...

มะเร็งปากมดล ูก

by user

on
Category: Documents
13

views

Report

Comments

Transcript

มะเร็งปากมดล ูก
มะเร็งปากมดล ูก
Updated Incidence of Cervical
Cancer : Worldwide
529,000 new cases
275,000 deaths
0 6.3 12.3 21.3 34.7 57
Cases per 100,000 women per year
Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC CancerBase No.10; Lyon, France, 2010
Cancer in Thai women : GLOBOCAN 2008
มะเร็งปากมดล ูก
สถานการณ์ปัจจ ุบัน
ทัว่ โลก
เป็นมะเร็งสตรีที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2
เป็นมะเร็งที่เป็นสาเหต ุการตายอันดับ 3 ในสตรี
ในแต่ละปี มีผป้ ู ่ วยใหม่ 530,000 ราย เสียชีวิต 275,000 ราย
ร้อยละ 88 ของผูเ้ สียชีวิตอยูใ่ นประเทศกาลังพัฒนา
มะเร็งปากมดล ูก
สถานการณ์ปัจจ ุบัน
ประเทศไทย
เป็นมะเร็งสตรีที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2
เป็นมะเร็งที่เป็นสาเหต ุการตายอันดับ 2 ในสตรี
ในแต่ละปี มีผป้ ู ่ วยใหม่ 9,999 ราย เสียชีวิต 5,216 ราย
14
รายต่อวัน!
Leading cancers in Thai Women
# cases / yr
# deaths / yr
12,566
4,427
Cervical Cancer 9,999
5,216
Breast Cancer
In Thailand, each day 27 new cases of cervical cancer
are detected and 14 women die of cervical cancer
Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2008 Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC CancerBase; Lyon, 2010.
โพรงมดลูก
รังไข่
ท่อรังไข่
ปากมดลูก
ช่องคลอด
ปากช่องคลอด
มะเร็งปากมดล ูก
มะเร็งปากมดล ูก
สามารถป้องกันได้!!
สาเหต ุ... ของมะเร็งปากมดล ูก
มะเร็งปากมดล ูก ไม่ใช่กรรมพันธุ์
แต่มีสาเหต ุสาคัญมาจากการติดเชื้อ HPV
99.7% ของผูป้ ่ วยโรคมะเร็งปากมดล ูก
จะตรวจพบเชื้อ HPV สายพันธท์ ุ ี่กอ่ มะเร็ง
HPV คืออะไร ?
Human Papillomavirus
เชื้อ HPV เป็นไวรัสที่มีอยูก่ ว่า 100 สายพันธ์ ุ โดยมีประมาณ
15 สายพันธท
์ ุ ี่สามารถทาให้เป็นมะเร็ง เช่น สายพันธ์ ุ 16, 18
เชื้อ HPV บางสายพันธท์ ุ ี่ไม่ทาให้เป็นมะเร็ง ก็เป็นสาเหต ุของ
โรคห ูดที่อวัยวะเพศ เช่น สายพันธ์ ุ 6, 11
HPV ติดต่ อทางไหน ?
Human Papillomavirus
เชื้อ HPV จะติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก
ส่วนใหญ่รา่ งกายจะกาจัดออกไปเองได้ แต่บางส่วนที่รา่ งกาย
กาจัดไม่ได้จะพัฒนากลายไปเป็นโรค
ถ ุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ 100%
ปัจจัยที่ทาให้การติดเชื้อพัฒนาไปเป็นโรค
ภูมิคม้ ุ กันบกพร่อง เช่น การติดเชื้อ HIV
สูบบ ุหรี่
ติดเชื้อเมื่ออาย ุมาก
ติดเชื้อสายพันธท์ ุ ี่มีความร ุนแรง
ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นร่วมด้วย
สถิติของการติดเชื้อ HPV
ผูห้ ญิง 8 ใน 10 คน มีโอกาสที่จะ
ติดเชื้อ HPV ภายในช่วงอาย ุ 50 ปี
การติดเชื้อ HPV พบมากที่ส ุดใน
ผูห้ ญิงอาย ุ 18 – 28 ปี
หลังจากติดเชื้อไวรัสนี้ในช่วงแรก
มักจะไม่ปรากฏอาการผิดปกติใดๆ
ผูท้ ่ีติดเชื้อจึงมักไม่รตู้ วั
และอาจแพร่เชื้อต่อโดยไม่ได้ตงั้ ใจ
HPV กับการเกิดมะเร็งปากมดล ูก
หาย
เพศสั มพันธ์
ติดเชื้อ HPV
ไม่ หาย
เซลล์ ปากมดลูก
ผิดปกติ
มะเร็งปากมดลูก
• เมื่อติดเชื้อ HPV แล้ว อาจไม่ปรากฏอาการหรือสัญญาณผิดปกติใดๆ
เพราะโรคนี้อาจใช้เวลาในการก่อตัวของโรคนานกว่า 5 -10 ปี
• เชื้ อ HPV
