...

KMITL ผูชวยอธการบดี ฝายนวัตกรรม Don Isarakorn, Dr.ès Sc.

by user

on
Category: Documents
20

views

Report

Comments

Transcript

KMITL ผูชวยอธการบดี ฝายนวัตกรรม Don Isarakorn, Dr.ès Sc.
Don Isarakorn, Dr.ès Sc.
KMITL
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÏ
´Ã.´Í¹ ÍÔÈÃÒ¡Ã
ผูชวยอธการบดี
ฝายนวัตกรรม
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
ÈcolePolytechniqueFédérale de Lausanne (EPFL)Switzerland
- ปริญญาโทด้านวิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ
- กรรมการประจําหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- อนุกรรมการฝ่ายเทคนิค โครงการฉลากเขียวสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- ที่ปรึกษาและหัวหน้าโครงการวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น Medos International Sarlสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ETA-Swatch Groupบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการจัดการแข่งขันด้านนวัตกรรมและประชุมวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ
หลักสูตรอบรมดานนวัตกรรม
- หลักสูตร Integrated Design Engineering สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
- หลักสูตร Researcher Entrepreneurสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เกียรติคุณระดับชาติและนานาชาติ
- รางวัลดีเด่นอันดับหนึ่ง รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2556)
- รางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยม“Prix de La Ville de La Chaux-de-Fonds2011” ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (พ.ศ. 2555)
- รางวัลวิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก) ระดับดี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(พ.ศ. 2555)
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2549)
- รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางด้าน Micro mechanism จากประเทศญี่ปุ่น มากกว่า 20 ผลงาน (พ.ศ. 2542-2549)
งานดานวชาการและวจัย
- ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่ระดับประเทศและนานาชาติมากกว่า 70 บทความและ สิทธิบัตรจํานวน 4 เรื่อง
- ผลงานวิจัยถูกนําไปต่อยอดเพื่อการพาณิชย์ทางด้านเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมนาฬิกา และอุตสาหกรรมการผลิตวงจรรวม
- แต่งตํารา “การควบคุมอัลตร้าโซนิคมอเตอร์ด้วยวิธีแผนผังค่าสัมประสิทธิ์”
- กรรมการพิจารณาวารสารวิชาการระดับประเทศและนานาชาติในสาขาเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค เซ็นเซอร์ ระบบควบคุม และ
ระบบเก็บเกี่ยวพลังงาน
- กรรมการตัดสินทางวิชาการให้กับภาครัฐและเอกชน เช่น กระทิงแดง U Project การแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติระดับอาเซียน
True Innovation Awards
Fly UP