...

KMITL ผูชวยอธการบดี ฝายระบบประเมิน และผลตอบแทน

by user

on
Category: Documents
21

views

Report

Comments

Transcript

KMITL ผูชวยอธการบดี ฝายระบบประเมิน และผลตอบแทน
Pitak
Thumwarin, Dr.Eng.
KMITL
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÏ
´Ã.¾Ô·Ñ¡É ¸ÃÃÁÇÒÃÔ¹
ผูชวยอธการบดี
ฝายระบบประเมิน
และผลตอบแทน
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
Tokai University, JAPAN
- ปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาสถิติประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ
- ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2553-2557)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยประมวลผลสัญญาณ The Research Center for Communications and Information Technology
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2540-2541)
- ผู้ก่อตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
เกียรติคุณระดับนานาชาติ
- Best paper award, 4th Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology.
- Outstanding Paper Award, International Conference on Control, Automation and System 2010
เกียรติคุณระดับชาติ
- รางวัลรองยอดเยี่ยมอันดับ 1 งานแสดงนวัตกรรมทางวิศวกรรมระดับอุดมศึกษา งานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ
- รางวัลนวัตกรรมสนับสนุนงานสืบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่องระบบตรวจสอบยืนยันอาวุธปืนจากปลอกกระสุนปืน
- รางวัลนวัตกรรมสนับสนุนงานสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่องโสตนิติวิทยาศาสตร์
งานดานวชาการและวจัย
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทและเอกของนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ
- ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่ระดับประเทศและนานาชาติมากกว่า 50 บทความ
- ที่ปรึกษาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
วทยากรรับเชญ
- วิทยากรอบรมการใช้ระบบประเมินบุคคลากรสายวิชาการ
- วิทยากรบรรยายเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานนิติวิทยาศาสตร์
- วิทยากรบรรยายเรื่องวิศวกรรมดนตรีกับการก้าวกระโดดอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย
Fly UP