση για καινοτόµα προϊόντα
•
Προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων
•
∆ιαρκής ανάπτυξη προσφερόµενων προϊόντων
•
∆ιατήρηση κλίµατος εµπιστοσύνης και αφοσίωσης του ανθρώπινου
δυναµικού της
•
Ενστέρνιση και δράση σύµφωνα µε αξίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
25
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Ανάλυση S.W.O.T.
Στη συνέχεια προχωράµε στην ανάλυση της εξεταζόµενης επιχείρησης µέσω
της µεθόδου S.W.O.T..
∆ΥΝΑΜΕΙΣ
Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ
Ηγέτιδα επιχείρηση στον κλάδο-
Ραγδαία εξάπλωση
Ισχυρό Brand Name & µεγάλο
∆ιαρκείς προσαρµογές
µερίδιο αγοράς
Υψηλός δανεισµός
Ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα
Περιορισµένη διαφηµιστική
Ισχυρές παραγωγικές
καµπάνια
εγκαταστάσεις-Εξειδικευµένο
προσωπικό
∆ιεθνής προσανατολισµόςΕυρύτατο δίκτυο διανοµής
Συνεργασίες µε ξένους οίκους
Έµπειρο µάνατζµεντ, ισχυρό R&D,
ισχυρό After Sales Service (Άµεση
εξυπηρέτηση πελατών)
Μεγάλη ποικιλία και καλή
ποιότητα των προϊόντων της
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΠΕΙΛΕΣ
Νέες αγορές:
Πλαστικά προϊόντα (PVC)
Χώρες του Κόλπου
Χώρες φθηνού εργατικού
Εύξεινου Πόντου
Ρωσία & ΗΠΑ
Νέα
προϊόντα
κόστους
Τιµές αλουµινίου
Μειωµένη κατασκευαστική
υψηλής
προστιθέµενης αξίας, µε υψηλές
δραστηριότητα
προδιαγραφές και εξοικονόµηση
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
ενέργειας(Σειρά
Κίνδυνος επιτοκίων
αρχιτεκτονικού
προφίλ Maximum)
Ανάπτυξη
νέων
καναλιών
διανοµής (π.χ. internet)
(Πίνακας 3)
26
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
∆υνατά Σηµεία
Η ηγετική θέση της εταιρείας στον κλάδο του αλουµινίου σε συνδυασµό µε το
ισχυρό brand name , τις ισχυρές συνεργασίες και το δίκτυο διανοµής που διαθέτει,
θεωρούνται από τα δυνατά σηµεία της Alumil, και αποτελούν εχέγγυο για µια
µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή πορεία. Ταυτόχρονα, η καινοτοµία, η ποιότητα και η
ποικιλία των προϊόντων που προσφέρει στους πελάτες της προσθέτει ένα ακόµα
δυνατό στοιχείο που µπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος της εταιρείας. Επίσης, ως
δυνάµεις µπορούν να θεωρηθούν οι παραγωγικές εγκαταστάσεις και το ισχυρό R&D.
Αδύνατα Σηµεία
Αδύνατο σηµείο για την εταιρεία µπορεί να αποτελέσει η ραγδαία εξάπλωσή
της, που µε τη σειρά της µπορεί να οδηγήσει σε αδυναµία συντονισµού όλων των
θυγατρικών του οµίλου, καθώς και σε διαρκείς προσαρµογές των στρατηγικών της,
ανάλογα µε τη χώρα που δραστηριοποιείται. Επίσης, ο υψηλός δανεισµός, γεγονός
φυσιολογικό αναλογικά µε το µέγεθος της εταιρείας, είναι ένας από τους παράγοντες
που πρέπει να επιβλέπονται συνεχώς.
Ευκαιρίες
Η είσοδος του οµίλου σε νέες και ειδικά σε αναδυόµενες αγορές, όπως αυτές
στις Χώρες του Κόλπου, αποτελεί µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για περαιτέρω
ανάπτυξη και κερδοφορία. Αν, επιπλέον, η προαναφερόµενη είσοδος συνδυαστεί µε
εισαγωγή νέων προϊόντων, τότε είναι πολύ πιθανόν οι αποδόσεις µιας τέτοιας
στρατηγικής να είναι ιδιαίτερα κερδοφόρες για την εταιρεία. Τέλος, η αξιοποίηση του
διαδικτύου µπορεί να είναι µία ακόµα ευκαιρία.
Απειλές
Εταιρείες του εξωτερικού µε χαµηλό εργατικό κόστος (και συχνά µε
χαµηλότερα επίπεδα ποιότητας) και οι κερδοσκοπικές, συνήθως, µεταβολές της τιµής
του αλουµινίου είναι κάποιες από τις απειλές που έχει να αντιµετωπίσει η εταιρεία.
Σοβαρή απειλή είναι ακόµα και τα PVC πλαστικά, που όλο και περισσότερο
αντικαθιστούν τα συστήµατα αλουµινίου. Τέλος, η µείωση της κατασκευαστικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα, λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, θα πρέπει
να αντιµετωπιστεί ως µία ακόµα απειλή για την Alumil.