ทาให้เกิดความผิดปกติ ของเซลล์เยื่อบปุ ากมดลกู และ
กลายเป็นมะเร็งได้ในเวลาต่อมา
สัญญาณของมะเร็งปากมดล ูก
• ผูป้ ่ วยมะเร็งปากมดล ูกอาจมีอาการตกขาว หรือเลือดออกผิดปกติ
ทางช่องคลอด
• รูส้ ึกเจ็บหรือมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์
• มีเลือดประจาเดือนออกมากผิดปกติหรือมีประจาเดือนนานผิดปกติ
• ปวดบริเวณอง้ ุ เชิงกราน
มะเร็งปากมดลูก สามารถรักษาให้หายขาดได้
ถ้าหากตรวจพบแต่เนิ่นๆ
การป้องกันมะเร็งปากมดล ูก
• หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ตงั้ แต่อายุน้อย
• ไม่เปลี่ยนคนู่ อนบ่อยๆ
• ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดล ูกอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
ค้นหาความผิดปกติในระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดล ูก
• รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดล ูก ซึ่งสามารถ
ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้ถึง 70%
ถึงแม้จะได้รบั การฉีดวัคซีนแล้ว การตรวจ Pap smear
ก็ยงั คงเป็ นเรื่องจาเป็ น !
HPV กับการเกิดมะเร็งปากมดล ูก
วัคซีน
หาย
เพศสั มพันธ์
ติดเชื้อ HPV
เซลล์ ปากมดลูก
ผิดปกติ
ไม่ หาย
แปปสเมียร์
มะเร็งปากมดลูก
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดล ูก
• ควรเริม่ ตรวจภายใน 3 ปีหลังจากเริม่ มีเพศสัมพันธ์หรือ
ตัง้ แต่อาย ุ 21 ปีเป็นต้นไป
• ควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
• ตัง้ แต่อาย ุ 30 ปีเป็นต้นไป ถ้ามีผลตรวจที่ปกติติดต่อกัน 3
ครัง้ อาจตรวจ 2-3 ปีต่อครัง้ ขึ้นกับด ุลยพินิจของแพทย์
• หลังการผ่าตัดเอามดล ูกและปากมดล ูกออก การตรวจอาจ
ไม่จาเป็น เว้นแต่เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งปากมดล ูก
โรคอื่นๆที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV
สายพันธท์ ุ ี่ทาให้เป็นมะเร็ง
• มะเร็งผนังช่องคลอด
• มะเร็งปากช่องคลอด
• มะเร็งองคชาติ
• มะเร็งทวารหนัก
• มะเร็งช่องปากและคอหอย
บางชนิด
โรคอื่นๆที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV
สายพันธท์ ุ ี่ไม่ทาให้เป็น
มะเร็ง
• ห ูดอวัยวะเพศ
• ห ูดทวารหนัก
• ห ูดในช่องปาก, กล่องเสียง,
หลอดลม
การพัฒนาวัคซีน HPV
ปลอดภัย... เพราะสังเคราะห์เลียนแบบโครงสร้างของเชื้อ HPV
โดยไม่ได้นาส่วนของสายพันธ ุกรรมของเชื้อไวรัสมาเป็นส่วนประกอบ
เปลือกไวรัส
เป็ นส่วนสาคัญในการนาไป
พัฒนาเป็นวัคซีน
สายพันธ ุกรรมไวรัส
เป็ นส่วนสาคัญในการก่อมะเร็ง
ข้อควรรเ้ ู กี่ยวกับวัคซีน HPV
• วัคซีน HPV สามารถป้องกันเชื้อ HPV ชนิด
ส าคั ญ ที่ เ ป็ นสาเ หต ขุ อง มะเ ร็ ง ปากมดล กู
ประมาณ 70 - 80% จึงยังมีเชื้อ HPV บางส่วนที่
วัคซีนยังไม่สามารถให้การป้องกันได้
• วัคซีน HPV เป็นวัคซีนสาหรับป้องกัน จึงไม่สามารถใช้ในการรักษาผู้ที่ป่วย
เป็ นมะเร็งปากมดล ูกแล้ว
• ปัจจุบนั มีวคั ซีน HPV 2 ชนิด คือ ชนิด 2 สายพันธ์ ุ และชนิด 4 สายพันธ์ ุ ซึ่งจะ
สามารถให้การป้องกันต่อเชื้อ HPV และครอบคล ุมโรคได้แตกต่างกันไป
รจ้ ู กั เรื่องวัคซีน HPV
ปัจจุบันมีวคั ซีน HPV ที่ได้รบั อน ุมัติการใช้
จากองค์การอาหารและยา 2 ชนิด
วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์
(ป้องกัน HPV ชนิด 6, 11, 16, 18)
สามารถป้องกัน
• มะเร็งปากมดล ูก
• มะเร็งช่องคลอด
• มะเร็งปากช่องคลอด
• ห ูดอวัยวะเพศ
วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์
(ป้องกัน HPV ชนิด 16, 18)
สามารถป้องกัน
• มะเร็งปากมดล ูก
General-Indication
Indication
Cervical cancer
Cervical intraepithelial neoplasia grade 2 & 3 (CIN 2/3)
Vulvar cancer, and Vaginal cancer
Cervical adenocarcinoma in situ (AIS)
Vulvar intraepithelial neoplasia grade 2 & 3 (VIN 2/3)
Vaginal intraepithelial neoplasia grade 2 & 3 (VaIN 2/3)
Cervical intraepithelial neoplasia grade 1 (CIN 1)
VIN grade 1 and VaIN grade 1 (VIN1 & VaIN 1)
Genital warts (condyloma acuminata)
HPV infection
1Gardasil
Package Insert
Insert
2Cervarix Package
เอกสารกากับยาประเทศไทย
Quadrivalent
Bivalent
Anal cancer
Vaginal cancer
Protect MORE
Genital wart
Cervical cancer
Adeno Carcinoma
in situ
Vulva cancer
Ref: IPC US, EU, Thai FDA
The Clinical Spectrum of HPV-Related
Disease in Males
• Genital warts1
• Recurrent respiratory
papillomatosis1
• Penile intraepithelial neoplasia
(PIN) and carcinoma1,2
• Anal intraepithelial neoplasia
(AIN) and carcinoma1,3
• Some oropharyngeal cancers
(tongue, tonsillar, throat, and soft
palate)1,4
HPV = human papillomavirus.
Top left and bottom left: Reprinted with permission from NZ DermNet (www.dermnetnz.org); Top right: Used with permission from Alex Ferenczy, MD; bottom right: Rosen CA, Anderson
D, Murry T. Evaluating Hoarseness: Keeping Your Patient’s Voice Healthy. American Family Physician. June 1988;57(11):2775–82. Used by permission.
1. Giuliano AR et al. Vaccine. 2008;26(suppl 10):K17–K28. 2. Gross G et al. Med Microbiol Immunol. 2004;193(1):35–44. 3. Frisch M et al.
N Engl J Med. 1997;337(19):1350–1358. 4. Gillison ML et al. J Natl Cancer Inst. 2000;92(9):709–720.
29
HPV-Related Diseases in Males
HPV prevalence
(%)
HPV 16/18 among
HPV positive (%)
Cervix
100%
70%
Vulva
40%
80%
Vagina
64-91%
80%
Anus
90%
75-90%
Penis
40%
60%
30
Susanne Krüger Kjær, Presented at Eurogin 2010, Monte-Carlo:France
More than
Warts!
ข้อควรรเ้ ู กี่ยวกับวัคซีน HPV
• การฉีดวัคซีน HPV จะฉีดที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นแขน
จานวน 3 เข็ม ภายในระยะเวลา 6 เดือน
• การติดตามเรือ่ งระยะเวลาในการป้องกันโดยวัคซีน HPV อย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลา 9.5 ปี พบว่า ประสิทธิภาพของภูมิคม้ ุ กันยังอยูใ่ นระดับสูงโดยที่
ไม่ตอ้ งมีการฉีดกระตน้ ุ
• ถึงแม้จะได้รบั วัคซีนแล้ว การตรวจแปปสเมียร์ ก็ยงั จาเป็นต้องทาควบค่ ู
กันไป เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันสูงส ุดในระยะยาว
วัคซีน HPV… ภ ูมิคม้ ุ กันที่สร้างได้ตงั้ แต่วยั เยาว์
วัคซีน HPV จะให้ประโยชน์สงู สดุ ถ้าหากได้รบั ก่อนที่จะมี
โอกาสสัมผัสกับเชื้อในครัง้ แรก ดังนัน้ ช่วงอายทุ ี่เหมาะสม
สาหรับการรับวัคซีนมากที่ส ุดจึงเป็นกลมุ่ เด็กวัยรนุ่
คณะกรรมการสร้างเสริมภมู ิคม้ ุ กันแห่งสหรัฐอเมริ กาได้
ให้การรับ รองว่ า วัค ซี น HPV
สามารถเริ่ม ให้ไ ด้ใ น
เด็กหญิงอาย ุตัง้ แต่ 9 ปีขึ้นไป
ขอบค ุณค่ะ
Fly UP