...

KMITL ผูชวยอธการบดี ฝายพัฒนานักศึกษา Nattawoot

by user

on
Category: Documents
26

views

Report

Comments

Transcript

KMITL ผูชวยอธการบดี ฝายพัฒนานักศึกษา Nattawoot
Nattawoot
Depaiwa, Ph.D
KMITL
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÏ
´Ã.³Ñ°ÇØ²Ô à´ä»ÇÒ
ผูชวยอธการบดี
ฝายพัฒนานักศึกษา
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Chiba University Japan
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Chiba University Japan
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Chiba University Japan
หลักสูตรประกาศนียบัตรดานการบรหาร
- สัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NETDAY 2008,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , 11-12 พฤศจิกายน 2551
- หลักสูตรการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , 20 ม.ค. 2554
- หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 โดยสํานักฝึกอบรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 30 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2555
ประสบการณ
- ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2553-2557)
- หัวหน้าโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดสิ่งประดิษฐ์เครือข่ายอุดมศึกษา IC-HiEd2014 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประธานการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติICoME-2014, The 5th International Conference on Mechanical Engineering
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557, จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ผู้ผลักดันให้เปิดหลักสูตรใหม่ “วิศวกรรมขนส่งทางราง, Rail Transportation Engineering” ในปี 2556 หลักสูตรเดียวในประเทศไทย
ที่ให้ปริญญาตรีวิศวกรรมขนส่งทางรางพร้อมใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าของระบบขนส่งทาง
รางของประเทศและภูมิภาคAEC
- ผู้ผลักดันให้เปิดหลักสูตรใหม่ “วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์, Aeronautical Engineering and Commercial Pilot” ในปี 2558
หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการนําความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ร่วมกับความรู้ด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมการบิน และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบินพาณิชย์
- หัวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมมือกับบริษัทTechno-Smile จากประเทศญี่ปุ่น
ให้สามารถฟัง พูด เขียน อ่าน ภาษาญี่ปุ่น และสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับN2ได้ เพื่อไปทํางานที่บริษัทเอกชนชั้นนําของญี่ปุ่น
ที่ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่งในการติดตั้งและขนย้ายเครื่องจักรใหญ่ เช่นไลน์เครื่องเพรส ไลน์เครื่องCNC เป็นต้น (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)
- หัวหน้าโครงการศึกษาพฤติกรรมการสั่นของเครื่องซักผ้าฝาบนเพื่อลดการสั่นสะเทือนขณะปั่นแห้ง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก
บริษัทซัมซุง ประเทศไทย จํากัดในปี พ.ศ. 2555
- กรรมการโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ของ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์เครือข่ายอุดมศึกษาใน “วันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2557”
ณ. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (9 ฮอล์) เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวดในโครงการการพัฒนาเครื่องบินวิทยุบังคับแบบปีกหมุนประจําปี 2557
การแข่งขัน “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” ทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ (พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)
งานดานวชาการและวจัย
- ได้รับBest Paper Award ในงานประชุมวิชาการนานาชาติKKU-IENC2014 “The 5th International Engineering Conference 2014,
Engineering and Technological Response to Global Challenges”วันที่ 27-29 มีนาคม 2557
ที่จังหวัดขอนแก่นในหัวข้อ”Self-Tuning PID Controller Using Genetic Algorithms for Hydraulic Machine with Tracking Force Control”
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทและเอกของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรนานาชาติ Automotive Engineering
ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศญี่ปุ่นและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทชั้นนําของประเทศเกาหลีใต้ เช่น บริษัทแอลจี และ ซัมซุง ในการวิจัยเพื่อลดการสั่นสะเทือนของเครื่องซักผ้าชนิดฝาบน
- อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิจัยในสาขาDynamics and Automatic Control Systems ให้กับเครือข่ายของ
สมาคมวิศวกรรมเครื่องกลไทย TSME
วทยากรและอาจารยรับเชญ
- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ปี 2558 ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติและการเลือกใช้ระบบส่งกําลังในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับ
บริษัทเอกชนหลายแห่ง
- อาจารย์พิเศษสอนวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ ให้กับมหาวิทยาลัยรามคําแหง (พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน)
Fly UP