27
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΚΟ)
Γενικά
H εταιρία ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο 1990 και προήλθε από µετατροπή της
ατοµικής επιχείρησης του κ. Θεόδωρου Τζώρτζη, η οποία είχε ιδρυθεί το 1989 και
είχε έδρα την Θέση Κύριλλο, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η τροποποίηση της
επωνυµίας της σε ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, όπου και ορίστηκε ο διακριτικός τίτλος
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. τα οποία και διατηρεί µέχρι σήµερα, έγινε το 1992. Ιδρυτές
της Εταιρίας ήταν οι κ. κ. Θεόδωρος Τζώρτζης και Αθανάσιος Παπανικολάου. H
έδρα της είναι ο Ασπρόπυργος Αττικής, όπου βρίσκονται και τα κεντρικά της
γραφεία, ενώ επίσης διαθέτει υποκατάστηµα στη Θεσσαλονίκη και έκθεση στη Ν.
Κηφισιά. Το 1997 η εταιρία εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.
Ο Όµιλος ALCO διαθέτει πρωτοποριακά συστήµατα αλουµινίου υψηλών
προδιαγραφών, άριστης ποιότητας και αισθητικής καλύπτοντας όλο το φάσµα των
κατασκευαστικών εφαρµογών. Η δοµή του Οµίλου συµπεριλαµβάνει µεγάλες
βιοµηχανίες παραγωγής προφίλ αλουµινίου και εµπορικές εταιρίες τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Συγκεκριµένα ο όµιλος έχει συνολικά 7 θυγατρικές, εκ των
οποίων οι 4 βρίσκονται στο εξωτερικό. ∆ιαθέτει ιδιόκτητα οικόπεδα 48.000 τ.µ. και
κτιριακές εγκαταστάσεις 11.000 τ.µ.. Ο κύριος βιοµηχανικός εξοπλισµός στα 5
εργοστάσια του Οµίλου απαρτίζεται από αυτοµατοποιηµένες γραµµές παραγωγής
προφίλ, αποτελούµενες από πρέσες διέλασης συνολικής δυναµικότητας 80.000 τόνων
ετησίως. Απασχολεί συνολικά 1526 άτοµα ως διοικητικό και εργατικό προσωπικό.
Ο σκοπός της, σύµφωνα µε το Καταστατικό της είναι :
1. Η µεταποίηση και η εµπορία αλουµινίου, σιδήρου και συναφών µετάλλων.
2. Η επεξεργασία αλουµινίου και σιδήρου και υποπροϊόντων αυτού, καθώς
και η µεταφορά αυτών µε ίδια µεταφορικά µέσα ή µε µέσα τρίτων µε
προµήθεια.
3. Η διερεύνηση της ελληνικής αγοράς και των διεθνών, µε σκοπό την
προβολή, τη διαφήµιση και διάθεση των ελληνικών αγαθών οποιουδήποτε
παραγωγικού κλάδου και δραστηριότητας στο εξωτερικό.
4. Η εξαγωγή ελληνικών προϊόντων και η εισαγωγή αλλοδαπών τούτων.
28
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
5. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ηµεδαπών και αλλοδαπών
βιοµηχανικών, βιοτεχνικών οίκων και γενικά κάθε µορφής και τύπου
εµπορική
συνεργασία
µετά
ηµεδαπών
και
ξένων
παρεµφερών
επιχειρήσεων και η µετά αυτών ίδρυση οµοειδών τούτων, µε σκοπό την
άσκηση γενικά δραστηριοτήτων που υποβοηθούν το σκοπό της
ιδρυόµενης µε το παρόν εταιρίας.
Για την πραγµάτωση του σκοπού της, η Εταιρία µπορεί:
♦ Να αναθέτει την παραγωγή σε υπό-κατασκευαστές
♦
Να δρα κοινοπρακτικά και να δηµιουργεί θυγατρικές εταιρίες
Το Όραµα
Το όραµα του Οµίλου ALCO συνοψίζεται σε τρεις βασικές αρχές:
•
Σχεδιασµός
•
Παραγωγή
•
Παροχή/Προσφορά
Επώνυµων, Πρωτοποριακών, Ολοκληρωµένων Συστηµάτων Προφίλ Αλουµινίου για
όλους τους τοµείς των σύγχρονων κατασκευών και εφαρµογών.
Αποστολή
Αποστολή του Οµίλου ALCO είναι η διαρκής επέκταση των δραστηριοτήτων
του στην παγκόσµια αγορά διέλασης και εµπορίας προϊόντων αλουµινίου, η συµβολή
του στην ανάπτυξη των εθνικών οικονοµιών των χωρών στις οποίες διατηρεί µονάδες
παραγωγής και η προστασία του περιβάλλοντος µέσω της πραγµατοποίησης των
κατάλληλων επενδύσεων.
Στόχοι και Προοπτικές
Στόχοι του Οµίλου ALCO είναι:
1.
Η καθιέρωση του Οµίλου στις διεθνείς αγορές ως βασικού
προµηθευτή στην διέλαση και εµπορία αλουµινίου. Με δεδοµένη την ποιότητα των
προϊόντων και υπηρεσιών επιδιώκεται η καθιέρωση του Οµίλου ALCO διεθνώς ως
συνώνυµο αξιοπιστίας και ποιότητας.
2.
Η ανταπόκριση και η προσαρµογή στις µεταβολές του διεθνούς
περιβάλλοντος. Ακολουθώντας τις αλλαγές που επιτάσσει το διεθνές περιβάλλον,
29
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
αναζητείται η ευέλικτη προσαρµογή, διατηρώντας την επιχειρηµατική φιλοσοφία και
δράση όπως και την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.
Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ο
3.
Όµιλος ALCO επενδύει συνεχώς σε έρευνα και τεχνολογία µε απώτερο στόχο την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της σύγχρονης κατασκευής και διαθέτει µια σειρά
διεθνώς αναγνωρισµένων πιστοποιήσεων.
