...

I pavimentiin resina hanno avuto sviluppo da oltreunventennio,all

by user

on
Category: Documents
14

views

Report

Comments

Transcript

I pavimentiin resina hanno avuto sviluppo da oltreunventennio,all
I pavi
ment
ii
nr
esi
na hanno avut
o svi
l
uppo da
ol
t
r
eunvent
enni
o,al
l
’
i
ni
z
i
oquasiesc
l
usi
vament
e
i
n appl
i
c
azi
oni i
ndust
r
i
al
i
, i
n quant
o l
e
pavi
ment
azi
onii
n cement
o non hanno i
n mol
t
i
cas
iir
equi
si
t
idii
gi
ene,si
cur
ezzae f
unzi
onal
i
t
à
r
i
chi
est
ii
npar
t
i
c
ol
armodo dal
l
’
i
ndust
r
i
a chi
mi
c
a,
f
ar
mac
eut
i
c
a e al
i
ment
ar
e.Le pavi
ment
az
i
onia
r
i
por
t
o i
n r
esi
na r
i
spondono egr
egi
ament
e a
quest
e esi
genze, hanno i
nf
at
t
i una el
evat
a
r
es
i
st
enza al
l
’
usur
a, agl
iur
t
i e agl
iaggr
essi
vi
chi
mi
c
i
, conf
er
i
sc
ono pr
opr
i
et
à ant
i
sdr
ucc
i
ol
o,
f
ac
i
l
i
t
anol
eoper
azi
onidipul
i
zi
agr
azi
e al
l
’
as
senz
a
digi
unt
i
.
I
n I
t
al
i
a si
amo st
at
it
r
a l
e pr
i
me azi
ende a
pr
omuover
e quest
ot
i
po dipavi
ment
azi
one dal
1964,c
on l
a pr
oduzi
one deif
or
mul
at
ie l
al
or
o
appl
i
c
az
i
onei
ll
oco,dedi
c
ando c
os
t
ant
ei
mpegno
al
l
ar
i
cer
c
adinuovet
ec
ni
c
heperr
ender
esempr
e
pi
ùaf
f
i
dabi
l
iquest
is
i
st
emi
.Gr
azi
eal
l
’
esper
i
enz
a
acqui
si
t
apos
si
amooggivant
ar
eec
c
el
l
ent
ir
i
sul
t
at
i
ed ot
t
i
me r
ef
er
enze perl
avor
iesegui
t
ipr
esso
pr
i
mar
i
eazi
endei
nvar
iset
t
or
i
.
Negl
i ul
t
i
mi anni si è ver
i
f
i
c
at
a l
a t
endenz
a
al
l
’
i
mpi
ego dei pavi
ment
i i
n r
esi
na anche
nel
l
’
edi
l
i
zi
ac
ommer
ci
al
e eabi
t
at
i
va.L’
i
nt
er
esseè
susc
i
t
at
odal
l
e pot
enz
i
al
i
t
à diques
t
isi
s
t
emi
,che
of
f
r
ono gr
andi poss
i
bi
l
i
t
à cr
eat
i
ve:s
ipossono
ot
t
ener
ei
nt
er
ess
ant
ief
f
et
t
ipol
i
cr
omi
,i
nt
ar
sie
cr
ear
e ef
f
et
t
ispat
ol
at
i
. Al
t
r
o punt
o af
avor
e,l
a
pos
a del pavi
ment
oi
n r
esi
na non r
i
chi
ede l
o
smant
el
l
ament
odel
l
avecc
hi
apavi
ment
azi
one,ei
t
empidiappl
i
cazi
ones
onomol
t
obr
evi
.
Ipavi
ment
ii
nr
esi
na sono pr
odot
t
ieposs
i
di
c
ia
duec
omponent
i
,di
sponi
bi
l
ii
ndi
ver
set
i
pol
ogi
e:
Antipolvere,
si
st
emit
r
aspar
ent
iadi
mpr
egnazi
one
per i
lt
r
at
t
ament
o del c
ement
o. La super
f
i
c
i
e
r
i
sul
t
a semi
l
uc
i
da, f
ac
i
l
ment
el
av
abi
l
e; evi
t
al
a
f
or
mazi
one dipol
