...

Faamaumauina o Aa aga Faaleagaga Faaletagata Lava Ia ma

by user

on
Category: Documents
29

views

Report

Comments

Transcript

Faamaumauina o Aa aga Faaleagaga Faaletagata Lava Ia ma
Faamaumauina o Aafiaga Faaleagaga Faaletagata
Lava Ia ma Faaleaiga
Na uunaia e Peresitene Henry B. Eyring tagata o le Ekalesia “e saili ni auala e faailoa ai ma manatua le agalelei o le Atua. O le a fausia ai a tatou molimau. . . . O le a faamanuiaina oe ma i latou [tagata o lou aiga] pe a
outou manatuaina mea sa faia e le Alii” (E! Ia Manatua, Ia Manatua Lava,” Liahona, Nov. 2007, 66).
1. Otootoga
2. Faamatala
Aso
Ia, tusi le tala atoa e faaaoga ai elemene na tusitusia i le otootoga. (O le auivi lenei ua fuafuaina o
se taiala ma e le faapea e tatau lava ona mulimuli
toto’a i ai. Faaaoga ni itulau faaopoopo mo tali pe
a manaomia.)
O anafea na tupu ai le aafiaga? (Tusi le tausaga,
vaitau, aso, taimi.)
Tagata
Lisi tagata na aofia ai i le aafiaga.
Nofoaga
O fea na tupu ai? (Lisi le nofoaga na tupu ai lenei
aafiaga.)
Tulaga
O le a lau mea na fai i le taimi lena? (Lisi faamatalaga auiliili iloga ma patino.)
Poto
O le a se mea na e aoaoina mai lenei aafiaga (i se
fuaiupu e tasi)?
3. Saini
Saini lau tusiga e auina atu e faamaonia ai o lau tala
lea ma e moni ma faamaoni.
Fly UP