Η αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας. Με δεδοµένη την ποιότητα
4.
των προϊόντων και υπηρεσιών όπως και το άρτια καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό
µας, ο Όµιλος ALCO επενδύει διαρκώς σε παραγωγικό εξοπλισµό τελευταίας
τεχνολογίας για την ικανοποίηση των αυξηµένων αναγκών του διεθνούς
πελατολογίου του.
5.
Γενικότερα, η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας στους τοµείς των
πρώτων υλών, της παραγωγής, το χρηµατοοικονοµικό, της προώθησης και της
διαφήµισης, η εισαγωγή νέων επώνυµων σειρών προϊόντων, η ενίσχυση της
παρουσίας της σε νέες γεωγραφικές αγορές και στις αγορές εξωτερικού και η
επέκταση στο χώρο των κατασκευών και εµπορίας ειδών αλουµινίου.
.
Προϊόντα
Τα προϊόντα του οµίλου παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:
1. Συρόµενα Συστήµατα
2. Ανοιγόµενα Συστήµατα
3. Θερµοµονωτικά Συστήµατα
4. Υαλοπετάσµατα
5. Ρολά
6. Περσίδες
7. Χωρίσµατα
8. Σίτες
9. Πτυσσόµενα
10. Σύνθετα Πάνελ Αλουµινίου
11. Αναδροµή
30
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Ανάλυση S.W.O.T.
Στο κοµµάτι αυτό της εργασίας θα επιχειρήσουµε της ανάλυση της ALCO
εφαρµόζοντας πάλι τη µέθοδο S.W.O.T..
∆ΥΝΑΜΕΙΣ
Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ
Πρωτοποριακά συστήµατα
Ραγδαία εξάπλωση
Ανάγκη για διαρκή ανταπόκριση
αλουµινίου υψηλών προδιαγραφών
και άριστης ποιότητας
και προσαρµογή στις µεταβολές
Αυτοµατοποιηµένες γραµµές
του διεθνούς περιβάλλοντος
Υψηλός δανεισµός
παραγωγής -Εξειδικευµένο
προσωπικό
∆ιεθνής προσανατολισµός-Άρτιο
δίκτυο διανοµής
Ισχυρό R&D
Ισχυρό Brand Name
Ευρύ φάσµα προϊόντων
Πρόσβαση σε µεγάλες πιστώσεις
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΠΕΙΛΕΣ
Είσοδος σε νέες και αναδυόµενες
Πλαστικά προϊόντα (PVC)
Χώρες φθηνού εργατικού
αγορές
Η ανάγκη της αγοράς για
κόστους
Τιµές αλουµινίου
δηµιουργία νέων προϊόντων
Καθιέρωση της επιχείρησης στις
Μειωµένη κατασκευαστική
διεθνείς αγορές ως βασικού
δραστηριότητα
προµηθευτή στην διέλαση και
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
εµπορία αλουµινίου και ως
Κίνδυνος επιτοκίων
συνώνυµο αξιοπιστίας και
ποιότητας
Αξιοποίηση του Internet
(Πίνακας 4)
31
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
∆υνατά σηµεία
∆υνατά σηµεία για την εταιρεία ALCO θεωρούνται οι αυτοµατοποιηµένες
γραµµές παραγωγής και το εξειδικευµένο προσωπικό που γνωρίζει τι να προτείνει
στον πελάτη για τη βέλτιστη εξυπηρέτησή του. Η µεγάλη ποικιλία προϊόντων και το
πολύ δυνατό brand name που έχει δηµιουργήσει στην αγορά µπορούν να
συντελέσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη. Ακόµα, δυνατά στοιχεία της εταιρείας είναι
ο διεθνής προσανατολισµός, το άρτιο δίκτυο διανοµής και τέλος, τα πρωτοποριακά
συστήµατα
αλουµινίου
υψηλών
προδιαγραφών,
τα
οποία
υπόσχονται
να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών.
Αδύνατα σηµεία
Αδύνατο σηµείο της εταιρείας µπορεί να θεωρηθεί ο υψηλός της δανεισµός, ο
οποίος δικαιολογείται αν αναλογιστεί κανείς το µέγεθός της και αντισταθµίζεται από
την εύκολη πρόσβαση της σε µεγάλες πιστώσεις. Επίσης, οι συνεχώς µεταβαλλόµενες
καταστάσεις στον παγκόσµιο οικονοµικό τοµέα, απαιτούν διαρκές µεταβολές στις
στρατηγικές τις εταιρείας. Το τελευταίο έχει ως αποτέλεσµα, αρκετές φορές, την
έλλειψη συνεννόησης όλων των απαραίτητων συνδετικών κρίκων που είναι
απαραίτητη για την παραγωγή, πώληση και τοποθέτηση του προϊόντος. Αυτό
οφείλεται κυρίως στη δοµή του κλάδου (διέλαση, εµπορία και εξωτερικοί
συνεργάτες).
Ευκαιρίες
Ευκαιρίες για την ALCO Α.Β.Ε.Ε είναι η είσοδος σε νέες και αναδυόµενες
αγορές σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία νέων και καινοτόµων προϊόντων. Επιπλέον,
το γεγονός της καθιέρωσης της επιχείρησης ως έναν από τους βασικούς προµηθευτές
και ταυτόχρονα ως συνώνυµο αξιοπιστίας και ποιότητας, αποτελεί µία πολύ καλή
ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη.