ver
e e non as
sor
be sost
anz
e
gr
asse ne spor
c
o.Adat
t
a pergar
age,l
abor
at
or
i
,
magazz
i
ni
,s
of
f
i
t
t
eer
i
pos
t
i
gl
i
.
A film,appl
i
cabi
l
ia r
ul
l
oi
n 2 o 3 st
r
at
ic
on
spessor
e t
ot
al
e di 300 – 500 mi
c
r
on. Sono
di
s
poni
bi
l
ii
n di
ver
sicol
or
ie adat
t
iperr
i
c
opr
i
r
e
super
f
i
c
ipi
aneer
egol
ar
ii
nc
ement
oomar
mi
t
t
oni
i
n gr
ani
gl
i
ar
ot
at
i
.L
a super
f
i
c
i
er
i
sul
t
a dicol
or
e
uni
f
or
me c
on aspet
t
o l
uc
i
do. Sipuò ot
t
ener
e
l
’
ef
f
et
t
ospat
ol
at
oappl
i
c
andounaul
t
er
i
or
emanoa
spat
ol
acondi
ver
soc
ol
or
easc
el
t
a.
Autolive llanti,appl
i
c
abi
l
iconspat
ol
eamer
i
c
ane
i
nspessor
ida1a3mm.Adat
t
iar
i
copr
i
r
evecchi
e
pav
i
ment
azi
oni sc
onnes
se o r
i
vest
i
t
e i
n
mat
t
onel
l
e. Ne
r
i
sul
t
a un
r
i
v
est
i
ment
o
per
f
et
t
ament
e pi
ano diaspet
t
o mol
t
o pi
ac
evol
e,
conunavas
t
a gammadicol
or
i
.Anchei
n quest
o
casosipuòi
nt
er
veni
r
ec
onuna ul
t
er
i
or
epassat
a
perot
t
ener
el
’
ef
f
et
t
ospat
ol
at
o.
PAVIMENTAZIONI RESINOSE A RIPORTO
I vantaggi:
*Cr
eaunos
t
r
at
ol
i
sci
o,r
esi
st
ent
eal
l
'
usur
aedipi
ac
evol
easpet
t
oest
et
i
co
*Evi
t
al
af
or
maz
i
onedipol
ver
eei
lpavi
ment
or
i
sul
t
af
ac
i
l
ment
el
avabi
l
e.
*Nonassor
bel
ospor
co,nons
imacchi
aer
esi
st
e per
f
et
t
ament
eaidet
er
gent
i
.
*Possi
edeot
t
i
maader
enz
a anchesuvecchipavi
ment
i
.
NUOVI
PAVIMENTI
………METALLICI
Metallici, nuovo si
st
ema compost
oda un congl
omer
at
o ad
al
t
i
ssi
ma c
onc
ent
r
azi
one di gr
ani
gl
i
e met
al
l
i
che. Dopo
l
’
appl
i
c
azi
ones
ii
nt
er
vi
ene c
onsmer
i
gl
i
at
r
i
c
iperr
avvi
v
ar
ei
l
met
al
l
oesc
opr
i
r
el
asual
uc
ent
ezza.Sipossonoot
t
ener
evar
i
ef
f
et
t
ivar
i
andol
’
i
nt
ensi
t
àdel
l
al
evi
gat
ur
a.Imet
al
l
idi
sponi
bi
l
i
s
ono:f
er
r
o,ot
t
one,br
onzo,r
ameez
i
nc
o.Quest
os
i
st
emada
l
apos
si
bi
l
i
t
àdicr
ear
epar
t
i
c
ol
ar
ief
f
et
t
imescol
andopi
ùt
i
pidi
met
al
l
o o di
s
t
r
i
buendol
ii
n modo da f
or
mar
e di
segni
.I
pavi
ment
ii
ngr
ani
gl
i
a dif
er
r
ot
endonoadossi
dar
s
i
,oc
cor
r
e
qui
ndiappl
i
car
eunamanosir
esi
nat
r
aspar
ent
eapr
ot
ez
i
one.
Sonopavi
ment
iest
r
emament
er
esi
st
ent
ial
l
’
usur
a.
I
ll
or
o aspet
t
o materico e mol
t
o at
t
r
at
t
i
vo l
ir
ende
par
t
i
c
ol
ar
ment
eadat
t
iperambi
ent
icomenegozi
,barel
ocal
i
Fly UP