...

KMITL ผูชวยอธการบดี ฝายองคกรสัมพันธ Tanawan

by user

on
Category: Documents
28

views

Report

Comments

Transcript

KMITL ผูชวยอธการบดี ฝายองคกรสัมพันธ Tanawan
Tanawan
Pinnarat, Ph.D.
KMITL
´Ã.¸¹ÇÃó ¾Ô³ÃÑμ¹
ผูชวยอธการบดี
ฝายองคกรสัมพันธ
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเคมี
University of Michigan
- ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมเคมี (วศ.ม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเคมี (วศ.บ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ
- อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)
- ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2557-2559)
- คณะกรรมการดําเนินงานประสานความร่วมมือจัดการศึกษาและวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนวนิมทราธิราช
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน)
- ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายงานกิจการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2555-2557)
- วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัทสยามมิตซุยพีทีเอ (Siam Mitsui PTA Co., Ltd.ในเครือ SCG (พ.ศ. 2547-2549)
ทุนการศึกษา
- ทุนรัฐบาลเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท เอก กระทรวงวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของสํานักงาน ก.พ.
ในความต้องการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2549-2554)
งานดานวชาการและงานวจัย
- สิทธิบัตร U.S. patent number 13/224872, Biodiesel synthesis from wet algae biomass, University of Michigan
ผลงานวจัยที่ตีพิมพเผยแพร (ระดับชาติและนานาชาติ)
- Tanawan Pinnarat. Modeling for Conversion of Two-phase Esterification for Biodiesel Production.
KMITL-Science and Technology Journal. 2013 ;13: 33-38.
- ShujauddinChangi, Tanawan Pinnarat, and Phillip E.Savage. Mechanistic Modeling of Hydrolysis and
Esterification for Biofuel Process. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2011 ;50: 12471-12478.
- ShujauddinChangi, Tanawan Pinnarat, and Phillip E.Savage. Modeling Hydrolysis and Esterification
Kinetics for Biofuel Processes. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2011 ;50: 3206-3211.
- Robert B. Levine, Tanawan Pinnarat, and Phillip E.Savage. Biodiesel Production from Wet Algae
Biomass Through in Situ Lipid Hydrolysis and Supercritical Transesterification. Energy Fuels. 2010 ; 24: 5235-5243.
- Tanawan Pinnarat, and Phillip E.Savage. Noncatalytic esterification of oleic acid in ethanol.
Journal of Supercritical Fluids. 2010 ;53: 53-59.
- Tanawan Pinnarat, and Phillip E.Savage. Assessment of Noncatalytic Biodiesel Synthesis Using
Supercritical Reaction Conditions. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2008 ;47:
การเสนอผลงานวชาการ
- PanatornKongpairin and Tanawan Pinnarat. Transesterification of Sunflower Oil using Expanded
Carbon dioxide in Methanol. The 4th International Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry. 2014
- ชัยพร จึงโชติกะพิศิฐ มนัญชยาพร ใจปลื้ม และธนวรรณ พิณรัตน์ แบบจําลองทางจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน
จากกรดโอเลอิกโดยใช้กรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 24 18-19 ธันวาคม 2557
- จตุพร ภักดี ณัฐจักร วงศ์คํา ญาณีพร พัชรวรโชติ และธนวรรณ พิณรัตน์ เครื่องปฏิกรณ์ลูกผสมแบบใหม่สําหรับการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายสายพันธุ์ Chlorella Vulgaris ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 18-19 ธันวาคม 2557
- ธาดา ทรัพย์พิพัฒนา ชนินทร ตรีมิ่งมิตร และธนวรรณ พิณรัตน์ การผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิ
เคชันโดยใช้อะซีโตนเพื่อลดความต้านทานจากการแพร่ ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 24 18-19 ธันวาคม 2557
- PattSribenjaluk and Tanawan Pinnarat. Non-catalytic Hydrolysis of Triglyceride using co-solvent at
moderate condition. The 3rd International Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry. 2013
- NuchanartMordtad, PattSribenjaluk, and Tanawan Pinnarat. Optimization of Algae Biodiesel
Production by Acid Transesterification using ASPEN. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Chemical Engineering. 2013
Fly UP