Απειλές
Όπως και στην µελέτη της Alumil, απειλές είναι οι διελάσεις αλουµινίων από
εταιρείες κυρίως του εξωτερικού µε χαµηλό εργατικό κόστος, η µεταβαλλόµενη τιµή
του αλουµινίου, τα PVC πλαστικά και η µειωµένη κατασκευαστική δραστηριότητα
(λόγω της οικονοµικής κρίσης).
32
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ETEM A.E.
Γενικά
Η ΕΤΕΜ Α.Ε. Εταιρία Ελαφρών Μετάλλων ιδρύθηκε το 1971 µε την µορφή
Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης και το 1976 µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρία.
Έχει έδρα το ∆ήµο Αθηναίων, ενώ τα γραφεία της είναι στη Μαγούλα Αττικής. Η
εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουµινίου, στην παραγωγή
ράβδων αλουµινίου, βιοµηχανικών προφίλ και µικροπροφίλ που χρησιµοποιούνται
σαν πρώτη ύλη σε άλλες βιοµηχανίες, καθώς και σύνθετων φύλλων αλουµινίου
ETALBOND. Είναι µέλος του βιοµηχανικού οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, και στο Χ.Α.Α.
µπήκε το 1994.
O σκοπός της εταιρίας είναι:
a. Η παραγωγή και κατεργασία πάσης φύσεως ελαφρών µετάλλων και δη η
κατασκευή πάσης µορφής προϊόντων από αλουµίνιο, καθώς και κάθε
συναφούς προς το σκοπό της Εταιρίας εµπορικής ή µη δραστηριότητας
και
b. Η συµµετοχή της σε επιχειρήσεις οιασδήποτε µορφής που επιδιώκουν
τους αυτούς ή παρεµφερείς σκοπούς.
Η ΕΤΕΜ Α.Ε., , έπειτα από µια σειρά σηµαντικών επενδύσεων τα τελευταία
χρόνια, κυρίως σε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, κατάφερε να διευρύνει
σηµαντικά την παραγωγική της δυναµικότητα και τη γκάµα των προϊόντων της,
στοιχεία που την κατέστησαν ανάµεσα στις τέσσερις πρώτες εταιρίες στον κλάδο της
διέλασης στην Ελλάδα. ∆ιαθέτει συνολικά 6 θυγατρικές σε Βουλγαρία, Ιταλία,
Σερβία, Ρουµανία, Ουκρανία και Κύπρο και έχει ιδιαίτερα ενεργή εξαγωγική
δραστηριότητα σε πάνω από 40 χώρες. Απασχολεί 939 άτοµα ως εργατικό και
διοικητικό προσωπικό.
Το Όραµα
Να είναι ο αναγνωρισµένος ηγέτης στην αγορά της νοτιοανατολικής
Ευρώπης σε ότι αφορά την ανάπτυξη και διανοµή σύγχρονων
αρχιτεκτονικών συστηµάτων, κάθε είδους, προσφέροντας πρωτοποριακές
λύσεις, µε προϊόντα ειδικά σχεδιασµένα και άµεσα διαθέσιµα.
33
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και αισθητικής µε λύσεις
ολοκληρωµένες, που αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις απαιτήσεις των
πελατών µας σε µια δυναµική αγορά που συνεχώς αλλάζει και
εξελίσσεται.
Να προσθέτει αξία στους πελάτες µας, προσφέροντας µια πλήρη σειρά
αρχιτεκτονικών συστηµάτων και ολοκληρωµένων λύσεων, µε υψηλού
επιπέδου εξυπηρέτηση, που αντιµετωπίζουν τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες,
ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις, και έτσι φέρνουν πωλήσεις, ανάπτυξη και
κερδοφορία.
Να προσφέρει σταθερά προϊόντα υψηλής ποιότητας, που να προσδίδουν
αξία στο εταιρικό όνοµα και να δηµιουργούν σχέση εµπιστοσύνης σε όλη
την αλυσίδα των συνεργατών και φυσικά ανάµεσα στην εταιρία και τον
τελικό χρήστη.
Αντικείµενο Εργασιών – Προϊόντα- Παραγωγικές Εγκαταστάσεις
Η ΕΤΕΜ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουµινίου, ράβδων
αλουµινίου και βιοµηχανικών προφίλ και µικροπροφίλ που χρησιµοποιούνται σαν
πρώτη ύλη σε άλλες βιοµηχανίες. Τα τελευταία πέντε χρόνια παράγει και διαθέτει
στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό το σύνθετο φύλλο αλουµινίου ETALBOND,
για εσωτερικές και εξωτερικές επικαλύψεις επιφανειών. Τα προϊόντα της ΕΤΕΜ Α.Ε.
χωρίζονται στις παρακάτω τρεις βασικές κατηγορίες:
•
Αρχιτεκτονικά προφίλ & συστήµατα αλουµινίου (χρησιµοποιούνται
κυρίως για την κατασκευή αλουµινένιων κουφωµάτων)
•
Ράβδοι & Βιοµηχανικά προφίλ και µικροπροφίλ αλουµινίου
•
ETALBOND
Με τη στροφή προς τα βιοµηχανικά προϊόντα, ο αρχιτεκτονικός τοµέας
εµπλουτίστηκε µε τα µεταλλικά σύνθετα φύλλα, τύπου σάντουϊτς, etalbondαλουµίνιο, copperbond-χαλκός, inoxbond-ανοξείδοτο τα οποία βρίσκουν χρήση: στην
επένδυση κτιρίων, σαν εσωτερικά χωρίσµατα, στην κατασκευή πινακίδων κ.α. Το
σύνθετο πάνελ θεωρείται προϊόν υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, µε
αποτέλεσµα να έχει υψηλό περιθώριο κέρδους. Η εφαρµογή του σε µεγάλα
κατασκευαστικά έργα, όπου αντικαθιστά µε επιτυχία το µάρµαρο, τον γρανίτη και τα
34
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
κοινά φύλλα αλουµινίου, προωθεί την πιο διαδεδοµένη χρήση του και βελτιώνει την
εικόνα της εταιρίας.
Η σύγκριση µε τα ανταγωνιστικά του προϊόντα, το φέρνει σε πλεονεκτική
θέση, αφού η ανωτερότητά του είναι ξεκάθαρη: µικρό βάρος, µηχανικά
χαρακτηριστικά αντίστοιχα µε εκείνα του κοινού φύλλου αλουµινίου, εξαιρετικά
εύκολη διαµόρφωση σε σύνθετα σχήµατα, ευκολία στην εγκατάσταση και τον
καθαρισµό, θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές ιδιότητες και τέλος, ασυναγώνιστη
αισθητική. Από το 1997 η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το διεθνές
πρότυπο ΕΝ- ISO 9001.
Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της αναφέρονται παρακάτω:
α. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρίσκονται στην Μαγούλα
Αττικής επί συνολικής εκτάσεως 72.880 τ.µ. και στεγασµένης επιφάνειας 26.512 τ.µ.
β. Υποκατάστηµα (Χυτήριο Αλουµινίου & Μονάδα παραγωγής σύνθετων
φύλλων Etalbond), εγκαταστηµένο στον Άγιο Θωµά Βοιωτίας επί συνολικής
εκτάσεως 65.184 τ.µ. και στεγασµένης επιφάνειας 16.955 τ.µ..
γ. Υποκατάστηµα (Εµπορικό τµήµα Βορείου Ελλάδας), εγκαταστηµένο στο
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συνολικής εκτάσεως 13.350 τ.µ. και στεγασµένης
επιφάνειας 4.211 τ.µ.
δ. Βιοµηχανοστάσιο στην Πύλη Θηβών Βοιωτίας επι εκτάσεως 11.211 τ.µ.
και στεγασµένης επιφάνειας 1.460 τ.µ.
ε. Βιοµηχανοστάσιο στη Ραψίστα Ιωαννίνων επί εκτάσεως 9.916,68 τ.µ. και
στεγασµένης επιφάνειας 3.974 τ.µ..
στ. Αγροτεµάχια στην θέση Μαγούλας Αττικής εκτάσεως 4.690 τ.µ..
35
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Ανάλυση S.W.O.T.
Όπως αναφέρεται και στην επικεφαλίδα αυτού του µέρους της εργασίας, θα
γίνει ανάλυση της εξεταζόµενης επιχείρησης µέσω της µεθόδου S.W.O.T..
∆ΥΝΑΜΕΙΣ
Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ
Μεγάλη εµπειρία στον κλάδο (έτος
Ραγδαία εξάπλωση
ίδρυσης:1971)-Πείρα στον τοµέα
∆ιαρκείς προσαρµογές
ειδικών προϊόντων
Υψηλός δανεισµός
Ισχυρή παραγωγική δυναµικότηταΣύγχρονος µηχανολογικός
εξοπλισµός-Επίπεδο τεχνογνωσίας
∆ιεθνείς προσανατολισµόςΙσχυρότατο δίκτυο διανοµής
Μέλος του οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ
Άµεση εξυπηρέτηση πελατών
Ισχυρό Brand Name
Μεγάλη γκάµα και καλή ποιότητα
των προϊόντων
Καλή σχέση µε τράπεζες και άλλες
πηγές χρηµατοδότησης
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Νέα
προϊόντα
ΑΠΕΙΛΕΣ
Πλαστικά προϊόντα (PVC)
υψηλής
Χώρες φθηνού εργατικού
προστιθέµενης αξίας, µε υψηλές
προδιαγραφές και εξοικονόµηση
κόστους
Τιµές αλουµινίου
ενέργειας
Ισχυροποίηση θυγατρικών
Κάµψη οικοδοµικής
Σειρά ETALBOND
δραστηριότητας
Χρήση του ίντερνετ ως νέο
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Κίνδυνος επιτοκίων
κανάλι διανοµής
(Πίνακας 5)
36
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
∆υνατά σηµεία
Η ΕΤΕΜ Α..Ε. είναι από τις πιο παλιές εταιρείες του κλάδου (έτος ίδρυσης
1971), γεγονός που καταδεικνύει την εµπειρία που κατέχει. Ταυτόχρονα, είναι µέλος
του βιοµηχανικού οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ο οποίος είναι ένας από τους µεγαλύτερους
οµίλους τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, πράγµα που της δίνει ένα
επιπρόσθετο πλεονέκτηµα στην κούρσα του ανταγωνισµού. Ο σύγχρονος
µηχανολογικός εξοπλισµός και η παραγωγή ειδικών προϊόντων προσφέρουν στην
εταιρεία ένα ακόµα ατού. Τέλος, δυνατά σηµεία είναι το ισχυρότατο δίκτυο διανοµής,
ο διεθνής προσανατολισµός και η ποικιλία των προϊόντων.
Αδύνατα σηµεία
Αδύνατα σηµεία για την εταιρεία µπορούν να θεωρηθούν ο υψηλός της
δανεισµός και η ραγδαία της εξάπλωση. Κυρίως η τελευταία, απαιτεί ιδιαίτερη
προσοχή και συνεχής επίβλεψη προκειµένου η επιχείρηση να διατηρήσει την
αναπτυξιακή της πορεία.
Ευκαιρίες
Ευκαιρία για την ΕΤΕΜ θεωρείται η εισαγωγή νέων προϊόντων υψηλής
προστιθέµενης αξίας, µε υψηλές προδιαγραφές και εξοικονόµηση ενέργειας. Επίσης η
ισχυροποίηση των θυγατρικών µπορούν να της παρέχουν µία ηγετική θέση στις
χώρες των Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης. Ακόµη, η σειρά ETALBOND, η οποία
είναι και ένα από τα δυνατά χαρτιά της εταιρείας, αποτελεί µια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για την εδραίωση της στον κλάδο του αλουµινίου. Και σε αυτήν την
περίπτωση, το διαδίκτυο είναι σε θέση να συµβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της
εταιρείας.
Απειλές
Απειλές είναι η ύπαρξη PVC πλαστικών ως υποκατάστατα προϊόντα, η τιµή
του αλουµινίου που συχνά υπόκεινται σε κερδοσκοπικές τάσεις στα χρηµατιστήρια, η
χώρες µε φθηνό εργατικό κόστος και τέλος η κάµψη της οικοδοµικής
δραστηριότητας, ειδικά στην Ελλάδα.
37
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Σύµφωνα µε την ανάλυση S.W.O.T. που πραγµατοποιήθηκε, καταλήγουµε
στο συµπέρασµα πως ο κλάδος του αλουµινίου, όσον αφορά τις εξεταζόµενες
εταιρείες, είναι σχετικά οµοιογενής. Παρακάτω θα κάνουµε µία πιο λεπτοµερή
σύγκριση των τριών εταιρειών ως προς τα τέσσερα σηµεία της ανάλυσης S.W.O.T.
(δυνάµεις, αδυναµίες, ευκαιρίες, απειλές).
∆υνάµεις
Αναφορικά µε τα δυνατά σηµεία των εταιρειών, στην ALUMIL µπορούµε να
ξεχωρίσουµε την ηγετική θέση που κατέχει στον κλάδο του αλουµινίου και κατά
συνέπεια το ισχυρό brand name που έχει δηµιουργήσει. Από την άλλη µεριά,
παρατηρώντας τον πίνακα S.W.O.T. της ALCO Α.Β.Ε.Ε., βλέπουµε πως
αυτοµατοποιηµένες
γραµµές
παραγωγής
και
τα
πρωτοποριακά
οι
συστήµατα
αλουµινίου υψηλών προδιαγραφών αποτελούν τα στοιχεία αυτά που συντελούν στην
ανάπτυξη της εταιρείας. Τέλος, όσον αφορά την ΕΤΕΜ Α.Ε., τα µεγάλα της ατού
φαίνεται να είναι η µεγάλη της εµπειρία στον κλάδο (ιδρύθηκε το 1971) και ιδιαίτερα
στον τοµέα των ειδικών προϊόντων, και το γεγονός ότι είναι µέλος του οµίλου
ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ο οποίος είναι ένας από τους µεγαλύτερους βιοµηχανικούς οµίλους
στην Ελλάδα.
Η οµοιογένεια των εταιρειών µπορεί να γίνει διακριτή από τα κοινά δυνατά
τους σηµεία. Παρατηρούµε ότι και οι τρεις εταιρίες έχουν πρόσβαση σε µεγάλες
πιστώσεις, σηµείο που δείχνει την ισχυρή πιστοληπτική τους ικανότητα. Το µέγεθος
των επιχειρήσεων αυτών, οι δυνατοί ισολογισµοί τους και κατά συνέπεια τα
αυξανόµενα οικονοµικά τους µεγέθη, είναι κάποιοι από τους παράγοντες που τις
επιτρέπουν την δανειοδότηση µεγάλων ποσών. Επιπλέον, είναι ευδιάκριτος ο διεθνής
προσανατολισµός των εταιρειών αυτών, καθώς και οι προσπάθειές τους για την
ισχυροποίηση του δικτύου διανοµών τους. Επιπρόσθετα, η µεγάλη ποικιλία σε
προϊόντα και η ολοένα βελτίωση της ποιότητας αυτών είναι χαρακτηριστικά απ’
όπου διακρίνεται για άλλη µια φορά η οµοιότητα των υπό εξέταση εταιρειών.
38
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Αδυναµίες
Περνώντας στο κοµµάτι που αφορά στα αδύνατα σηµεία των εταιρειών, πέρα
από τις οµοιότητες που διακρίνουµε και στις τρεις, η ALUMIL διαφοροποιείται µόνο
σε σχέση µε τη διαφηµιστική της καµπάνια. Πράγµατι, η ανωτέρω εταιρεία επιλέγει
να στηρίζει τις δυνάµεις της στην καλή ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει,
καθώς επίσης και στο πολύ δυνατό και αξιόπιστο after sales service που παρέχει. Με
αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να αντισταθµίζει τη µη χρήση διαφηµιστικής καµπάνιας
για την προώθηση των προϊόντων της.
Και στο κοµµάτι των αδυναµιών, η οµοιογένεια είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτη,
καθώς ο υψηλός δανεισµός των εταιρειών, και η ραγδαία εξάπλωσή τους, σε
συνδυασµό µε τις διαρκείς προσαρµογές είναι κοινά και για τις τρεις εταιρείες του
χώρου. Ο υψηλός δανεισµός των επιχειρήσεων θα πρέπει να θεωρείται φυσιολογικό
επακόλουθο λόγω του µεγέθους τους, της διαρκούς ανάπτυξης και διεθνούς
επέκτασής τους. Το παραπάνω γεγονός όµως ισοσταθµίζεται από την εύκολη
πρόσβαση σε µεγάλες πιστώσεις και από την καλή σχέση µε τράπεζες και άλλες
πηγές χρηµατοδότησης. ∆εν θα πρέπει όµως σε καµιά περίπτωση να ξεφύγει από τον
ελέγχου των υπευθύνων. Η ραγδαία εξάπλωση είναι ένας από τους παράγοντες που
µπορούν να θεωρηθούν και ως αδύνατο σηµείο για τις επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι
λίγες οι περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναµία συντονισµού των διαφόρων τµηµάτων ή
ακόµα και των θυγατρικών µεταξύ τους, ακριβώς λόγω της εξάπλωσης αυτής. Σε
παρόµοιο µήκος κύµατος κυµαίνονται και οι διαρκείς προσαρµογές τις οποίες
καλούνται να αντιµετωπίσουν οι εταιρείες.
Ευκαιρίες
Στον τοµέα των ευκαιριών βλέπουµε τις εταιρείες να έχουν τη δυνατότητα να
επεκταθούν µέσω της προώθησης νέων προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, η ALUMIL
έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τη σειρά αρχιτεκτονικού προφίλ Maximum, µε
σκοπό να κερδίσει ακόµα µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Οµοίως, η ΕΤΕΜ έχει στη
γκάµα των προϊόντων της τη σειρά ETALBOND, η οποία είναι σε θέση- λόγω της
καινοτοµικότητάς της-να επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας και την
αναγνώριση της σε νέες και ειδικότερα αναδυόµενες αγορές, όπως αυτές των
Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης.
Η αξιοποίηση του ίντερνετ ως ένα νέο κανάλι διανοµής, αποτελεί
αναµφισβήτητα µία κοινή ευκαιρία και για τις τρεις επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός
39
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
που καταδεικνύει για ακόµη µια φορά την οµοιογένεια που υπάρχει. Παρόλο που
όλες οι επιχειρήσεις που εξετάστηκαν διαθέτουν ισχυρά και άρτια δίκτυα διανοµής, η
χρήση του ίντερνετ ως ένας νέος δίαυλος διάθεσης των προϊόντων τους, είναι σε
θέση να χαµηλώσει τα κόστη που απαιτούνται σε αυτήν τη διαδικασία, µε
αποτέλεσµα την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στις ευρύτερες αγορές.
Γενικότερα, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η ανάγκη της αγοράς για
δηµιουργία νέων προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία, υψηλές προδιαγραφές και
περισσότερη εξοικονόµηση ενέργειας και η προσφορά αυτών σε ανταγωνιστικές
τιµές είναι σηµαντικός παράγοντας για όποια επιχείρηση επιθυµεί τη διαρκή
ανάπτυξη και κερδοφορία της.
Απειλές
Όπως και στις προηγούµενες ενότητες, έτσι και εδώ, οι απειλές, οι οποίες
µάλιστα θεωρούνται ότι αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης, είναι
όµοιες για κάθε µια από τις εταιρείες, µιας και όλες τους λειτουργούν και
ανταγωνίζονται στον ίδιο χώρο. Οι κίνδυνοι λοιπόν παρουσιάζονται και αναλύονται
παρακάτω.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Οι εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο και διενεργούν
συναλλαγές σε συνάλλαγµα. Ως εκ τούτου, εκτίθενται στις διακυµάνσεις
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Η έκθεση των εταιρειών σε συναλλαγµατικούς
κινδύνους προέρχεται κυρίως από εµπορικές συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα και που
αφορούν εισαγωγές ή/και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και από επενδύσεις σε
χώρες του εξωτερικού των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειµένη σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο κατά την µετατροπή των οικονοµικών τους καταστάσεων
για σκοπό ενοποίησης.
Κίνδυνος επιτοκίων
Οι επιχειρήσεις χρηµατοδοτούν τις επενδύσεις τους καθώς και τις ανάγκες
τους σε κεφάλαια κίνησης µέσω τραπεζικού δανεισµού και οµολογιακών δανείων, µε
αποτέλεσµα να επιβαρύνονται µε χρεωστικούς τόκους. Πολύ περισσότερο, όµως, η
τυχόν αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα
αυτών, καθώς θα επιβαρύνονται µε επιπλέον κόστος δανεισµού.
40
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος έχει να κάνει κυρίως µε τη διασπορά του
πελατολογίου. Όσο πιο ευρύ είναι το πελατολόγιο µιας εταιρείας, τόσο λιγότερες θα
είναι οι πιθανότητες να εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Οι εταιρείες που µελετήθηκαν
διαθέτουν µεγάλο πελατειακό φάσµα, το οποίο όµως σε καµία περίπτωση δε θα
πρέπει λειτουργεί καθησυχαστικά.
Τιµές αλουµινίου
Η διαµόρφωση τιµής του αλουµινίου καθορίζεται από το Χρηµατιστήριο
Μετάλλων του Λονδίνου (London Metal Exchange), δηλαδή οι τιµές της αγοράς του
αλουµινίου
επηρεάζονται
από
κερδοσκοπικές
κινήσεις
του
ευρύτερου
κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος.
Υποκατάστατα
Τα πλαστικά προϊόντα (PVC) λειτουργούν ως υποκατάστατα του αλουµινίου
και θεωρούνται οικονοµικότερη λύση. Φυσικά, δε διαθέτουν την ποιότητα του
αλουµινίου, δεν είναι όµως λίγες οι περιπτώσεις που προτιµώνται έναντι αυτού
(αλουµίνιο).
Κάµψη οικονοµικής δραστηριότητας
Η µείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ειδικά στη χώρα µας, η
οποία είναι φυσικό επακόλουθο της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που πλήττει την
υφήλιο, ουσιαστικά από τον Οκτώβριο του 2008, συγκροτεί µία εν δυνάµει απειλή. Ο
λόγος για τον οποίο αυτό να συντελεί απειλή έγκειται στο γεγονός ότι επηρεάζεται
αρνητικά η αγορά κουφωµάτων αλουµινίου.
Στο παρόν κεφάλαιο έγινε η σύγκριση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν
από τη µέθοδο S.W.O.T. µεταξύ των τριών επιλεγµένων επιχειρήσεων. Το κύριο
συµπέρασµα που προκύπτει έχει να κάνει µε τη συνειδητοποίηση της –σε γενικές
γραµµές-οµοιογένειας του κλάδου. Στο επόµενο και τελευταίο κοµµάτι της εργασίας
θα κάνουµε µία σύνοψη και θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε αδυναµίες και
πιθανά αντικείµενα για µελλοντική έρευνα.
41
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η ανάλυση, µέσω της µεθόδου S.W.O.T.,
τριών επιχειρήσεων από τον κλάδο του αλουµινίου, οι οποίες είναι και εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α). Πιο αναλυτικά, η συγκεκριµένη
µέθοδος επιλέχθηκε προκειµένου να εντοπιστούν οι δυνάµεις-αδυναµίες-ευκαιρίεςαπειλές των τριών αυτών επιχειρήσεων και µετέπειτα να γίνει µια σύγκριση µεταξύ
των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν. Εξετάζοντας τις παραπάνω επιχειρήσεις,
καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως η εταιρεία ALUMIL Α.Ε. έχει ένα σχετικό
πλεονέκτηµα σε σύγκριση µε τις άλλες δύο, λόγω της ηγετικής θέσης που κατέχει
στον κλάδο.
Αναφορικά µε τους περιορισµούς που διέπουν τη συγκεκριµένη εργασία,
αξίζει να αναφέρουµε ότι η ανάλυση S.W.O.T. έγινε βάση των ετησίων δελτίων που
εκδίδουν οι εταιρίες και των πληροφοριών που υπάρχουν στις σελίδες αυτών. Μία πιο
εµπεριστατωµένη
προσέγγιση
θα
µπορούσε
να
περιέχει
και
συνεντεύξεις
διευθυντικών στελεχών των εταιρειών, απ’ όπου θα κατορθώναµε να είχαµε µια
εικόνα πιο ολοκληρωµένη. Αν και δεν έγκειται στα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα
ήταν ενδιαφέρον να αναλύσουµε τις εταιρείες και µε τη µέθοδο PEST, η οποία
χρησιµοποιείται για την εξέταση του µακροπεριβάλλοντος (Πολιτικό, Οικονοµικό,
Κοινωνικό, Τεχνολογικό,) της επιχείρησης.
42
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
43
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ΕΤΕΜ Α.Ε.
44
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &∆/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
∆/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
TREASURES
∆/ΝΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ &
∆ΙΚΤΥΑ
ΠΡΟΕΛΚΥΣΗ &
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
∆/ΝΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ
MARKETING
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
MARKETING
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤ.
ΠΕΛΑΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΑ
ΕΡΓΑ
CALL
CENTER
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ &
ΛΕΙΤ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ALUMIL Α.Ε.
45
∆/ΝΣΗ
Logistics
ΓΕΝΙΚΗ
∆/ΝΣΗ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
∆ΙΑΝΟΜΗ
ΕΡΓ. ΚΙΛΚΙΣ
ΕΡΓ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΕΡΓ. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΡΓ. INTERNO
ΕΡΓ. METRON
ΕΡΓ. ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΕΡΓ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΕΡΓ. ΒΟΣΝΙΑΣ
ΕΡΓ. ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Μέθοδος S.W.O.T.:Μία ανάλυση στον κλάδο του αλουµινίου
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γεωργόπουλος Ν., Στρατηγικό Μάνατζµεντ, 2004
Παπαδάκης Β., Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εµπειρία, 1999
Σαρµανιώτης Χ., Μάνατζµεντ, 2005
Τερζίδης Κ., Μάνατζµεντ: Στρατηγική προσέγγιση, 2004
Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη Α., Οργάνωση και ∆ιοίκηση, 1999
Montana P., Charnov B., Μανατζµεντ, 1993
INTERNET
www.alco.gr
www.alumil.gr
www.aluminium.org.gr
www.ase.gr
http://businesscenter.piraeusbank.gr/
www.capital.gr
http://el.wikipedia.org/
www.etem.gr
www.imerisia.gr
www.google.com
www.naftemporiki.gr
www.sbbe.gr
46
Fly UP